Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: aca4ad8020aaa8e1fefd7fba597b9c9a

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Partiet håper på flertall for en justert drift. Derfor har partiet lagt inn 300 mill for 2011, 500 mill for hvert av de tre neste årene.
Ellers foreslår Ap å legge ned Nordal skole, bygge ny barneskole ved Lierbyen skole slik at det blir 1-10 skole. Det foreslås å bygge nytt sykehjem der Hegg skole ligger nå.

Liernett har også fått innsyn i Arbeiderpartiets øvrig forslag i Handlingsplanen som behandles i kommunestyret i kveld.

1. Økonomiske rammer
1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-programperioden.
1.2. Rammer årsbudsjett 2011
Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.
1.3. Skatt
Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen.
1.4. Låneopptak
Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2011 settes til kr 83,685 mill kr. Avdragstiden på nye lån settes til 25 år. Lånet tas opp som serielån.

Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 22,65 mill kr. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år.
1.5. Likviditet
Innvilget driftskreditt på 100 mill kr. i DNB Nor videreføres i 2011.
Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2010.
1.6. Egenbetalinger, gebyrer og avgifter
Ordningene fastsettes slik de fremgår av ”Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger”.
1.7. Endringer i forhold til økonomiske rammer

Driftsbudsjettet
1000 kr. 2011 2012 2013 2014
Lierhallen, justert drift 300 500 500 500 (uthevet av Liernett)
Økt kultursatsing 1500 1500 1000
Hegg hospitering på Høvik 200 400 200  (uthevet av Liernett)
Reverserte flate kutt i omsorg 3000 5000 2500 -
Reverserte flate kutt i sosial/helse/bv 1000 1000 400 -
Drift Heiahallen 1400 1400 1400
Reverserte flate kutt i skolen 3000 3000 1500 -
Haskoll arbeidssenter endres ikke 400
Lierbyen Kulturhus utsettes -5000 -5000 -5000
Nordal skole avvikles -936 -3000 -3000 -3000 (uthevet av Liernett)
Utsatt drift friluftsområder -200 -200 -200 -200
Redusert sykefravær -500 -500 -1000 -1000
Synergi Hegg/Lierbyen skole -1000 -1000
Redusert arealleie, Fosskvartalet - - -1000 -1000
Endret organisering, eget prosjekt - -6400 -7500 -10000
Økte egenandeler og gebyrer -400 -500 -600 -700
Red driftskost Hegg skole -1500 -1500 (uthevet av Liernett)
Redusert kostnad, renhold -2000 -2000
Uttak fra omsorgsfond -2000 -2000
Red driftskost Sykehjem -700 -1500 -1500
Økt utbytte fra selskaper -750 -1000 -3000 -4500
Mva-red fra Høvik -7400 - - -
Avsetning til disposisjonsfond 4632 1539 1520 4727
RENTER -346 5393 11797 11874
AVDRAG 0 -432 5983 11899


Investeringsbudsjettet

1000 kr. 2011 2012 2013 2014
Heiahallen 20000 7000
Ny Hegg/Lierbyen skole 60000 120000 (uthevet av Liernett)
Nytt Hegg sykehjem 40000 100000 60000 (uthevet av Liernett)
Høvik/Stoppen reduksjon -2000 -1100 -1000 -1000
Heiahallen, spillemidler -7000
Redusert lån Høvik -37800
Redusert veiaktivitet -2000 -2000
Frogner selges -20000
Frogner, heis og vindusbytte -2200 -1500
Nordal skole selges -30000 (uthevet av Liernett)
Utstyr planavd -100 -100
Maskinpark -1000 -1000
Avhending av eiendeler -2000 -2000
Økt tilskudd, sykehjem 8pl -2320
Endret låneopptak (+ betyr reduksjon) 10800 -160380 -147900 6600

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode