Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Sylling Ysteri - kapittel 2

Kap. 2 Nærmere inn på Sylling Ysteri

Mer informasjon, innholdsfortegnelse og resten av teksten om Sylling Ysteri finner du her

2.1 Bakgrunn for etableringen i 1865

Før de store endringene i samfunnet på midten av 1800-tallet, var nesten hele den norske befolkningen bosatt på gårder, eller bodde i tilknytning til disse. Man var som regel selvforsynt med de fleste nødvendigheter, som melk og melkeprodukter. Den industrielle revolusjon kom i siste halvdel av århundret, og med den vokste befolkningen i byene. Etterspørselen etter landbruksproduktene økte, og store deler av blant annet Oslo var ikke lenger selvforsynt med melk. Det ble et skifte fra det å produsere melk til eget forbruk, til det å selge til eksterne konsumenter.

Et av de første navnene man møter på i møteboken for Sylling Ysteri er navnet Rode. Det er skrevet uten fornavn, og det var kanskje heller ikke nødvendig for en kirkens mann. Alle visste at Rode var kapellanen til Lier prestegjeld, Christian Ludvig Rode på Kirkerud. Alle visste vel også at prestene på denne tiden ofte var foregangsmenn på jordbrukets område. De drev sine prestegårder som mønsterbruk og gikk i spissen for opplysningsarbeidet på bygdene. Prester var med ved opprettelsen av flere av de første meieriene i Norge.

Christian Ludvig Rode ble født i 1812 i København. Faren hans var oberstløytnant i den norske generalstab og ble i 1814 generalkrigskommisær i Oslo. Rode ble student i Oslo i 1830, og tok syv år senere teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Han jobbet i en periode også som lærer i Oslo, og som bestyrer av Tromsø Seminarium. I 1856 utnevnes han til residerende kapellan til Lier, hvor virket til 1873. Lier residerende kapellani hadde Kirkerud i Sylling som kapellangård. Møteboken for stiftelsesmøtet i Sylling Ysteri i 1865 er ført med Rodes skrift, og det kan derfor neppe være tvil om at han har vært en av de drivende krefter. Han selv (ved gården Kirkerud) eide 6/77 av Sylling Ysteri, i underkant av 8 prosent.

Fra midten av det 19. århundre foregikk det i de fleste flatbygder en gradvis omlegging av jordbruket fra ensidig kornbruk til husdyrbruk. Dette ga ikke i første omgang et stort utslag i et større antall husdyr enn tidligere. Antall storfe holdt seg for eksempel forbausende uforandret fra 1855 til 1865. Det ga først og fremst utslag i hvordan jorden ble kultivert og hvordan foringen og stellet av husdyrene ble utført. Dermed ble grunnlaget lagt for en sterkere foring av feet året rundt. Den utbredte sulteforingen om vinteren forsvant, og ble avløst av et mer rasjonelt fjøs- og melkestell. (Wekre 1953)

Selve formålet med ysteriet er ikke utformet i vedtektene. Når man legger vedtektene for andre sammenlignbare ysterier til grunn, kan man si at formålet har vært å skaffe sine eiere (leverandører) en lønnsom, felles, trygg og lettvint avsetning av melken som blir til overskudd etter at egne behov har blitt tilfredsstilt. Man ville ha en fellesdrift for å få til en mest mulig rasjonell utnyttelse og omsetning av melken. Da vedtektene ble endret i 1880-årene ble endelig formålet for Sylling Ysteri formelt definert: ”Foreningens formål er å skaffe sine medlemmer avsetning på nysilet melk til høyest mulig pris for derved å fremme landbruket og deres økonomiske stilling.”

Husdyrene produserte etterhvert mer melk enn det man strengt tatt hadde bruk for på gården, og samtidig økte etterspørselen i de voksende byområdene. Dette må ha vært hovedårsaken til etableringen av Sylling Ysteri i 1865.

