Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Debatten er viktig fram mot kommunestyret som skal fatte sitt vedtak 8. mars. Jeg ser derfor behov for å presisere noen punkter med henvisning til saksgrunnlaget og også oppklare noen misforståelser - som et bidrag til en mer opplyst debatt.

Behov og hovedmålsettinger har vært klare i flere år
Mangelen på tilfredsstillende arenaer for mange kulturtjenester og kulturformål i Lier har vært kjent i flere tiår. Dette kulturhusprosjektet ble imidlertid startet som et resultat av Lierbyen stedsutviklingsprosjekt for 5-6 år siden. Positiv tettstedsutvikling for Lierbyen, arena for opplevelser og aktiviteter og møteplasser for alle, samlokalisering av kulturvirksomheter og identitetsbygging for hele Lier har vært de fire hovedpælene og behovene bak prosjektet.

Politiske bestillinger er fulgt opp
Det prosjektet som nå foreligger er et resultat av politiske bestillinger. Målsetninger, plassering, innhold og forutsetninger - og OPS-løsningen - er gjentatte ganger gitt tilslutning fra kommunestyret. Prosjektet som nå presenteres innfrir alle forutsetningene, også mht. økonomisk ramme. Valget nå står om prosjektet skal realiseres.

Det lokale kulturlivet har vært pådrivere og har deltatt i hele prosessen
Kulturrådet var pådriver bak forprosjektet og gjennomførte dette sammen med stedsutviklingsprosjektet for Lierbyen. Kulturrådet har også deltatt aktivt i utarbeidelsen av romprogram og i evalueringskomiteen for å velge vinner av OPS-konkurransen.

Også de kommunale virksomhetene som skal inn i huset har deltatt tett i prosessen og ser foreliggende forslag som godt dekkende for de nøkterne utviklingsbehov som foreligger.

Kulturhuset er planlagt nøkternt, praktisk og fleksibelt
Huset vil samlokalisere mange av kommunens kultur- og aktivitetstjenester som biblioteket, kulturskolen, musikkverkstedet, frivillighetssentralen, aktivitetssenteret og kulturkontoret. Kulturskolen og musikkverkstedet har i dag ikke tilfredsstillende lokaler. Biblioteket ønsker seg en synligere plass. De eldre ønsker seg flere tilbud. Kun kulturskolen får noe utvidede lokaler ved foreliggende forslag, men planforslaget gir gode løsninger for alle innenfor nøkterne arealrammer og med stor vekt på fleksibilitet og flerbruk.

Storsalen skal kunne huse opp til 400 publikummere i teleskopamfi, og er på ca 550 m2 – noe større enn en volleyballhall, men langt mindre enn ”torget” på nye Høvik skole som skal kunne romme alle de 950 elevene skolen er bygd for. Totalt er hele formidlingsavdelingen i kulturhuset med saler, lager, garderober og bakrom ellers på ca 1200 m2 – dvs mindre enn en enkel håndballhall.

Leieprisene for lokalt kulturliv vil bli fleksible og tilpasset det lokale kulturlivet. Dette har vært en forutsetning for planleggingen så langt og vil være et nødvendig premiss også framover.

Fortsatt lokale kulturtilbud også med kulturhus i Lierbyen
Kulturhuset er ikke forutsatt å skulle sentralisere alle aktiviteter og tilbud. Der det finnes gode arenaer og en lokal forankring i skolekretsene ellers vil mye fortsatt skje lokalt – på Lierskogen, i Sylling og på Høvik.

Merutgiften for kommunen kan ikke dekkes innenfor dagens kulturbudsjettrammer. Det har hele tiden vært forutsatt at merutgiften skal dekkes gjennom en tilleggsbevilgning slik at kulturtilbudene våre sikres også i fremtiden. Hvordan merutgiften skal finansieres er imidlertid foreløpig uavklart og blir sikkert en hovedutfordring når saken skal avgjøres av kommunestyret.

Avsluttende tilleggsinformasjon – sammenligning med andre kommuner
Lier kommune bruker mindre penger på kulturformål enn sammenlignbare kommuner i Norge. KOSTRA-tall fra 2009 som pt. er de nyeste vi har, viser at Lier brukte kr 1.203 i netto driftsutgifter til kulturformål pr innbygger, mens snittet i Buskerud var kr 1.540. I tilsvarende store kommuner som Lier kr 1.566 og i snitt for alle kommuner i landet brukes kr 1.604 pr innbygger. Selv med den nye merkostnaden på kr 6 mill til kulturhuset vil Lier ligge godt under dette snitt-tallet.

Ingeborg Rivelsrud
Kultursjef

15 kommentarer

Mandag 21. februar 2011 12:10: Ego
Kulturrådet er vel de som har satt i gang hele prosessen.
De fleste her er jo direkte og privat innvolvert i musikk, dans osv. Enten er de aktive selv eller har barn som er aktive.
Dette er vel å sloss for sine egne særinteresser.
Mandag 21. februar 2011 12:47: Ønsker svar
Kultursjefen hevder at kulturhusprosjektet innfrir alle forutsetningene, også mht. økonomisk ramme. Det er feil, for de siste ukenes etterlysninger som følge av manglende, gale og ufullstendige opplysninger kan ikke ha gått hus forbi. Senest i dag påpeker Frp at viktige opplysninger må sjekkes nærmere. Dert er mange tall og opplysninger som ikke kan være riktige.
Mandag 21. februar 2011 13:37: Atle Sønstebø
Hei Ingeborg.

Dette var et flott og ikke minst nyttig innlegg i debatten. Særlig nå som det produseres argumenter i hytt og vær. Dette minner oss om hvor saken engang startet, og at det er blitt utarbeidet nøkterne rammer rundt kulturhuset.

Bruk av ord som "luftslott", og at lokale arenaer vil "dø ut",etc. Samt at vi som er brukere av kultur/kunstuttrykk (hvem er nå ikke det?....) kan reise til Drammen, Asker eller Oslo, har derfor for meg fortonet seg merkelig. Og selvfølgelig kun blitt benyttet som "propaganda-uttalelser" fra motstanderne, sammen med en mengde andre mere eller mindre kreative uttalser om saken.. Ofte anonyme uttalelser på div nettsteder, og slik sett har ..... verdi. Det triste er at mange av politikerne lar seg rive med i lavmålet av uttalelser og mindre god argumentasjon. Uten å huske hvor saken engang stod. Det er trist, for det er til syvende og sist, disses ryggmarg som avgjør saken. Og så langt ser det ut til at flere, hva gjelder enten partier som helhet eller enkeltpolitikere, er i ferd med å brekke ryggen???.

Det at du nå tar tak i de virkelige fakta er derfor veldig bra.
Jeg håper et flertall av politikerne er inovative nok til å stemme for et kulturhus i Lier nå! Og ikke om femti år når "Fjordparken" evnt. er påbegynt..........

Atle Sønstebø
Mandag 21. februar 2011 13:37: Morgan Langfeldt
Tenker på at det blir et argument at det ikke blir større enn en håndballhall!!! Som skal koste 250 millioner? La oss heller bygge ny idrettshall da. Og så er det nå en gang slik at hvis kulturhuset skal få en tilleggsbevilgning så må pengene hentes fra noe annet. Hvilke poster på ca.10 millioner skal vi stryke på budsjette? Hvor er det blitt at edrulighet og bondevett i denne saken? Vi har allerede kuttet i middlene til ungdommsklubb på Sjåstad. Der "sparer" vi 100.000,-kroner. Da skal vi bare spare inn ca.9 millioner til i året. Jeg vil heller ha ungdomsklubb.
Mandag 21. februar 2011 14:57: Vanlig beboer
Det må ikke skapes det inntrykk at det bare er kulturforkjemperne som produserer argumenter i hytt og vær. Jeg leser i lange innlegg fra kulturhus forkjempere som Sønstebø og i avis innlegg fra leder i frivillighetssentralen. Nå er det ikke alle som er like flinke til å formulere seg. men det må jo være ganske så klart at vi også må komme med våre synspunkter. Nå har jo kulturrådet bombardert kommune og politikkere med propagande i årevis og tydeligvis har mange latt seg forføre.
Uansett, hva som sies så skal kommunen spare 53 mill og vanligvis når stat eller kommune er innvolvert i prosjketer så blir de dyrere enn beregnet. Kan det tenkes at leien for kulturhuset kommer over 10 mill.
Hva da. Beklager skrivefeil og at jeg er anonym.
Mandag 21. februar 2011 16:57: Betaler skatt jeg også
Da har kultursjefen bekreftet at det fortsatt er nok med to fast ansatte for å drive kulturhuset fra tidlig morgen til sen kveld, som det står i framlegget til k-styret i nov 08.
Mandag 21. februar 2011 19:31: En smule arrogant kanskje??
Jeg synes Atle Sønstebø sitt utsagn om lavmålet av uttalelser i mot et kulturhus er temmelig arrogant. Jeg vil si at jeg har lest langt flere gode argumenter mot bruk av penger til et kulturhus, enn jeg har lest argumenter for.
Mandag 21. februar 2011 20:12: Jostein S. Hoset
Atle jeg liker måten du bruker bilder når du skriver. Min erfaring er at man kan brekker ryggen når man hopper ut i farvann man ikke kjenner dypden på. Synes "åpne øynene" ville passe bedre:-)

Vi klarer oss ikke bare med prosa, må dessverre også bringe mattematikk inn i bildet - det er tross alt en alvorlig sak.

Det representative demokrati er basert på grunnideen at folket skal velge de representanter de har størst tillit til kan ta de beste beslutningene. Dette betyr at representantene har plikt til å sette seg godt inn i sakene, lytte til andres argumenter og så stemme etter egen overbevisning og samvittighet.
Tirsdag 22. februar 2011 08:24: Truls Hallingstad
Det må sies å være foruroligende at det ikke fra ansvarlig hold kan vises hvor bussterminalen med overgang mellom mange busser skal komme. De må nødvendigvis stå en stund samlet på grunn av passasjerer med overgang. Det virker som om denne omreguleringen av terminalområdet fra kollektivknutepunkt til byggetomt ikke vedrører planene om kulturhus. Men saken er egentlig ikke fullt utredet før det er gjort kjent, med plassering og pris, hva omreguleringen får av konsekvenser, og hva den åpenbare tilleggsprisen vil bli.
Tirsdag 22. februar 2011 10:11: Truls Hallingstad
En eller annen i redaksjonen har ryddet i kommentarene siden i morges. Jeg hadde et spørsmål her angående omreguleringen fra kollektivknute-punkt til byggetomt for kulturhus. Jeg betrakter ikke saken som ferdig utredet før det blir anskueliggjort for beslutningstagerne hvor og hvordan det tenkes at fire og fem busser skal kunne stå samtidig på ny buss-terminal, for omstigning, og hva ombyggingen vil koste.
Tirsdag 22. februar 2011 10:53: Are Ølberg
På dette området er jeg 100% enig med Truls Hallingstad. Lierbyen fortjener en god bussterminal og det er viktig at dette ses i sammenheng med en utbygging av kulturhuset. Når saken skal behandles politisk håper jeg at dette punktet spesielt tas med både i prosjekteringen og i kostnadsberegningen slik at man tilrettelegger for en helhetlig løsning rundt sentrumsatsningen i Lierbyen. Hvis jeg har forstått prosessen riktig må politikerne be kommuneadministrasjonen utrede dette snarest slik at kostnadsrammen og prosjektplanleggingen kan gå parallelt med de øvrige planene i Lierbyen. Så, dagens henstilling til politikerne i Lier er å ta med dette viktige punktet når kulturhussaken kommer opp om noen uker!
Tirsdag 22. februar 2011 12:21: ----------
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Tirsdag 22. februar 2011 12:41: Svend Asbjørn Sylling
Truls: Vi har ikke ryddet bort noen av dine kommentarer.
Når en kommentar blir lagt inn har andre lesere muligheten til å midlertidig fjerne kommentaren, inntil redaksjonen er pålogget og godkjenner kommentaren permanent (eller avviser den).
Mest sannsynlig har en annen leser rapportert kommentaren din som upassende, av ukjent grunn, og så har vi deretter godkjent den igjen noe senere.
For øvrig kan det nevnes at enkelte lesere legger igjen samme kommentar to ganger, sannsynligvis i den tro at den forrige har blitt permanent fjernet. I de tilfellene fjerner vi den siste av de to like kommentarene.

Den siste uka har det kommet inn 90 leserkommentarer i forbindelse med kulturhussaken her på Liernett.

Praksisen vår rundt leserkommentarer er nærmere beskrevet her:
http://www.liernett.no/informasjon/kommentarer
Torsdag 24. februar 2011 00:35: Håvard Sørli
"langt mindre enn ?torget? på nye Høvik skole som skal kunne romme alle de 950 elevene skolen "

Det er tragisk at ikke kulturhus tanken ble tatt med inn i planleggingen av nye Høvik skole. En sambruk av skolelokalene, med evt. noen tilleggsrom ville sansyligvis ha gjort kulturhuset betydelig rimligere å bygge og drive. (Merkostnadaden med å bruke tilnærmet de samme lokalene hadde høyst sansynlig havnet på et mer akseptabelt nivå.)
Torsdag 24. februar 2011 11:09: HEGG
Helt riktig tankegang Håvard. Det er jo krefter som jobber for å knytte nye Hegg Skole til kulturlokalene. Da er jo beliggenheten også "riktig" i Lierbyen. Sambruk er et stikkord som, må vektleges når midlene er begrenset. Kommunens primæroppgaver må komme først.

Flere saker fra arkivet

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.