Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Liernett har telt opp 23 redaksjonelle informasjonsartikler på Lier kommunes hjemmeside i løpet de siste fire årene.
Som ei åpen nettavis med lett tilgang for Liers innbyggere har Liernett hatt langt flere artikler. I tillegg har kommentarene vært tallrike. Saken har fenget, i første rekke blant motstanderne av bygging av kulturhus. Hvorfor det?

Vi tror at det kan skyldes at kulturhustilhengerne har trodd at ”saken var i boks”, det vil si at det var flertall for bygging av kulturhus. Og det stemmer jo, hvis Arbeiderpartiet har stilt sine representanter fritt. Det ville gitt et flertall bestående av minst 25 representanter (17 H, 2 V, minst 1 Krf og 5 Ap) mot 23-24 (8 Ap, 2 SV, 3 Sp, 7 Frp, 2 H, 1 Krf?) og 1 UF).

Kulturhus, gammel Venstre-sak.

Venstre lanserte tanken om å bygge kulturhus tidlig på nittitallet, men partiet som eget punkt i venstres program kom ikke før ved kommunevalget i 1999. Da partiets eneste representant i kommunestyret, Tove Sæteren, ga seg etter flere perioder i lierpolitikken fikk hun en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad. Og det var nok ikke tilfeldig at ordføreren viste sin omtanke for Sæterens engasjement. Og vi aner at den allerede så populære ordføreren også hadde en tanke om å få til dette på sikt.
Men det gikk mange år uten at landets eldst parti fikk støtte. Det var overhodet ikke respons, ble nærmest reagert med at et kulturhus er og ville bli et luftslott. Etter mange års stagnasjon i Lierbyen, selv med en viss oppblomstring av området ved Gamle Stasjon og toget, der Venstres Aud Vogt Johansen var initiativtaker og pådriver.

Stedsutvikling Lierbyen
Utvalget som skulle jobbe med Stedsutvikling Lierbyen var sammensatt av representanter med ulikt politisk syn men med et felles engasjement for kommunesentrum. STEDSUTVIKLING LIERBYEN - vedtatt av Lier formannskap 17. november 2005. I visjonen til Prosjekt Stedsutvikling heter det at Lierbyen skal være et levende og velorganisert kommunesenter i ”Grønne Lier” - med tilgjengelighet for alle.
Med levende menes at det skal være handels-, aktivitets-, kulturtilbud og møteplasser som tiltrekker og engasjerer mennesker med forskjellig bakgrunn og interesser fra tidlig morgen til sent på kvelden. Blant føringer/hovedpunkter for utvikling av Lierbyen heter det: Lierbyen N videreutvikles for boliger, handel/service, kultur, offentlig virksomhet og attraktive aktivitets- og møteplasser.
I dette prosjektet ligger ønsket om et flerbrukshus/aktivitetshus/kulturhus
Lierbyen Handelsforening (LHF) ble stiftet i 2007. I en artikkel nylig understreket styreleder Sverre Jan Sørensen understreket følgende:
” I dette ligger det at vi naturligvis også er sterkt interessert i det som skjer, skal skje, og kanskje aller best BØR skje i Lierbyen. Og bygging av kulturhus har vært sett på som et prioritert mål.

Så ved kommunevalget i 2007 skjedde det noe i Høyre som gjorde at optimismen steg blant kulturhustilhengerne. Høyre programfestet bygging av kulturhus innen denne perioden.

Hvordan har utviklingen vært i denne saken fra høsten 2007?

Nyttårshilsen for tre år siden

På kommunens hjemmeside (5.2.2008)skrev ordføreren, blant dette, i sin nyttårshilsen: ”Så vil mange spørre: Hva med et kulturhus, - har vi da råd til det? I skrivende stund vet jeg ikke hva som blir utfallet av den politiske behandlingen, men tanken er at kulturhuset bekostes og bygges av private investorer, og at kommunen går inn som leietaker med all kulturvirksomhet slik som bibliotek, kulturskole m.m. For kommunen vil dette bety økte årlige leiekostnader på 5-6 millioner kroner. Jeg har tro på at et kulturhus vil kunne bidra sterkt til en positiv utvikling av Lierbyen, og selvfølgelig også til et enda mer blomstrende kulturliv i Lier.”

Så ”rundt sagt” og forsiktig som det kan forventes en ordfører -

Lier Kulturråd

6.mars 2008 ble Lier kulturråd etablert bestående av Lier kulturråd som en videreføring av Lier musikkråd som ble nedlagt samtidig der kulturhussaken var en sakene som rådet skulle jobbe for.
Det heter i handlingsplanen at rådet skal bidra til å realisere byggingen av et kulturhus i Lierbyen, og i størst mulig grad bidra til at innhold og utforming, i kvalitet og omgang, tilfredsstiller kulturlivets behov.
Bidra til at de driftsøkonomiske forhold hensyn tar amatørkulturlivets økonomiske situasjon slik at flest mulig evner å benytte kulturhuset som arena for sine aktiviteter
Men Lier kulturråd har naturligvis også kjempet for kulturskolen, tilskudd og støtteordninger til barn og ungdom til å velge kultur som fritidssyssel og utfordre kommunen på en mer rettferdig fordelingen av midler til fritidsaktiviteter (KOSTRA-tall kultur/idrett). Kulturrådet består i dag av 21 organisasjoner.
Lier kulturråd lanserte "Lierkortet", et fordelskort som skulle bidra til å sikre finansieringen av kulturhus i Lierbyen. Kortet skulle gi rabatter i en rekke forretninger i Lier.

Alternativer og utsettelser
I forbindelse med utbyggingen av Hegg skole ble det også utredet en mulighet for å integrere kulturhuset der med Lier Arbeidssenter som en av brukerne.
Argumentene til rådmannens for å droppe Heggalternativet var blant annet, at en plassering av kulturhus ved Hegg skole ikke ville være forenlig med grunnleggende forutsetninger for kulturhusets bidrag til etablering av et sentralt byrom/sentrumskjerne, identitetsskaping og ringvirkninger for lokalt næringsliv. Det ville heller ikke være forenlig med ønske om en mer synlig, sentral og samlokalisert løsning for eksisterende kulturvirksomheter.
Høsten 2008 ble det lagt fram konkrete forslaget overfor politikerne; at forutsetningen for å bygge et kulturhus skulle gjøres gjennom en såkalt OPS-avtale (Offentlig-Privat-Samarbeid). Lierbyen kulturhus planlegges bygd i tilknytning til Meierigården. Biblioteket og hovedsalen kommer der det i dag er bussstopp og drosjebu/kiosk. Men også store deler av Meierigården skal brukes til kulturformål.
I formannskapets møte 13.11.2008 kom den første utsettelsen av avgjørelsen om et kulturhus i Lierbyen. Rådmannen hadde opprinnelig foreslått å gå videre i planleggingen av kulturhuset. Rådmannen hadde ikke lagt inn driftsutgiftene på mellom 5 og 6 millioner kroner i beslutningsgrunnlaget for kommunens økonomiplan de kommende fire årene. Dagen før hadde tjenesteutvalget behandlet spørsmålet om nytt kulturhus. Det endte med et ønske om å utrede flere alternativer både når det gjelder lokalisering og type lokaler.
Så kom vedtaket i kommunestyret den 3. februar 2009 der kulturhus skulle bygges i Lierbyen i tilknytning til Meierigården i kulturaksen. Kommunen legger til grunn at netto merkostnader for et slikt kulturhus er estimert til kr. 5-6 mill. pr. år. Videre at Rådmannen utarbeider konkurransegrunnlag for et OPS for bygging og teknisk drift av Kulturhuset Lierbyen basert på prinsippene i saksutredningen.. Kostnadene for OPS-prosess frem til ferdig bygg/anlegg - anslått til kr. 1,5-2 mill. - forutsettes finansiert over

Prosjekt Lierbyen.
I håp om at leseren ikke har sovnet eller gitt opp å lese vårt forsøk på å få med seg vårt resymé av den lange saksbehandlingen, vil vår konklusjon være denne:

Kommunens noe forverrede økonomi og kravet til tøffe prioriteringer har overskygget alle argumenter for å bygge dette flerbrukshuset. Ja, tilhengerne har ikke en gang klart å markere kulturhuset som et flerbrukshus, der både blant andre hovedbiblioteket, musikkverkstedet, kulturskolen, Frivillighetssentralen og et eldresenter kunne fått sine sårt tiltrengte lokaler. I stedet har de politiske motstanderne, noen av dem har snudd i 12. time, fått en lett jobb også med hjelp fra ”grasrota” med å uttrykke ikke bare skepsis ved, blant annet, men ved å trekke fram enkeltelementer som en unødvendig og dyr konsertsal. Men et manglende engasjement for bygging av kulturhus har vært tydelig. De aller fleste som Liernett har møtt (og det er mange i løpet av et de tre-fire årene saken har vært opp), har vist liten interesse for saken og har hatt liten tro på dette prosjektet. Vi tror også det har sammenheng med ”grendepolitikken” som mange føler er truet. Mindre støtte og kulturmidler penger til kretser som Lierskauen/Heia. Øverskauen, Sylling og andre deler der det utfoldes kultur.

At kommunen er ei sinke i forhold til bevilgninger til kultur i forhold til sammenlignbare kommuner har ikke folk flest uttrykt er noe å bry seg om det ikke angår min egen gruppe eller mine egne unger. Og mange har nok allerede glemt at de nær fire hundre millionene satt løst da Høvik skole ble bygget. Men den ble bygget da rådmannen hadde noe hyggeligere tall å legge fram –
Utfordringen for kommunen er å komme med alternative forslag til kulturpolitikken og ikke minst forslag for å gjøre Lierbyen til et sted som smaler liungene. I første rekke er det en utfordring for de politiske partiene som har snudd i saken og Arbeiderpartiets samlede gruppe som også er delansvarlig for at det neppe blir bygd noe kulturbygg i Lierbyen i det nærmeste tiåret. De ovennevnte kommunale virksomheter og alle som hadde håp om en fornyelse av vårt triste kommunesentrum har krav på svar. Svarene bør komme i kommunevalgkampen -

Kulturhus Lierbyen

Flere saker fra arkivet

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Demonstrerte for nytt kulturhus

Tranby Juniorkorps demonstrerte for nytt kulturhus utenfor kommunes møtelokaler

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Maskebærerne foran Rådhuset

To maskebærende figurer i bronse har fått midlertidig tilhold i Lierbyen

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.