2.2 Organiseringen og driften

Da Sylling Ysteri ble etablert i 1865, ble det inntegnet 22 leverandører med 77 forholdstall. Forholdstallene var et uttrykk for eier- og ansvarsforholdet ved de eldste meieriene og ble som regel beregnet i et visst forhold til det antall kyr vedkommende gård normalt hadde. Forholdstallene kunne også bli brukt som grunnlag ved avstemninger, men dette var ikke tilfelle ved Sylling Ysteri. Siste del av paragraf 3 i vedtektene forteller oss følgende:
”Ved Afstemning i Møderne har ethvert Medlem een Stemme enten han er tegnet for eet eller flere Forholdstall.”
Organiseringen var altså demokratisk fra første stund.

Styret skulle bestå av tre medlemmer som ble valgt på det årlige ”foreningsmøte”. Forutsetningen for gyldig beslutning var at minst halvparten av medlemmene var tilstede og at flertallet av de fremmøtte stemte for beslutningen. Når det gjaldt endringer i vedtektene, måtte man ha 2/3 flertall. En noe spesiell fremgangsmåte når det gjelder slike ting har jeg gått nærmere inn på i 2.4 Handelsforeningen.

Det var helt fra de første driftsårene snakk om å gå over til et aksjeselskap, men den nødvendige vedtekstendring fant ikke sted før på et fellesmøte 10. desember 1884. Medlemmene var pliktige til å levere en halv favn god og tørr en alen lang gran- eller orved for hvert forholdstall. Hvis man ikke kunne skaffe dette, måtte man betale inn et større beløp til ysteriet for hver favn.

I begynnelsen måtte leverandørene etter tur kjøre produktene til Drammen og Kristiania. Denne ordningen ble imidlertid opphevet på årsmøtet 11. februar 1868. Det ble da bestemt at dette var formannens oppgave, mot en økonomisk godtgjørelse.

Sveitseren Carl Blattman var ansatt som yster i Sylling fra 1865 til 1875. Han var en av 14 sveitsere som Selskapet for Norges Vel hentet inn til Norge i 1856. Det ble stadig flere ansatte ved ysteriet, og i jubileumsboken (Wekre 1965) fremkommer det at det var 10 ansatte i 1965. Ysteriet ble forpaktet bort fra 1877 til 1890. Dette betydde i enkelthet at eksterne personer sto for driften og salget av melken, som fortsatt ble levert fra de samme leverandørene som ellers. Møteboken eller møtebøkene for ysteriet i perioden 1894 til 1920 mangler. Sylling Ysteri ble med i Melkeforsyningen da den ble opprettet i 1911. Meieriet ble produksjonsavdeling fra 1917. I 1942 ble anlegget kjøpt av Melkeforsyningen. Sylling Ysteri gikk fra nå av over til å bli et rent andelsselskap. Det nye andelsselskapet representerte leverandørene i Sylling overfor Melkeforsyningen, hvor de nå også var blitt andelseiere (jf. dagens TINE BA med 19.000 melkeprodusenter).

2.3 Produksjonen

På møtet som ble holdt i den nyoppførte ysteribygningen 10. november 1865 ble det bestemt at melkeleveringen skulle begynne allerede mandag 13. november, og at det skulle produseres smør, nøkkelost og mysost. Melkesalget var hovedbeskjeftigelsen for ysteriet både i 1890-årene og de tyve første årene av det 20. århundre. Den voksende byen Oslo måtte stadig tilføres stigende mengder melk.


Melkemengde i tusen kg levert av egne leverandører (Wekre 1965)

Grafen ovenfor viser melkemengde i tusen kg levert av egne leverandører i perioden 1884 til 1964. Grafens brudd på slutten av 1800-tallet er av den enkle grunn at tallene ikke foreligger. Vi ser at tallene jevnt over har steget, med noen få unntak, blant annet under verdenskrigene. Den markerte økningen i 1950-årene er på grunn av tilslutningen fra Øverskogen samt Sørsdal og Oddevald meierier.

Det var spesielt osten fra Sylling Ysteri som var kjent. Etter at ysteriet gikk gjennom en ombygging i 1933, la Sylling Ysteri om produksjonen til Normannaost, og ble landskjent for sin gode produksjon av denne varen.

Det franske navnet på denne osten er Roquefort. Normanna fra TINE er i dag en halvfast blåmuggost som er ystet av kumelk. Ingrediensene er melk, salt, løpe, kalsiumklorid og konserveringsmiddel. Den egner seg godt til pålegg, snacks og i osteanretninger. Den egner seg også godt revet som krydder i salatdressinger, til supper, sauser og ostekremer. (TINE 2003)

Det har blitt sagt at Sylling Ysteri ikke bare var kjent i Norge for denne osten, men også i utlandet, og at den ble eksportet til blant annet Europa. Men det har ikke lykkes å skaffe noen skriftlige kilder som kan bekrefte dette.

2.4 Handelsforeningen

Et stort antall meierier på Østlandet ble knyttet til handelsforeninger. I Lier var det en handelsforening ved nesten alle meieriene. Handelsforeningens forbilde var kooperasjonen. Formålet var å skaffe medlemmene forbruksvarer til rimelig pris.

I 1873 ble et selvstendig selskap med 90 medlemmer, Syllings Handelsforening, opprettet. Det var et nært samarbeid med ysteriet, og handelsforeningen leide lokaler hos ysteriet, inntil de i 1880 fikk oppført en egen bygning.

Et stort problem for handelsforeningen var at mange av kundene (medlemmer/eiere) fikk handle på kreditt. Etterhvert hadde foreningen enorme utestående fordringer. Utpå høsten 1883 kommer det første varsel om at foreningens økonomi og drift var svak. På generalforsamlingen ble det foreslått at varebeholdningen skulle realiseres, og at husene skulle selges til høystbydende. Dette forslaget kunne ikke vedtas, fordi de 74 medlemmene som deltok i møtet, ikke representerte 2/3 av medlemmene. Men møtet endret først vedtektene på dette punktet, slik at det bare var tilstrekkelig med 2/3 flertall av de møtende medlemmene. Deretter ble forslaget vedtatt enstemmig. For meg synes dette som en noe tungvin måte, og heller ikke helt legitimt. Husene med inventar ble solgt til Sylling Ysteri for kr 3600.

2.5 Nedleggelsen og status nå

Jeg har ikke funnet mye stoff om hvorfor driften ved Sylling Ysteri opphørte i 1972. Anlegget ble kjøpt av Melkeforsyningen i 1942. Melkeforsyningen ble senere hetende Fellesmeieriet. Det var altså ikke lenger opp til leverandørene i bygda hvorvidt driften skulle fortsette. Det er uvisst når navnet Sylling Meieri og Handelsforening først dukket opp. Det var denne foreningen som sto for utsalget i ysteriet helt frem til slutten.

Leveringen av melk til ysteriet opphørte fra og med 1. januar 1972. Så man kan jo strengt tatt si at driften opphørte allerede i 1971. Jeg vil ikke gå for mye inn på årsakene til nedleggelsen, siden dette blir nokså omfattende og trekker inn mange andre elementer utenfor Sylling. I korte trekk kan man si det slik at det ble mer rasjonelt å sentralisere foredlingen. Landbruket ble rasjonalisert, og flere gårder sluttet med husdyr. Det er bare noen ytterst få gårder som fortsatt driver med melkeproduksjon i Sylling. Nå foregår foredlingen i Drammen, 25 kilometer syd for Sylling.

Den første ysteribygningen ble bygget i 1865, og ble avløst av et større nybygg i 1893. Dette bygget står fortsatt, i stort sett samme stand som bildet på forsiden av denne oppgaven viser. Eieren er en lokal person, og bygget huser flere kontorer og leiligheter. I de senere år har det vært ungdoms-/fritidsklubb her, gallerier og kunstutstillinger, flere forretninger, og ikke minst Eldres Kafé som er et samlingssted for de eldre i Øvre Lier.

Man kan si det slik at Sylling Ysteri i stor grad har formet tettstedet Sylling. Ysteriet ble plassert midt mellom alle leverandørene, midt mellom de høye åsene på hver side av dalen. Før dette var Øvre Lier preget av ganske spredt bebyggelse. Sylling sentrum har vokst frem rundt Ysteriet, som fortsatt er et begrep og en institusjon for innbyggerne i Sylling. Sylling Meieri og Handelsforening står fortsatt registert i Brønnøysundregistrene. I 1927 ble forsamlingslokalet Valstadhaug bygget, og etablert som et andelslag med tilknytning til ysteriet. Eierne av dette andelslaget var også de lokale gårdene. (Borgen 1997)

Jeg har blitt fortalt at navnet Sylling Meieri og Handelsforening i Brønnøysundregistrene kan være Valstadhaug som fortsatt er i drift. Etter å ha hatt problemer med økonomien i det siste, har dette forsamlingslokalet fått en solid inntekt det siste halve året. Lier kommune leier nemlig lokalene til klasserom, etter at en bygning ved Sylling skole brant ned til grunnen nylig. Hell i uhell.

Mer informasjon, innholdsfortegnelse og resten av teksten om Sylling Ysteri finner du her

Historie Sylling

Flere saker fra arkivet

Sylling Ysteri - kapittel 3

Kap. 3 Avsluttende del

Sylling Ysteri 1865-1972

Hvorfor bestod Sylling Ysteri helt frem til 1972, mens de andre ysteriene i omegn mer eller mindre forsvant?

Sylling Ysteri - kapittel 1

Kap. 1 Innledende del

Sylling Ysteri - Kilder

Kilder

17. mai i Sylling

Sylling

Endelig bredbånd til Sylling

Endelig kommer det bredbånd til Sylling også. Bluecom vil bygge ut sentralen i Sylling. Arbeidet starter i midten av november.

The Sylling Name in History

World Wide Web og moderne teknologi tar i mange tilfeller over for de tradisjonelle bøkene i bokhylla, men Internett åpner også for nye løsninger.

Liers eldste nettsted?

Forrige mandag feiret det lokale nettstedet Sylling.no 10 år

Fortsatt glatte veier

Det oppfordes spesielt til å kjøre forsiktig i svingene på de forholdsvis smale veiene i Lier.

Totalskadd,

Det brenner fortsatt i et bygg i Sylling sentrum --

Tunge skyer over kjent bygning

Valstadhaug forsamlingshus, bygd i 1927, er kjent og kjært for mange liunger, men bygget har en uviss fremtid.

Sylling – Liungen 4-7 (1-1)

Gutter 13-14 år. Sylling skulle i denne kampen vise at de var best i Lier, sikre andreplassen og rykke opp, slik gikk det ikke.

Smadret Steinberg

Sylling skårte 10

Å lære folk førstehjelp

Det var formålet for Sylling Røde Kors Hjelpekorps, da det ble stiftet vinteren 1968

STATOIL I LIERBYEN

Det at Statoil i Lierbyen blir lagt ned fra nyttår er bare trist.

Konsert og CD fra Remme Brothers

Remme Brothers band spiller på Valstadhaug i Sylling 15/10. Ei snau uke senere kommer de med cd.

- Får mer enn du gir

Det er drivkraften for Randi Kristine Stustad Grøneng som har ledet tirsdagskafèen for eldre hele 924 ganger over 21 år i Sylling

Myrmenn på Oppsalsetra i Lier

Politisk hengemyr: I en tid hvor allmenn stemmerett ikke var noen selvfølge kunne man kjøpe seg stemmerett for bare 5 kroner i Lier.

Pressemelding fra Sylling IF, hovedstyret

Sylling IF´s hovedstyre er av den oppfatning at oppslagene i Drammens Tidende lørdag 11.10 og på Lier-Nett 13.10 om forholdene i foreningen savner forankring i de faktiske forhold og på en feilaktig måte skaper inntrykk av en idrettsforening i krise. Det er ikke tilfellet. Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene.

Byttedag i Sylling

- Kan overskuddet fra denne dagen hjelpe oss til å bygge ei ny hinderløype? spør

Viser samfunnsansvar

Post, bank og lokalbutikk i ett, dermed er også bank i butikk en realitet i Sylling igjen etter mange års fravær av banktjenester i Øvre Lier

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

To hjemmeseire for Sylling-jentene

Nå gleder de seg til Tine Fotballskole neste helg

Et sangerliv - ukas petit av Thorvald Lerberg

Medalje for 30 års innsats i Sylling sangkor

Liungen vant i lokalderby

Handball, 4 div menn - Liungen slo Sylling

Sprudlende åpning

I går ettermiddag ble Sylling Brygge åpnet på Svangstrand.

Tour de France - stemning

Roar Bogerud foreslår at lokalbefolkningen i Sylling gjør noe ekstra ut av 17. maifeiringen når det store sykkelrittet, Glava Tour, går gjennom sentrum. Han har fått god respons allerede -

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

Daglig leder av Liernett til VG Nett

Datagründer og daglig leder i Liernett starter som Traffic Manager i VG Nett etter nyttår.

Jernaldergroper registreres i Sylling

På vei til jobben i dag, møtte jeg en arkeolog. -Har du en kost?, spurte han, - vi skal grave litt på jordet nedenfor. Jordet det dreide seg om var det nedenfor Valstadhaug, og målet med gravingen var registrering av jernaldergroper.

Arbeider'n er borte

I forrige uke forsvant et kjent landemerke i Sylling

Skoleturnering i Volleyball.

Fredag var det duket for den årlige skoleturneringa i volleyball. Som vanlig var det Tranby som inviterte. I år var forventningene til hjemmelaget spesielt store, etter flere ukers intensiv trening. Skolen alle skulle slå var fjorårsvinneren Sylling.

Romjulstur til fots

Sol og vakkert vinterlandskap gir ro og stillhet langs en sledevei i Øvre Lier.

Kranglefanter og veksthusbrann

Politiet måtte ta turen til Sylling to ganger i natt fordi et par karer nektet å fjerne seg. Nord for Lierbyen ble det meldt om brann i et veksthus. OPPDATERT Kl 14.17

Årsbeste av Syllings damer

Trener Arild Haug (th) var svært fornøyd med lagets førsteomgang mot Skrim i søndagens 3. divisjonskamp, men det glapp dessverre i andre ---

Hvem vil kjøpe Valstadhaug?

Leder for barnehagen, Brit Landstad, var til til stede da andelshaverne vedtok salg i går, men er optimistisk med tanke på videre drift.

All grunn til å smile

Lofotværingen Trond Hellum fikk bekreftet dugnadsjelen i Sylling under Jordbæreventyret --

Bare èn ledig plass

Førskolelærer Kristin Myre ser frem til å utvide Valstadhaug kortidsbarnehage til en fulltidsbarnehage på nyåret, her med Mille Lothe-Lyngås som får flere venner å leke med.

Sylling ikke på nett

Hele Sylling mistet nettforbindelsen i dag. Frustrerte skoleelever måtte levere tentamen på papir.

Løpsglede i 30 år

Månedens Blomst for mai gikk til Friidrettsgruppa i Sylling IF ved Arild Pedersen, Frances Lutken og Jens Bjørnå for fremragende miljøskapende arbeid som har gjort Kanada Rundt og Syllingløpet til en idrettsfest for alle, spesielt i de siste årene.

Liungen vant mot Sylling

Håndball herrer, 4. divisjon

Suksess med gratis skidag i Sylling

Sylling skole dro på skidag i Øverskogen.

Lierdagene: Syv uker igjen

Lierdagene er eldre enn mange har trodd. I Sylling feiret man ”Lierdag” allerede i 1953. Bildet av bussen er rett nok enda eldre, mens bildet under er en god del nyere.

Julegrantenning i Sylling

Nå tennes tusen julelys og enda noen til.

Kjempebra for Sylling IF

- Vi har stor tro på at jobben hans vil bli en stor lettelse for oss tillitsvalgte, sier leder Hanne M. Gravdal etter at Odd Arne Vangen ble ansatt som daglig leder i foreningen.

Nordisk vennskap lever

Søren Fredriksen fra Hobro (tv) og sentralstyremedlem i Foreningen Norden, Knut Bjørkmann fra Aurskog, hadde mye å snakke om da Lokalforeningen i Lier feiret sine 60 år på Øverskogen samfunnshus på lørdag.

Magnolia Jazzband i Sylling

Det er godt mulig det fins grunner til ikke å like tradjazz, men et stort antall liunger har brukt 20 år på musikken uten å finne en eneste en

Blir det musikal?

- Det blir i alle fall noe for alle, enten du vil synge, danse eller spille, sier Marianne Linnerud (bak) og Roy Andrè Johansen til Barneteatergruppa i Sylling på sesongens første øvingskveld.

Grasrotandelen betyr mye for idrettslagene

Lag og foreninger i Lier har så langt i år tjent 330 000 kroner på Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping

Førjulskonsert i Sylling kirke

Ja, så er plutselig adventstida her igjen! Men ikke fortvil, jula kommer uansett hvor mye vi får gjort eller ikke.

- Du har neppe hørt om Clifton, Texas

I løpet av noen tiår utvandret 860 000 nordmenn til Amerika, de alle fleste som økonomiske flyktninger, skriver Knut A. Andersen, som i ukens petit stopper på en kirkegård langt inne i Texas ---

Min barndoms jul

Vi har utfordet noen av våre bidragsytere til å beskrive sin barndoms jul. Gunnar Langsrud, petitskribent og utflyttet liung, Knut A. Andersen, leder av Lier Historielag, og Liernetts medarbeider Svend Asbjørn Sylling har sendt oss hver sin.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Stemning i vintermørket

Sylling Sangkor starter jubileumssesongen med å ta med seg korvenner i bygda og inviterer til konsert i Frogner kirke.

Reddet poeng

Men Sylling imponerte ikke

Tett oppgjør

Lokaloppgjøret i dag mellom Lier og Sylling ble avgjort mot slutten av kampen. Og Spabra gikk på et nytt tap i går.

Uten korpsuniform for første gang siden 1962

Reidar Lauritsen (53) i Sylling begynte i Høvik skolekorps som niåring. Heller ikke resten av familien på fem medlemmer var i uniform på 17. mai i år.

Først ute?

Liernett lot seg friste av de nydelige jordbærene som unge Elise Aas Myhrene solgte på søndag --

Blomster til Knut A. Andersen

Å gi Knut A. Andersen en blomsterbukett er en tidkrevende oppgave. Når han endelig får den, har du en følelse at han skulle hatt to.

Vi besøker Liers spisesteder: Sylling Kroa

Det er magre kår for serveringssteder nord i bygda, der de aller fleste spiser hjemme og tar med seg niste når de skal ut.

Edvald vender tilbake til Sylling

Edvald Boasson Hagen vender tilbake til Sylling, seks år etter at han sikret seg en av sine første store etappeseire på samme sted.

Comeback for juletrefest i Sylling

Førstkommende søndag møtes barn og voksne til gang rundt juletreet, bespisning, trylleshow - og sannsynligvis kommer nissen til aulaen på Sylling skole.

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

Kampoppsett Sylling IF A-lag

Kampoppsett Sylling IFs A-lag herrer 2007

Kanada Rundt for 26. gang

I kveld arrangeres det tradisjonsrike løpet Kanada Rundt for 26. gang i Sylling

Flere natteravner

I år blir det natteravner også i Sylling, ved Engersand og på Gilhusodden

Hvorfor ville Ap og SV kvele dugnadsånden i Sylling

Dette var spørsmålet jeg stilte meg under behandlingen av skjenkesaken i Syllinghallen.Og dette spurte jeg disse respektive partiene om da saken ble behandlet i (...)

Riksvei 284 fortsatt stengt

Arbeidet med å sikre veien forbi rasstedet i Poverudbyen i Sylling er utsatt til onsdag

Tidenes langrenns-prestasjon for Storbritannia

Frances Lütken fra Sylling deltok i Sapporo i 72.

Drammen-Lier-Oslo til fots for over hundre år siden

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, Sylling

Syllings volleyballjenter sikter mot toppen

Kan kvalifisere seg til førstedivisjon i dag.

Ridestevne i Sylling

Bilder fra BRYK*s Vintercup Sprang - Sylling Rideklubbb på Valstad gård i sylling 19. feb. Resultatene ligger på hjemmesidene til Sylling Rideklubb

Det glapp for Sylling

Gutter14 tapte for serielederen

Lier-lag i Holmenkollstafetten

5 lag fra Lier deltok i vårens vakreste eventyr, og Lier kommune BIL slo Sylling IF

Ungdomsutvekslinger i 60 år

Månedens Blomst går til Foreningen Norden i Lier som er den eneste lokalforeningen i Norge som uten avbrudd har sørget for at nordisk ungdom har møttes hvert år.

200 000 kroner til lokalmiljøet

Rundt 3500 barn og voksne besøkte Jordbæreventyret i sommer, og nå skal overskuddet deles ut til lokale formål.

Ny pers og klasseseier

Silje Bæra Hørthe fra Sylling løp inn til femte beste tid i kvinneklassen under Sentrumsløpet

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Lierfestivalen 2005

For første gang arrangeres den årvisse musikalske begivenheten i Syllling, og av et skolekorps. Lierfestivalen arrangeres i Sylling Flerbrukshall søndag 30. oktober.

Lokal filmhistorie holdes ved like

34 år siden villdyret våknet i Sylling.

Erlend Almaas minnepris 2011 tildelt Martin Teigen

Prisen gikk til en fotballspiller fra Sylling som har utmerket seg som miljøskaper, lagspiller og fotballtalent.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Naturfagets dag

Sylling skole satte fokus på naturfag

Sylling g91

Det fortsatt fin -fine spilleforhold i Øvre Lier. Sylling IF mønstrer åtte fotballag. Trenere i år for Sylling 09 har vært Rune Torgersen og Roar Ask.

Jentene strømmer til

-Vi fokuserer på å ha det gøy, møte gode venninner og utvikle oss som spillere, sier trener Øyvind Nilsen om den svært store interessen for kvinnefotballen i Sylling.

Sylling IFs fotballskole 2007

Sylling IF-fotball i samarbeid med TINE ønsker velkommen til fotballskole.

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Sangtalentet fra Sylling

Årets vinner av Haugestadstipendet, Ingeborg Soot, sang før hun kunne snakke reint --

Mer enn småpenger

Idrettsklubbene i Lier får totalt nær en kvart million kroner i momskompensasjon for 2010, som fortjent -

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Livlig på Solberg Gård

Nærkontakten med husdyra var en viktig del av programmet, da Ingeborg Swang Sylling (på bildet) arrangerte sommerleir i forrige uke.

Julegrana tent i Sylling

Gode tradisjoner gir trygghet og stabilitet i en tilværelse som nå om dagen kan virke oppstykket og ustabil.

Kom igjen, jenter!

Det var spilleglede og stort engasjement, da Sylling IF arrangerte sin fotballskole for 65 barn i helga.

Adventskonsert i Sylling kirke

Nå heter det ikke lenger «vi synger og spiller jula inn», men et navnebytte betyr lite hvis innholdet er det samme.

Syllings Volleyballjenter til Landsfinalen

Sylling Desperados volleyball – jenter 15 år, klarte i dag det utrolige å kvalifisere seg til landsfinalen i Ålesund. Det betyr at de ikke bare er best i Lier lenger, de er best i Buskerud og blant de 12 beste lagene i landet – en utrolig prestasjon med tanke på at de fleste begynte med volleyball for kort tid siden.

Sjåbagos hadde storsamling i Sylling

Stor barnefestival i helga.