Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 772045f4e97e8582586f586a12283654

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

I sitt forslag til økonomiplan har rådmannen foreslått at planene for å bygge kultturhus skyves to år ut i tid, fra 2011 til 2013. Begrunnelsen er at dette er et nytt tiltak, som nødvendigvis vil konkurrere om ressursene med blant annet omsorgstjenestene og undervisning.

Om forslaget til utsettelse sier Strand dette:
- Men det kan vise seg nødvendig å utsette noe, for å sikre kvalitet og omfang på andre tjenester. Lier Arbeiderparti har lenge kjempet for et kulturhus i bygda, men var delt i synet på når og hvor. Vi vet at vi skal heve omfanget og kvaliteten på sykehjemssektoren i Lier. Det vil kreve investeringer, og det vil være helt nødvendig å gjennomgå alle muligheter for å redusere driftskostnader. Vi vil kjempe i mot nedbyggingen av innholdet i Lierskolen og ønsker å opprettholde eller øke voksentettheten som et av de viktigste tiltakene mot fremtidige problemer for Lier-elevene. Kulturhuset er også vedtatt og nødvendig for kommunen, og vi vil søke å finne muligheter for raskest mulig oppstart, ikke minst fordi byggemarkedet nå er svært gunstig. Det siste under forutsetning av at Høyre-flertallet ikke igjen anser det som nødvendig å subsidiere entreprenørbransjen med kommunens skattekroner, slik de gjorde ved kontraheringen av Høvik skole.

Lier AP har, i likhet med de øvrige partier, ennå ikke fått gjennomarbeidet rådmannens utgangspunkt for neste års budsjett, enn si utarbeidet vårt eget forslag.

Men, generelt har vi naturligvis lenge vært klare på at det politiske flertallet i vår kommune ikke har hatt et nødvendig økonomisk magemål, men overlatt til rådmann og en rødgrønn kommunevennlig regjering, å finne løsninger. Mange nye investeringer har vært, og er helt nødvendige, men flertallet har skuslet bort penger og unnlatt å foreta de politiske avveininger av hvordan man kan bringe kostnadene under kontroll. F. eks er vedtaket om å bygge egen gymsal for den nye Høvik-skolen noen få meter fra Lierhallen, nå i ferd med langsomt å true eksistensen til svømmehallen, ettersom man ikke har mulighet til å utvikle totalanlegget på en måte som kunne gi gevinster.

I en annen debatt i DT og Lierposten, har Richard Skaar Thorsrud, som har nære forbindelser til Lier Høyre, påpekt at kommunen har utfordringer innenfor omsorgssektoren både hva gjelder økonomi og kvalitet. Det samme fremkommer av DT-journalist Marianne Heimdals presentasjon i DT 05.11.09. Skaar Thorsrud stiller det betimelige spørsmålet om det ikke snart kan være på tide å "se seg som etter en annen kur?" Når man ser resultatene etter 34 år med Høyre-styre i kommunen, er dette spørsmålet høyst relevant.
Lier Arbeiderparti er svært positive til å vurdere nye kurer mot en lidelse som er forsterket av den pågående "kuren" av Høyre-styre.

Til at den gjennomsnittlige økningen i huseieravgiftene det første året er 7,56 % for en gjennomsnitts husstand har Strand denne kommentaren:

- Huseierkostnadene er i all hovedsak selvkostinndekning, og økningene er knyttet til noen tekniske forhold samt utvikling av tjenestekvalitet og - omfang. Lier AP vil forsikre seg om at økningene er riktige.
Rådmannen forslår en bevilgning på 6,5 millioner kroner i 2010 som kommer i tillegg til de rammene som er vedtatt for sektoren.

- Hva med at kostnadsveksten i omsorgstjenestene har vært langt sterkere enn forventet?

- Lier AP foreslo allerede ved 2.tertial 2009 en justering som ville innebært en økning for 2010 på ca. 1,5 mill. NOK på omsorgssektoren. At rådmannen nå, noen uker senere, finner grunn til å foreslå ytterligere 5,0 mill. NOK er et tegn på at sektoren må under lupen. For Lier AP er det kvaliteten som brukerne og deres pårørende opplever, som er viktig. Det skal være like trygt å bli omsorgstrengende i Lier som i andre kommuner. Da må tilbudet innenfor sykehjem økes, og øvrig omsorg trygges. I en slik sammenheng er det viktig at omsorgsyternes tid kan brukes sammen med den omsorgstrengende, ikke alene i bil bygda rundt, og ikke på å flytte mennesker gjennom korridorer og løfte dem inn på utdaterte toaletter og bad som stjeler tid og flytter fokus fra omsorg til strev. Et strev som igjen medfører høyt sykefravær og mindre tid til omsorgsyting.

Vi vil i vårt forslag til neste års budsjett prioritere fokuset på omsorgssektoren som en av våre to viktigste budsjettområder for å sikre bedre økonomisk styring og mer rasjonelle driftsformer og -strukturer, samt forsvare voksentettheten i skolen. I kommuneplanarbeidet er det vårt mål å legge opp til et mer realistisk utviklingsnivå for å sikre best mulig uttelling på statlig fordeling til kommunene, så lenge dette kan skje uten å gå på tvers av jordvernet. Dette, sammen med annet fokus på kommunens inntektspotensiale som Lier AP har kjempet for i mange år, er også viktig for å trygge tilbudene til kommunens innbyggere.

NB: Liernett har bedt de andre gruppelderne om en kommentar til rådmannnens forslag, men har torsdag kveld ikke mottatt svar fra noen av dem

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode