Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Ubegripelig av Høyre og AP!

I tirsdagens møte i planutvalget gikk Høyre og AP inn for ekspropriasjon ved Nordal, dermed står det fast at Auestad Eiendomsutvikling AS har rett til å eksproprierer deler av Ragnar Nordal sin eiendom ved Nordal Skole.

I denne så spesielle saken sier selv rådmannen at jussen er meget komplisert! Det er ikke mange saker i Liers historie som omhandler ekspropriasjon mellom private parter. Høyre sitt forsvar synes vanskelig å forstå for oss i FrP, særlig når vi vet at det er andre muligheter for adkomst. At Høyre forklarer at det er meget sjelden at dette skjer og noen mener det bare har skjedd en eller to ganger de siste 15 årene er ikke særlig formildende.

Da blir dette til et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til. At Arbeiderpartiet også gikk inn for dette var kanskje mindre overraskende.

Klageren viser til at en alternativ adkomst i nord vil bli plassert midt på en lengre strekning med god oversikt i begge retninger. Atkomsten i planen vil ligge i en sving, nær skole og barnehage, noe som vil kunne medføre trafikale vanskeligheter. Det framgår også av plankartet at den naturlige atkomsten ligger nord for feltet. En slik løsning vil også åpne opp for at myke trafikanter kan ledes bort fra riksveien gjennom det nye feltet, blant annet til skolen og barnehagen. Løsningen vil med andre ord fjerne behovet for en gang- og sykkelvei langs Ringeriksveien. Samlet sett mener klageren derfor at den beste løsningen er adkomst fra nord.

Rådmannen skriver at de foreløpige tilbakemeldingene tilsier at en eventuell utfylling vil være geoteknisk forsvarlig, men den endelige rapporten er foreløpig ikke ferdig per dags dato. Dette sannsynliggjør muligheten for adkomst fra nord.

Denne type maktarroganse er det trist å se i vår kommune, hvor er respekten for eiendomsretten i denne saken? At man vedtar ekspropriasjon mellom private parter er aldri greit, når man ser at det også finnes alternative løsninger er det rett å slett ubegripelig. Lier FrP ønsker også utbygging i Lier og mener at man må kunne se på flere områder for boligbygging i fremtiden. Vi må også kunne vurdere områder som i dag er regulert til NLF. Her er det mange områder som ikke er stort annet enn knaus og kratt, mange av disse områdene har liten eller ingen verdi verken for naturmangfold eller rekreasjon. Østsiden av Lierdalen har flere områder som vil være attraktive tomter for boligbygging. Her ligger det et stort potensial for tomter med både utsikt og gode sol forhold.

Vi mener at dette er områder som må vurderes utbygget for å hindre press på andre områder som er viktig for å bevare Grønne Lier. Vi må begynne å tenke annerledes når vi tenker boligbygging i Lier fremover, gjør vi ikke det er alternativet å ta stadig nye biter av den så verdifulle matjorda.

Knut Eilert Sørnes/Morgan Langfeldt
Lier FrP

Arbeiderpartiet FrP Høyre Innlegg Kommunestyrevalg

5 kommentarer

Mandag 29. august 2011 09:10: Marit Reiersgård Bredesen
Skulle ønske Frp hadde satt seg bedre inn i saken før de kommenterer. Først og fremst er den "alternative" veiløsningen allerede grundig utredet og stoppet av Statens veivesen. Det finnes derfor ingen alternative løsninger.
Sørnes skriver at det finnes mange gode områder på østsiden av Lier som egner seg for boligutbygging som bare er kanus og kratt. Det er jo nettopp et slikt område som nå er ferdig regulert og godkjent! Det er ønsket boligutvikling i Nordal krets i årevis. Vi har en godkjent reguleringsplan. Og området er akkurat som Sørnes skriver bare manus og kratt, også det området som skal eksproprieres!
Det høres ut som i dette innlegget at Boligfelt Nordal skal legges på dyrket privat grunn. Det kunne ikke vært mer feil. Slik saken nå står er det et enkelt menneske som hindrer en ønsket boligutvikling i en skolekrets som sårt trenger elever. Men Frp's agenda er kan hende en annen - å hindre boligutvikling vil sørge for nedleggelse av både skole og hele østsiden av Lierdalen?
Mandag 29. august 2011 16:05: Karl Bellen
Lier Høyre har jobbet for utbygging på Nordal i flere perioder. Vi har prøvd alle muligheter til å oppnå enihet om avståelse av et lite stykke helt uprodjuktiv skogsområde til offentlig vei til utbyggingsområdet. Hadde avkjøring i nord vært et reelt alternativ hadde Lier Høyre gått for det. FRP vet også at det er umulig å få realisert. Noen ganger er det dessverre ikke mulig å komme lenger uten så harde virkemidler. Men Lier Høyre står rakrygget. Vi har lovet utbygging på Nordal.
Karl Bellen Lier Høyre
Onsdag 31. august 2011 16:34: Morgan Langfeldt
Når Marit R. Bredesen sier at enveiløsning i Guttebakksvingen er avslått av Statens Veivesen er dette direkte feil! Dette gjaldt den gang reguleringsplanen ble lagd! Ikke nå etter at det er vedtatt utfylling. Statens Veivesen har derimot gitt utrykk for at de ønsker en avkjøring som i reguleringsplanen, dette er for oss i FrP en vesentlig forskjell når vi skal vedta en sak om ekspropriasjon mellom private. Når man også tillater seg å be FrP om å sette seg bedre inn i saken synes jeg at man er uryddig i sine uttalelser. Karl Bellen prøver også å vri seg unne en vanskelig situasjon og jeg tillater meg å sittere Statens veivesen. Sitat: Statens vegvesen har uttrykk for at man uansett fortsatt anbefaler atkomst i sør, da dette gir de beste muligheter for trafikksikre løsninger på kort og lengre sikt. De foreløpige tilbakemeldingene tilsier at en eventuell utfylling vil være geoteknisk forsvarlig, men den endelige rapporten foreløpig ikke per dags dato. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet med hensyn til utfallet på en reguleringsprosess, samt tidsperspektivet både med hensyn til planprosessen og det faktiske utfyllingsarbeidet, sitat slutt. Dette er rådmannens uttalelser! Han snakker om usikkerhet og tidsperspektiv! At dette er umulig å realisere, er det en uttalelse jeg mener Karl Bellen ikke har belegg for. Det er ingen som sier at dette ville bli lett, og det ville muligens ta tid. FrP mener likevel at i en sak som denne må alle stener vendes og intet være uprøvd. Vi registrer at ekspropriasjon ikke ligger like langt inne for alle.
Hvordan ting høres ut for Bredesen er det vanskelig å sette seg inn i, men de fleste har sikkert registrert at vi i de aller fleste tilfeller ønsker FrP mer boligutbygging i Lier og vi har aldrig sagt at dette er dyrket mark, vi sier at det viktig å vurdere nye områder for å hindre at vi stadig tar nye biter av dyrket mark!
Torsdag 1. september 2011 12:44: Marit Reiersgård Bredesen
Når det gjelder utfylling av Guttebakksvingen er dette ikke vedtatt pga ny veiløsning, men kun til bruk som deponi. Veivesenet mener dagens løsning er den tryggeste, skal vi overprøve en myndighet som har veiløsninger som sitt daglige virke? Og når Sørnes påstår at Guttebakksvingen ligger midt på en strekning med god oversikt i begge retninger, må jeg stille spørsmål om han i det hele tatt har vært der.
Langfeldt antyder at tiden ikke betyr noe, men tiden betyr alt for Nordal skoles eksistens. Det kunne vært interessant å høre hvor på Liers østside Frp tenker seg boliger? Vi har nå et ferdig regulert område som fyller Frp's ønske om ikke å legge mer press på dyrket mark. Om veien skulle legges til Guttebakksvingen vil det invovlere nye grunneiere, som allerede har antydet at de ikke vil godta løsningen. Da kan vi få en ny eksproprieringssak. Vi har jobbet i snart 10 år for dette feltet, vi har snudd hver stein, nå står vi ovenfor den siste. Se gjerne mitt innlegg i Lierposten i dag.
Lørdag 10. september 2011 08:15: Morgan Langfeldt
Hele problemstillingen blir forandret nå når både Tonje Evju og Helene Justad åpner for å stenge Nordahl Skole! Synes det også hører med at Høyre er splittet i denne saken! Viser at dette ikke er så enkelt som noen prøver å hevde! FrP har stått på sikker grunn hele veien! Ekspropriasjon mellom private parter er ikke noen løsning! Send de tilbake og Evt bistå fra kommunen med megling! Her er det flere muligheter!

Flere saker fra arkivet

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Fornyelse i toppen

- Men de tre nye kom med i utvalg i siste periode, forteller leder av Lier Fremskrittsparti, Lars Haugen, etter nominasjonen.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Central Park - oasen i New York

Midt på Manhattan ligger den gigantiske byparken Central Park. Manhattan, en av New York Citys fem bydeler, er en øy som huser over 1,6 millioner innbyggere, på et område bare halvparten så stort som Drammen kommune.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Fullføre riksvei 23

Den nye lederen av Buskerud FRP, Morgan Langfeldt (43) fra Lier har flere kjernesaker han er veldig opptatt av å løse

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Komplisert og uklart konsept

Det synes Knut Eilert Sørnes, gruppeleder i Frp, om kulturhusprosjektet og som mener at man nå bør droppe planene --

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Får gangvei gjennom stua?

Da Ken Loftsgård sjekket posten for noen dager siden fikk han sjokk. Veivesenet hadde godkjent gangvei gjennom stua hans.

Ingen kommunal streik

Det så lenge ut til at 129 kommuneansatte i Lier skulle bli tatt ut i streik

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Tvilsom dekorasjon

Det er vel tvilsomt om Statens Vegvesen står bak dette blikkfanget ved Nordal skole

Kunne gått galt ---

I forbindelse med et treningsritt som Asker sykkelklubb (Asker CK) arrangerte torsdag i forrige uke oppstod det flere farlige situasjoner under oppvarmingen langs riksvei 285 nord for Nordal skole ---

Bedret trafikksikkerhet

Fra Lyngåskrysset og hit til Nordal skole kan skolebarna gå og sykle trygt fra høsten 2010

Borgestad barnehage offisielt åpnet

Borgestad barnehage på Nordal ble offisielt åpnet tirsdag 14. februar

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Når skjer neste utforkjøring?

To uker siden forrige utforkjøring ved Nordal har det foreløpig ikke vært foretatt noen utbedringer

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Slipp elgen frem

En viktig miljøpolitisk oppgave

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Hva nå Lier kommune?

Lier kommune og leietaker for toget har inngått forlik etter snart to års tvist, og i mellomtiden har det grodd godt rundt togsettet på Lier stasjon

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Krav til trenerkompetanse nødvendig

Petter Høgset, som var trener for Liungens rekrutteringslag Team Liungen inntil i høst, er meget kritisk til hvordan kvinnefotballen blir drevet i Liungen og i Buskerud.

NAF: Bare kjør!

NAF har sett på forbudet mot gjennomkjøring på Heggtoppen, og konklusjonen er klar: Kjør til butikkene, men ikke tilbake.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Kontroller i Lier

Leserne tipser om kontroller ved Nordal skole og ved påkjøring til motorveien på Ringeriksvegen i begge retninger onsdag ettermiddag og kveld

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Kontroll ved Nordal

Lesere tipset om kontroll ved Nordal torsdag kveld

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Arbeiderpartiet større enn Høyre i Lier?

De siste ukene har Liernett spurt sine lesere om hvem som får deres stemme i kommunestyrevalget 2011.

Farsen ved Eiksetra

Ubegripelig og tillitssvekkende avgjørelse av Datatilsynet

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Uakseptabel lav oppklaringsprosent av vinningskriminalitet

Vinningskriminaliteten dominerer det totale kriminalitetsbildet, men er de minst oppklarte lovbruddene. I 2010 utgjorde vinningskriminalitet 59 % av all anmeldt kriminalitet, mens oppklaringsprosenten er på bare 16,6 %. Buskerud ligger noe under landsgjennomsnittet på oppklaringer.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Bygdeborgen på fosskollen – egentlig en bygdeborg?

Som ett av kun fem kulturminner i Lier har bygdeborgen på Fosskollen en viss betydning for hvordan vi tolker fortiden. Det antas at folk fra sør i Lierdalen bygde en festning her om lag år 600 etter Kristus, og at denne beskyttet folk mot ytre fiender på slutten av den urolige folkevandringstida. Er dette egentlig bare spekulasjoner, eller kan man med sikkerhet si at det har ligget en bygdeborg her?

Sett bilen i Lier!

Drammen Venstre vil ha parkeringsforbud helt til grensen mot Lier. Det betyr mer parkering i Liers boligområder.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.