Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 70902d1bdda912b0a4873f83eb54cbea

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Lier Høyre har ført opp en rekke punkter som skal være forpliktende miljøtiltak for Rv 23, gitt det hovedalternativ som Statens vegvesen dikterer, og som Lier Høyre lener seg til, i et mulig forlik om hovedvegsystemet i ytre Lier. Disse har vi sett på, i lys av at punktene må konkretiseres i forhold til de foreliggende alternativer og løsninger.

  1. 1. Kryssløsning mot E 18 ved Strandbrua/Brakerøya må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste blir minst mulig og at vi får effektive trafikkstrømmer.
    Alle kryssutformingene for fullt kryss på Strandbrua gir effektive trafikkstrømmer. Dette er derfor et meningsløst krav. Kryssutforming som reduserer støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste er et viktig, men kostbart krav, for noe av utfordringen for Nøste er at E18, som betydelig støy- og støvkilde, allerede ligger der. I tillegg til disse momenter har Lier Ap sett at den beste løsningen for å koble havn/Gjelsten-strand til hovedvegsystemet er kryssutformingen med nedgravd rundkjøring (kryssutforming nr 6). Denne kryssløsningen ved Strandbrua er best, uansett om hovedløsningen er den som Statens vegvesen dikterer, eller alternativene med tunnel til Viker. Sistnevnte er avhengig av gode kryssløsninger langs E18, også ved Strandbrua. Dersom Lier Høyre trekker den konklusjon at kryssutformingen med nedgravd rundkjøring er best, har de kommet til samme konklusjon som Lier Ap.
    Det vil imidlertid koste 370 mill kr mer enn det som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten.
  2. Krysset på Amtmannsvingen må i minst mulig grad legge beslag på dyrkbar mark. Dette er et irrelevant punkt fra Lier Høyre. Utfordringene i forhold til krysset i Amtmannssvingen ligger ikke i direkte beslag av dyrka mark. Det direkte arealbeslaget varierer ikke stort ift de ulike utformingene, og Amtmannssvingen er et delvis utbygd område i dag. Derimot vil de ulike utformingene på ulikt vis legge opp til et sekundært arealbeslag ved at dyrka mark blir liggende inneklemt mellom motorveier og næringsareal, og gjerne med mulighet for en lett tilkobling til de ulike delkryssene. Da trenger en ikke være synsk for å se at det raskt vil komme søknad om omregulering. Og hvem vil vel uansett ha mat fra et så forurensningsutsatt jordbruksareal? Utfordringen i Amtmannssvingen ligger først og fremst i å ivareta interessene til nærliggende boligområder; Husebygata, Smetten, Gilhus, Frydenlund og Vitbank, og hindre sekundærbeslag av jordbruksareal. Da ser vi at kryss¬utformingen med kulvert for Rv23 under jernbanen er best. Det vil imidlertid koste 400 mill kr mer enn det som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten. I tillegg har SVV varslet innsigelse mot denne kryssutformingen, noe som imidlertid ikke behøver bety noe i denne runden.
  3. Trafikkbelastningen ved Vitbank/Moserud må reduseres ved at veien nedgraderes. Dette er nok et meningsløst punkt fra Lier Høyre. I alle alternativer bortsett fra salatalternativet (alternativ II) inngår Rv 285 over Vitbank i hovedvegsystemet og vil derfor ikke kunne nedgraderes. Når Lier Høyre vil jobbe for det alternativet Statens vegvesen dikterer, som innebærer fortsatt stor trafikk på Rv 285 over Vitbank, gir ikke kravet om nedgradering mening. Statens vegvesen har lansert akseptable løsninger her, med 50 km/t, flere rundkjøringer og mer ensretting av trafikken. Støyskjerming vil komme også. Det eneste springende punkt for Vitbank er, som kommentert i punktet over, kryssutformingen i Amtmannssvingen.
  4. Krysset ved Linnes må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere og landbruk blir redusert maksimalt. Dette kan vanskelig bety annet enn at Lier Høyre støtter Lier Aps krav om betydelig bedre kryssutforminger ved Linnes enn det Statens vegvesen dikterer. Det er to kryssutforminger som er viktige for Linnes, gitt tunnel til Linnes, og det er de to som innebærer en lang tunnelmunning, ut til dagens kryss. Dette vil gi gode effekter for beboere og landbruk. Tilleggsregningen blir imidlertid ca 270 – 300 mill kr.
  5. Riksvei 23 må miljøskjermes frem til kryss mot E 18. Statens vegvesen skriver som sant er at selv med full støyskjerming, er det ikke mulig å få til god effekt for boligområdene. Dette fordi støyen stiger. Dette punktet er derfor diffust, og uklart. Mener Lier Høyre en total kulvert-løsning? Dette har SVV avvist å utrede i sitt planprogram pga kostnader og effekter. Mener de støyskjermer? Som henger over veien? Uansett koster slike tiltak mer enn det som er lagt i potten fra vegvesenet, et lavt anslag kan være ca 50 mill kr, sannsynligvis langt mer.

Hva betyr disse punktene totalt sett? Summerer vi så alle disse nødvendige tilleggene ved det hovedalternativet som Statens vegvesen dikterer og som Lier Høyre lener seg til, kommer vi raskt til at det blir en tilleggsregning på 1.120 mill kr, sannsynligvis langt mer. Da er dette alternativet like dyrt som hovedalternativene med tunnel til Viker (samme kryssutforming ved Strandbrua, se punkt 1, vil imidlertid også fordyre disse alternativene). Men, hovedalternativene med tunnel til Viker har imidlertid et betydelig potensial for å bli billigere, fordi det kan gjøres kostnadsbesparende grep med dem.

Dette viser at kostnadsforskjeller mellom hovedalternativene ikke er et relevant argument; miljøtilpasningene for den dikterte løsningen fra Statens vegvesen og miljøløsningen med tunnel til Viker koster det samme. Det Lier Ap i tillegg har slått fast, er at miljøløsningen til Viker gir langt bedre effekt for ytre Lier innenfor viktige temaer som nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og ikke minst støy. Denne positive effekten vil kunne forsterkes av større grad av muligheter til å styre trafikken og veiens utforming enn i det dikterte alternativet. Den langsiktige effekten er også bedre hva angår landbruket i ytre Lier og fremtidig utvikling på Lierstranda/¬Gjelsten-utbyggingen.
Vi håper på mer rasjonalitet og kritisk tenkning i veisaken i ytre Lier.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 8. september 2007 19:55: Tore Dahl
Jeg synes det er blitt en alt for stor sak ut av hele RV 23. Så mye fantasier om miljøer og støy. Slik det er idag er det omtrent umulig å komme seg på jobben om morgenen fra Engersand uten å nesten sette livet på spill. Det å krysse kjørebanene har blitt som å spille rulett. Streiker bilen i det avgjørende øyeblikk smeller det. Det har vel heldigvis ikke vært en "real" ulykke her ute. Heldigvis for det.
Det er lett å diskutere lange og korte tunneler nå når valget er på det sterkeste. Vi her ute må omtrent reise om Asker for å stemme på mandag. Krysse veien er farlig.
Så kort tunnel og gjerne bare to løp i førsteomgang hadde gjort livet til oss her ute på Engersand mye enklere. Blir fint når den nye rundkjøringen blir i Røyken for da kan vi kjøre rundt den i stedet for helt til Asker.
Lørdag 8. september 2007 20:24: Truls Hallingstad
Tunnelen Dagslet - Linnes er ferdig regulert, riktignok med ett løp, men klar til påhugg og driving. La oss bli enige om å samle kreftene for å få penger til, og sette i gang, dette tiltaket for bedring av miljøet på og langs RV 23 mellom Linneskrysset og Dagslet, en allfarvei fra hesteskyssens dager. Den har nok med Hyggenveien og egen lokaltrafikk.
Lørdag 8. september 2007 22:13: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Reis opp til E.18 og still deg rett ovenfor ( ikke nedenfor) motorveien, Tore Dahl. Tenk at du har et hus der, og hør trafikkstøyen. Du skjeneres av å sitte ute om ettermiddagen pga all støyen . Allerede er det slik utsatte steder i åsen , men vil du at dette skal forsterkes i Kvernbakken, Linneslia og Sørumlia , når det kan unngås? Vil du at en opphevet motorveibro over jernbanen i Amtmannssvingen skal sende støybølger døgnet rundt fra en 4 felts motorvei over hele Lierstranda og Vitbank i tillegg til det disse områdene allerede har fra E 18 ?

Begynn å tenk på hvem, og hvor mange, som berøres av nye løsninger, Tore Dahl. Det er ikke bare boliger på Engersand og Lahell dette gjelder. Det gjelder hele Ytre Lier.

Hvorfor skal vi påføre store boligområder i Ytre Lier slik ødeleggelse når det vitterlig kan unngås med andre løsninger?

Skal Engersands og Lahells problemer løses - og det skal de - må det skje på en miljømåte som resten av Ytre Lier kan leve med. Det blir meningsløst å forskyve problemer fra ett sted i kommunen til resten av samme kommunedel, hvor det attpåtil bor langt flere mennesker. Alle på Engersand og Lahell har mer enn noen andre interesse av vi finner miljøløsninger på Linnes og resten av traseen inn mot Lierstarnda / Brakerøya. Det vil styrke kravet om hurtig veiløsning.

Vi har lansert forslag om et et veiforlik i Lier som kan løse dette . Dere bør påvirke hele det politiske Lier til å støtte dette initiativ for å få en løsning NÅ.

Dette var et innlegg til Tore Dahl. Truls Hallingstad synes fortsatt å leve i hestekyssens dager. Det virker på meg som om han skjønner lite av hva som skjer utenfor bygdetunet, så hans innlegg er vanskelig å forholde seg til for meg. Kanskje andre får mer ut av det han skriver, enn hva jeg klarer.
Tirsdag 11. september 2007 07:16: Tore Dahl
Jeg sitter og leser innleggene om og om igjen. Jeg er kommer frem til at Lier stopper ved Gullaug. Lahell er er bortglemt sted hvor vi lever med hester i hverdagen. Vi har ikke slike motoriserte kjøyredoninger. Jeg tenker meg litt frem i tiden når bilen får sitt innpass her ute på Lahell også. Når evt Lier's store utbygging skjer. Sykehuset. Det blir bygget en lang tunnel fra Viker til krysset i Spikkestadbakkene, jeg spør hvordan skal da sykebilene på den letteste måten ta seg frem til sykehuset? Har man en lang tunnel vil ikke sykebilen ha noen enkel vei å kjøre fra Hurum foreks. Jeg går ut ifra at det er meningen at hele RV 23 skal inn i tunnelen.
Jeg ser for meg trafikken som kommer Hyggenveien som i dag står i kø. Hvor er lettest for den å kjøre? Er ikke det på eksisterende vei? Jeg tror at folk vil følge den lette vei slik alle gjør her i livet.
Får vi en kort tunnel vi sykebil komme lett til sykehuset uten å kjøre omveier eller igjenom tettbebygdestrøk med det som fører til forsinkelser. Det må nok støyskjermer til alikevel på veien til sykehuset. Ved et sentralisert sykehus her ute vil trafikken bli økende på denne veien. Hadde det ikke vært fint og fått denne støyen vekk i en tunnel. Kan godt lage lang tunnel for meg med åpning for å kjøyre av ved Gullag i en større rundkjøring.
Når denne "Lange" tunnelen vil stå klar vil vi ha hybridbiler eller el-biler ontrent alle sammen så da er støyen minnimal alikevel.
Jeg er i dag 61 år så jeg regner ikke med at jeg får oppleve første spadestikke til disse tunnelene. Det er rotet så veldig i dette nå så slik ser jeg det.
Ha en god dag videre,hr.Dannevig
Tirsdag 11. september 2007 15:35: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Jeg tror vi snakker litt forbi hverandre, Tore Dahl. Jeg argumenterer ikke for den lange tunnelen Dagslet-Viker i det jeg skriver ovenfor ( selv om jeg tror denne løsningen har mange gode kvaliteter) men snakker om de miljøvarianter av Statens Vegvesens anbefalte trase ( alternativ 1a) som Vegvesenet selv har laget modeller for.Her vil kryssløsningene bl.a på Linnes og Amtmannssvingen være avgjørende for hvordan veien vil innvirke på nærmiljøet.

I vårt forslag til veiforlik ligger bruk av disse miljvennlige varianter, innenfor den trase Dagslet-Linnes som Statens Vegvesen anbefaler.(alternativ 1a)

Vi får nok utdypet dette videre når sakene skal behandles i Kommunestyret til høsten.

Ha en fortsatt god dag.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode