Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 37692ec997f46d1d05533e4fdded06ae

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Ubegripelig av Høyre og AP!

I tirsdagens møte i planutvalget gikk Høyre og AP inn for ekspropriasjon ved Nordal, dermed står det fast at Auestad Eiendomsutvikling AS har rett til å eksproprierer deler av Ragnar Nordal sin eiendom ved Nordal Skole.

I denne så spesielle saken sier selv rådmannen at jussen er meget komplisert! Det er ikke mange saker i Liers historie som omhandler ekspropriasjon mellom private parter. Høyre sitt forsvar synes vanskelig å forstå for oss i FrP, særlig når vi vet at det er andre muligheter for adkomst. At Høyre forklarer at det er meget sjelden at dette skjer og noen mener det bare har skjedd en eller to ganger de siste 15 årene er ikke særlig formildende.

Da blir dette til et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til. At Arbeiderpartiet også gikk inn for dette var kanskje mindre overraskende.

Klageren viser til at en alternativ adkomst i nord vil bli plassert midt på en lengre strekning med god oversikt i begge retninger. Atkomsten i planen vil ligge i en sving, nær skole og barnehage, noe som vil kunne medføre trafikale vanskeligheter. Det framgår også av plankartet at den naturlige atkomsten ligger nord for feltet. En slik løsning vil også åpne opp for at myke trafikanter kan ledes bort fra riksveien gjennom det nye feltet, blant annet til skolen og barnehagen. Løsningen vil med andre ord fjerne behovet for en gang- og sykkelvei langs Ringeriksveien. Samlet sett mener klageren derfor at den beste løsningen er adkomst fra nord.

Rådmannen skriver at de foreløpige tilbakemeldingene tilsier at en eventuell utfylling vil være geoteknisk forsvarlig, men den endelige rapporten er foreløpig ikke ferdig per dags dato. Dette sannsynliggjør muligheten for adkomst fra nord.

Denne type maktarroganse er det trist å se i vår kommune, hvor er respekten for eiendomsretten i denne saken? At man vedtar ekspropriasjon mellom private parter er aldri greit, når man ser at det også finnes alternative løsninger er det rett å slett ubegripelig. Lier FrP ønsker også utbygging i Lier og mener at man må kunne se på flere områder for boligbygging i fremtiden. Vi må også kunne vurdere områder som i dag er regulert til NLF. Her er det mange områder som ikke er stort annet enn knaus og kratt, mange av disse områdene har liten eller ingen verdi verken for naturmangfold eller rekreasjon. Østsiden av Lierdalen har flere områder som vil være attraktive tomter for boligbygging. Her ligger det et stort potensial for tomter med både utsikt og gode sol forhold.

Vi mener at dette er områder som må vurderes utbygget for å hindre press på andre områder som er viktig for å bevare Grønne Lier. Vi må begynne å tenke annerledes når vi tenker boligbygging i Lier fremover, gjør vi ikke det er alternativet å ta stadig nye biter av den så verdifulle matjorda.

Knut Eilert Sørnes/Morgan Langfeldt
Lier FrP

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 29. august 2011 09:10: Marit Reiersgård Bredesen
Skulle ønske Frp hadde satt seg bedre inn i saken før de kommenterer. Først og fremst er den "alternative" veiløsningen allerede grundig utredet og stoppet av Statens veivesen. Det finnes derfor ingen alternative løsninger.
Sørnes skriver at det finnes mange gode områder på østsiden av Lier som egner seg for boligutbygging som bare er kanus og kratt. Det er jo nettopp et slikt område som nå er ferdig regulert og godkjent! Det er ønsket boligutvikling i Nordal krets i årevis. Vi har en godkjent reguleringsplan. Og området er akkurat som Sørnes skriver bare manus og kratt, også det området som skal eksproprieres!
Det høres ut som i dette innlegget at Boligfelt Nordal skal legges på dyrket privat grunn. Det kunne ikke vært mer feil. Slik saken nå står er det et enkelt menneske som hindrer en ønsket boligutvikling i en skolekrets som sårt trenger elever. Men Frp's agenda er kan hende en annen - å hindre boligutvikling vil sørge for nedleggelse av både skole og hele østsiden av Lierdalen?
Mandag 29. august 2011 16:05: Karl Bellen
Lier Høyre har jobbet for utbygging på Nordal i flere perioder. Vi har prøvd alle muligheter til å oppnå enihet om avståelse av et lite stykke helt uprodjuktiv skogsområde til offentlig vei til utbyggingsområdet. Hadde avkjøring i nord vært et reelt alternativ hadde Lier Høyre gått for det. FRP vet også at det er umulig å få realisert. Noen ganger er det dessverre ikke mulig å komme lenger uten så harde virkemidler. Men Lier Høyre står rakrygget. Vi har lovet utbygging på Nordal.
Karl Bellen Lier Høyre
Onsdag 31. august 2011 16:34: Morgan Langfeldt
Når Marit R. Bredesen sier at enveiløsning i Guttebakksvingen er avslått av Statens Veivesen er dette direkte feil! Dette gjaldt den gang reguleringsplanen ble lagd! Ikke nå etter at det er vedtatt utfylling. Statens Veivesen har derimot gitt utrykk for at de ønsker en avkjøring som i reguleringsplanen, dette er for oss i FrP en vesentlig forskjell når vi skal vedta en sak om ekspropriasjon mellom private. Når man også tillater seg å be FrP om å sette seg bedre inn i saken synes jeg at man er uryddig i sine uttalelser. Karl Bellen prøver også å vri seg unne en vanskelig situasjon og jeg tillater meg å sittere Statens veivesen. Sitat: Statens vegvesen har uttrykk for at man uansett fortsatt anbefaler atkomst i sør, da dette gir de beste muligheter for trafikksikre løsninger på kort og lengre sikt. De foreløpige tilbakemeldingene tilsier at en eventuell utfylling vil være geoteknisk forsvarlig, men den endelige rapporten foreløpig ikke per dags dato. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet med hensyn til utfallet på en reguleringsprosess, samt tidsperspektivet både med hensyn til planprosessen og det faktiske utfyllingsarbeidet, sitat slutt. Dette er rådmannens uttalelser! Han snakker om usikkerhet og tidsperspektiv! At dette er umulig å realisere, er det en uttalelse jeg mener Karl Bellen ikke har belegg for. Det er ingen som sier at dette ville bli lett, og det ville muligens ta tid. FrP mener likevel at i en sak som denne må alle stener vendes og intet være uprøvd. Vi registrer at ekspropriasjon ikke ligger like langt inne for alle.
Hvordan ting høres ut for Bredesen er det vanskelig å sette seg inn i, men de fleste har sikkert registrert at vi i de aller fleste tilfeller ønsker FrP mer boligutbygging i Lier og vi har aldrig sagt at dette er dyrket mark, vi sier at det viktig å vurdere nye områder for å hindre at vi stadig tar nye biter av dyrket mark!
Torsdag 1. september 2011 12:44: Marit Reiersgård Bredesen
Når det gjelder utfylling av Guttebakksvingen er dette ikke vedtatt pga ny veiløsning, men kun til bruk som deponi. Veivesenet mener dagens løsning er den tryggeste, skal vi overprøve en myndighet som har veiløsninger som sitt daglige virke? Og når Sørnes påstår at Guttebakksvingen ligger midt på en strekning med god oversikt i begge retninger, må jeg stille spørsmål om han i det hele tatt har vært der.
Langfeldt antyder at tiden ikke betyr noe, men tiden betyr alt for Nordal skoles eksistens. Det kunne vært interessant å høre hvor på Liers østside Frp tenker seg boliger? Vi har nå et ferdig regulert område som fyller Frp's ønske om ikke å legge mer press på dyrket mark. Om veien skulle legges til Guttebakksvingen vil det invovlere nye grunneiere, som allerede har antydet at de ikke vil godta løsningen. Da kan vi få en ny eksproprieringssak. Vi har jobbet i snart 10 år for dette feltet, vi har snudd hver stein, nå står vi ovenfor den siste. Se gjerne mitt innlegg i Lierposten i dag.
Lørdag 10. september 2011 08:15: Morgan Langfeldt
Hele problemstillingen blir forandret nå når både Tonje Evju og Helene Justad åpner for å stenge Nordahl Skole! Synes det også hører med at Høyre er splittet i denne saken! Viser at dette ikke er så enkelt som noen prøver å hevde! FrP har stått på sikker grunn hele veien! Ekspropriasjon mellom private parter er ikke noen løsning! Send de tilbake og Evt bistå fra kommunen med megling! Her er det flere muligheter!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode