Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 208c486e5e22991c8f0e84d3a11d2cc5

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Innbyggerne skal få spesialiserte helsetjenester lokalt, både når det gjelder forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging av kronisk syke og eldre.

Når jeg nå skal redegjøre for Lier Høyres ståsted og tanker om denne reformen, er det klart at det blir preget av mitt yrke som sykepleier. Dette synet har også satt sitt preg på utarbeidelsen av vårt partiprogram. Vårt hovedfokus blir da at reformen må ivareta pasientenes ulike behov for behandling og omsorgstjenester, og pasienten skal stå i sentrum.

En stor endring for kommunene og pasientene blir forløpet i behandlingskjeden. Intensjonen er at pasienter som blir akutt syke eller får en endring og forverring i sin kroniske sykdom, legges inn på sykehus for utredning. Når diagnosen og videre behandling er avklart, er pasientene utskrivningsklare. Da skal de overføres til kommunen, enten til en intermediær avdeling eller til hjemmet, hvis det er forsvarlig. Og da kommer spørsmålet: Når er en pasient utskrivningsklar? Sykehuset har en oppfatning, og den er kanskje ikke helt er i samsvar med kommunens, som nå skal overta ansvaret, både for videre behandling og for finansiering. Dette må defineres før reformen iverksettes. Her er det ”duket” for mange problemer, ikke minst for en pasient som blir utskrevet for tidlig og ikke får forsvarlig behandling!

HDO nedsatte et ekspertutvalg som advarer sterkt mot å bruke intermediære avdelinger FØR eller ISTEDENFOR sykehusinnleggelse. Med det vedtatte finansieringsansvaret som er pålagt kommunene kan noen kommuner her se en mulighet til å spare penger på! Ekspertutvalget er her tydelige i sin uttalelse: Pasienter som blir akutt syke, SKAL innlegges på sykehus for utredning. Så kan etterbehandlingen gjøres i kommunene på intermediære avdelinger. Det er sykehusene som har undersøkelsesutstyr som rgt-MR-CT-gastroscopi-laboratorium osv.

Lier Høyre støttet vedtaket om etablering og utvikling av en intermediær avdeling i samarbeid med Røyken - og Hurum kommune på Bråset. Dette haster! Vi MÅ ha en intermediæravdeling klar og operativ fra 01.01.12. Da kommer pasientene, så det er ikke mye tid igjen. Hvis ikke kan konsekvensene bli store. Utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset i mangel av et forsvarlig tilbud i kommunen, og kommunen må betale regningen for dyre liggedøgn på sykehuset. Noen pasienter kan også bli utskrevet for tidlig til hjemmet uten at hjemmetjenestene har tilstrekkelig personell og kompetanse til å håndtere dette.

I media ser vi stadig eksempler på at kronisk syke og eldre ikke får den behandling og omsorg de har behov for og krav på. Vi vet også at det forekommer omsorgssvikt som følge av at personell ikke besitter nødvendig kompetanse. Manglende tilgang på kvalifisert bemanning er en av de viktigste hindringene for å yte kvalitet i de kommunale helsetjenestene.

Lier Høyre har programfestet at vi vil arbeide for at det i neste kommunevalgperiode blir avsatt midler til et kompetanseløft for ansatte innen omsorgstjenestene. Midlene skal komme i tillegg til statlige ordninger og skal bidra til kunnskapsutvikling, inspirasjon og motivasjon for de ansatte.

Vi blir flere mennesker med behov for helsetjenester i årene som kommer, flere eldre som lever lenger og flere syke som ha et mer sammensatt sykdomsbilde. Dette vil stille store krav til helsetjenestene i kommunen og til de ansatte i disse tjenestene. Lier Høyre har derfor programfestet at vi vil arbeide for bedre legedekning og sykepleierdekning på kommunens ulike institusjoner. For å ivareta kravene som Samhandlingsreformen stiller i forhold til forebyggende helsearbeid vil vi også fortsatt prioritere den oppsøkende tjeneste hvor en sykepleier besøker alle innbyggere over 70 år for å informere, bistå og kartlegge eventuelle behov for hjelpemidler, aktivitetstilbud osv. Dette har vi gode erfaringer med i Lier.

Utfordringene er mange og tidspunktet for innføringen av Samhandlingsreformen nærmer seg raskt. For raskt mener mange. Det hevdes at kommunene ikke har fått tid til å forberede seg godt nok og at noen pasienter vil bli skadelidende. Jeg deler denne bekymringen og skulle ønske vi hadde fått anledning til en mer trappevis overføring av ansvar og oppbygging av tjenestene.

Helene Justad, ordførerkandidat Lier Høyre

Forrige artikkel:Klar seierNeste artikkel:Banken blir borte
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode