Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Vi har nå kommet fram til tida for en avgjørelse. De folkevalgte i Lier har en rekke vedtak bak seg der planene for kommunens kulturhus har blitt løftet videre. Ikke minst formannskap og kommunestyre har hele tida kjent til at gjelda i kommunen har vokst seg stor de seneste årene. Dette har imidlertid ikke hindret at de har sett en løsning ved offentlig og privat samarbeide der en privat entrepenør kan ta investeringen og kommunen i sin tur betaler leie. For å få til dette, har kommunen allerede tatt på seg endel utgifter som dessverre vil være bortkastet om kulturhuset ikke blir bygget.

De som er motstandere av å bygge kulturhuset, har satt denne institusjonen opp mot skole, helse og eldre. På kort sikt er dette en nærliggende tanke. På lang sikt er det derimot svært ødeleggende. Det er vanskelig å finne noe som gir bedre innvirkning på trivsel og helse enn tilgang på kulturelle opplevelser og muligheten til selv å utøve kulturelle aktiviteter. Det vil vise seg å være svært god økonomi å legge forholdene tilrette for nettopp dette. Når man ønsker å beregne om kulturhuset lønner seg eller ikke, er det helt nødvendig å se dette i et perspektiv på i alle fall 25 år. Brukt riktig vil dessuten både skolen og de eldre kunne ha store fordeler av mulighetene et kulturhus i kommunesenteret vil gi.

Når kommunestyret nå skal ta avgjørelsen om det blir kulturhus eller ikke, er selvsagt økonomien en avgjørende faktor. For å ta en god avgjørelse er det helt nødvendig at man får en fullverdig oversikt over helheten både på kort og på lang sikt. Det er slett ikke sikkert at regnestykket er så dystert som motstanderne mener. Når man flytter inn i det ferdige kulturhuset, vil man samtidig spare utgiftene der man tidligere leide plass. En annen ting er at historien viser svært gunstig utvikling på de stedene der man har greid å bygge kulturhus. De pengene man har lagt i prosjektene har man fått tilbake med fortjeneste.

Det er en kjensgjerning at når noen ønsker å løfte fram kulturen, vil man møte tildels sterk motstand. Et velbrukt motargument er manglede sykehjemssenger. Jeg understeker at dette er en grunnleggende gal problemstilling. Det må kunne gå an å både føre en tjenelig eldrepolitikk og en levende kulturpolitikk samtidig, ikke minst fordi kulturen har et potensiale i seg som kan bety bedre økonomi. Det handler om å våge og satse.

Min oppfordring til kommunestyret i Lier er dette: Sett dere grundig inn i sammenhengene, vis mot og tenk langsiktig.

Svein Rognlien

Kommuneøkonomi Kulturhus Lierbyen

4 kommentarer

Søndag 30. januar 2011 18:26: Runar
Det blir her fremsatt en rekke udokumenterte påstander. Skulle gjerne sett at Rognlien viste til dokumentasjon på for eksempel påstanden "historien viser svært gunstig utvikling på de stedene der man har greid å bygge kulturhus. De pengene man har lagt i prosjektene har man fått tilbake med fortjeneste".
Det hadde også vært interessant om Rognlien kunne utdype hva han mener når han skriver om kulturhus kontra skole og sykehjem. Mener han at det i et 25-års perspektiv vil lønne seg med et kulturhus og at de 200-250 millionene dette vil koste i løpet av 25 år, vil føre til en så stor reduksjon i utgiftene til skole og sykehjemsplasser?
Søndag 30. januar 2011 18:53: Marianne Spanli
Spørsmålet dreier seg om alt annet enn økonomi. Skal Lier ha en identitet? Skal Lier bestå som egen kommune?
For å sette ting litt på spissen; hva skal vi med egne skoler og sykehjem i kommunen? Kan vi ikke like gjerne kjøpe plasser andre steder og slippe kostnadene ved å bygge og drive slike institusjoner? Vi kan jo bare dra over kommunegrensene til omkringliggende tilbud. Spørsmålet politikerne svarer på i kulturhussaken, er om Lier skal bestå med egen identitet. Skal vi ta vare på talentene, ressursene og alle de mange som bidrar til Liers profil, eller spiller det ingen rolle om de forsvinner til andre kommuner? Hvorfor skal vi utvide fra to til tre Lierdager? Kan vi ikke like godt avvikle hele arrangementet, spare mange penger, og rett og slett delta på Elvefestivalen i Drammen i stedet?
Mandag 31. januar 2011 07:41: Truls Hallingstad
Jeg kan ikke huske at jeg personlig har truffet noen tilhenger av å bygge kulturhus på bussterminalen i Lierbyen, men forstår likevel at det må være en sterk pressgruppe. Mens de tidligere lokalene til Mega i Bakerikvartalet i noen år var bygdesentrets myldreplass og egentlige torg, er min fornemmelse at stedet gikk inn i en ny aktivitetskrise da Coop la ned butikken der og innledet en kjedereaksjon som på kort tid tømte de øvrige lokalene. Der hadde det vært god plass til, og ideell beliggenhet for, Liers hovedbibliotek. For bussterminalens fremtid har jeg forgjeves forsøkt å få en beskrivelse av hvor bussene skal stå mens passasjerer med overgang bytter buss. Det er, tross alt, mange innbyggere som bruker kolektivtilbudet, og er avhengig av det, selv om de som bestemmer kanskje ikke forstår det, siden de kun forflytter seg i egen bil. Kommunen skal avhende denne plassen for en symbolsk krone til eier og drifter av Kulturhuset. Samtidig skal gamle Hegg skole selges til riving, med tomt, for å gi noen millioner til omregulering og klargjøring av kulturhustomta, og etablering av ny bussterminal. Men denne prosessen burde det, etter min mening, være mer åpenhet om, slik at Liers alminnelige innbyggere kan få innsyn i hvordan det, samlet sett, vil bli seende ut.
Mandag 31. januar 2011 13:52: leif vinge
Lier kulturråd anbefaler alle som er interessert i kulturhusdebatten å møte på Haugestad torsdag 10. februar kl. 18.00
Der vil prosjektet bli presentert i sin fulle bredde både hva angår økonomi, kollektivforhold og alle tilbud og aktiviteter som vil tilbys.

Flere saker fra arkivet

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

- I form for livet

Innlegg fra Svein Rognlien, kontaktperson for privatpraktiserende fysioterapeuter i Lier.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Et "telegram" fra Åslaug Haga

Her er diktet som tidligere venstrepolitiker og kulturhusforkjemper Tove Sæteren fikk da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.