Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Relaterte saker:

Planutvalget stod på sitt
Skandalevedtak i planutvalget?
Rådmannen svarer
Politikerne i planutvalget svarer
Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI
UDI klager på vedtaket
7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Kveldens møte i planutvalget brakte lite nytt inn i en sak som har store konsekvenser i form av tapte arbeidsplasser og nasjonal asylpolitikk. For ordens skyld skulle kveldens møte ta stilling til om det var mulig å gi dispensasjon til å benytte et sanitæranlegg alle er enige om at virker inntil man får koblet seg til det kommunale kloakknettet.

En del av møtedeltakerne ytret seg og i hovedsak følte de at de hadde fått dårlig behandling av pressen. Flere poengterte at de ikke hadde noen ”skjult agenda” eller ”vikarierende motiver”

Mathias B. Dannevig fra AP, understreket først at dette var en sak som kun dreide seg om sanitæranlegget, og at alle andre aspekter (skjult agenda) ikke skulle legges til grunn. Så sa han at han ønsket en konsekvensutredning og at det er utarbeidet en sak, som tar for seg alle forhold og bør behandles i kommunestyret. Til slutt avsluttet han med at det han nettopp hadde sagt ikke hadde relevans for kveldens behandling.

Hvorfor bruker han tid på å utdype noe han selv mener ikke hører hjemme på dette møtet? Dette er den skjulte agenda. Det dreier seg ikke om kloakktanken, det dreier seg om hvorvidt man ønsker mottak på Lierskogen. Hvor mange ganger har det blitt bedt om konsekvensutredninger i forbindelse med kloakktanker? Jeg pisser i en, det samme gjør halve Norge. Jeg minner om at sivilforsvaret faktisk har lov til å benytte den vi her snakker om så mye de vil.

En representant for FRP sier:
- Jeg synes kloakk er uinteressant, men ønsker en behandling av alle sakens aspekter i kommunestyret.

Jeg er enig i at dette er en dårlig skjult agenda, men som Dannevig påpekte innimellom alle utenomsaklige betraktninger var det kloakk også FRP skulle ta stilling til i kveld.

En dame fra Høyre, jeg beklager at jeg ikke fikk med meg alle navnene i farten, mente spørreundersøkelsen det er blitt vist til på Liernett ikke var representativ for befolkningen på Lierskogen. Jeg bruker ikke tid på å debattere hvor mange og hvilket befolkningsgrunnlag man trenger i en spørreundersøkelse, men kan ikke finne noe om den berømte kloakktanken i nevnte undersøkelse. Ikke så mye som et komma. Dette hadde ikke et fnugg med saken å gjøre, og det er dette vi i pressen viser til når vi snakker om skjult agenda. Undersøkelsen handler om hvordan lokalbefolkningen opplever det å ha asylsøkere i nabolaget – ikke kloakk.

Ninni Bjørnland fra SV sier de har opplevd saken som helt uproblematisk, ettersom de bare forholder seg til kloakkspørsmålet. Dette rimer ikke helt ettersom partifelle Wivi Abelsen uttalte at det egentlig dreier seg om trafikk. Det er også interessant at SV fortsatt ikke har fått med seg at det er bevilget 16 millioner over statsbudsjett til teknisk utbedring. (se gårsdagens sak der de svarer på spørsmål fra Liernett) Det er i og for seg logisk at saker blir enkle når man ikke setter seg inn i dem. Desto mindre enkelt er det kanskje å være et lokallag i Sosialistisk venstreparti som har torpedert oppstarten av et asylmottak (sammen med FRP) på bekostning av arbeidsplasser og norsk asylpolitikk. Ikke overraskende var det SV som på Stortinget fremmet forslag om å opprette akkurat dette mottaket.

Så stemmes det, og en bred allianse stemmer ned Hovde fra Venstre. Et par representanter fra høyre snur seg og smiler bredt til representanten for Lierskogen Vel, Rune Gravdal, som tidligere på kvelden har ytret ønske om utredning av ”sikkerhetssituasjonen” (snakker vi fortsatt om kloakk?) og Gravdal viser to strake tomler i været. Usedvanlig stor entusiasme for sivilforsvarets kloakktank, om noen spør meg.

Sagvolden fra Høyre var ikke til stede på møtet, men er stadig ute i media og uttrykker bekymring for naboenes sikkerhet. Snakker vi fortsatt om en kloakktank, eller er vi bare redde for negere i nabolaget?

Også ordfører Ulla Nævestad kastet seg inn i debatten, da hun tidligere i dag beskyldte undertegnede for å drive ”revolverjournalistikk”, og å komme med dårlig begrunnede påstander. Hun sier politikere skal utvise skjønn, og at vedtaket var grundig og vel begrunnet.

Jeg snakket med en rekke av medlemmene i utvalget, og ingen kunne redegjøre for hva de faktisk hadde sett på befaringen de var på. Ingen kjente til at Stortinget har bevilget penger til utbedringer eller at søknad om tilkobling er sendt Asker. 4 av dem jeg snakket med fortalte at det var enighet om vedtaket før møtet – noe også et medlem av hennes parti bekreftet. Dette bekreftes ytterligere av at det ikke var ett eneste innlegg fra noen da saken var oppe sist. En representant fra Høyre sa han selv hadde forfattet forslaget AP fremmet, og flere antydet at det egentlig ikke dreide seg om kloakktanken.

Jeg blir også beskyldt for å ha ventet for lenge med å kommentere saken. Det har sikkert noe for seg, men etter 10 dager der jeg intervjuet en rekke medlemmer i planutvalget, daglig leder ved ventemottaket, saksbehandler i UDI og kommunens advokat, samt leste alle sakspapirer og relaterte artikler grundig, hadde jeg i det minste fått med meg hva som var bevilget og hva saken egentlig burde handlet om. Dette resulterte stort sett i at alle politikere jeg snakket med fikk innspill på sider ved saken de ikke kjente til, og disse kan jeg dokumentere både godt og grundig.

Hvor har ordføreren hentet inspirasjon i denne saken? Fra partifelle Sagvolden som stadig er ute i media og uttrykker bekymring for lokalbefolkningens sikkerhet?

Jeg har de siste ukene motatt en rekke eposter fra politikere som føler jeg går langt over streken når jeg henger ut folk ved navn for hva de faktisk stemmer for i planutvalget. Jeg er blitt beskyldt for å spekulere og for å underminere lokaldemokratiet (er ikke vi på lag mot staten?)

Jeg mener dette dreier seg om alt annet enn et kloakkanlegg. Jeg har spurt alle medlemmene i planutvalget om hva de mener kan være verste konsekvens om man benytter dagens anlegg. Ingen har svart på spørsmålet. Det er ubehagelig å møte noen som kikker deg i kortene. Jeg er klar over at dette er mennesker som gjør en frivillig innsats for felles beste, og er ikke ute etter å stille spørsmål rundt lokaldemokratiet. Min agenda er som det er uttrykt i Liernetts visjon å både fremme debatt om lokale spørsmål, og å være ei vaktbikkje overfor politikere og byråkrater.

I denne saken er jeg beredt til å dokumentere alle mine påstander – bare ta kontakt.

Lier ventemottak Lierskogen

7 kommentarer

Onsdag 22. februar 2006 09:22: Mathias B. Dannevig
Rune Elvens "referat" av hva jeg sa på møtet i Planutvalget igår kan vanskelig beskrives som annet enn rent oppspinn. Undertegnede omtalte overhodet ikke den foreliggende "konsekvensutredning" - det var det Rådmannen som gjorde i et innlegg før politikernes diskusjonsrunde tok til.

Mitt innlegg om denne saken dreide seg om de forhold jeg omtaler i mitt svar til Liernett , gjengitt under oppslaget "Politikerne i Planutvalget svarer" ovenfor. I hovedsak går dette på at Ventemottaket representerer en utvidet bruk av anlegget sammenlignet med tidligere , vi ønsker nå en permanent og ordnet kloakkløsning for slike anlegg med slikt bruk, og gjennomføringsrisikoen for å etablere dette skal ligge på tiltakshavers side, ikke Lier Kommune. Videre presiserte jeg at dispensasjon for bruk av dagens anlegg faktisk er gitt av Planutvalget når de grunnleggende forutsetninger ( aksept for komunal tilknytning +anleggsstart) for anlegget er kommet på plass.

Liernett vil stå seg på å gjengi korrekte referater av hva som skjer på kommunale møter man referer fra om Redaktøren ønsker å bli tatt alvorlig for fremtiden.

Mathias B. Dannevig
Leder, Lier Arbeiderparti
Onsdag 22. februar 2006 11:12: Oddvar Bjøran, FrP
Det ref. til en uttalelse fra en repr. fra vårt parti og ber om en redegjørelse for hvem som har uttalt dette og i hvilken sammenheng.
Oddvar Bjøran
Lier FrP
Onsdag 22. februar 2006 18:16: Rune Elven
Jeg ser ikke bort fra at jeg har henvist til feil parti Bjøran. Dette skyldes som jeg er inne på at jeg fra henviste plass ikke kunne se mer enn i overkant av halvparten av representantene under selve møtet, og at det ikke alltid var greit å høre hvem du ga ordet til. Jeg tok skriftlig opp på forhånd at jeg skulle komme og hvorfor. Det som ble sagt ble sagt, og du som ordstyrer kan sikkert informere om hvem som egentlig sa det.

Det samme gjelder forholdet Dannevig og rådmannen. Poenget er uansett at disse tingene ble tatt opp, uten at det i det hele tatt hørte saken til. Kanskje bør man vurdere om det er smart å plassere pressen slik at man bedre kan se og høre hvem som sier hva, og at ordstyrer er tydeligere når han leverer fra seg ordet,
Onsdag 22. februar 2006 20:01: Pekka
Liernett roter det til igjen. Bare pisspreik. Konklusjonen er at redaktøren ønsker et asylmottak, og politikerne ikke. Også var redaktøren så heldig at han hadde masse spalteplass til å fremme sin mening. Usaklig dekning, Liernett!
Onsdag 22. februar 2006 20:13: Rune Elven
Skal ikke forsvare meg mot innlegget ditt Pekka, men vil rette deg på en ting. Alle har masse spalteplass på Liernett - du er også hjertlig velkommen til å legge ut ditt syn på saken. Vi ønsker debatt, og så lenge du holder deg innenfor loven og skriver om ting som har med Lier å gjøre er det bare å kjøre på. Vi forventer også et navn, men refuserer ingen fordi de ikke er enige med oss.
Onsdag 22. februar 2006 20:23: Pekka
Folk blir vanligvis mer overbevist av argumenter de selv har funnet, enn av dem andre har funnet.
Onsdag 22. februar 2006 21:58: Harald Nesset
Jeg synes det er veldig positivt at Liernett har klart å etablere en debatt omkring offentlig forvaltning, og det er fint å se at både Pekka ( om denne personen opererer med sitt sanne navn ) på den ene ytterlighet og ordføreren på den andre bidrar med synspunkter rundt dette. Jeg var selv tilstede på siste planutvalgsmøte, og overhørte den klare melding fra en av politikerne som satt på høyre side av bordet ganske langt nede, at kloakkanlegget ved mottaket var helt uinterressant for saken. Men det er jo bare for den politikeren som sa dette å heise flagg, så vet man jo hvem det var?
Likeledes snakket SV om trafikk på veien, noe jeg finner underlig all den tid det planlegges et stort golfanlegg lenger inn i Ulvenveien som det i disse dager legges ut aksjeinnbydelser til ( ca 600 aksje-enheter) og at AMO før mottaket kom drev med yrekesopplæring for tunge kjøretøy på den samme veien.Tar det med bare for å vise ETT eksempel på vikarierende argumentasjon. Det finnes mange flere, men jeg lar den ligge.
Jeg er enig med ordføreren i at denne saken KUN dreier seg om kloakkanlegget er iorden eller ei, og om det foreligger en risiko ved bruken av anlegget inntil man har fått koblet det på et offentlig nett. Til det har politikerne selv sagt at anlegget er dokumentert iorden, og at det ikke er fremkommet noe som skulle tilsi en risiko for å ta det i bruk. Dette ligger også til grunn for planutvalgets vedtak om at anlegget kan benyttes fra den dag " det står en gravemaskin klar".
Dette innebærer at Planutvalget helt korrekt anser at det er fullt ut forsvarlig og trygt å ta det i bruk, men at det selvsagt ikke skal innebære en risiko for at prossessen med å få anlegget tilkoblet det offentlig nett av DEN grunn forsinkes unødig. Akkurat det er selvsagt alle enig i, og det utrykkes klart i planutvalgets vedtak der de poengterer at de ikke er i tvil om UDI sin vilje til å gjennomføre prosjektet. Her synes jeg Planutvalget utviser stor ryddighet. I tillegg benyttes jo det eksisterende anlegget av Sivilforsvarets hovedmagasin idag. Det er jo en offentlig sak at det er bevilget midler fra stortinget øremerket til dette formål, som aktiveres i det øyeblikk kommunen(e) beslutter hvor tilkoblingen skal skje.
Når hensyn til arbeidsplasser er trukket inn i saken er det på bakgrunn av at selve VEDTAKET til planutvalget skaper en utilsiktet negativ konsekvens. Og det er KONSEKVENSEN av vedtaket jeg mener rettferdiggjør at dette med arbeidsplasser, og for den saks skyld asylinstituttets troverdighet trekkes inn i bildet. Det er hevet over enhver tvil at arbeidet vil bli utført så raskt VEAS eller Lier gir sin aksept for tilkobling, og det er altså i perioden fra nå til den aksepten fra kommunen(e) foreligger som skaper denne utilsiktede og etter min mening urimelige negative konsekvens. Jeg er helt enig med ordføreren at dette ikke er et moment i selve spørsmålet om kloakkanlegget er iorden, men det KAN være et moment når man gjør et vedtak i strid med Rådmannens innstilling, når man samtidig VET at dette vil skape et problem i etterkant. Ikke bare for de ansatte ved mottaket, men også for igangsettingen av det meget viktige returarbeidet vi som skal arbeide ved mottaket er satt til å utføre på oppdrag fra UDI.
Når det gjelder den kvinnelige representanten fra Høyre som betvilte den nevnte spørreundersøkelsen, så skyldes nok dette en for liten innsikt i hvordan slike spørreundersøkelser foregår. Man spør ikke en hel befolkning, men et utvalg som står i forhold til det antall som finnes i en berørt sak eller område. Dette er utført av et selvstendig og proffesjonelt markeds og mediafirma. Den har ingenting med saken å gjøre, men det er faktisk en politiker selv som bragte på banen at han ( og partiet) stemte som de gjorde fordi han trodde at "alle" på Lierskogen var imot mottaket, og ville stemt annerledes om han DA hadde visst at så ikke var tilfelle. ( igjen kan han heise flagg, om han selv vil)
Jeg synes det er trist at denne saken har fått en slik dimensjon, men det må politikerne ta sin del av ansvaret for også. Det er jo egentlig en bagatellmessig sak, som jeg tror kunne vært løst i minnelighet med større smidighet fra alle berørte parter. Da hadde det heller ikke vært skapt misstanke om vikarierende agendaer, eller for den saks skyld at konsekvensen av motstanden mot umiddelbart oppstart i seg selv faktisk kan være med på å spre eller skape fremmedfrykt. Og å motvirke akkurat det er et ansvar som påhviler oss alle som voksne ansvarlige mennesker, uansett om vi representerer mottak, befolkning eller politikere.
Personlig synes jeg Liernett har gjort en meget god jobb i å belyse og ansvarliggjøre de vedtak som fattes i offentlig forvaltning.
Jeg håper vi raskt kan legge denne saksbehandlingen bak oss, og påbegynne samarbeidet med alle instanser, Lier Vel og alle andre som ønsker det, i den hensikt å etablere et så bra mottak som overhodet mulig, og ta vare på den ekspertise både vi som ansatte ved mottaket har og det helsepersonalet som har så lang erfaring med denne type arbeid. Men det avhenger av en meget rask oppstart, ellers kan nok all denne ekspertise fort gå tapt. Og akkurat DET er ingen tjent med!

Flere saker fra arkivet

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Får gangvei gjennom stua?

Da Ken Loftsgård sjekket posten for noen dager siden fikk han sjokk. Veivesenet hadde godkjent gangvei gjennom stua hans.

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Må ikke nedproriteres

- Jeg forutsetter at høyere miljømyndighet er eller blir koblet inn, sier Frp s fraksjonleder i Miljøutvalget, Per Vemork, om orkidèskandalen på Tranby

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Oppdatert agenda

Våre folkevalgte, som har møte på Haugestad 31. januar, har fått en innholdsrik tilleggsliste til møtet. Les mer om sakene som kommunestyremøtet får vite mer om og skal ta stilling til. På bildet: Lier rådhus i Lierbyen.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Marathonmannen/ skomaker bli ved din lest

En gang skulle jeg løpe marathon...

Vil overvåke ungdommen

For å få bukt med ungdomsfylla i Lier foreslår sosialsjefen å leie inn Securitas til å spane på ungdommene.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Slutt på bjeffing i klasserommet?

Hunder uønsket på skolen og i barnehagen. Hva vil kommunen gjøre med kaniner på biblioteket?

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Åpent brev til kommmunestyrerepresentantene

Over hele landet sitter kommunestyrerepresentanter og fortviler over manglende innsikt i økonomi og kommunalforvaltning. Det er ikke uten grunn at et eget kapittel i faget kommunalforvaltning er kalt rådmannsvelde. De færreste politikere har hverken studert økonomi eller kommunalforvaltning. Man skal ha stor respekt for disse amatører som bruker sin fritid til å gi seg i kast med dette i demokratiets tjeneste.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Overtar drift og ansvar?

En viktig sak for Lier IL vedrørende utvikling og drift av Tranby Idrettspark kommer opp som sak i planutvalget tirsdag.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Opprustning i skiltjungelen

Selv om Liertoppen fikk dispensasjon, må kjøpesenteret og andre (her nabo Bauhaus) nøye seg med reduserte bokstavstørrelser inntil videre --

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har brutt skiltreglene og har gjort store og stygge naturinngrep

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)