Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

- Ut fra den økonomiske situasjonen Lier kommune er i, er det realistisk å gjennomføre bygging av et kulturhus eller flerbrukshus?

- Jeg tror mer og mer på det, sier Rivelsrud. - Tiden er riktig, og mulighetene er mange. Jeg ser ikke for meg et digert kulturhus i konkurranse med Askers og Drammens tilbud. Et kulturhus kan dekke  behov som vi i dag ikke har dekket. Det finnes stor interesse for et slikt bygg både innen kulturlivet, hos folkevalgte og hos næringsinteressene i Lierbyen. I tillegg til at Lierbyenprosjektet har pekt på dette som en nøkkelfaktor for en positiv utvikling av Lierbyen


Sammen med en delegasjon fra Lier har Ingeborg Rivelsrud vært på studietur til Kolbotn, Lillestrøm, Nes og Gjerdrum  (se egen artikkel om det).

- Hvilke impulser og ideer fra studieturen vil du trekke fram?


- Det er alltid spennende å høre hvordan andre har jobbet for å realisere prosjekter vi selv har planer om, høre hvilke utgangspunkter og vurderinger som ligger bak de valgene andre har gjort med hensyn til etablering, organisering og drift, og hente erfaringer fra praktisk drift. Vi besøkte fire veldig forskjellige hus, og så at selv om utganspunktene og veivalgene var forskjellige, så hadde man kommet i mål med kulturhus som fungerte bra. Det er jo et godt utganspunkt også for oss.

Noen av løsningene gikk igjen i alle husene, blant annet stor grad av fleksibilitet i saler, gode tekniske løsninger og flerbruk av rom. I tillegg fikk vi noen helt konkrete råd med hensyn til viktigheten i lokalt kulturliv og nødvendig driftsfokus.


Samlokalisering

-
Hvilke praktiske løsninger kan overføres Lier, tror du?

-
Jeg tror at det i Lier er helt sentralt å starte med samlokalisering av eksisterende kommunale kulturvirksomheter og tilgrensende virksomhet, og sikre flerbruk og fellesfunksjoner knyttet til disse. Dette blir en basis for et allsidig og levende aktivitetshus i Lierbyen. I tillegg trenger kulturlivet i Lier formidlingslokaler i form av av godt tilrettelagte saler med teleskoptribuner og lyd- og lysutstyr, og med lagerplass og verksteder i tilknytning. Verkstedene kan benyttes både av kommunale virksomheter på huset, og av kulturhuset ellers.

Jeg tror det at vi så ulike måter å løse praktiske utfordringer og ulike totalpakker, gjorde det lettere for oss å tenke gjennom hva det er vi ønsker og trenger  i Lier. Vi må finne våre egne løsninger og vår egen riktige ambisjon. Arbeidet er i gang, men her trenger en bred og god prosess der også  flere trekkes med. Det er derfor viktig med økt åpenhet og aktiv debatt rundt muligheter og utfordringer vedrørende et slikt bygg i Lier, og hvordan dette kan bidra til å styrke lokalsamfunnene og klulturlivet generelt.


Økt klulturaktivitet

-
Hvilken betydning har kulturhusene eller flerbrukshusene hatt for de kommunene som dere besøkte?

-
Det viktigste jeg noterte meg som positive erfaringer fra alle stedene er at det å etablere et sentralt kulturhus ikke har ført til sentralisering av kulturaktiviteter som allerede er etablerte i lokalsamfunnene rundt i kommunene, men at det heller har ført til økt kulturaktivitet både for kommunen som helhet og for lokalsamfunnene.
Fortsatt foregår det meste av  øvelser og mange arrangementer helt lokalt. Det er bare oppsetninger, som krever de spesielle fasiliteter som kulturhuset har, som trekker dit. Kulturtilbud som tidligere ikke hadde hatt arenaer i kommunen har i tillegg kommet til og har også motivert til nye aktiviteter.
Ellers noterte jeg meg at kulturhusene eller flerbrukshusene med alle sine aktiviteter framsto som viktige møtesteder i alle kommunene, at de virket samlende, og at de skapte ringvirkninger, blant annet, ved at næringslivet rundt fikk økt besøk.

Flere saker fra arkivet

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Mangfoldig fritid i Lier

Kan din organisasjon kunne tenke seg å delta på kulturminnedagen på bygdetunet søndag 14. september, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Positive opplevelser

Lier IL s unge dommer Cathrine Bergan har høstet masse positive erfaringer i Norway Cup

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag