Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4e297b3a80c8f984a43dadbf47ef9b31

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

- Det er fint at vi nå har fått en grundig beskrivelse av forholdene på tomten. Multiconsults rapport dokumenterer viktige risiko- og usikkerhetselementer knyttet til sykehusvirksomhet på den aktuelle tomten, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst RHF. Rapporten gir også vurderinger av hva det vil koste å gjøre tomten klar til sykehusutbygging.

Multiconsult har på oppdrag av Helse Sør-Øst RHF gjennomført undersøkelser og vurderinger av tomten på Gullaug i Lier kommune som Helse Sør-Øst RHF er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å forhandle fram en kjøpsavtale for. Rapporten foreligger nå og er offentlig. Den omfatter blant annet temaer som geoteknikk og byggbarhet, forurensning og opprydding på tomten. Også muligheter for kollektivtransport og teknisk infrastruktur utenfor tomten blir beskrevet.

I oppsummereringen av risiko- og usikkerhetselementer knyttet til sykehusvirksomhet på den aktuelle tomten peker Multiconsult blant annet på at det er kvikkleire på og utenfor tomten. En utglidning utenfor tomten kan gi en progressiv rasutvikling inn på sykehustomten. Tiltak som gir tilfredsstillende stabilitet etter gjeldene retningslinjer er omfattende. Tiltak som ytterligere sikrer mot at tomten kan bli berørt av et progressivt ras, må eventuelt vurderes videre, og er ikke belyst i rapporten.

Grunnforurensninger på tomten er i ferd med å bli sanert av Orica til renhetskriterier for industribruk. Multiconsult peker på at et sykehus stiller større krav til renhet i grunnen, og at det synes å være behov for vurdering av ytterligere tiltak og disponering av forurensede masser på anslagsvis 10 til 15 prosent av tomtearealet. Omfanget avhenger av arealdisponeringen, tiltaksstrategi og mulighet for lokal massedisponering, samt myndighetsgodkjenning.

Multiconsult mener at det kan forventes at byggingen av nytt sykehus utløser kostnader i veinettet i ytre Lier, samt kostnader på avløpssiden til ny ledning over fjorden til renseanlegg i Drammen.

Multuconsult anslår de totale kostnadene for utbedring av grunnforhold og transportsystemer til å ende et sted mellom 160 og 383 millioner kroner.

Fag Min. Maks.
Grunnforhold / byggbarhet 70 mill. 155 mill.
Forurenset grunn 15 mill. 55 mill.
Transport, adkomstvei 17 mill. 18 mill.
Transport avbøtende tiltak 25 mill. 100 mill.
Teknisk infrastruktur 33 mill. 55 mill.
Sum 160 mill. 383 mill.

 - Helse Sør-Øst har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre forhandlinger med Orica om kjøp av tomt på Gullaug, sier Bente Mikkelsen.
- Jeg vil nå i første omgang drøfte de forholdene som kommer frem i rapporten med styret i Helse Sør-Øst RHF. Styret vil bli orientert om rapporten i styremøtet 4. november, sier hun.

Les rapporten fra Multiconsult her

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode