Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Bildet over: Fra venstre Buskerud Høyres to stortingsrepresentanter, Anders B. Werp og Trond Helleland, og Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Lokaldemokratiet er svekket de siste årene, og det er sentrale trekk ved forvaltningsutviklingen som har bidratt til dette. For det første blir kommunene utsatt for en vedvarende flom av av statlige detaljreguleringer i form av øremerkinger, lovpålegg, standarder, og rundskriv. For det andre er de siste årene preget av en stadig sterkere vektlegging av statlig tilsyn og kontroll på ulike politikkområder.

Denne utviklingen er et resultat av et økende omfang av individuelle rettigheter og kommunale plikter, og medfører en systematisk nedbygging av det kommunale handlingsrommet. Konsekvensen blir færre muligheter for lokale tilpasninger og lokalpoltiske prioriteringer.

Det kommunale skjønnet lite verdt?
I Lier kommune opplever vi gang på gang å bli overprøvet av fylkesmannen i Buskerud eller av departementene. Dette gjelder i alle typer saker, også i saker hvor kommunestyret er enstemmig og samlet. Fylkesmannens overprøving foretas ofte på grunnlag av vage, generelle og skjønnsmessige kriterier. Dette gjelder særlig i plansaker hvor lokalpolitikerne ofte møter negativitet hos fylkesmannen. Vi opplever for eksempel at fylkesmannen nærmest rutinemessig benytter innsigelsesinstituttet ved behandlingen av kommuneplanens arealplan, og legger til grunn en rigid tolkning av regelverket til ulempe for kommunen. Fylkesmannens intense bruk av innsigelsesinstituttet gjør at vi som lokalpolitikere regelmessig må gå i forhandlinger eller satse på medhold fra departementet. En slik prosess er svært tidkrevende, og kommunens utvikling blir satt på vent til skade for innbyggere og næringsliv. 
 
Lier Høyre mener at Fylkesmannens vide adgang til å overprøve lokale vedtak er en uthuling av det lokale selvstyre. Det er et demokratisk problem når en saksbehandler hos fylkemannen kan overkjøre et enstemmig kommunestyre.

Lokaldemokratidomstol
I dag er forvaltningen i Norge innrettet slik at når det oppstår en konflikt mellom staten ved fylkesmannen og en kommune, er det staten, ofte representert ved fylkesmannen, som skal mekle mellom seg selv og kommunen. Høyre foreslår derfor å opprette en uavhengig rettsinstans som med bindende virkning kan løse konkrete tvister mellom kommune og stat. En slik rettsinstans vil medføre en endring i dagens praksis som oppleves som både uryddig og for statsvennlig.

Behov for å redusere statens kontroll- og tilsynsbyråkrati
Sammen med flommen av lovkrav og rundskriv til kommunene følger stadig nye plikter til å dokumentere og rapportere. I tillegg har vi sett en kraftig vekst i antallet tilsynsorganer og kontrollordninger rettet mot kommunene de siste 20 år. Dette har medført en vekst i byråkratiet på nær sagt alle sektorer og binder opp kommunens knappe ressurser til dels på bekostning av gjennomføringen av velferdsoppgavene. Her kan nevnes utviklingen innen både barnehage, skole og omsorg. 
 
Lier Høyre mener at omfanget av tilsyn, dokumentasjons- og rapporteringsplikter er blitt for stort og omfattende i kommunal sektor. God styring og kontroll er helt nødvendig for å sikre kvaliteten på viktige velferdstjenester, men det er behov for å se på om en del statlige kontroller kan overlates til risikobasert egenkontroll i kommunene og mer statlig rådgivning. Vi mener det også er klart behov for en helhetlig og systematisk gjennomgang statlige krav til  dokumentasjon – og rapportering på kommunalt nivå med sikte på en forenkling og sanering. Tilsvarende må statens ulike tilsyns- og kontrollregimer overfor kommunene gjennomgås med sikte på en effektiv organisering med klare ansvarsforhold og færre aktører.

Revitaliser lokaldemokratiet!
For å revitalisere lokaldemokratiet vil Høyre tilbakeføre makt til kommunene. Hvis man i større grad kan påvirke retningen på utviklingen i lokalsamfunnet blir det også mer interessant for velgerne å stemme ved lokalvalg. Når valgdeltakelsen generelt er såpass mye lavere ved lokalvalg enn ved stortingsvalg er nok det et uttrykk for at mange føler at lokalvalg betyr mindre.

Den tette koblingen mellom kommunesektoren og velferdspolitikken gjør at man må finne en god balanse mellom statlig styring og kommunal handlefrihet. Den statlige styringen må avspeile en klok avveining mellom nasjonale mål og minstekrav til kvalitet på omsorg, skole, og andre velferdsoppgaver og hensynet til et robust lokaldemokrati.    

Lier Høyre mener det må være opp til den enkelte kommune å velge å satse knallhardt på omsorg, skole eller andre områder. Når de folkevalgte får tilstrekkelig med makt til å ta veivalg for kommunens innbyggere, vil de også stå klarere til ansvar overfor velgerne. Lokaldemokrati er retten til å prioritere ulikt. Den som ikke kan godta ulike prioriteringer, kan vanskelig godta lokaldemokratiet.

Ryno Andersen, leder i Lier Høyre

Høyre Innlegg

2 kommentarer

Torsdag 23. februar 2012 08:39: Emil
Det er ikke vanskelig å være enig i dette. Jeg er ikke Høyre-velger, men er helt klart enig med partiets representant i at lokaldemokratiet bør styrkes. Det kan selvfølgelig finnes gode grunner for at staten bør intervenere i saker av nasjonal betydning, men dette bør være unntaket heller enn regelen.
Torsdag 23. februar 2012 14:00: Svein D,Norman
Det må jeg si meg enig i. Jeg er heller ikke høyre velger, men etter min mening må det stemmes over en ny forvalting. Det er jo lovet at det skal bli mer demokrati, men det er bare ikke blitt.Se bare på naboene til asylmottaket på Lierskogen . Deres protester er overhodet ikke blitt hørt.På de 10 år som vente mottaket har eks. har livskvaliteten blitt sterkt redusert. I allemannseie loven er det ikke lov å telte nermer en 150m fra bebyggelse og hvis du skal telte mere 2 dager må du ha grundeier tillatelse, her er det ca 50m fra mottaket. Når da represtanter fra et helt annet pati enn høyre kan si , mottak blir det om dere vil eller ikke, det er en rissiko å bo på Lierskogen og dere har selv valgt å bo der. Fylkesmann har gitt disp, for dette. Det er ikke mye demokrati .
Svein D. Norman

Flere saker fra arkivet

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Linnesstranda naturreservat

Fylkesmannen har engasjert seg for å sikre naturreservatet langs sjøkanten på Linnesstranda bedre. Selv om jeg har forståelse for at naboene har et ønske om "pe (...)

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Uakseptabel lav oppklaringsprosent av vinningskriminalitet

Vinningskriminaliteten dominerer det totale kriminalitetsbildet, men er de minst oppklarte lovbruddene. I 2010 utgjorde vinningskriminalitet 59 % av all anmeldt kriminalitet, mens oppklaringsprosenten er på bare 16,6 %. Buskerud ligger noe under landsgjennomsnittet på oppklaringer.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Bedre dyrehelse og dyrevelferd

- Vi har tro på at forslaget om overføring av ansvar for veterinærtjenester til kommunene vil kunne være positivt, sier Siri Loe Svere fra Senterpartiet til Liernett etter kommunestyremøtet i går

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Dette avgjør kommunestyret

Liernett styrker lokaldemokratiet ved å forenkle tilgangen til sakene kommunestyret behandler.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Over halvparten leverte momsoppgave på nett i Buskerud

Stadig flere av de næringsdrivende i Buskerud leverer momsoppgaven sin over internett. I august i år ble over halvparten, 51,4%, levert på denne måten. Det er store variasjoner mellom kommunene. De næringsdrivende i Ål topper listen med 68,2%, mens Rollag er på bunn med 27%.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Om skoler og fornuft i Lierpolitikken

I Lierposten 13.mai har en kampklar pappa på Sjåstad, Dag-Frode Gulsrud, innlegg der han avslutter med liste over medlemmer i kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget og spørsmålet “er det noen fornuftige mennesker på denne listen ? ” Likeledes er det et innlegg fra FAU på Nordal skole om spørsmålet om nedlegging av skoler og et innlegg fra Ingar Dalen om skolekretsene.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nett

Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL, som står bak kunstsnøanlegget på Eiksetra, lanserer nå et eget nettsted som blir kontinuerlig oppdatert

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Erna Solberg fikk fakta om sommel med Lierstranda

De mange og ofte helt unødvendige hindringene Lier har møtt fra myndighetene i forbindelse med utviklingen av Lierstranda var temaet da ordførerkandidat Helene Justad i dag orienterte høyreleder Erna Solberg.

Smuler til de gamle

Lier bruker bare en femtedel så mye penger på pleie og omsorg som de beste.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Arbeiderpartiet større enn Høyre i Lier?

De siste ukene har Liernett spurt sine lesere om hvem som får deres stemme i kommunestyrevalget 2011.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.