Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e837db996b6ce40166379a5f75d58353

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Debatten er viktig fram mot kommunestyret som skal fatte sitt vedtak 8. mars. Jeg ser derfor behov for å presisere noen punkter med henvisning til saksgrunnlaget og også oppklare noen misforståelser - som et bidrag til en mer opplyst debatt.

Behov og hovedmålsettinger har vært klare i flere år
Mangelen på tilfredsstillende arenaer for mange kulturtjenester og kulturformål i Lier har vært kjent i flere tiår. Dette kulturhusprosjektet ble imidlertid startet som et resultat av Lierbyen stedsutviklingsprosjekt for 5-6 år siden. Positiv tettstedsutvikling for Lierbyen, arena for opplevelser og aktiviteter og møteplasser for alle, samlokalisering av kulturvirksomheter og identitetsbygging for hele Lier har vært de fire hovedpælene og behovene bak prosjektet.

Politiske bestillinger er fulgt opp
Det prosjektet som nå foreligger er et resultat av politiske bestillinger. Målsetninger, plassering, innhold og forutsetninger - og OPS-løsningen - er gjentatte ganger gitt tilslutning fra kommunestyret. Prosjektet som nå presenteres innfrir alle forutsetningene, også mht. økonomisk ramme. Valget nå står om prosjektet skal realiseres.

Det lokale kulturlivet har vært pådrivere og har deltatt i hele prosessen
Kulturrådet var pådriver bak forprosjektet og gjennomførte dette sammen med stedsutviklingsprosjektet for Lierbyen. Kulturrådet har også deltatt aktivt i utarbeidelsen av romprogram og i evalueringskomiteen for å velge vinner av OPS-konkurransen.

Også de kommunale virksomhetene som skal inn i huset har deltatt tett i prosessen og ser foreliggende forslag som godt dekkende for de nøkterne utviklingsbehov som foreligger.

Kulturhuset er planlagt nøkternt, praktisk og fleksibelt
Huset vil samlokalisere mange av kommunens kultur- og aktivitetstjenester som biblioteket, kulturskolen, musikkverkstedet, frivillighetssentralen, aktivitetssenteret og kulturkontoret. Kulturskolen og musikkverkstedet har i dag ikke tilfredsstillende lokaler. Biblioteket ønsker seg en synligere plass. De eldre ønsker seg flere tilbud. Kun kulturskolen får noe utvidede lokaler ved foreliggende forslag, men planforslaget gir gode løsninger for alle innenfor nøkterne arealrammer og med stor vekt på fleksibilitet og flerbruk.

Storsalen skal kunne huse opp til 400 publikummere i teleskopamfi, og er på ca 550 m2 – noe større enn en volleyballhall, men langt mindre enn ”torget” på nye Høvik skole som skal kunne romme alle de 950 elevene skolen er bygd for. Totalt er hele formidlingsavdelingen i kulturhuset med saler, lager, garderober og bakrom ellers på ca 1200 m2 – dvs mindre enn en enkel håndballhall.

Leieprisene for lokalt kulturliv vil bli fleksible og tilpasset det lokale kulturlivet. Dette har vært en forutsetning for planleggingen så langt og vil være et nødvendig premiss også framover.

Fortsatt lokale kulturtilbud også med kulturhus i Lierbyen
Kulturhuset er ikke forutsatt å skulle sentralisere alle aktiviteter og tilbud. Der det finnes gode arenaer og en lokal forankring i skolekretsene ellers vil mye fortsatt skje lokalt – på Lierskogen, i Sylling og på Høvik.

Merutgiften for kommunen kan ikke dekkes innenfor dagens kulturbudsjettrammer. Det har hele tiden vært forutsatt at merutgiften skal dekkes gjennom en tilleggsbevilgning slik at kulturtilbudene våre sikres også i fremtiden. Hvordan merutgiften skal finansieres er imidlertid foreløpig uavklart og blir sikkert en hovedutfordring når saken skal avgjøres av kommunestyret.

Avsluttende tilleggsinformasjon – sammenligning med andre kommuner
Lier kommune bruker mindre penger på kulturformål enn sammenlignbare kommuner i Norge. KOSTRA-tall fra 2009 som pt. er de nyeste vi har, viser at Lier brukte kr 1.203 i netto driftsutgifter til kulturformål pr innbygger, mens snittet i Buskerud var kr 1.540. I tilsvarende store kommuner som Lier kr 1.566 og i snitt for alle kommuner i landet brukes kr 1.604 pr innbygger. Selv med den nye merkostnaden på kr 6 mill til kulturhuset vil Lier ligge godt under dette snitt-tallet.

Ingeborg Rivelsrud
Kultursjef

Forrige artikkel:Stavbrudd i BirkenNeste artikkel:Om drømmedebuten
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 21. februar 2011 12:10: Ego
Kulturrådet er vel de som har satt i gang hele prosessen.
De fleste her er jo direkte og privat innvolvert i musikk, dans osv. Enten er de aktive selv eller har barn som er aktive.
Dette er vel å sloss for sine egne særinteresser.
Mandag 21. februar 2011 12:47: Ønsker svar
Kultursjefen hevder at kulturhusprosjektet innfrir alle forutsetningene, også mht. økonomisk ramme. Det er feil, for de siste ukenes etterlysninger som følge av manglende, gale og ufullstendige opplysninger kan ikke ha gått hus forbi. Senest i dag påpeker Frp at viktige opplysninger må sjekkes nærmere. Dert er mange tall og opplysninger som ikke kan være riktige.
Mandag 21. februar 2011 13:37: Atle Sønstebø
Hei Ingeborg.

Dette var et flott og ikke minst nyttig innlegg i debatten. Særlig nå som det produseres argumenter i hytt og vær. Dette minner oss om hvor saken engang startet, og at det er blitt utarbeidet nøkterne rammer rundt kulturhuset.

Bruk av ord som "luftslott", og at lokale arenaer vil "dø ut",etc. Samt at vi som er brukere av kultur/kunstuttrykk (hvem er nå ikke det?....) kan reise til Drammen, Asker eller Oslo, har derfor for meg fortonet seg merkelig. Og selvfølgelig kun blitt benyttet som "propaganda-uttalelser" fra motstanderne, sammen med en mengde andre mere eller mindre kreative uttalser om saken.. Ofte anonyme uttalelser på div nettsteder, og slik sett har ..... verdi. Det triste er at mange av politikerne lar seg rive med i lavmålet av uttalelser og mindre god argumentasjon. Uten å huske hvor saken engang stod. Det er trist, for det er til syvende og sist, disses ryggmarg som avgjør saken. Og så langt ser det ut til at flere, hva gjelder enten partier som helhet eller enkeltpolitikere, er i ferd med å brekke ryggen???.

Det at du nå tar tak i de virkelige fakta er derfor veldig bra.
Jeg håper et flertall av politikerne er inovative nok til å stemme for et kulturhus i Lier nå! Og ikke om femti år når "Fjordparken" evnt. er påbegynt..........

Atle Sønstebø
Mandag 21. februar 2011 13:37: Morgan Langfeldt
Tenker på at det blir et argument at det ikke blir større enn en håndballhall!!! Som skal koste 250 millioner? La oss heller bygge ny idrettshall da. Og så er det nå en gang slik at hvis kulturhuset skal få en tilleggsbevilgning så må pengene hentes fra noe annet. Hvilke poster på ca.10 millioner skal vi stryke på budsjette? Hvor er det blitt at edrulighet og bondevett i denne saken? Vi har allerede kuttet i middlene til ungdommsklubb på Sjåstad. Der "sparer" vi 100.000,-kroner. Da skal vi bare spare inn ca.9 millioner til i året. Jeg vil heller ha ungdomsklubb.
Mandag 21. februar 2011 14:57: Vanlig beboer
Det må ikke skapes det inntrykk at det bare er kulturforkjemperne som produserer argumenter i hytt og vær. Jeg leser i lange innlegg fra kulturhus forkjempere som Sønstebø og i avis innlegg fra leder i frivillighetssentralen. Nå er det ikke alle som er like flinke til å formulere seg. men det må jo være ganske så klart at vi også må komme med våre synspunkter. Nå har jo kulturrådet bombardert kommune og politikkere med propagande i årevis og tydeligvis har mange latt seg forføre.
Uansett, hva som sies så skal kommunen spare 53 mill og vanligvis når stat eller kommune er innvolvert i prosjketer så blir de dyrere enn beregnet. Kan det tenkes at leien for kulturhuset kommer over 10 mill.
Hva da. Beklager skrivefeil og at jeg er anonym.
Mandag 21. februar 2011 16:57: Betaler skatt jeg også
Da har kultursjefen bekreftet at det fortsatt er nok med to fast ansatte for å drive kulturhuset fra tidlig morgen til sen kveld, som det står i framlegget til k-styret i nov 08.
Mandag 21. februar 2011 19:31: En smule arrogant kanskje??
Jeg synes Atle Sønstebø sitt utsagn om lavmålet av uttalelser i mot et kulturhus er temmelig arrogant. Jeg vil si at jeg har lest langt flere gode argumenter mot bruk av penger til et kulturhus, enn jeg har lest argumenter for.
Mandag 21. februar 2011 20:12: Jostein S. Hoset
Atle jeg liker måten du bruker bilder når du skriver. Min erfaring er at man kan brekker ryggen når man hopper ut i farvann man ikke kjenner dypden på. Synes "åpne øynene" ville passe bedre:-)

Vi klarer oss ikke bare med prosa, må dessverre også bringe mattematikk inn i bildet - det er tross alt en alvorlig sak.

Det representative demokrati er basert på grunnideen at folket skal velge de representanter de har størst tillit til kan ta de beste beslutningene. Dette betyr at representantene har plikt til å sette seg godt inn i sakene, lytte til andres argumenter og så stemme etter egen overbevisning og samvittighet.
Tirsdag 22. februar 2011 08:24: Truls Hallingstad
Det må sies å være foruroligende at det ikke fra ansvarlig hold kan vises hvor bussterminalen med overgang mellom mange busser skal komme. De må nødvendigvis stå en stund samlet på grunn av passasjerer med overgang. Det virker som om denne omreguleringen av terminalområdet fra kollektivknutepunkt til byggetomt ikke vedrører planene om kulturhus. Men saken er egentlig ikke fullt utredet før det er gjort kjent, med plassering og pris, hva omreguleringen får av konsekvenser, og hva den åpenbare tilleggsprisen vil bli.
Tirsdag 22. februar 2011 10:11: Truls Hallingstad
En eller annen i redaksjonen har ryddet i kommentarene siden i morges. Jeg hadde et spørsmål her angående omreguleringen fra kollektivknute-punkt til byggetomt for kulturhus. Jeg betrakter ikke saken som ferdig utredet før det blir anskueliggjort for beslutningstagerne hvor og hvordan det tenkes at fire og fem busser skal kunne stå samtidig på ny buss-terminal, for omstigning, og hva ombyggingen vil koste.
Tirsdag 22. februar 2011 10:53: Are Ølberg
På dette området er jeg 100% enig med Truls Hallingstad. Lierbyen fortjener en god bussterminal og det er viktig at dette ses i sammenheng med en utbygging av kulturhuset. Når saken skal behandles politisk håper jeg at dette punktet spesielt tas med både i prosjekteringen og i kostnadsberegningen slik at man tilrettelegger for en helhetlig løsning rundt sentrumsatsningen i Lierbyen. Hvis jeg har forstått prosessen riktig må politikerne be kommuneadministrasjonen utrede dette snarest slik at kostnadsrammen og prosjektplanleggingen kan gå parallelt med de øvrige planene i Lierbyen. Så, dagens henstilling til politikerne i Lier er å ta med dette viktige punktet når kulturhussaken kommer opp om noen uker!
Tirsdag 22. februar 2011 12:21: <span class="kommentator-sensurert">&nbsp;</span>
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Tirsdag 22. februar 2011 12:41: Svend Asbjørn Sylling
Truls: Vi har ikke ryddet bort noen av dine kommentarer.
Når en kommentar blir lagt inn har andre lesere muligheten til å midlertidig fjerne kommentaren, inntil redaksjonen er pålogget og godkjenner kommentaren permanent (eller avviser den).
Mest sannsynlig har en annen leser rapportert kommentaren din som upassende, av ukjent grunn, og så har vi deretter godkjent den igjen noe senere.
For øvrig kan det nevnes at enkelte lesere legger igjen samme kommentar to ganger, sannsynligvis i den tro at den forrige har blitt permanent fjernet. I de tilfellene fjerner vi den siste av de to like kommentarene.

Den siste uka har det kommet inn 90 leserkommentarer i forbindelse med kulturhussaken her på Liernett.

Praksisen vår rundt leserkommentarer er nærmere beskrevet her:
http://www.liernett.no/informasjon/kommentarer
Torsdag 24. februar 2011 00:35: Håvard Sørli
"langt mindre enn ?torget? på nye Høvik skole som skal kunne romme alle de 950 elevene skolen "

Det er tragisk at ikke kulturhus tanken ble tatt med inn i planleggingen av nye Høvik skole. En sambruk av skolelokalene, med evt. noen tilleggsrom ville sansyligvis ha gjort kulturhuset betydelig rimligere å bygge og drive. (Merkostnadaden med å bruke tilnærmet de samme lokalene hadde høyst sansynlig havnet på et mer akseptabelt nivå.)
Torsdag 24. februar 2011 11:09: HEGG
Helt riktig tankegang Håvard. Det er jo krefter som jobber for å knytte nye Hegg Skole til kulturlokalene. Da er jo beliggenheten også "riktig" i Lierbyen. Sambruk er et stikkord som, må vektleges når midlene er begrenset. Kommunens primæroppgaver må komme først.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode