Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

(Red. anm.: Sagvolden (H) og Zapffe (H) har innlegg på Liernett mot Dannevigs (AP) ytringer om forlik i veisaken. For at dette skal gi noen mening for leserne, ønsker Dannevig at Liernett også tar inn hans innlegg som ble publisert i Drammens Tidende tirsdag 21. august)


Politisk forlik om veisaken i Lier?

Lier Arbeiderparti har avholdt medlemsmøte om veisaken RV 23-E.18 i Ytre Lier. Medlemsmøtet drøftet den politiske oppfølgning av saken etter at Statens Vegvesen (SVV) fremla konsekvensutredning om alternative valg av veitrase..

Vår studiekomite finner ikke at Lier Arbeiderparti bør skifte ut alternativ 3, tunell Dagslet-Viker som sitt ideelle valg for hvilken veiløsning som er best for Lier. Her vil vi i 1 byggerunde få en direkte tilkobling til E-18 , mens alternativ 1a Dagslet-Linnes kan trekke ut prosjektet i flere tiar da bevilgninger realistisk sett neppe blir gitt for mer enn en etappe av gangen. Vi tror også andre løsninger for lang tunnel til Viker enn det SVV har lansert vil gjøre økonomi, miljø og jordbruksbelastningene langt mindre enn det som hittil er beregnet for dette alternativet.

Så langt våre ønsker. For vårt medlemsmøte konsentrerte seg om annet enn hva som står øverst på ønskelisten. Det nytter lite kun å lansere ideelle alternativ hvis den politiske gjennomføringen av dette er vanskelig. Og Statens Vegvesen har gjort dette svært vanskelig , først ved å lage en versjon av vår traseløsning som har mange svakheter, dernest ved så å varsle innsigelse mot disse løsningene. I praksis betyr dette at Lier Kommune ved et slikt trasevalg i november 07 må gå i forhandlinger for å forsvare et trasevalg SVV ikke liker, og tiden renner ut for å nå Nasjonal Transportplans første periode 2010-2015 der prosjekter må være ferdigklarert innen 1.1. 2007. .

Prosjektet får da en ny utsettelse, noe Lier AP og Ytre Lier for all del må unngå. Beboerne på Lahell og Engersand har en helt uholdbar situasjon med mye tungtrafikk på smale veier, også fordi bompengene i Oslofjordtunnelen er alt for lave for denne type transport. Dette må Lier AP i tiden før ny veiløsning står ferdig gjøre noe med. Men samtidig må vi forholde oss til SVVs varslede innsigelse på vårt trasevalg for ny vei, selv om vi ikke liker den. I realiteten opptrer her SVV som en politisk aktør, med mer makt enn noe politisk parti i Lier.

Statens Vegvesens trasevalg 1 a finnes i mange versjoner, avhengig av hvilke kyssløsninger som velges. Vår studiegruppe finner at SVV til dels har prioritert billige løsninger på bekostning av boligmiljø, natur og rekreasjonsområder for å få prislappen ned på det alternativet etaten promoterer. Det er jo Vegvesenets jobb å bygge veier billigst mulig for storsamfunnet, og i dette prosjektet tar man ikke unødig på seg spanderbuksene. Det varsles innsigelse mot nedgravd miljøløsning under jernbanen ved Amtmannssvingen, og en miljøvennlig nedgravd tunnelmunning ved Linnes frarådes fordi den koster 270 millioner mer enn å kjøre motorveien rett inn i boligområdet og lekeområdet for barna på stedet. Men det finnes også lyspunkter: Statens Vegvesen har tegnet mulige løsninger med nedgravede kulverter på Linnes som vil forbedre støysituasjonen for beboerne på Gullaug og Gullauglia, samt for Linneslia / Sørumlia. Og det går an å grave ned RV 23 under jernbanen ved Amtmannssvingen for å beskytte områdene omkring fra en skjemmende og støyende motorvegbro her. En rekke valgmuligheter finnes også for krysset på Brakerøya. Og fartsgrenser kan reduseres for å dempe støy.

Dette gir muligheter. til forsvar for Ytre Liers bomiljø og for en tverrpolitisk aksept av veiløsninger i Lier som styrker oss i prioritering til Nasjonal Transportplan. .Når vårt alternativ til veiløsning ikke kan oppnås, men i stedet fører til at hele prosjektet må utsettes pga SVVs innsigelse, inviterer vi derfor til et veiforlik i Kommunen,. Kan vi da få traseløsning 1a i en versjon alle iYtre Lier kan leve med? Vi ber forkjemperne for kort tunnel Dagslet-Linnes akseptere at det er meningsløst å fjerne støy og trafikkproblemene på Lahell og Engersand , for så å forsterke de samme problemer for langt flere mennesker på Linnes , Gullaug, Frydenlund og Lierstranda. Nye 4 felts løsninger i disse områdene må derfor være gjenstand for de strengeste miljøkrav, innenfor den rekke av alternativer SVV viser at kan bygges. Kan vi få et vedtak i Lier Kommunestyre i november som knytter alternativ 1a opp mot disse miljøkrav? Særlig for Linnes og Gullaug er det viktig med en slik forpliktende binding i denne omgang, fordi denne kryssløsningen blir ”først ut” i sammenheng med ny tunnel Dagslet-Linnes.

I særdeleshet rettes disse spørsmål til Lier Høyre, men også til Lier SV og Lier SP som hittil ikke har stilt noen betingelser for sin omfavnelse av Vegvesenets trasekrav. Lier Høyre er i utbygningssaker mest kjent for å prioritere utbyggernes interesser, mens Lier Arbeiderpartis hovedfokus er boligmiljøet for folk flest. Vil Lier Høyre nå gjøre et unntak fra sin handlingsregel og bidra til at mottoet om ”Grønne Lier” for Ytre Lier blir noe annet enn fraser Ulla Nævestad har smykket seg med under åpningstalen på Lierdagene ?

Mathias B. Dannevig
Leder, Lier Arbeiderparti

Kommunestyrevalg

Flere saker fra arkivet

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Togstopp til Amtmannssvingen!

Amtmannssvingen har en fantastisk beliggenhet for å etablere et kollektivknutepunkt i ytre Lier. Det foreligger planer for å ruste opp Amtmannssvingen som bussk (...)

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Bestem på søndag!

Vi minner om valglokalene åpner kl 16.00 i dag søndag 9.9 og har åpen til kl 20.00. I morgen 10.9 åpner lokalene kl 09.00 og holder åpent til kl 20.00.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Nærmere en tunnelløsning?

Samferdselsminister Liv kunne glede Kirsti Marie Lager Lyngås og andre partivenner i Senterpartiet om at beslutningen i departementet innebærer at en KS1 utredning blir sløyfet

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Speilglatt ved tunnelen

Det er farlig glatt på grunn av vann som renner ut på E-18 nedenfor Fosskolltunnelen i retning Asker.

Sett bilen i Lier!

Drammen Venstre vil ha parkeringsforbud helt til grensen mot Lier. Det betyr mer parkering i Liers boligområder.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Lier Sp har konkludert

Navarsete har ikke konkludert i forhold til trasèvalg - det er det Lier Sp som har gjort.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Stopp Einar Olsen & Co

Drammensregionen er i dag en av landets mest trafikkbelastede områder. Når det gjelder støy ligger regionen helt i toppen. Selv langt inne i Finnemarka hører man byens sus.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

- Det går alltid et tog?

- Vi har kronisk mangel på folk som kan gjøre vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, skriver Olav Breivik (V).

Dumping av asbest ved Damtjern

Takplater som inneholder asbest er dumpet langs gangveien mellom E18 og Damtjern på Tranby

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Lier Arbeiderparti takker

Lier Høyre kondolerer AUF og arbeiderbevegelsen, og Lier Arbeiderparti takker for støtten partiet har mottatt fra mange hold etter de politiske terrorhandlingene i Oslo og på Utøya (bildet) sist fredag.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

En politiker blir til

Man kan tenke seg en person, mann eller kvinne, spiller ingen rolle, som er samfunnsengasjert, og vil gjerne være med på å gjøre vårt samfunn bedre.

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Lier brygge - et gigantisk miljøprosjekt

En elektrisk bane kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Grønne Lier bevares uansett

Det tradisjonelle landbruket må vike når det må skaffes plass til folk og bedrifter som vil til Lier, men et nytt prosjekt sørger for at Grønne Lier skal bestå.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Åpnet på fredag

Vertinnen på Vandrarheimen på Valdresflya, Turid Berge, tilbød vår mann på Beito, Gunnar Langsrud, varm mat etter at han valgte avstå fra en skitur på vidda i den sterke vinden.

Ikke Godset-stadion i Lier

Strømsgodsets nye stadion blir ikke lagt til Lierstranda. Ny stadion på Sundland i Drammen skal være klar i løpet av 2009.