Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0c14e62643012ea3ca43b040586cd984

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Bildet over: Fra venstre Buskerud Høyres to stortingsrepresentanter, Anders B. Werp og Trond Helleland, og Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Lokaldemokratiet er svekket de siste årene, og det er sentrale trekk ved forvaltningsutviklingen som har bidratt til dette. For det første blir kommunene utsatt for en vedvarende flom av av statlige detaljreguleringer i form av øremerkinger, lovpålegg, standarder, og rundskriv. For det andre er de siste årene preget av en stadig sterkere vektlegging av statlig tilsyn og kontroll på ulike politikkområder.

Denne utviklingen er et resultat av et økende omfang av individuelle rettigheter og kommunale plikter, og medfører en systematisk nedbygging av det kommunale handlingsrommet. Konsekvensen blir færre muligheter for lokale tilpasninger og lokalpoltiske prioriteringer.

Det kommunale skjønnet lite verdt?
I Lier kommune opplever vi gang på gang å bli overprøvet av fylkesmannen i Buskerud eller av departementene. Dette gjelder i alle typer saker, også i saker hvor kommunestyret er enstemmig og samlet. Fylkesmannens overprøving foretas ofte på grunnlag av vage, generelle og skjønnsmessige kriterier. Dette gjelder særlig i plansaker hvor lokalpolitikerne ofte møter negativitet hos fylkesmannen. Vi opplever for eksempel at fylkesmannen nærmest rutinemessig benytter innsigelsesinstituttet ved behandlingen av kommuneplanens arealplan, og legger til grunn en rigid tolkning av regelverket til ulempe for kommunen. Fylkesmannens intense bruk av innsigelsesinstituttet gjør at vi som lokalpolitikere regelmessig må gå i forhandlinger eller satse på medhold fra departementet. En slik prosess er svært tidkrevende, og kommunens utvikling blir satt på vent til skade for innbyggere og næringsliv. 
 
Lier Høyre mener at Fylkesmannens vide adgang til å overprøve lokale vedtak er en uthuling av det lokale selvstyre. Det er et demokratisk problem når en saksbehandler hos fylkemannen kan overkjøre et enstemmig kommunestyre.

Lokaldemokratidomstol
I dag er forvaltningen i Norge innrettet slik at når det oppstår en konflikt mellom staten ved fylkesmannen og en kommune, er det staten, ofte representert ved fylkesmannen, som skal mekle mellom seg selv og kommunen. Høyre foreslår derfor å opprette en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning kan løse konkrete tvister mellom kommune og stat. En slik rettsinstans vil medføre en endring i dagens praksis som oppleves som både uryddig og for statsvennlig.

Behov for å redusere statens kontroll- og tilsynsbyråkrati
Sammen med flommen av lovkrav og rundskriv til kommunene følger stadig nye plikter til å dokumentere og rapportere. I tillegg har vi sett en kraftig vekst i antallet tilsynsorganer og kontrollordninger rettet mot kommunene de siste 20 år. Dette har medført en vekst i byråkratiet på nær sagt alle sektorer og binder opp kommunens knappe ressurser til dels på bekostning av gjennomføringen av velferdsoppgavene. Her kan nevnes utviklingen innen både barnehage, skole og omsorg. 
 
Lier Høyre mener at omfanget av tilsyn, dokumentasjons- og rapporteringsplikter er blitt for stort og omfattende i kommunal sektor. God styring og kontroll er helt nødvendig for å sikre kvaliteten på viktige velferdstjenester, men det er behov for å se på om en del statlige kontroller kan overlates til risikobasert egenkontroll i kommunene og mer statlig rådgivning. Vi mener det også er klart behov for en helhetlig og systematisk gjennomgang statlige krav til  dokumentasjon – og rapportering på kommunalt nivå med sikte på en forenkling og sanering. Tilsvarende må statens ulike tilsyns- og kontrollregimer overfor kommunene gjennomgås med sikte på en effektiv organisering med klare ansvarsforhold og færre aktører.

Revitaliser lokaldemokratiet!
For å revitalisere lokaldemokratiet vil Høyre tilbakeføre makt til kommunene. Hvis man i større grad kan påvirke retningen på utviklingen i lokalsamfunnet blir det også mer interessant for velgerne å stemme ved lokalvalg. Når valgdeltakelsen generelt er såpass mye lavere ved lokalvalg enn ved stortingsvalg er nok det et uttrykk for at mange føler at lokalvalg betyr mindre.

Den tette koblingen mellom kommunesektoren og velferdspolitikken gjør at man må finne en god balanse mellom statlig styring og kommunal handlefrihet. Den statlige styringen må avspeile en klok avveining mellom nasjonale mål og minstekrav til kvalitet på omsorg, skole, og andre velferdsoppgaver og hensynet til et robust lokaldemokrati.    

Lier Høyre mener det må være opp til den enkelte kommune å velge å satse knallhardt på omsorg, skole eller andre områder. Når de folkevalgte får tilstrekkelig med makt til å ta veivalg for kommunens innbyggere, vil de også stå klarere til ansvar overfor velgerne. Lokaldemokrati er retten til å prioritere ulikt. Den som ikke kan godta ulike prioriteringer, kan vanskelig godta lokaldemokratiet.

Ryno Andersen, leder i Lier Høyre

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 23. februar 2012 08:39: Emil
Det er ikke vanskelig å være enig i dette. Jeg er ikke Høyre-velger, men er helt klart enig med partiets representant i at lokaldemokratiet bør styrkes. Det kan selvfølgelig finnes gode grunner for at staten bør intervenere i saker av nasjonal betydning, men dette bør være unntaket heller enn regelen.
Torsdag 23. februar 2012 14:00: Svein D,Norman
Det må jeg si meg enig i. Jeg er heller ikke høyre velger, men etter min mening må det stemmes over en ny forvalting. Det er jo lovet at det skal bli mer demokrati, men det er bare ikke blitt.Se bare på naboene til asylmottaket på Lierskogen . Deres protester er overhodet ikke blitt hørt.På de 10 år som vente mottaket har eks. har livskvaliteten blitt sterkt redusert. I allemannseie loven er det ikke lov å telte nermer en 150m fra bebyggelse og hvis du skal telte mere 2 dager må du ha grundeier tillatelse, her er det ca 50m fra mottaket. Når da represtanter fra et helt annet pati enn høyre kan si , mottak blir det om dere vil eller ikke, det er en rissiko å bo på Lierskogen og dere har selv valgt å bo der. Fylkesmann har gitt disp, for dette. Det er ikke mye demokrati .
Svein D. Norman
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode