Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Undertegnede sto for kort tid tilbake bak et innlegg om det planlagte utbygging av ny storskole på Høvik/Stoppen. Med utgangspunkt i blant annet kommunens egne sakspapirer (som ligger fritt tilgjengelig på internett) ble det påpekt og argumentert for at den pris som prosjektet har fått er uforholdsmessig høy – 467 millioner kroner.

I sitt tilsvar på dette innlegg påberoper Ordfører Ulla Nævestad flere ”åpenbare feil og ubegrunnede påstander” i mitt innlegg. Til tross for disse alvorlige anklager klarer hun ikke i sitt innlegg å gi et klart svar for hva som hun mener er ”feil” i mitt innlegg, eller hva som er ”ubegrunnede påstander” !. Men hun meget ivrig i få frem at hun er uenig i min fremstilling, og at skolen er ”et skolebygg for fremtiden”. Med andre ord – hun mener tydeligvis at alt er i skjønneste orden og at det ikke er noen grunn til uro rundt dette prosjektet.

Blant annet avviser hun uten noen slags begrunnelse eller argumentasjon for dette, mine begrunnede påstander om at hennes ”skole for fremtiden” er av en langt lavere standard og vil få langt høyere vedlikeholdskostnader enn tilsvarende bygg i vårt diktrikt. Faktisk så kan Ordføreren eller hvem som helst kan ta en titt i dokumentene fra forprosjektet (som nå er vedtatt), ta en runde og se på de nevnte skolene som har blitt satt opp i distriktet etter år 2000 og se i hvor mye enklere standard det planlagte Høvik Stoppen skoleanlegget vil få.

Når det gjelder selve prisen på skoleutbyggingen forsøker hun å skape uklarheter ved å begynne å trekke inn flere løse tråder og mindre punkter som i liten grad påvirker den endelige sluttsum. Eksempelvis påstår Ordføreren blant annet at undertegnede ikke er ”oppmerksom” på diverse kostnader rundt omkringliggende områder ved prosjektet er lagt inn i prosjektkostnadene. Riving Høvik skole og den gamle musikkskolen, tilpasning av trafikkareal, undergang under Nøsteveien mv., som altså ordføreren gjemmer seg bak, belaster prosjektet med ca. 6 millioner kroner Dette tilsvarer 1,2% av totalprisen for prosjektet ! Igjen er tallene hentet fra kommunens egne sakspapirer.

Undertegnede skal imidlertid utdype et forhold som jeg ikke nevnte i mitt første innlegg. (Dette er ikke nevnt at ordfører Nævestad i dennes innlegg). Jeg viste til et ”normtall” på kr. 27.400,- pr. kvadratmeter for et standard skolebygg. Denne prisen var oppgitt i 2008 priser, mens kommunen har justert sine tall til 2010 priser. Grunnen til at undertegnede la liten vekt på dette er den store usikkerheten som er rundt prisstigningen, og at det er lite hensiktsmessig å spekulere i dette. Det skal også påpekes at den ”virkelige” prisstigning i byggebransjen er negativ – dvs. det er en viss prisnedgang, og denne forventes å forsette. Noen sier man vil gå ned 10% og noen 20%, men dette er altså bare spekulasjoner. Det er stort sett kun stålprisene, som som kjent er meget uforutsigbare, og andre materialer/arbeider som blir påvirket av disse råmaterialprisene som har steget, og kanskje vil fortsette å stige. Disse endringer blir i liten grad, og gjerne ganske forsinket, fanget opp av de statistiske prisindekser. Men for å holde oss til samme prissetting som Lier kommune legger til grunn kan vi ta høyde for en prisstigning på 10% (5% pr. år) . Legger man disse forhold til grunn blir ”rett pris” for et skolebygg av normal standard, og i dette tilfellet 12.600 m2 (x27.400,- + 10%), ca. kr. 380 millioner kroner. Ergo 87 millioner under prosjektets pris på 467 millioner.

Samme sted kan vi også finne prisen på et skolebygg av ”høy standard” som med de samme forutsetninger blir kr. 448 millioner. Ergo en differansen underkant av 20 millioner kroner dyrere enn et skolebygg av ”høy standard”. Vi ser altså at Lier kommune også etter denne justering i forhold til en mulig prisstigning, kort oppsummert, betaler for et prosjekt av høy standard – mens kommunenes unge i virkeligheten får et ”skolebygg for fremtiden” som er av normal / lav standard.

Vil også her vise til ordfører Nævestads påstander om at Høvik/Stoppens kvadratmeterpriser ikke ligger over priser på prosjekter man har sammenlignet seg med. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene er Rom skole i Oslo ett av prosjektene man ha målt seg opp mot. Dette prosjektet kjenner undertegnede litt til og er i motsetning til Høvik/Stoppen et helt klart ”høy standard”-prosjekt. Både i utforming (Ikke en stor kasse) og i forhold til eksklusive materialvalg. Det skal også legges til her at byggeprisene normalt er lavere i Lier/Drammensområdet enn i Osloområdet.
Alt i alt en ny bekreftelse på at Lier kommune er på ville veier !

Som jeg også tidligere har omtalt i positive ordlag så ser prosjektet ut til å bli både funksjonelt og rasjonelt i forhold til selve byggingen – med andre ord meget ”entreprenørvennlig”. Dette igjen skal være medvirkende til at byggekostnadene blir lave! Det er med bakgrunn i disse argumenter er at undertegnede gjentar sine påstander om at kommunen har, eller rettere sagt hadde, mulighet til spare kanskje opptil et hundre talls millioner på dette prosjektet. Hva har gått galt ?

Undertegnede har som nevnt tidligere, kun vært en tilskuer til prosessen rundt dette skoleprosjektet. Og som ordføreren helt riktig påpeker i sitt innlegg; knapt nok det. Jeg skal da også være forsiktig med å gi noen noe skyld eller fordele noe ansvar i forhold til dette men vil påpeke følgende :
Det er utvilsom flertallet i kommunestyret med ordfører i spissen, som har det endelige ansvaret for de valg som blir gjort. Ikke minst størrelsen på dette prosjektet tilsier at de burde være ekstra kritiske og på vakt i forhold til de store konsekvenser dette prosjektet ville få..
Det er imidlertid ikke politikerne som er de fagkyndige i forhold til en anbudsprosess som dette – de må støtte seg på sin administrasjon, eller som i dette tilfellet innleid ”ekspertise”/rådgivere. Spørsmål man videre kan stille seg, i forhold til den situasjonen man sto i:
- Var det riktig å velge ”samspillskontrakt” som arbeidsform (man må blant annet dele på alle gevinster ved innsparinger). Ser man tilbake på sist gang byggebransjen var i en lignende situasjon som nå, rundt 1990, Gikk man over fra totalentrepriser og lignende arbeidsformer, og over til byggherrestyrte entrepriser – og sparte store penger på dette.
- Dette med såkalte ”samspillkontrakter” er vel det man kan kalle ”nytt og trendy” – uten at man i byggebransjen egentlig har veldig mye erfaring med disse i praksis.. I motsetning til hva ordfører Nævestad hevder i sitt innlegg, og etter hva undertegnede erfarer har man heller ikke i Bærum kommune mer enn begrensede erfaringer med denne arbeidsformen. Dette kan vi vel også regne med at gjelder også den konkrete prosjektleder som er innleid av Lier kommune? Kanskje er det en bedre ide og se mot Drammen og blant annet ROM Eiendom som har gjort en rekke prosjekter etter denne modellen de siste årene ?

Avslutningsvis ønsker jeg å stille tre spørsmål :

- Høyre, og Ulla Nævestad, styrer ikke Lier kommune alene ! Mitt spørsmål til de medansvarlige i Frp, Sp, Krf og Venstre er: Er det virkelig greit å ”putte” opptil 100 millioner kroner i lomma til en entreprenør for at kommunen skal få prøvd ut det som ser ut til å være en håpløst dårlig samspillskontrakt ?

- Hva med dere ansatte og brukere på Frogner sykehjem hvor bygningsmassen har overlevd seg selv for lenge siden – Hva med dere på Hegg skole (altså ikke gamle Hegg) hvor bygningsmassen ser ut som militærkasserner fra siste krig – Hva med dere som har engasjert dere i Idretten , og som ”roper” etter midler og anlegg (og som heller ikke ved den nye skolen får en tilfredsstillende flerbrukshall).
> Er det greit at kommunen ”sløser bort” anslagsvis et 100 talls millioner på dette nye skoleprosjektet – Hva kunne ikke dere fått utrettet med de sammen pengene ?

Til berørte kommunestyrmedlemmer, prosjektdeltakere, entreprenører og andre som eventuelt måtte la seg provosere av mitt innlegg – Bevis at jeg tar feil !
Undertegnede, og sikkert mange med meg, skal applaudere for hver million dere klarer å spare inn i forhold til de 467 millionene dere har tenkt å planlagt å bruke opp på dette prosjektet. Innledningsvis kan dere sørge for at pengene som er satt av i reserve forblir ubrukte - Da vil dere ha spart inn 23 millionene allerede.

Ulla Nævestad

Flere saker fra arkivet

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Mer forvirring på Stoppenkollen

At eiendomsmeglere jukser med populære adresser, viste vi i en tidligere artikkel om Nøste Terrasse. Nå tøyer Dialog Eiendomsmegling sannheten igjen.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Kunsten på Høvik et skoleeksempel

- Å jobbe frem kunst i så fine lokaler er en fornøyelse, sier Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er den eneste liungen blant de seks kunstnerne som bidro til utsmykningen av Høvik skole.

Ulla koste seg på liungbanen

Dagens tilskuer: Liers førstedame var på plass, da Liungen møtte Røa i går. Det var ikke tilfeldig at hun dukket opp på sittetribunen

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Høvik fritid får 300.000

Lier er blant de 229 av til sammen 429 søkere fra Lindesnes til Finnmark som har fått positivt svar fra Utdanningsdirektoratet på søknad om midler til å utvikle kulturtilbud eller kulturskoletilbud for barn og unge.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Statoil oppgraderer toalettene

Miljøriktige og bildeutsmykkede toaletter skal trekke flere kunder til den døgnåpne bensinstasjonen ved E-18.

Fjernvarmeanlegget må utnyttes

En kunstisbane er i høyeste grad realiserbar på Stoppen i forbindelse med bygging av nye Høvik skole, mener isentusiastene i Sparta Bragerøen ---

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

Hva jeg husker fra høsten

- her jeg sitter på Toverudstranda?

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Men hvor er egentlig Nøste?

Noen adresser selger bedre enn andre. Juks svekker imidlertid tilliten til eiendomsmeglerne, i dette tilfellet Dialog Eiendomsmegling i Drammen.

Et lite norsk idrettsunder

- Det har forundret meg ofte at norske padlere og roere gang på gang har vært på pallen i de store mesterskapene, skriver Jan Terje Nilsen i denne ukes petit

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Har vi et felles ansvar for et mer bevisst og varmere samfunn?

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, leder av Buskerud Venstre, kommunestyre- og formannskapsmedlem i Lier, bosatt på Gullaug.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Besøk Bygdetunet på søndag!

Det er masse kulturtilbud for hele familien søndag 14. september når Kulturminnedagen arrangeres

Ravn Omdal kjempefornøyd

- Han fortalte meg at vi allerede nå kan begynne å planlegge neste år, sier daglig leder i Lier IL, Brita Røed, etter en vellykket Bendit Cup i helga

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

Virker samlende på bygdene

Nils Ole Oftebro har tro på den betydning St Hallvardspillet kan få for Lier og distriktet

Skråsikkerheten og selvgodheten

Ukens petit er ved Torger Almaas, Sylling, skribent i Liernett

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Vi besøker Liers spisesteder: On the Run

Det store flertallet av Liers mange spisesteder har utenlandske navn. Om den hektiske serveringskroken til bensinstasjonen i Amtmannsvingen hadde fått flere kunder hvis den hadde kalt seg ”På rømmen” eller ”I farta”, er vel tvilsomt, for så internasjonale er vi blitt.

Rødt, gult og grønt signal

- Hva betyr dette da, dere? spurte Bård Backe fra Lier Hørselslag barna på Utsikten, da "Lydia" ble demonstrert på tirsdag --

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Et helseaspekt

Slik omtaler Arne Ask ukas post som befinner seg på Fosskollen

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Byggeskikk: Liers nye boliger

- Tidas rådende smaksoppfatninger setter sine spor, står det i Liers fremste bok om lokal byggeskikk gjennom tidene. Et besøk i bygdas nyeste boligområde bekrefter inntrykket. Se bildene!

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Vi besøker Liers spisesteder: McDonald’s

Før vi avrunder vår serie om Liers mange spisesteder, er vi denne gang innom et av de mest kjente og - neste gang - et av de minst kjente. Deretter får leserne velge sitt favorittsted.

Tar du utfordringen?

Gjør som ungdommene i Foreningen Norden gjorde på fredag. De mestret den 2,6 km lange turen opp juvet opp til Asdøltjern.

En ny Grete Waitz?

Silje Bæra Hørthe fra Sylling fortsetter å imponere etter seieren i Kanada rundt

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Eiendommelige eiendomsmeglere

Når man skal selge 40 blokkleiligheter, er det mye å passe på i markedsføringen. Faktisk i meste laget for enkelte.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Åpnet på fredag

Vertinnen på Vandrarheimen på Valdresflya, Turid Berge, tilbød vår mann på Beito, Gunnar Langsrud, varm mat etter at han valgte avstå fra en skitur på vidda i den sterke vinden.

Byttedag i Sylling

- Kan overskuddet fra denne dagen hjelpe oss til å bygge ei ny hinderløype? spør

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Svært fornøyd

- Her er det ikke snakk om lettvinte løsninger fra håndverkerne, sa Finn Gehrken i Lier kommune om jobben som er gjort med det nye amfiet i Rådhusparken

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Turmål også for liunger

Ukas Post ligger i Drammen kommune, men ved flere anledninger har Liers menigheter hatt gudstjeneste i sportskapellet på Tverken.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Mer enn småpenger

Idrettsklubbene i Lier får totalt nær en kvart million kroner i momskompensasjon for 2010, som fortjent -

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Canada, where, or - eller Kanada, hvor

Svar på henvendelse: Til den kanadiske ambassaden og andre interesserte

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Canada vs. Kanada

Den kanadiske ambassaden i Oslo ønsker informasjon fra Lier Historielag om stedet Kanada i Lier. Noen som har noe å bidra med?

Innsikt i gamle industri

Arne Ask forteller her om ukas post som er plassert på Skakkleivåsen

Hvor kommer bærene fra?

Liernett stoppet ved noen svært hyggelige og høflige jordbæreselgere i går, men som dessverre ikke kunne gjøre rede for hvilken produsent de solgte for --

Nypreparerte løyper

Det er kaldere og brukbare forhold for skientusiastene, som her ved Hvalsdammen ---

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Utgått på dato snart?

- Er juletrefestene for lengst bare blitt en pliktøvelse for de voksne?

Ulla tilbake på krakken

Når det nærmer seg sommer tar ordføreren nok en gang med seg krakken sin ut i Lier for å møte liungene.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag