Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

I sitt forslag til økonomiplan har rådmannen foreslått at planene for å bygge kultturhus skyves to år ut i tid, fra 2011 til 2013. Begrunnelsen er at dette er et nytt tiltak, som nødvendigvis vil konkurrere om ressursene med blant annet omsorgstjenestene og undervisning.

Om forslaget til utsettelse sier Strand dette:
- Men det kan vise seg nødvendig å utsette noe, for å sikre kvalitet og omfang på andre tjenester. Lier Arbeiderparti har lenge kjempet for et kulturhus i bygda, men var delt i synet på når og hvor. Vi vet at vi skal heve omfanget og kvaliteten på sykehjemssektoren i Lier. Det vil kreve investeringer, og det vil være helt nødvendig å gjennomgå alle muligheter for å redusere driftskostnader. Vi vil kjempe i mot nedbyggingen av innholdet i Lierskolen og ønsker å opprettholde eller øke voksentettheten som et av de viktigste tiltakene mot fremtidige problemer for Lier-elevene. Kulturhuset er også vedtatt og nødvendig for kommunen, og vi vil søke å finne muligheter for raskest mulig oppstart, ikke minst fordi byggemarkedet nå er svært gunstig. Det siste under forutsetning av at Høyre-flertallet ikke igjen anser det som nødvendig å subsidiere entreprenørbransjen med kommunens skattekroner, slik de gjorde ved kontraheringen av Høvik skole.

Lier AP har, i likhet med de øvrige partier, ennå ikke fått gjennomarbeidet rådmannens utgangspunkt for neste års budsjett, enn si utarbeidet vårt eget forslag.

Men, generelt har vi naturligvis lenge vært klare på at det politiske flertallet i vår kommune ikke har hatt et nødvendig økonomisk magemål, men overlatt til rådmann og en rødgrønn kommunevennlig regjering, å finne løsninger. Mange nye investeringer har vært, og er helt nødvendige, men flertallet har skuslet bort penger og unnlatt å foreta de politiske avveininger av hvordan man kan bringe kostnadene under kontroll. F. eks er vedtaket om å bygge egen gymsal for den nye Høvik-skolen noen få meter fra Lierhallen, nå i ferd med langsomt å true eksistensen til svømmehallen, ettersom man ikke har mulighet til å utvikle totalanlegget på en måte som kunne gi gevinster.

I en annen debatt i DT og Lierposten, har Richard Skaar Thorsrud, som har nære forbindelser til Lier Høyre, påpekt at kommunen har utfordringer innenfor omsorgssektoren både hva gjelder økonomi og kvalitet. Det samme fremkommer av DT-journalist Marianne Heimdals presentasjon i DT 05.11.09. Skaar Thorsrud stiller det betimelige spørsmålet om det ikke snart kan være på tide å "se seg som etter en annen kur?" Når man ser resultatene etter 34 år med Høyre-styre i kommunen, er dette spørsmålet høyst relevant.
Lier Arbeiderparti er svært positive til å vurdere nye kurer mot en lidelse som er forsterket av den pågående "kuren" av Høyre-styre.

Til at den gjennomsnittlige økningen i huseieravgiftene det første året er 7,56 % for en gjennomsnitts husstand har Strand denne kommentaren:

- Huseierkostnadene er i all hovedsak selvkostinndekning, og økningene er knyttet til noen tekniske forhold samt utvikling av tjenestekvalitet og - omfang. Lier AP vil forsikre seg om at økningene er riktige.
Rådmannen forslår en bevilgning på 6,5 millioner kroner i 2010 som kommer i tillegg til de rammene som er vedtatt for sektoren.

- Hva med at kostnadsveksten i omsorgstjenestene har vært langt sterkere enn forventet?

- Lier AP foreslo allerede ved 2.tertial 2009 en justering som ville innebært en økning for 2010 på ca. 1,5 mill. NOK på omsorgssektoren. At rådmannen nå, noen uker senere, finner grunn til å foreslå ytterligere 5,0 mill. NOK er et tegn på at sektoren må under lupen. For Lier AP er det kvaliteten som brukerne og deres pårørende opplever, som er viktig. Det skal være like trygt å bli omsorgstrengende i Lier som i andre kommuner. Da må tilbudet innenfor sykehjem økes, og øvrig omsorg trygges. I en slik sammenheng er det viktig at omsorgsyternes tid kan brukes sammen med den omsorgstrengende, ikke alene i bil bygda rundt, og ikke på å flytte mennesker gjennom korridorer og løfte dem inn på utdaterte toaletter og bad som stjeler tid og flytter fokus fra omsorg til strev. Et strev som igjen medfører høyt sykefravær og mindre tid til omsorgsyting.

Vi vil i vårt forslag til neste års budsjett prioritere fokuset på omsorgssektoren som en av våre to viktigste budsjettområder for å sikre bedre økonomisk styring og mer rasjonelle driftsformer og -strukturer, samt forsvare voksentettheten i skolen. I kommuneplanarbeidet er det vårt mål å legge opp til et mer realistisk utviklingsnivå for å sikre best mulig uttelling på statlig fordeling til kommunene, så lenge dette kan skje uten å gå på tvers av jordvernet. Dette, sammen med annet fokus på kommunens inntektspotensiale som Lier AP har kjempet for i mange år, er også viktig for å trygge tilbudene til kommunens innbyggere.

NB: Liernett har bedt de andre gruppelderne om en kommentar til rådmannnens forslag, men har torsdag kveld ikke mottatt svar fra noen av dem

Arbeiderpartiet Bård Strand Kulturhus

Flere saker fra arkivet

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Som en full mann på strøket

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) synes at Erik Hære har et bra poeng vedrørende skoleutbygginga på Høvik/Stoppen ---

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Boligskandale?

Tette kloakkrør forårsaket at hele første etasje ved de tilrettlagte biligene på Gifstad ble oversvømmet.

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier