Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c461d235aa56290aa11cfb22ae703ecd

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

I forbindelse med bygging av kulturhuset trengs det penger til omlegging av bussterminal, utomhusarealer og utstyr i kulturhuset, opplyser ordfører Ulla Nævestad. Saken ble behandlet i formannskapet torsdag 18. februar.

I formannskapets vedtak til innstilling overfor kommunestyret heter det at Hegg Gamle skole legges ut for salg i det åpne marked. Salg og overdragelse realiseres først når Musikkverkstedet kan flytte sin virksomhet inn i nytt kulturhus.
Før salget søkes eiendommen til bolig, forretning og kontor for å redusere usikkerheten for kjøper og optimaliseres salgsverdi for kommunen.

Arne Liudalen, Fremskrittpartiet fremmet et tilleggsforslag om å sette av penger ved salg til et fond til nytt sykehjem. Forlaget falt. Nina Johnsen, Venstre ønsket å stryke punktet i rådmannens forslag om bruk av eiendommen til bolig/forretning/kontor, i tillegg til at hun fremmet forslag om at fasaden måtte bevares. Forlaget fikk bare støtte av Sosialistisk Venstreparti.

Dette har vært hovedalternativene:

Riving av hele bebyggelsen
- Det som gir best økonomisk uttelling for kommunen er at eksisterende bebyggelse i sin helhet kan rives. Da vil eiendommen ha et helt annet potensial for utvikling, viser beregninger. - Det forutsettes også her en omregulering til "bolig/forretning/ kontor". Samlet vurdert antas eiendommen å kunne ha en salgsverdi på tilsvarende 3.700 m² à kr. 2.500: ca. kr. 9 mill, skriver ordfører Nævestad i en epost til Liernett.

Bevaring av bare hovedbygning
- Bevaring av hovedbygning (riving av sidebygg/gymsal) og omregulering til "bolig/forretning/kontor" (BFK), anslås eiendommen etter en samlet vurdering å ha en salgsverdi på: kr. 2,5 - 3 millioner, opplyser ordføreren.

Bevaring av begge eksisterende bygninger
Det siste salgsalternativet er dette: Ved bevaring av begge bygningene vil potensialet for nybygg være sterkt begrenset og rehabiliterings- /oppgraderingskostnader betydelige. Det forutsettes omregulering til aktuelt formål. I denne situasjonen antas eiendommen å ha en salgsverdi på: ca. kr. 2 millioner.

Markedsverdivurdering er utført av Arkitektgruppen Drammen AS etter konsultasjoner av takstmann Jan Rype og næringsmegler Jan Gurrik og basert på tomteverdier fra tilsvarende prosjekter. Markedsverdien er vurdert ut fra: Bevaring (helt eller delvis) eller riving.
Bevaring og istandsetting/oppgradering av eksisterende bebyggelse vil ha en betydelig kostnad, og begrenser potensialet for nybygg. Det ligger også klare begrensninger for mulig praktisk bruk av eksisterende bebyggelse. Dette har en betydelig negativ påvirkning på eiendommens markedsverdi som det framgår av verdianslagene nedenfor.
Det blir understreket at det er knyttet betydelig usikkerhet til de anslåtte verdiene, som i realiteten bare kan avklares ved utlegging i markedet.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har etter en helhetsvurdering og i samsvar med tidligere føringer, foreslått salg uten forpliktelser som mest realistisk og gunstig ut fra hensynet å sikre en god salgssum og for å tilrettelegge for best mulig utvikling/anvendelse av den sentrale eiendommen som Hegg gamle skole er. Vernehensyn og bygningsmessig standard er vurdert. Alternativ kommunal anvendelse er ikke konkret utredet, men anses lite aktuelt.

Forrige artikkel:Ski eller sykkel?Neste artikkel:Delfinansieres med loddsalg
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode