Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: dd08f5d7b34210907dcc1105883de7c2

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Undertegnede sto for kort tid tilbake bak et innlegg om det planlagte utbygging av ny storskole på Høvik/Stoppen. Med utgangspunkt i blant annet kommunens egne sakspapirer (som ligger fritt tilgjengelig på internett) ble det påpekt og argumentert for at den pris som prosjektet har fått er uforholdsmessig høy – 467 millioner kroner.

I sitt tilsvar på dette innlegg påberoper Ordfører Ulla Nævestad flere ”åpenbare feil og ubegrunnede påstander” i mitt innlegg. Til tross for disse alvorlige anklager klarer hun ikke i sitt innlegg å gi et klart svar for hva som hun mener er ”feil” i mitt innlegg, eller hva som er ”ubegrunnede påstander” !. Men hun meget ivrig i få frem at hun er uenig i min fremstilling, og at skolen er ”et skolebygg for fremtiden”. Med andre ord – hun mener tydeligvis at alt er i skjønneste orden og at det ikke er noen grunn til uro rundt dette prosjektet.

Blant annet avviser hun uten noen slags begrunnelse eller argumentasjon for dette, mine begrunnede påstander om at hennes ”skole for fremtiden” er av en langt lavere standard og vil få langt høyere vedlikeholdskostnader enn tilsvarende bygg i vårt diktrikt. Faktisk så kan Ordføreren eller hvem som helst kan ta en titt i dokumentene fra forprosjektet (som nå er vedtatt), ta en runde og se på de nevnte skolene som har blitt satt opp i distriktet etter år 2000 og se i hvor mye enklere standard det planlagte Høvik Stoppen skoleanlegget vil få.

Når det gjelder selve prisen på skoleutbyggingen forsøker hun å skape uklarheter ved å begynne å trekke inn flere løse tråder og mindre punkter som i liten grad påvirker den endelige sluttsum. Eksempelvis påstår Ordføreren blant annet at undertegnede ikke er ”oppmerksom” på diverse kostnader rundt omkringliggende områder ved prosjektet er lagt inn i prosjektkostnadene. Riving Høvik skole og den gamle musikkskolen, tilpasning av trafikkareal, undergang under Nøsteveien mv., som altså ordføreren gjemmer seg bak, belaster prosjektet med ca. 6 millioner kroner Dette tilsvarer 1,2% av totalprisen for prosjektet ! Igjen er tallene hentet fra kommunens egne sakspapirer.

Undertegnede skal imidlertid utdype et forhold som jeg ikke nevnte i mitt første innlegg. (Dette er ikke nevnt at ordfører Nævestad i dennes innlegg). Jeg viste til et ”normtall” på kr. 27.400,- pr. kvadratmeter for et standard skolebygg. Denne prisen var oppgitt i 2008 priser, mens kommunen har justert sine tall til 2010 priser. Grunnen til at undertegnede la liten vekt på dette er den store usikkerheten som er rundt prisstigningen, og at det er lite hensiktsmessig å spekulere i dette. Det skal også påpekes at den ”virkelige” prisstigning i byggebransjen er negativ – dvs. det er en viss prisnedgang, og denne forventes å forsette. Noen sier man vil gå ned 10% og noen 20%, men dette er altså bare spekulasjoner. Det er stort sett kun stålprisene, som som kjent er meget uforutsigbare, og andre materialer/arbeider som blir påvirket av disse råmaterialprisene som har steget, og kanskje vil fortsette å stige. Disse endringer blir i liten grad, og gjerne ganske forsinket, fanget opp av de statistiske prisindekser. Men for å holde oss til samme prissetting som Lier kommune legger til grunn kan vi ta høyde for en prisstigning på 10% (5% pr. år) . Legger man disse forhold til grunn blir ”rett pris” for et skolebygg av normal standard, og i dette tilfellet 12.600 m2 (x27.400,- + 10%), ca. kr. 380 millioner kroner. Ergo 87 millioner under prosjektets pris på 467 millioner.

Samme sted kan vi også finne prisen på et skolebygg av ”høy standard” som med de samme forutsetninger blir kr. 448 millioner. Ergo en differansen underkant av 20 millioner kroner dyrere enn et skolebygg av ”høy standard”. Vi ser altså at Lier kommune også etter denne justering i forhold til en mulig prisstigning, kort oppsummert, betaler for et prosjekt av høy standard – mens kommunenes unge i virkeligheten får et ”skolebygg for fremtiden” som er av normal / lav standard.

Vil også her vise til ordfører Nævestads påstander om at Høvik/Stoppens kvadratmeterpriser ikke ligger over priser på prosjekter man har sammenlignet seg med. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene er Rom skole i Oslo ett av prosjektene man ha målt seg opp mot. Dette prosjektet kjenner undertegnede litt til og er i motsetning til Høvik/Stoppen et helt klart ”høy standard”-prosjekt. Både i utforming (Ikke en stor kasse) og i forhold til eksklusive materialvalg. Det skal også legges til her at byggeprisene normalt er lavere i Lier/Drammensområdet enn i Osloområdet.
Alt i alt en ny bekreftelse på at Lier kommune er på ville veier !

Som jeg også tidligere har omtalt i positive ordlag så ser prosjektet ut til å bli både funksjonelt og rasjonelt i forhold til selve byggingen – med andre ord meget ”entreprenørvennlig”. Dette igjen skal være medvirkende til at byggekostnadene blir lave! Det er med bakgrunn i disse argumenter er at undertegnede gjentar sine påstander om at kommunen har, eller rettere sagt hadde, mulighet til spare kanskje opptil et hundre talls millioner på dette prosjektet. Hva har gått galt ?

Undertegnede har som nevnt tidligere, kun vært en tilskuer til prosessen rundt dette skoleprosjektet. Og som ordføreren helt riktig påpeker i sitt innlegg; knapt nok det. Jeg skal da også være forsiktig med å gi noen noe skyld eller fordele noe ansvar i forhold til dette men vil påpeke følgende :
Det er utvilsom flertallet i kommunestyret med ordfører i spissen, som har det endelige ansvaret for de valg som blir gjort. Ikke minst størrelsen på dette prosjektet tilsier at de burde være ekstra kritiske og på vakt i forhold til de store konsekvenser dette prosjektet ville få..
Det er imidlertid ikke politikerne som er de fagkyndige i forhold til en anbudsprosess som dette – de må støtte seg på sin administrasjon, eller som i dette tilfellet innleid ”ekspertise”/rådgivere. Spørsmål man videre kan stille seg, i forhold til den situasjonen man sto i:
- Var det riktig å velge ”samspillskontrakt” som arbeidsform (man må blant annet dele på alle gevinster ved innsparinger). Ser man tilbake på sist gang byggebransjen var i en lignende situasjon som nå, rundt 1990, Gikk man over fra totalentrepriser og lignende arbeidsformer, og over til byggherrestyrte entrepriser – og sparte store penger på dette.
- Dette med såkalte ”samspillkontrakter” er vel det man kan kalle ”nytt og trendy” – uten at man i byggebransjen egentlig har veldig mye erfaring med disse i praksis.. I motsetning til hva ordfører Nævestad hevder i sitt innlegg, og etter hva undertegnede erfarer har man heller ikke i Bærum kommune mer enn begrensede erfaringer med denne arbeidsformen. Dette kan vi vel også regne med at gjelder også den konkrete prosjektleder som er innleid av Lier kommune? Kanskje er det en bedre ide og se mot Drammen og blant annet ROM Eiendom som har gjort en rekke prosjekter etter denne modellen de siste årene ?

Avslutningsvis ønsker jeg å stille tre spørsmål :

- Høyre, og Ulla Nævestad, styrer ikke Lier kommune alene ! Mitt spørsmål til de medansvarlige i Frp, Sp, Krf og Venstre er: Er det virkelig greit å ”putte” opptil 100 millioner kroner i lomma til en entreprenør for at kommunen skal få prøvd ut det som ser ut til å være en håpløst dårlig samspillskontrakt ?

- Hva med dere ansatte og brukere på Frogner sykehjem hvor bygningsmassen har overlevd seg selv for lenge siden – Hva med dere på Hegg skole (altså ikke gamle Hegg) hvor bygningsmassen ser ut som militærkasserner fra siste krig – Hva med dere som har engasjert dere i Idretten , og som ”roper” etter midler og anlegg (og som heller ikke ved den nye skolen får en tilfredsstillende flerbrukshall).
> Er det greit at kommunen ”sløser bort” anslagsvis et 100 talls millioner på dette nye skoleprosjektet – Hva kunne ikke dere fått utrettet med de sammen pengene ?

Til berørte kommunestyrmedlemmer, prosjektdeltakere, entreprenører og andre som eventuelt måtte la seg provosere av mitt innlegg – Bevis at jeg tar feil !
Undertegnede, og sikkert mange med meg, skal applaudere for hver million dere klarer å spare inn i forhold til de 467 millionene dere har tenkt å planlagt å bruke opp på dette prosjektet. Innledningsvis kan dere sørge for at pengene som er satt av i reserve forblir ubrukte - Da vil dere ha spart inn 23 millionene allerede.

Forrige artikkel:Tur til Skjærsvannet i helga?Neste artikkel:Vil høyest på tabellen
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode