Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Naturvernforbundet arbeider for å minske biltrafikkens miljøødeleggende virkninger. De fleste vet i dag at biltrafikken er blant de største bidragsytere til den menneskeskapte globale klimaødeleggelsen og lokale utslipp av kreft- og allergifremkallende stoffer. NiL er derfor forbauset over at utredningens ulike alternativer kun legger til rette for økt veikapasitet for å møte den prognoserte trafikkøkning frem mot år 2040. Vi hadde ventet at Statens vegvesen, som i denne sammenheng er blitt tildelt en oppgave der deres forslag sterk vil påvirke arealbruken, forurensningsgraden og støybildet, hadde brukt sin ekspertise til å finne frem til og, parallelt med en miljøvennlig veibygging, å foreslå tiltak for å dempe trafikkveksten i området.

Naturvernforbundet i Lier mener at ut fra totale miljøhensyn er alternativene III de beste. Men på grunn av at de statlige bevilgninger spres utover mange småprosjekter vil disse alternativene ikke være aktuelle. I vårt naboland Sverige bevilges det til noen få store prosjekter som er planlagt i sin helhet ut fra en totalvurdering – et system vi mener burde brukes også i Norge.

Naturvernforbundet i Lier ser alvorlige mangler i Konsekvensutredningen fra Statens vegvesen:

Ettersom alternativene I eller II vil være de som vil ha en mulighet for å bli gjennomført innen vårt veifinansieringssystem, vil NiL anbefale at disse alternativene modifiseres i forhold til planene til Statens vegvesen:

Egil Berg og Erik Jacobsen
Naturvernforbundet i Lier

Klima og miljø Trafikk

2 kommentarer

Lørdag 8. september 2007 09:08: Nina E. Johnsen
Takk for at dere taler den som ingen eller liten stemme har, sin sak! Lier venstre kan slutte seg til alle de svakhetene i veisystemet som dere påpeker.
Søndag 9. september 2007 13:52: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Et veldig bra innspill fra Naturvernforbundet som hovedsakelig er i samsvar med de føringer også vår Studiegruppe har kommet frem til .

Flere saker fra arkivet

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Stopp Einar Olsen & Co

Drammensregionen er i dag en av landets mest trafikkbelastede områder. Når det gjelder støy ligger regionen helt i toppen. Selv langt inne i Finnemarka hører man byens sus.

Damtjern i fare

Både Runar Gravdal i SV og Naturvernforbundets Erik Jacobsen stilte noen kritiske spørsmål i Miljøutvalgets januarmøte. Svarene blir presentert i en melding på tirsdag

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Miljøkriminalitet på Tranby

Myrflangre, som er på rødlisten over truede arter, er blitt giftdrept i sommer.

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Dumping av asbest ved Damtjern

Takplater som inneholder asbest er dumpet langs gangveien mellom E18 og Damtjern på Tranby

Trolsk stemning

Ole Myhrene fra Sylling tok disse bildene i marka i påsken.

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Hull i hull fortsatt

Strekningen Sylling sentrum-Kyllerud har et veidekke som tilhører en annen tid

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Lier får Norges første salamanderhotell

Nei, det er ingen forsinket aprilspøk. Faktum er at Vegvesenet bygger kunstige overvintringsplasser i håp om å bedre storsalamandrenes vinteroverlevelsesevne.

Fullføre riksvei 23

Den nye lederen av Buskerud FRP, Morgan Langfeldt (43) fra Lier har flere kjernesaker han er veldig opptatt av å løse

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Bøter som svir

Til tross for noen bøter til bilistene i Lier i går kveld, oppførte bilistene seg pent overfor Kjell Hovde (bildet) og hans team i Statens Vegvesen

Vær på vakt - vekslende føreforhold

Selv om det er tørt og kaldt vær ute, kan det være glatt på enkelte steder.

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Linnesstranda naturreservat

Fylkesmannen har engasjert seg for å sikre naturreservatet langs sjøkanten på Linnesstranda bedre. Selv om jeg har forståelse for at naboene har et ønske om "pe (...)

Bevaring av orkideer i Lier

Innlegg fra Nils Johan Rønniksen om kommunens graving bak Heia skole

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Speilglatt ved tunnelen

Det er farlig glatt på grunn av vann som renner ut på E-18 nedenfor Fosskolltunnelen i retning Asker.

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Lier Sp har konkludert

Navarsete har ikke konkludert i forhold til trasèvalg - det er det Lier Sp som har gjort.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

”Fineste stedet i hele Norge nå”

Ingen på Eiksetra på Friluftslivets dag var uenig i styrelederen i Den Norske Turistforening, Pernille Røed Larsens karakteristikk av naturperlen i Lier. Heller ikke Miljøvernministeren sparte på superlativene. Begge bor nær marka og vet hva de snakker om.

Veidekorasjon

- Hvem er ansvarlig for denne utplasseringen?

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Bilder fra Lierdagene - Søndag

Værgudene var snillere med Lierdagskomiteen i dag. Varmt vær og stort sett opphold gjorde dagen til en suksess.

Lier før og nå

Største tillatte høyde var bare 2,9 meter i den dystre undergangen der vestsideveien krysset jernbanen ved østenden av Lier stasjon.

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

- Kaos på Lier stasjon

Anleggsmaskiner og avsperringer på parkeringsplassen på Lier stasjon er ventet å skape parkeringsproblemer i et år.

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Togstopp til Amtmannssvingen!

Amtmannssvingen har en fantastisk beliggenhet for å etablere et kollektivknutepunkt i ytre Lier. Det foreligger planer for å ruste opp Amtmannssvingen som bussk (...)

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

- Fakta ikke kommet fram

Det sier Kay Evensen, administrerende direktør i Bauhaus, som svar på kritikken av firmaets utbygging på Liertoppen

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Hull i hull

Bilister langs riksvei 284 fra Opsahlsvingen til Syllinghaugen må smøre seg med tålmodighet -

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

Vold påfører barna varige skader

Hva kan vi gjøre dersom man mistenker eller oppdager at barn er utsatt for vold i hjemmet? spør Tonje Evju (på bildet), leder for Lier Arbeiderparti.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Hva er galt i Sylling IF?

I gårsdagens utgave av DT, kunne man lese om ”lederflukt” og samarbeidsproblemer i Sylling IF. Bakgrunnen for oppslaget var Dag Frode Gulsruds brev, der han trakk seg fra sine verv og pekte på en del problemer i idrettslaget.

Slalåmkjøring mellom hullene

- Det sier postbud Rannveig Carlsen som daglig kjører riksvei 284 mellom Sylling sentrum og rundkjøringa i Kyllerud ved Fagerliåsen

Åpnet på fredag

Vertinnen på Vandrarheimen på Valdresflya, Turid Berge, tilbød vår mann på Beito, Gunnar Langsrud, varm mat etter at han valgte avstå fra en skitur på vidda i den sterke vinden.

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Mer løst fjell

Arbeidet med å sikre riksvei 285 mot Skaret vil kanskje fortsette fram til utgangen av juni ---

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Timeout og ettertanke

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

Har vi et felles ansvar for et mer bevisst og varmere samfunn?

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, leder av Buskerud Venstre, kommunestyre- og formannskapsmedlem i Lier, bosatt på Gullaug.

Politiet grep inn overfor råning på Liertoppen

Det var onsdag kveld flere klager på støy fra parkeringsområdet ved kjøpesenteret.

Tvilsom dekorasjon

Det er vel tvilsomt om Statens Vegvesen står bak dette blikkfanget ved Nordal skole

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Må slutte å klippe gresset

Beboerne ved Linnesstranda naturreservat risikerer politianmeldelse

Sykle til jobben i Lier?

Statens Vegvesen premierer trimaktiviteter. Har vi noe lignede i Lier kommune?

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Savnete gutter ble funnet

Leteaksjon etter to tenåringsgutter, ble satt i gang i kveld, og etter kort tid ble de funnet i god behold nær Eiksetra

Sexmeldinger og paparazzifotografering del av mobilhverdagen

En ny undersøkelse avdekker bekymringsverdige forhold ved norske mobilvaner i Buskerud. Nå ber NetCom folk om å ta større ansvar for vern av egen person.

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.