Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 065c7901b68ccd03b163bf34dee9e9c1

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

(Red. anm.: Sagvolden (H) og Zapffe (H) har innlegg på Liernett mot Dannevigs (AP) ytringer om forlik i veisaken. For at dette skal gi noen mening for leserne, ønsker Dannevig at Liernett også tar inn hans innlegg som ble publisert i Drammens Tidende tirsdag 21. august)


Politisk forlik om veisaken i Lier?

Lier Arbeiderparti har avholdt medlemsmøte om veisaken RV 23-E.18 i Ytre Lier. Medlemsmøtet drøftet den politiske oppfølgning av saken etter at Statens Vegvesen (SVV) fremla konsekvensutredning om alternative valg av veitrase..

Vår studiekomite finner ikke at Lier Arbeiderparti bør skifte ut alternativ 3, tunell Dagslet-Viker som sitt ideelle valg for hvilken veiløsning som er best for Lier. Her vil vi i 1 byggerunde få en direkte tilkobling til E-18 , mens alternativ 1a Dagslet-Linnes kan trekke ut prosjektet i flere tiar da bevilgninger realistisk sett neppe blir gitt for mer enn en etappe av gangen. Vi tror også andre løsninger for lang tunnel til Viker enn det SVV har lansert vil gjøre økonomi, miljø og jordbruksbelastningene langt mindre enn det som hittil er beregnet for dette alternativet.

Så langt våre ønsker. For vårt medlemsmøte konsentrerte seg om annet enn hva som står øverst på ønskelisten. Det nytter lite kun å lansere ideelle alternativ hvis den politiske gjennomføringen av dette er vanskelig. Og Statens Vegvesen har gjort dette svært vanskelig , først ved å lage en versjon av vår traseløsning som har mange svakheter, dernest ved så å varsle innsigelse mot disse løsningene. I praksis betyr dette at Lier Kommune ved et slikt trasevalg i november 07 må gå i forhandlinger for å forsvare et trasevalg SVV ikke liker, og tiden renner ut for å nå Nasjonal Transportplans første periode 2010-2015 der prosjekter må være ferdigklarert innen 1.1. 2007. .

Prosjektet får da en ny utsettelse, noe Lier AP og Ytre Lier for all del må unngå. Beboerne på Lahell og Engersand har en helt uholdbar situasjon med mye tungtrafikk på smale veier, også fordi bompengene i Oslofjordtunnelen er alt for lave for denne type transport. Dette må Lier AP i tiden før ny veiløsning står ferdig gjøre noe med. Men samtidig må vi forholde oss til SVVs varslede innsigelse på vårt trasevalg for ny vei, selv om vi ikke liker den. I realiteten opptrer her SVV som en politisk aktør, med mer makt enn noe politisk parti i Lier.

Statens Vegvesens trasevalg 1 a finnes i mange versjoner, avhengig av hvilke kyssløsninger som velges. Vår studiegruppe finner at SVV til dels har prioritert billige løsninger på bekostning av boligmiljø, natur og rekreasjonsområder for å få prislappen ned på det alternativet etaten promoterer. Det er jo Vegvesenets jobb å bygge veier billigst mulig for storsamfunnet, og i dette prosjektet tar man ikke unødig på seg spanderbuksene. Det varsles innsigelse mot nedgravd miljøløsning under jernbanen ved Amtmannssvingen, og en miljøvennlig nedgravd tunnelmunning ved Linnes frarådes fordi den koster 270 millioner mer enn å kjøre motorveien rett inn i boligområdet og lekeområdet for barna på stedet. Men det finnes også lyspunkter: Statens Vegvesen har tegnet mulige løsninger med nedgravede kulverter på Linnes som vil forbedre støysituasjonen for beboerne på Gullaug og Gullauglia, samt for Linneslia / Sørumlia. Og det går an å grave ned RV 23 under jernbanen ved Amtmannssvingen for å beskytte områdene omkring fra en skjemmende og støyende motorvegbro her. En rekke valgmuligheter finnes også for krysset på Brakerøya. Og fartsgrenser kan reduseres for å dempe støy.

Dette gir muligheter. til forsvar for Ytre Liers bomiljø og for en tverrpolitisk aksept av veiløsninger i Lier som styrker oss i prioritering til Nasjonal Transportplan. .Når vårt alternativ til veiløsning ikke kan oppnås, men i stedet fører til at hele prosjektet må utsettes pga SVVs innsigelse, inviterer vi derfor til et veiforlik i Kommunen,. Kan vi da få traseløsning 1a i en versjon alle iYtre Lier kan leve med? Vi ber forkjemperne for kort tunnel Dagslet-Linnes akseptere at det er meningsløst å fjerne støy og trafikkproblemene på Lahell og Engersand , for så å forsterke de samme problemer for langt flere mennesker på Linnes , Gullaug, Frydenlund og Lierstranda. Nye 4 felts løsninger i disse områdene må derfor være gjenstand for de strengeste miljøkrav, innenfor den rekke av alternativer SVV viser at kan bygges. Kan vi få et vedtak i Lier Kommunestyre i november som knytter alternativ 1a opp mot disse miljøkrav? Særlig for Linnes og Gullaug er det viktig med en slik forpliktende binding i denne omgang, fordi denne kryssløsningen blir ”først ut” i sammenheng med ny tunnel Dagslet-Linnes.

I særdeleshet rettes disse spørsmål til Lier Høyre, men også til Lier SV og Lier SP som hittil ikke har stilt noen betingelser for sin omfavnelse av Vegvesenets trasekrav. Lier Høyre er i utbygningssaker mest kjent for å prioritere utbyggernes interesser, mens Lier Arbeiderpartis hovedfokus er boligmiljøet for folk flest. Vil Lier Høyre nå gjøre et unntak fra sin handlingsregel og bidra til at mottoet om ”Grønne Lier” for Ytre Lier blir noe annet enn fraser Ulla Nævestad har smykket seg med under åpningstalen på Lierdagene ?

Mathias B. Dannevig
Leder, Lier Arbeiderparti

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode