Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Lier Høyre har ført opp en rekke punkter som skal være forpliktende miljøtiltak for Rv 23, gitt det hovedalternativ som Statens vegvesen dikterer, og som Lier Høyre lener seg til, i et mulig forlik om hovedvegsystemet i ytre Lier. Disse har vi sett på, i lys av at punktene må konkretiseres i forhold til de foreliggende alternativer og løsninger.

  1. 1. Kryssløsning mot E 18 ved Strandbrua/Brakerøya må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste blir minst mulig og at vi får effektive trafikkstrømmer.
    Alle kryssutformingene for fullt kryss på Strandbrua gir effektive trafikkstrømmer. Dette er derfor et meningsløst krav. Kryssutforming som reduserer støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste er et viktig, men kostbart krav, for noe av utfordringen for Nøste er at E18, som betydelig støy- og støvkilde, allerede ligger der. I tillegg til disse momenter har Lier Ap sett at den beste løsningen for å koble havn/Gjelsten-strand til hovedvegsystemet er kryssutformingen med nedgravd rundkjøring (kryssutforming nr 6). Denne kryssløsningen ved Strandbrua er best, uansett om hovedløsningen er den som Statens vegvesen dikterer, eller alternativene med tunnel til Viker. Sistnevnte er avhengig av gode kryssløsninger langs E18, også ved Strandbrua. Dersom Lier Høyre trekker den konklusjon at kryssutformingen med nedgravd rundkjøring er best, har de kommet til samme konklusjon som Lier Ap.
    Det vil imidlertid koste 370 mill kr mer enn det som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten.
  2. Krysset på Amtmannsvingen må i minst mulig grad legge beslag på dyrkbar mark. Dette er et irrelevant punkt fra Lier Høyre. Utfordringene i forhold til krysset i Amtmannssvingen ligger ikke i direkte beslag av dyrka mark. Det direkte arealbeslaget varierer ikke stort ift de ulike utformingene, og Amtmannssvingen er et delvis utbygd område i dag. Derimot vil de ulike utformingene på ulikt vis legge opp til et sekundært arealbeslag ved at dyrka mark blir liggende inneklemt mellom motorveier og næringsareal, og gjerne med mulighet for en lett tilkobling til de ulike delkryssene. Da trenger en ikke være synsk for å se at det raskt vil komme søknad om omregulering. Og hvem vil vel uansett ha mat fra et så forurensningsutsatt jordbruksareal? Utfordringen i Amtmannssvingen ligger først og fremst i å ivareta interessene til nærliggende boligområder; Husebygata, Smetten, Gilhus, Frydenlund og Vitbank, og hindre sekundærbeslag av jordbruksareal. Da ser vi at kryss¬utformingen med kulvert for Rv23 under jernbanen er best. Det vil imidlertid koste 400 mill kr mer enn det som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten. I tillegg har SVV varslet innsigelse mot denne kryssutformingen, noe som imidlertid ikke behøver bety noe i denne runden.
  3. Trafikkbelastningen ved Vitbank/Moserud må reduseres ved at veien nedgraderes. Dette er nok et meningsløst punkt fra Lier Høyre. I alle alternativer bortsett fra salatalternativet (alternativ II) inngår Rv 285 over Vitbank i hovedvegsystemet og vil derfor ikke kunne nedgraderes. Når Lier Høyre vil jobbe for det alternativet Statens vegvesen dikterer, som innebærer fortsatt stor trafikk på Rv 285 over Vitbank, gir ikke kravet om nedgradering mening. Statens vegvesen har lansert akseptable løsninger her, med 50 km/t, flere rundkjøringer og mer ensretting av trafikken. Støyskjerming vil komme også. Det eneste springende punkt for Vitbank er, som kommentert i punktet over, kryssutformingen i Amtmannssvingen.
  4. Krysset ved Linnes må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere og landbruk blir redusert maksimalt. Dette kan vanskelig bety annet enn at Lier Høyre støtter Lier Aps krav om betydelig bedre kryssutforminger ved Linnes enn det Statens vegvesen dikterer. Det er to kryssutforminger som er viktige for Linnes, gitt tunnel til Linnes, og det er de to som innebærer en lang tunnelmunning, ut til dagens kryss. Dette vil gi gode effekter for beboere og landbruk. Tilleggsregningen blir imidlertid ca 270 – 300 mill kr.
  5. Riksvei 23 må miljøskjermes frem til kryss mot E 18. Statens vegvesen skriver som sant er at selv med full støyskjerming, er det ikke mulig å få til god effekt for boligområdene. Dette fordi støyen stiger. Dette punktet er derfor diffust, og uklart. Mener Lier Høyre en total kulvert-løsning? Dette har SVV avvist å utrede i sitt planprogram pga kostnader og effekter. Mener de støyskjermer? Som henger over veien? Uansett koster slike tiltak mer enn det som er lagt i potten fra vegvesenet, et lavt anslag kan være ca 50 mill kr, sannsynligvis langt mer.

Hva betyr disse punktene totalt sett? Summerer vi så alle disse nødvendige tilleggene ved det hovedalternativet som Statens vegvesen dikterer og som Lier Høyre lener seg til, kommer vi raskt til at det blir en tilleggsregning på 1.120 mill kr, sannsynligvis langt mer. Da er dette alternativet like dyrt som hovedalternativene med tunnel til Viker (samme kryssutforming ved Strandbrua, se punkt 1, vil imidlertid også fordyre disse alternativene). Men, hovedalternativene med tunnel til Viker har imidlertid et betydelig potensial for å bli billigere, fordi det kan gjøres kostnadsbesparende grep med dem.

Dette viser at kostnadsforskjeller mellom hovedalternativene ikke er et relevant argument; miljøtilpasningene for den dikterte løsningen fra Statens vegvesen og miljøløsningen med tunnel til Viker koster det samme. Det Lier Ap i tillegg har slått fast, er at miljøløsningen til Viker gir langt bedre effekt for ytre Lier innenfor viktige temaer som nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og ikke minst støy. Denne positive effekten vil kunne forsterkes av større grad av muligheter til å styre trafikken og veiens utforming enn i det dikterte alternativet. Den langsiktige effekten er også bedre hva angår landbruket i ytre Lier og fremtidig utvikling på Lierstranda/¬Gjelsten-utbyggingen.
Vi håper på mer rasjonalitet og kritisk tenkning i veisaken i ytre Lier.

Arbeiderpartiet Kommunestyrevalg Trafikk

5 kommentarer

Lørdag 8. september 2007 19:55: Tore Dahl
Jeg synes det er blitt en alt for stor sak ut av hele RV 23. Så mye fantasier om miljøer og støy. Slik det er idag er det omtrent umulig å komme seg på jobben om morgenen fra Engersand uten å nesten sette livet på spill. Det å krysse kjørebanene har blitt som å spille rulett. Streiker bilen i det avgjørende øyeblikk smeller det. Det har vel heldigvis ikke vært en "real" ulykke her ute. Heldigvis for det.
Det er lett å diskutere lange og korte tunneler nå når valget er på det sterkeste. Vi her ute må omtrent reise om Asker for å stemme på mandag. Krysse veien er farlig.
Så kort tunnel og gjerne bare to løp i førsteomgang hadde gjort livet til oss her ute på Engersand mye enklere. Blir fint når den nye rundkjøringen blir i Røyken for da kan vi kjøre rundt den i stedet for helt til Asker.
Lørdag 8. september 2007 20:24: Truls Hallingstad
Tunnelen Dagslet - Linnes er ferdig regulert, riktignok med ett løp, men klar til påhugg og driving. La oss bli enige om å samle kreftene for å få penger til, og sette i gang, dette tiltaket for bedring av miljøet på og langs RV 23 mellom Linneskrysset og Dagslet, en allfarvei fra hesteskyssens dager. Den har nok med Hyggenveien og egen lokaltrafikk.
Lørdag 8. september 2007 22:13: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Reis opp til E.18 og still deg rett ovenfor ( ikke nedenfor) motorveien, Tore Dahl. Tenk at du har et hus der, og hør trafikkstøyen. Du skjeneres av å sitte ute om ettermiddagen pga all støyen . Allerede er det slik utsatte steder i åsen , men vil du at dette skal forsterkes i Kvernbakken, Linneslia og Sørumlia , når det kan unngås? Vil du at en opphevet motorveibro over jernbanen i Amtmannssvingen skal sende støybølger døgnet rundt fra en 4 felts motorvei over hele Lierstranda og Vitbank i tillegg til det disse områdene allerede har fra E 18 ?

Begynn å tenk på hvem, og hvor mange, som berøres av nye løsninger, Tore Dahl. Det er ikke bare boliger på Engersand og Lahell dette gjelder. Det gjelder hele Ytre Lier.

Hvorfor skal vi påføre store boligområder i Ytre Lier slik ødeleggelse når det vitterlig kan unngås med andre løsninger?

Skal Engersands og Lahells problemer løses - og det skal de - må det skje på en miljømåte som resten av Ytre Lier kan leve med. Det blir meningsløst å forskyve problemer fra ett sted i kommunen til resten av samme kommunedel, hvor det attpåtil bor langt flere mennesker. Alle på Engersand og Lahell har mer enn noen andre interesse av vi finner miljøløsninger på Linnes og resten av traseen inn mot Lierstarnda / Brakerøya. Det vil styrke kravet om hurtig veiløsning.

Vi har lansert forslag om et et veiforlik i Lier som kan løse dette . Dere bør påvirke hele det politiske Lier til å støtte dette initiativ for å få en løsning NÅ.

Dette var et innlegg til Tore Dahl. Truls Hallingstad synes fortsatt å leve i hestekyssens dager. Det virker på meg som om han skjønner lite av hva som skjer utenfor bygdetunet, så hans innlegg er vanskelig å forholde seg til for meg. Kanskje andre får mer ut av det han skriver, enn hva jeg klarer.
Tirsdag 11. september 2007 07:16: Tore Dahl
Jeg sitter og leser innleggene om og om igjen. Jeg er kommer frem til at Lier stopper ved Gullaug. Lahell er er bortglemt sted hvor vi lever med hester i hverdagen. Vi har ikke slike motoriserte kjøyredoninger. Jeg tenker meg litt frem i tiden når bilen får sitt innpass her ute på Lahell også. Når evt Lier's store utbygging skjer. Sykehuset. Det blir bygget en lang tunnel fra Viker til krysset i Spikkestadbakkene, jeg spør hvordan skal da sykebilene på den letteste måten ta seg frem til sykehuset? Har man en lang tunnel vil ikke sykebilen ha noen enkel vei å kjøre fra Hurum foreks. Jeg går ut ifra at det er meningen at hele RV 23 skal inn i tunnelen.
Jeg ser for meg trafikken som kommer Hyggenveien som i dag står i kø. Hvor er lettest for den å kjøre? Er ikke det på eksisterende vei? Jeg tror at folk vil følge den lette vei slik alle gjør her i livet.
Får vi en kort tunnel vi sykebil komme lett til sykehuset uten å kjøre omveier eller igjenom tettbebygdestrøk med det som fører til forsinkelser. Det må nok støyskjermer til alikevel på veien til sykehuset. Ved et sentralisert sykehus her ute vil trafikken bli økende på denne veien. Hadde det ikke vært fint og fått denne støyen vekk i en tunnel. Kan godt lage lang tunnel for meg med åpning for å kjøyre av ved Gullag i en større rundkjøring.
Når denne "Lange" tunnelen vil stå klar vil vi ha hybridbiler eller el-biler ontrent alle sammen så da er støyen minnimal alikevel.
Jeg er i dag 61 år så jeg regner ikke med at jeg får oppleve første spadestikke til disse tunnelene. Det er rotet så veldig i dette nå så slik ser jeg det.
Ha en god dag videre,hr.Dannevig
Tirsdag 11. september 2007 15:35: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Jeg tror vi snakker litt forbi hverandre, Tore Dahl. Jeg argumenterer ikke for den lange tunnelen Dagslet-Viker i det jeg skriver ovenfor ( selv om jeg tror denne løsningen har mange gode kvaliteter) men snakker om de miljøvarianter av Statens Vegvesens anbefalte trase ( alternativ 1a) som Vegvesenet selv har laget modeller for.Her vil kryssløsningene bl.a på Linnes og Amtmannssvingen være avgjørende for hvordan veien vil innvirke på nærmiljøet.

I vårt forslag til veiforlik ligger bruk av disse miljvennlige varianter, innenfor den trase Dagslet-Linnes som Statens Vegvesen anbefaler.(alternativ 1a)

Vi får nok utdypet dette videre når sakene skal behandles i Kommunestyret til høsten.

Ha en fortsatt god dag.

Flere saker fra arkivet

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Dumping av asbest ved Damtjern

Takplater som inneholder asbest er dumpet langs gangveien mellom E18 og Damtjern på Tranby

Vær på vakt - vekslende føreforhold

Selv om det er tørt og kaldt vær ute, kan det være glatt på enkelte steder.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Speilglatt ved tunnelen

Det er farlig glatt på grunn av vann som renner ut på E-18 nedenfor Fosskolltunnelen i retning Asker.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Togstopp til Amtmannssvingen!

Amtmannssvingen har en fantastisk beliggenhet for å etablere et kollektivknutepunkt i ytre Lier. Det foreligger planer for å ruste opp Amtmannssvingen som bussk (...)

Lier får Norges første salamanderhotell

Nei, det er ingen forsinket aprilspøk. Faktum er at Vegvesenet bygger kunstige overvintringsplasser i håp om å bedre storsalamandrenes vinteroverlevelsesevne.

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Bøter som svir

Til tross for noen bøter til bilistene i Lier i går kveld, oppførte bilistene seg pent overfor Kjell Hovde (bildet) og hans team i Statens Vegvesen

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Veidekorasjon

- Hvem er ansvarlig for denne utplasseringen?

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Forhåndsstemmene opptalt

Høyre ligger godt an - mulig katastrofe for SV.

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Er dette egentlig kunst?

Hvor mye dette har kostet folk i Lier skal være usagt, men det store flertallet ville nok ha foretrukket at pengene hadde gått til andre formål.

Stopp Einar Olsen & Co

Drammensregionen er i dag en av landets mest trafikkbelastede områder. Når det gjelder støy ligger regionen helt i toppen. Selv langt inne i Finnemarka hører man byens sus.

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Resultatet så langt

Høyre +3, AP +2, SV -4 og UF -1

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Åpnet på fredag

Vertinnen på Vandrarheimen på Valdresflya, Turid Berge, tilbød vår mann på Beito, Gunnar Langsrud, varm mat etter at han valgte avstå fra en skitur på vidda i den sterke vinden.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Tvilsom dekorasjon

Det er vel tvilsomt om Statens Vegvesen står bak dette blikkfanget ved Nordal skole

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Veien raste ut

Vannmassene tok halve veidekket, knappe kilometeren fra rundkjøringa i Sylling, i retning Vikersund på riksvei 284 seint i ettermiddag

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Men hvor er egentlig Nøste?

Noen adresser selger bedre enn andre. Juks svekker imidlertid tilliten til eiendomsmeglerne, i dette tilfellet Dialog Eiendomsmegling i Drammen.

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

- Må hindre at dyrka mark blir bygd ned

Nasjonal matproduksjon i en verden som sulter, Lier Senterparti vil også bidra, skriver Espen Lahnstein (Sp).

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Sett bilen i Lier!

Drammen Venstre vil ha parkeringsforbud helt til grensen mot Lier. Det betyr mer parkering i Liers boligområder.

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Husk bilbelte!

- Seks av 29 manglet bilbelte i Sylling, og det er litt for mange, sa Kjell Hovde fra Statens Vegvesen.

Vegvesenet: Fartsmålingene er ikke nøyaktige

Det er umulig å få til helt nøyaktige målinger, men effekten av tavlene er god, sier Vegvesenet.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Ut på sykkeltur

Benytt helga til å nyte høstfargene, som her forbi Dammyrdammen ---

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.