Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Sylling Ysteri - kapittel 1

Kap. 1 Innledende del

Mer informasjon, innholdsfortegnelse og resten av teksten om Sylling Ysteri finner du her

1.1 Vinkling av oppgaven

Dette skriftet om Sylling Ysteri utgjør undertegnedes semesteroppgave i emnet ECN140, Økonomisk historie, ved Norges Landbrukshøgskole, høstsemesteret 2003. Jeg har valgt den åpne oppgaven, med selvvalgt tema. Historien om Sylling Ysteri virket for meg veldig interessant da jeg først begynte å sette meg inn i den. Jeg kommer selv fra Sylling og Sylling gård, som var en av de opprinnelige 22 leverandørene og aksjonærene.

Tilgangen til materiale har i stor grad begrenset seg til boken som ble gitt ut i anledning 100-års feiringen i 1965. Av materiale for perioden 1965 til 1972 har det vært noe tynt. Dette har derfor måttet bli basert på hva jeg har blitt fortalt, og mine egne betraktninger rundt temaet. Mange av de som var involvert i Sylling Ysteri har naturlig nok falt fra med årene, og det foreligger lite skriftlig stoff om ysteriet. Det er godt mulig det eksisterer, men jeg har ikke funnet ut hvor. Jeg skulle gjerne ha fått til noe mer med den delen etter 1965. Ettersom kildene i stor grad begrenser seg til den nevnte boken, kan deler av oppgaven fremstå som et ekstrakt av denne. Jeg har prøvd å flette inn stoff fra andre kilder, og bruke stoff fra andre sammenlignbare foretak, i den grad det har vært mulig.

I denne deskriptive oppgaven vil jeg forsøke å se på hva som gjorde at Sylling Ysteri bestod helt frem til 1972, mens de andre ysteriene i omegn mer eller mindre forsvant.

1.2 Om bygda Sylling

Bygda Sylling ligger i den nordlige delen av Lier, kjent som Øvre Lier. Sylling ligger i sydenden av Holsfjorden, en sidefjord av Tyrifjorden. Man regner med at bosettingen i Lier har utgått fra Linnes gård ved Drammensfjorden i syd. Men etter alt å dømme har denne bosettingen stoppet opp ved Solbergelva og Asdøla midt i Lierdalen. Man mener derfor at bosettingen i Sylling har kommet sjøveien fra andre steder rundt Tyrifjorden i nord. Rundt år 500 e.Kr. bosatte folkeslaget Rhingerne seg i ring rundt fjorden. Her dannet de et eget rike, Ringerike. (Bogerud 2003)

Sylling gård var sannsynligvis hovedgården i Sylling, sannsynligvis ryddet en gang mellom 400 og 600 e.Kr. Gården ble kirkested i middelalderen, og har gitt navn til bygda. Tyrifjorden var en viktig ferdselsåre fra gammelt av, og var knutepunkt for trafikken mellom Hallingdal, Valdres, Oslo og Viken. Den gamle Kongeveien går gjennom Sylling, en flott ”hulvei” som er slitt ned i terrenget. Det var denne veien rivalene Kong Magnus og Kong Sverre med birkebeinerne fulgte da slaget ved Hørte bro fant sted i 1178. Forøvrig det første slaget birkebeinerne gikk seirende ut av.

Svartedauden la imidlertid store deler av Sylling øde. 22 av de 30 gårdene som eksisterte ble lagt øde. På 1800-tallet var det bare noen få hundre innbyggere i Sylling. Dette fikk en oppsving på begynnelsen av 1900-tallet, da Lierbanen ble opprettet. Den gikk fra Lierbyen i syd, til Sylling og Svangstrand i nord. Samtidig kom det flere dampskip på fjorden, som knyttet Sylling til områdene i nord. På få år økte innbyggertallet i Sylling til det dobbelte. Men Lierbanens skinnegang var av en annen standard en resten av jernbanenettet, med smalere skinner. Lierbanen ble nedlagt for vanlig transport allerede 1929, blant annet fordi banen ikke kunne kobles sammen med resten av det nasjonale jernbanenettet. Samtidig stanset skipstrafikken på Holsfjorden. Man kan jo noen ganger lure på hvordan Sylling ville vært som sted i dag hvis ikke den privateide Lierbanen ble nedlagt. I dag har Sylling i underkant av 2000 innbyggere. Av servicetilbud kan det nevnes en butikk, en bensinstasjon, og et serveringssted. (Bogerud 2003)

1.3 Sylling Ysteri i korte trekk

Sylling Ysteri ble stiftet som et andelslag den 23. mars 1865. Det var da inntegnet 22 leverandører med 77 forholdstall. Forholdstallene var et uttrykk for eier- og ansvarsforholdet. Den 10. november samme år innkalte byggekomitèen til møte i ysteribygningen. På dette møtet ble det bestemt at melkeleveringen skulle begynne mandag 13. november, og at det skulle produseres smør, nøkkelost og mysost.
Ysteriet ble forpaktet bort fra 1877 til 1890.
I 1873 ble et selvstendig selskap, Syllings Handelsforening, opprettet. Det var et nært samarbeid med ysteriet, og handelsforeningen leide lokaler hos ysteriet, inntil de i 1880 fikk oppført en egen bygning. Generalforsamlingen vedtok i 1883 å realisere varebeholdningen og selge husene til høystbydende, grunnet svak økonomi. Husene med inventar ble solgt til Sylling Ysteri for kr 3600.

Møteprotokollene for Sylling Ysteri for perioden 1894 til 1920 har ikke blitt funnet, så denne perioden er noe uklar. Hovedbeskjeftigelsen i denne perioden var salg av melk til Oslo. Sylling Ysteri ble medlem av Melkeforsyningen fra dennes start i 1911. Meieriet ble produksjonsavdeling fra 1917, og i 1942 ble anlegget kjøpt av Melkeforsyningen. Det gikk så over i Fellesmeieriet som produksjonsavdeling fra 1946.

I boken Sylling Ysteri 1865-1965 ved Eivind Wekre kan vi lese følgende: ”Idag er imidlertid Sylling Ysteri landets eldste meieri i drift. Det har vært i drift sammenhengende i 100 år. Det finnes ikke noe tilsvarende eksempel i de nordiske land og knapt nok i hele Europa. Derfor er historien om Sylling Ysteri av så stor interesse.” Driften ved produksjonsavdelingen i Sylling opphørte i 1972.

1.4 Meierier og ysterier i Norge på generelt grunnlag

I 1825 begynte den første landbruksskolen på Sem i Borre med Jakob Sverdrup som styrer. Skolen var i drift til 1836 og utdannet en rekke agronomer fra alle kanter av landet. Med forbilder i denne skolen dukket det opp landbruksskoler også i andre distrikter. På Linnes i Lier var det privat landbruksskole fra 1837 til 1843 og fra 1846 til 1849 da skolen ble flyttet til Øksne lenger nord i Lierdalen (nærmere Sylling). Samtidig utførte Selskapet for Norges Vel et pionerarbeid når det gjaldt å spre opplysning om de nye driftsmåtene og hjelpe bøndene til en bedre avsetning på sine produkter. Det er således Selskapets fortjeneste at fellesbehandling av melk i meierier fikk innpass i vårt land lenge før våre naboland opprettet meierier. Det første meieri i vårt land – Rausjødalens Ysteri – ble opprettet i Tolga 1855. Det var et lite ysteri av sveitsisk mønster. Selskapet for Norges Vel støttet foretaket økonomisk og skaffet også en sveitsisk yster til å lede driften. Meieriet var i drift sommeren 1856 og sommeren 1857. Det var meningen å sette i gang driften også i 1858, men dette måtte oppgis. Kvinnene likte ikke fellesdriften, ble det sagt.

Nyheten om det første meieriet må ha spredt seg hurtig. Allerede i 1858 kom det første meieri på flatbygdene, Nitedalens Ysteri. To år senere, i 1860, fikk Buskerud sitt første meieri, Ringerikes Ysteri. Dette meieriet var i drift til 1867. De neste meieriene i Buskerud kom i Lier; Sylling Ysteri i 1865, Tranby Meieri i 1869, og Egge Meieri i 1870.

De første meieriene var bygdemeierier som produserte smør og ost. I 1863 kom det første bymeieri, Skiens Ysteri. Dette meieriet ble et forbilde for mange av bymeieriene som ble opprettet senere. Bestyreren av dette første bymeieriet var for øvrig fra Sjåstad, et steinkast fra Sylling. (Wekre 1953)

Fremveksten i antall norske meierier fortsatte inn i det 20. århundre, med hele 780 meierier i 1900. Etter dette gikk antallet noe ned, grunnet sentralisering og bedre transportmetoder. (Hodne og Grytten 2002)

Allerede ved opprettelsen av de første meierier var samvirketanken det bærende prinsipp. Vinning og tap ble fordelt etter melkeleveransen og ikke etter innskutt kapital. I teorien var mange av de første meieriene aksjeselskaper, men i praksisen var de samvirkeselskaper. Aksjeeierne var som regel også melkeleverandører. De var derfor først og fremst interessert i å oppnå en god melkepris. Aksjene ble derfor mer som et bevis på eiendomsforholdet. Ved senere opprettede meierier tok en konsekvensen av dette og kalte aksjene for andeler og meieriene for andelsmeierier. Dermed fikk samvirkeidéen en utforming som svarte bedre til formålet. (Wekre 1953)

Mer informasjon, innholdsfortegnelse og resten av teksten om Sylling Ysteri finner du her

Historie Sylling

Flere saker fra arkivet

Sylling Ysteri - kapittel 3

Kap. 3 Avsluttende del

Sylling Ysteri 1865-1972

Hvorfor bestod Sylling Ysteri helt frem til 1972, mens de andre ysteriene i omegn mer eller mindre forsvant?

Sylling Ysteri - Kilder

Kilder

Sylling Ysteri - kapittel 2

Kap. 2 Nærmere inn på Sylling Ysteri

17. mai i Sylling

Sylling

Endelig bredbånd til Sylling

Endelig kommer det bredbånd til Sylling også. Bluecom vil bygge ut sentralen i Sylling. Arbeidet starter i midten av november.

Liers eldste nettsted?

Forrige mandag feiret det lokale nettstedet Sylling.no 10 år

The Sylling Name in History

World Wide Web og moderne teknologi tar i mange tilfeller over for de tradisjonelle bøkene i bokhylla, men Internett åpner også for nye løsninger.

Tour de France - stemning

Roar Bogerud foreslår at lokalbefolkningen i Sylling gjør noe ekstra ut av 17. maifeiringen når det store sykkelrittet, Glava Tour, går gjennom sentrum. Han har fått god respons allerede -

Ridestevne i Sylling

Bilder fra BRYK*s Vintercup Sprang - Sylling Rideklubbb på Valstad gård i sylling 19. feb. Resultatene ligger på hjemmesidene til Sylling Rideklubb

Sylling – Liungen 4-7 (1-1)

Gutter 13-14 år. Sylling skulle i denne kampen vise at de var best i Lier, sikre andreplassen og rykke opp, slik gikk det ikke.

- Får mer enn du gir

Det er drivkraften for Randi Kristine Stustad Grøneng som har ledet tirsdagskafèen for eldre hele 924 ganger over 21 år i Sylling

Liungen vant i lokalderby

Handball, 4 div menn - Liungen slo Sylling

Smadret Steinberg

Sylling skårte 10

Så forsvant isen

Det betyr at de sommerlige temperaturene innbyr til en påsketur over Altanåsen og ned til Svangstrand -

Kampoppsett Sylling IF A-lag

Kampoppsett Sylling IFs A-lag herrer 2007

Liungen vant mot Sylling

Håndball herrer, 4. divisjon

Lierdagene: Syv uker igjen

Lierdagene er eldre enn mange har trodd. I Sylling feiret man ”Lierdag” allerede i 1953. Bildet av bussen er rett nok enda eldre, mens bildet under er en god del nyere.

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

Skoleturnering i Volleyball.

Fredag var det duket for den årlige skoleturneringa i volleyball. Som vanlig var det Tranby som inviterte. I år var forventningene til hjemmelaget spesielt store, etter flere ukers intensiv trening. Skolen alle skulle slå var fjorårsvinneren Sylling.

Sprudlende åpning

I går ettermiddag ble Sylling Brygge åpnet på Svangstrand.

To hjemmeseire for Sylling-jentene

Nå gleder de seg til Tine Fotballskole neste helg

Video: Skiftende vær over Lierdalen

Lengst nord i Lierdalen ruver Hørtekollen, «Den gruelige Precipice», som en tysk reisende omtalte den på 1800-tallet.

Sylling-senga

Har du også en Sylling-seng? IKEA, som finnes i 29 land verden over, har totalt 12 000 produkter i sitt varesortiment. Disse produktene blir navngitt etter n (...)

Hva skal jeg stemme?

Tidligere gikk det buss direkte fra Vikersund til Oslo, om Sylling og østsida av Lier. Veldig greit for Oslo-pendlerne nord i bygda. Men denne ruta ble nedlagt (...)

Sylling ikke på nett

Hele Sylling mistet nettforbindelsen i dag. Frustrerte skoleelever måtte levere tentamen på papir.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Julegrana tent i Sylling

Gode tradisjoner gir trygghet og stabilitet i en tilværelse som nå om dagen kan virke oppstykket og ustabil.

Reddet poeng

Men Sylling imponerte ikke

Viser samfunnsansvar

Post, bank og lokalbutikk i ett, dermed er også bank i butikk en realitet i Sylling igjen etter mange års fravær av banktjenester i Øvre Lier

Adventskonsert i Sylling kirke

Nå heter det ikke lenger «vi synger og spiller jula inn», men et navnebytte betyr lite hvis innholdet er det samme.

Blir det musikal?

- Det blir i alle fall noe for alle, enten du vil synge, danse eller spille, sier Marianne Linnerud (bak) og Roy Andrè Johansen til Barneteatergruppa i Sylling på sesongens første øvingskveld.

Lokalderby i 10 årsklassen

Even Wilhelmsen (th) scoret ekte hat trick for Sjåstad mot Sylling

Lierfestivalen

Vi legger ut en rekke bilder fra Lierfestivalen.

Sjåbagos hadde storsamling i Sylling

Stor barnefestival i helga.

Byttedag i Sylling

- Kan overskuddet fra denne dagen hjelpe oss til å bygge ei ny hinderløype? spør

Jernaldergroper registreres i Sylling

På vei til jobben i dag, møtte jeg en arkeolog. -Har du en kost?, spurte han, - vi skal grave litt på jordet nedenfor. Jordet det dreide seg om var det nedenfor Valstadhaug, og målet med gravingen var registrering av jernaldergroper.

Flere natteravner

I år blir det natteravner også i Sylling, ved Engersand og på Gilhusodden

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

Vi besøker Liers spisesteder: Sylling Kroa

Det er magre kår for serveringssteder nord i bygda, der de aller fleste spiser hjemme og tar med seg niste når de skal ut.

Storband til bygda

Holmestrand Storband, et av landets eldste storband, avlegger Sylling kirke en visitt søndag 26. april

Uten korpsuniform for første gang siden 1962

Reidar Lauritsen (53) i Sylling begynte i Høvik skolekorps som niåring. Heller ikke resten av familien på fem medlemmer var i uniform på 17. mai i år.

Sylling kom tilbake

Fotball herrer 7.div

Daglig leder av Liernett til VG Nett

Datagründer og daglig leder i Liernett starter som Traffic Manager i VG Nett etter nyttår.

Comeback for juletrefest i Sylling

Førstkommende søndag møtes barn og voksne til gang rundt juletreet, bespisning, trylleshow - og sannsynligvis kommer nissen til aulaen på Sylling skole.

Fakta om A/S Børresen

Viktige årstall, areal per kommune og oversikt over styreformenn og disponenter

Syllings jentelag slo Skiold

Tok sesongens andre seier

Glemmer aldri

Elever ved Sylling skole la ned blomster på krigsgravene ved Sylling kirke, og denne tradisjonen bidrar til at vi aldri glemmer hva friheten kan koste ---

Det glapp for Sylling

Gutter14 tapte for serielederen

Fotballglede i Sylling

Sommeren er hektisk fotballtid for både små og store gutter og jenter

Suksess med gratis skidag i Sylling

Sylling skole dro på skidag i Øverskogen.

Opplevelsesrik leiruke på Solberg gård i Sylling

Ingeborg S. Sylling og barna fikk fruktkurv av Liernett

Arrangerer matskole i vinterferien

For første gang arrangerer 4H Buskerud matskole i Sylling.

Sylling skole åpnet!

Onsdag 14.04.2004 ble nye Sylling skole åpnet. Et krafttak for lierbygda ble dermed fullført. Over 70 millioner er investert i Liers fremtid.

Solide seiere sikret Sylling stor selvtillit

To sterke seiere og ett tap har gitt Syllings gutter videre avansement til A-sluttspill i Norway Cup.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Kranglefanter og veksthusbrann

Politiet måtte ta turen til Sylling to ganger i natt fordi et par karer nektet å fjerne seg. Nord for Lierbyen ble det meldt om brann i et veksthus. OPPDATERT Kl 14.17

Lier-lag i Holmenkollstafetten

5 lag fra Lier deltok i vårens vakreste eventyr, og Lier kommune BIL slo Sylling IF

Skikarussel i Sylling

Etter fjorårets gode oppskrift arrangerer Sylling IF Allidrett også i år skikarusell.

Første håndballkamp i år

Sylling IF J 13 år håndball lag måtte trekke laget sitt før sesongen fordi de var for få, i Lier håndballgames fikk de sin førse kamp for året.

Pressemelding fra Sylling IF, hovedstyret

Sylling IF´s hovedstyre er av den oppfatning at oppslagene i Drammens Tidende lørdag 11.10 og på Lier-Nett 13.10 om forholdene i foreningen savner forankring i de faktiske forhold og på en feilaktig måte skaper inntrykk av en idrettsforening i krise. Det er ikke tilfellet. Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene.

Improvisasjon og kreativitet

- Vi skal gi "smakebiter" fra forestillingen "jakten på Sylling-skurken" i morgen på Union scene, forteller instruktør Kjell Kristensen.

Først ute?

Liernett lot seg friste av de nydelige jordbærene som unge Elise Aas Myhrene solgte på søndag --

Sylling IF J13 jublet i Ekneshallen

Sylling IF J13 vant over Solberg 21-14.

Fire tusen Jordbær-eventyrere

Jordbæreventyret ble arrangert i Sylling for tredje gang med stor suksess og i strålende vær.

Resultater Sylling Cup

Resultatene fra helgens Sylling Cup i håndball

Sylling g91

Det fortsatt fin -fine spilleforhold i Øvre Lier. Sylling IF mønstrer åtte fotballag. Trenere i år for Sylling 09 har vært Rune Torgersen og Roar Ask.

Kommunen rydder opp

Etter at Liernett tidligere i uka skrev om bil- og båtvrak på Svangstrand i Sylling, har Lier kommune kommet på banen.

Slaget ved Hørte bro

Historieinteresserte har sjansen til å kombinere trim med kunnskaper om de historiske hendelser i Sylling i 1178.

Bildeserie

I dag fotograferer vi Sylling skole.

En endeløs historie

Oggie's Story etter den dramatiske nedskytingen av " The Silver lady" over Holsfjorden 9. april 1940 har så mange avleggere at den både i Storbritannia og Sylling har blitt "A never ending Story".

Lier før og nå

Litt over hundre år skiller de to bildene, men det er ikke det eneste.

Hvilken virksomhet i Lier stiller med flest deltakere?

Friidrettsgruppa i Sylling IF utfordrer alle virksomhetene i Lier Kommune til å stille med flest mulige ansatte i Kanada rundt. Det er sosialt, sunt og kjempegøy. Trimmerne kan løpe Kanada Rundt (6 og 12 Km) Kanada Rundt (12 Km) går fra Sylling skole om Kyllerudsvingen, Kanada, Tronstad og tilbake til skolen, mens Kanada Rundt (6 Km) går fra Sylling skole om Kyllerudsvingen og tilbake til skolen. Håper mange tar i mot denne utfordringen og stiller på Kanada rundt i år.

Reistad vant i nervepirrende lokalderby.

Reistad var store favoritter før kampen mot Sylling. Ingen av de vel 50 på tribunen i Syllinghallen hadde vel egentlig troen på seier før kampen, og det startet som forventet. Reistad gikk ut i hundre, og demonstrerte kontringsstyrke og presisjon. Syllingjentene ble regelrett utspilt og lå fort under med både 4 og 5 mål.

Erlend Almaas minnepris 2011 tildelt Martin Teigen

Prisen gikk til en fotballspiller fra Sylling som har utmerket seg som miljøskaper, lagspiller og fotballtalent.

Barneteater i høstferien

Levende kultur for hele familien i nærmiljøet

Sylling -Skaret/retur

For en tid siden var jeg innom et antikvariat i Gamla Stan i Stockholm. Der fant jeg et gammelt xylografi av Svangstrandveien.Veien er et fremragede stykke ingeniørkunst og bygd etter datidens mest moderne prinsipper.

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Ny medalje til Sylling Rideklubb

Under helgas norgesmesterskap i sprangridning ble det sølv til laget fra Sylling --

Et løft for miljøet

Fotballgruppa i Sylling IF har fått muligheten til å samle inn gamle mobiltelefoner.

Vi glemmer aldri

Med det britiske flagget i bakgrunnen holdt 16 år gamle Ingeborg Soot en flott tale ved krigsgravene i Sylling

Jazz i Sylling for 21. gang

Magnolia Jazzband, med solist Anne Marte Slinning, leverte som forventet til et entusiastisk og trofast publikum.

Sylling IFs fotballskole 2007

Sylling IF-fotball i samarbeid med TINE ønsker velkommen til fotballskole.

Livlig på Solberg Gård

Nærkontakten med husdyra var en viktig del av programmet, da Ingeborg Swang Sylling (på bildet) arrangerte sommerleir i forrige uke.

Herren er allestedsnærværende

Vi må prioritere.

Møtte Roar og håndballgutta

Ferskvaremesteren Kai Marius Andersen er bak disken igjen etter en flott tur til Kroatia, her sammen med kollegene Elise Bakken og Stine Brevik (th)

Hvorfor ville Ap og SV kvele dugnadsånden i Sylling

Dette var spørsmålet jeg stilte meg under behandlingen av skjenkesaken i Syllinghallen.Og dette spurte jeg disse respektive partiene om da saken ble behandlet i (...)

Post memorio

Ukens petitskribent er Truls Hallingstad, Nordal

Liunger i Idrettskretsen

Roar Bogerud fra Sylling ble valgt til leder og Bente Gravdal valgt inn i styret på tinget i Drammen i helga.

- Han har punktert

Det sa disse ungdommene fra Lierbyen som nok var noe skuffet da de ikke fikk se yndlingen Edvald Boasson Hagen ta teten gjennom Sylling, men Boasson kom sterkere tilbake -

På sporet av "Lørja"

Er det lasteprammen Thyra, populært kalt "Lørja", som ligger sunket ved land litt nord-vest for Svangstrand?

Kommer du?

Sylling sangkor har invitert Hennummusikken og Konneud musikkorps til aulaen på Sylling skole mandag 10. mars kl.19.15.

Tunge skyer over kjent bygning

Valstadhaug forsamlingshus, bygd i 1927, er kjent og kjært for mange liunger, men bygget har en uviss fremtid.

Vårkonsert

Hennummusikken, Sylling sangkor og Konnerud Musikkorps med konsert i Sylling skoles aula 10. mars

Oppløftende tross klart tap

- En god start på andre omgang var det mest positive for Syllings damelag i håndball i helga, forteller trener Arild Haug til Liernett

Kanada Rundt for 26. gang

I kveld arrangeres det tradisjonsrike løpet Kanada Rundt for 26. gang i Sylling