Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Debatten som i den senere tid har versert i lokalpressen har i en del tilfeller vært preget av påstander, holdninger og meninger  hvor fakta ikke alltid har vært til stede.  Det er en viktig debatt som nå skjer i forkant av kommunestyrebehandlingen og det er positivt at engasjementet er stort både  fra tilhengere og motstandere.

Når den endelige beslutning skal tas vil det være avgjørende at informasjonen både i omfang og kvalitet gir et mest mulig korrekt bilde av saken slik at vedtaket, enten det går i den ene eller annen retning, i størst mulig grad er basert på dokumenterte opplysninger.

Det vil alltid være forhold rundt et slikt prosjekt hvor det ikke finnes en fasit, men det må i hvert fall være riktig at det som finnes av faktaopplysninger kommer fram og bidrar til at debatten kommer på et riktig spor.

Det har vært stilt spørsmål om kulturhuset vil bli benyttet av det lokale kulturlivet, om det vil bli for kostbart og bruke, og om det er tilrettelagt for lokalkultur.

Lier kulturråd, som representerer det lokale kulturliv i Lier, har vært med i prosessen fra første dag og har sammen med kulturfaglig konsulent bidratt til at nettopp det lokale kulturliv skal få fremtidsrettede og velegnede lokaler.

Hva koster det å bruke?

Det har fra enkelte hold vært hevdet at kulturhuset blir uforholdsmessig kostbart å benytte, spesielt for amatørkulturen. Når det gjelder økonomi framgår det av saksmaterialet  at  grunnprisen for leie av den store salen for amatørkulturlivet vil bli på  kr. 4000 per døgn. Lys og lydutstyr ut over  basisutstyret som er tilgjengelig  kommer i tillegg.  Dette også til beskjedne priser. Dette betyr at fleksibiliteten blir stor som gjør at  de leietakere som ikke trenger noe utstyr eller som kun trenger basisutstyret får et svært konkurransedyktig tilbud.  De som har behov for noe mer kan velge innleid utstyr av ulikt omfang, og betale for dette.  I dag har man intet valg, da gymnastikksaler og grendehus har svært begrenset utstyr.

Til sammenligning beregner Asker kulturhus (hvor Tranby skolekorps må holde sin jubileumskonsert i år) kr.  1050 per time for lokale kulturorganisasjoner, og kr. 1600 per time for andre. Lyd og lys kommer i tillegg. Drammen Teater beregner seg  kr. 26.500 per forestilling inklusive normalt behov for  lys og lyd.  Lier kammerkor ble belastet kr. 85.000 for to forestillinger inkl. prøver i forbindelse med sin konsert i 2010.

Et mangfoldig hus - flerbrukshus

Huset skal dessuten tilby lokaler til mer enn det lokale kulturliv. Her skal det være plass til både kulturskole, musikkverksted, bibliotek, frivilligsentral og andre flerbrukslokaler som bygdas befolkning kan få glede av, både barn, unge, voksne og pensjonister ,både foreningsliv og næringsliv. Et riktig flerbrukshus med aktivitetsmuligheter for alle.

Noen av disse brukerne har lokaler i dag som fungerer noenlunde,  noen har  særdeles lite tilfredsstillende lokaler og noen har lokaler som i beste fall er tidsbegrenset.  Det er sikkert mulig å finne egnede lokaler til disse i fremtiden, men uten samlokalisering mister vi mye da et slikt sentralt anlegg vil kunne bidra til at bånd knyttes mellom de ulike brukerne og skape synergier. Erfaringsmessig  bidrar dette  til økt interesse og aktivitet fra både brukere og publikum. Dette er viktig for utviklingen av kulturlivet i kommunen.

Lier kulturråd ser derfor med bekymring på den utvikling prosjektet har fått.

Den politiske behandlingen

Det var med stor iver og entusiasme kulturrådet meldte seg på i prosessen basert på at et betydelig flertall i kommunestyret i 2009 ønsket å utrede et kulturhus i Lierbyen basert på klare definerte krav. (ref. vedtak i kommunestyret)

Vi tok for gitt at  våre folkevalgte ønsket dette huset så fremt det ferdige utredede prosjektet tilfredsstilte kravene. Prosessen som ble igangsatt var ressurskrevende både økonomisk og praktisk med betydelig innsats fra både kommunens egne ansatte, innleide konsulenter og ikke minst fra det frivillige kulturliv.

Når da enkelte politikere og partier snur midt i prosessen slik at det i dag er usikkert om det blir noe kulturhus, føles dette ganske frustrerende. Spesielt når prosjektet ligger innfor rammen av det et solid flertall vedtok  opprinnelig.

Et kulturhus er et stort og viktig prosjekt for kommunen , et bygg som skal prege kommunen i mange titalls år framover.  Det hadde fortjent en bedre håndtering fra politikernes side!

Vi tror det prosjektet som nå foreligger kan bidra til øket aktivitet og gi muligheter for nye og spennende samarbeidsformer og prosjekter i Lier. Vi tror også at kulturhuset kan bli en interessant arena for arrangementer som i dag legges til Drammen, Sandvika og Asker.

Hvis kommunestyret sier nei den 8. mars, betyr det at Lier kommune går glipp av en enestående mulighet til å skaffe Liers befolkning et tidsmessig bygg som vil skape ytterligere aktivitet og engasjement for både barn, ungdom og voksne i mange tiår fremover -  i Lier! Denne muligheten tror vi ikke kommer igjen med det første.

Vi venter i spenning på vedtaket 8. mars.

Lier kulturråd

Hege Tollefsen, Turid Mathiesen, Roar Kristensen, Are Ølberg, Leif Vinge

Kulturhus Lier kulturråd

4 kommentarer

Fredag 25. februar 2011 08:21: Tom I.
Lier kammerkor i Drammens Teater, to forestillinger, kr 85 000.
Får vi dette inn i Lier kulturhus, og koret vil betale like mye som de gjør i Drammen, har vi dekket inn 1 % av det vi trenger per år.
Regner med at de 99 andre korene og korpsene i Lier også tar sin del av kaka, slik at belegget blir godt nok året gjennom

Og er vi heldige kan vi kanskje få Tranby skolekorps til å holde jubileumskonsert årlig.

Rent økonomisk ser det altså ikke så mørkt ut likevel.
Fredag 25. februar 2011 10:30: Liung 3
Ren propaganda.fra kulturrådet.
Hvorfor kunne ikke aulaen i den nye Høvik skole brukes.
Fredag 25. februar 2011 11:15: Per T. Olsen
Det kan virke som verken Tom eller Liung 3 har satt seg spesielt godt inn i denne saken. Kulturrådet har kun presentert faktiske utgifter som det kostet å sette opp 2 forestillinger i Drammens teater til sammenlikning med hva leien vil bli i det nye kulturhuset.
Det er heller ikke kulturlivet selv som skal dekke driftskortnadene på 6 millioner årlig, men som det står i saksdokumentene bidra med ca. 500.000,-
Hva gjelder Høvik skole ble kulturlivet i Lier forespurt og tatt med i planarbeidet i tilknytning til utforming, men på et så sent tidspunkt at en man i praksis ikke hadde mulighet til å endre på planene. Både akustisk sett og scenemessig er Høvik skole fått en fin aula og forsamlingsrom, men det er laaaangt fra dette og til hva som det er snakk om i et kulturhus. Kombinasjonen av skole og flerbrukshus er heller ikke ideell på grunn av bruken både på dagtid og kveldstid. En slik løsning vil man i svært liten grad finn i noen kommuner i Norge i dag. Det er en grunn til det!
Søndag 27. februar 2011 13:57: Ane Kristin Haraldsen, Høvik og Lier Skolekorps
Høvik skole egner seg dessverre lite til konserter med orkester eller korps. Hvordan det fungerer for kor kan ikke jeg uttale meg om. Akkustisk sett er torget uegnet for konserter, men fra skolekorpset sin side har vi ikke mange alternativer. Lyden blir gromsete og sakral pga av torgets utforming. Det mest tragiske med Torget er den misforståtte kunsten som er en steinsøyle som ødelegger hele romutforming med hensyn på konserter. Det finnes ikke lys til konserter, ei heller lysoppheng. Det er store vinuder som ikke kan tildekkes på noe vis. Torget på Høvik skole er dessverre ingen alternativ til konsertsal, noe vi hadde håpet på i utgangspunktet.

Flere saker fra arkivet

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

Ønsker flere leietakere

- Vi er svært interesserte i å leie banen på Stoppen, hvis vi kan få rabatterte priser, sier Leif Helge Røed (bildet), leder i fotballgruppa i Lier IL

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Festdagen i Lierbyen

Liungene bør innfinne seg når Kultursleppet arrangeres i morgen --

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.