Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

25. november var den internasjonale dagen "Mot vold mot kvinner". I den anledning er det også naturlig å se på hvordan tilstanden er i eget land, fylke eller kommune. Årets debatter angående seksuell trakassering, voldtekt, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner, har vist at forholdene ikke er slik vi ønsker.

 

Kjønnslemlestelse

 

I Norge er det riktignok en egen lov som forbyr kjønnslemlestelse av jenter/kvinner (Lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse). En ny bestemmelse i loven om plikt til å avverge brudd på loven trådte i kraft 1. september 2004. Plikten gjelder for yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet, helse- og sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn.

Kjønnslemlestelse av jenter bryter med en rekke menneskerettigheter, herunder retten til helse (jf. bl.a. FNs barnekonvensjon artikkel 24, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 12 og FNs kvinnekonvensjon artikkel 12).

I slutten av juni i år synliggjorde likevel mediene grove overgrep, i form av kjønnslemlestelse, mot småjenter bosatt i Norge. I etterkant utarbeidet regjeringen strakstiltak for å forhindre kjønnslemlestelse. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål om kommunene har fulgt opp tiltakene fra regjeringen i sommer. Har kommunene benyttet de virkemidlene de råder over for å forhindre slike overgrep? Har kommunene utarbeidet en handlingsplan mot kjønnslemlesting?

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap er forbudt etter straffeloven, ekteskapsloven og barneloven. Regler mot tvangsekteskap finnes også bl.a. i FNs kvinnekonvensjon artikkel 16, FNs ekteskapskonvensjon artikkel 1 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 23 nr. 3, og FNs barnekonvensjon artikkel 24 nr. 3.

Regjeringen har over tid hatt en innsats mot tvangsekteskap gjennom Handlingsplan mot tvangsekteskap og senere tiltaksplaner. Likevel iverksettes tvangsekteskap fremdeles av unge bosatt i Norge. Følgende spørsmål synes derfor relevante: Har kommunene fulgt opp tiltakene fra regjeringen, og benyttet de virkemidlene de råder over for å forhindre tvangsekteskap? Har kommunene utarbeidet en handlingsplan mot tvangsekteskap?

 

Vold i nære relasjoner

Amnesty International har gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse om norske kommuners engasjement i forhold til vold mot kvinner, og hva slags hjelp kommunene tilbyr kvinner som har vært utsatt for vold eller voldtekt. Rapporten "Glandsbildet slår sprekker" viser at: Anslagsvis 20.000 kvinner i Norge blir utsatt for vold, eller alvorlige trusler om vold, hvert år. 48 % av kommunene kjenner ikke til omfanget av vold mot kvinner i egen kommune. 10 % mener at kvinner i deres kommune ikke utsettes for vold. 95 % har ingen handlingsplan mot vold mot kvinner. 17 % har ikke tilbud om krisesenter. 64 % har ikke tilbud om voldtektsmottak. 95 % har ikke informasjon om hjelpetilbud på noe annet språk enn norsk.

Amnesty konkluderer ut fra dette at norske kommuner mangler vilje til å ta vold mot kvinner på alvor. Organisasjonen viser til at Regjeringen har utarbeidet en Handlingsplan mot vold mot kvinner i nære relasjoner, og ber om at det øremerkes midler og vedtas forpliktende planer på alle nivåer for å gjennomføre denne planen - også på det kommunale nivå.  Nærliggende spørsmål er derfor:
Kjenner politikerne omfanget av vold mot kvinner bosatt i egen kommune?
Vet vi noe om antall barn som er utsatt for denne type belastninger?
Er det iverksatt noen egne kommunale tiltak spesielt rettet mot dette problemet - evt. tiltak som også omfatter dette problemet?
Synes politikerne dette er et så alvorlig problem at det bør iverksettes egne kommunale tiltak?
Bør det utarbeides en kommunal handlingsplan i forhold til problemet?
Bør kommunens politikere og administrasjon oppdateres på disse problemene, for eksempel med utgangspunkt i den nevnte Handlingsplanen og Amnestys rapport?

Som kommunestyrerepresentant i Lier forrige periode brakte jeg spørsmålene nevnt ovenfor på dagsorden i august/september i år. Jeg oppfordrer hermed de nye lokalpolitikerne om å følge opp utfordringene.

 
2 kommentarer

Fredag 30. november 2007 20:18: Bård Strand, Lier AP
Jeg er veldig glad for at Janicke Solheim fulgte opp denne saken på slutten av sin tid i Lier kommunestyre etter at jeg hadde brakt opp spørsmålet om kommunens manglende aktivitet i forhold til disse problemene gjentatte ganger. Bra også at hun fokuserer på dette igjen i sin nye posisjon.

Jeg kan forsikre om at kommunen ikke får fortsette sine unnlatelsessynder upåaktet i denne perioden, og det vil komme opp en sak om temaet på nyåret som følge av mitt vedvarende fokus på denne saken.

Fra mitt og Lier APs ståsted er dette den viktigste kvinnepolitiske saken nå. Også innvandrerjenter og norske jenter i religiøse sekter eller undertrykkende familier må få mulighet til å styre sine egne liv og sin egen seksualitet uten fare for tvangstiltak eller vold fra nærmeste familie.

Dette er viktig fordi den frihet de aller fleste jenter/kvinner opplever i Norge og Nord-Europa i dag er unik i verdenshistorien. Det er ikke uten videre gitt at denne friheten vil bli universell, om vi ikke hegner om den og avviser forsøk på å undergrave den også her hjemme.

Og Lier AP og jeg selv mener jenters/kvinners frihet, likeverdighet og mulighet til å velge er noe av det viktigste og beste i dagens samfunn. Vi tror hele samfunnet taper sammen med jentene om vi bøyer av i den kampen.

Derfor må kommunen benyttes til å motvirke en slik undergraving og hjelpe jentene mot å bli utsatt for slike grove overgrep. Det er langt viktigere enn å ivareta hensyn til familielivets fred og en forfeilet kulturrelativisme.

Vi er glade om Lier SV vil bistå oss i denne kampen videre.
Onsdag 5. desember 2007 00:09: Ninnie Bjørnland, Lier SV
Vold i familier er et stort problem i Norge. Det er tabubelagt og underrapportert. Ikke minst har skadevirkningene for barn som eksponeres for vold i sin egen familie blitt bagatellisert, så lenge barna ikke selv har blitt slått. Det er derfor viktig å se vold i familier som et samfunnsproblem, ikke bare et problem for enkeltindivider.

Tvangsekteskap og omskjæring av kvinner er en del av dette bildet. I tillegg til å forebygge omskjæring av jenter/kvinner, er det viktig at kommunen har kunnskap om hvor de skal henvise jenter/kvinne som er omskåret slik at de kan reopereres og åpnes. Kvinneklinikken ved sykehuset Buskerud tar imot jenter/kvinner uten henvisning fra lege, og utfører denne typen operasjoner. Kvinner som reoperers kan få et fullverdig seksualliv og føde trygt. I fht tvangsekteskap er det viktig at kommunen har kunnskap om hvordan slike saker skal håndteres, ikke minst hvillke handlingsalternativer jentene (og guttene) som står i en situasjon der dette er aktuelt har. Det er gjort mye arbeid på denne fronten allerede, ikke minst av ORKIS (Oslo Røde Kors Internasjonale senter) og Mira-senteret. Og vi har UDI-teamet, som kan veilede kommunene.

Jeg håper det store fokuset på omskjæring av kvinner og tvangsekteskap ikke tar bort fokus fra annen familievold fordi det angår "de andre" og ikke "oss". Typen familievold der far slår mor VET vi angår mange kvinner og derav også mange barn. Vi må derfor kunne ha to tanker i hodet samtidig, og ha som mål at INGEN barn i Norge skal måtte leve med vold, uansett hva slags form denne volden har! Ikke minst må rapporteringsplikten til barnevernet skjerpes inn både fra politiet og fra andre som ser at barn lever i familier der det utøves vold. Det er jo underlig da, at det stadig dømmes menn for vold mot kjærester, samboere, ektefeller og ekser, og barnevernet ikke har hørt om saken selvom det er barn i familien.

Konklusjonen er klar: Vi må sammen bekjempe vold i nære relasjoner, uansett hvilken form den har!

Flere saker fra arkivet

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Vold i nære realasjoner

- Dette er utrolig viktig. Lier LC tar et stort ansvar med nettopp dette temaet. Takk til Lier LC, sier Tonje Evju (bildet), leder av Lier AP

Vold påfører barna varige skader

Hva kan vi gjøre dersom man mistenker eller oppdager at barn er utsatt for vold i hjemmet? spør Tonje Evju (på bildet), leder for Lier Arbeiderparti.

Historisk - og aktuell

Kvinnekampen foregår over hele verden, hver dag, hele året. 8. mars er likevel spesiell, fordi det er en mulighet for feminister av begge kjønn til å markere for at kvinners rettigheter fremdeles er høyst påkrevet, skriver Janicke Karin Solheim.

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Fortsatt en lang vei

- Det er kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv, påpeker Janicke Karin Solheim på den internasjonale Kvinnedagen.

Damelørdag

Temaene er motivasjon, hjelpearbeid og vold i nære relasjoner. Innimellom blir det bevertning og hyggelig samvær.

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?

Leder av Drammens kvinnesaksforening og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim (bildet), tar opp dette spørsmålet til debatt.

Sviktet av alle

Den lille gutten Christoffer Kihl Gjerstad ble mishandlet til han døde av sin stefar (A-magasinet Aftenposten 17. april 2009).

Kvinnedagen 8. mars

I år blir det en annerledes markering i Drammen.

Fra 19 til 76 år

Alder og kjønn i det nye kommunestyret

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Jan Erik Vold – en poesiens arbeidshest

Det er ikke så mye å rope hurra for som lærer for tida. Men etter andre og tredje time fredag i kantina på Tranby skole, fikk jeg lyst til å slippe løs et aldri så lite, hurra. Der var Jan Erik Vold.

Ingen likelønn uten rett til full stilling

43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid.

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Opplev Berit Ås!

Torsdag 25. september kommer den 80 år gamle kvinnesaksforkjemperen og den første kvinnelige partileder til Papirbredden i Drammen

Deltakelse, mestring, innflyelse og likestilling

I samarbeid inviterer Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiet Kvinner Kan fredag og lørdag, melder Aud Watnebryn (på bildet).

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Innvandrerkommunen Lier

Mennesker fra hele 92 land er bosatt i Lier. Da gjelder å lytte og lære av hverandre --

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Flere natteravner

I år blir det natteravner også i Sylling, ved Engersand og på Gilhusodden

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Lier kommune svarer godt

Lier kommer på tredjeplass, bare slått av Bærum og Drammen, i en landsomfattende undersøkelse av håndtering av henvendelser fra publikum.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

Samleside for UKM 2007

Her finner du direkte linker til alt vi har lagt ut i forbindelse med ungdommens kulturmønstring 2007

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Asker er flyttet ned - Liungen kan få toppserieplass

I dag ble det endelig avgjort at Asker mister plassen i toppserien fotball kvinner. Dette kan åpne for Liungen som mistet plassen i fjor.

Fyll, vold og blod i helgen

Det er foreløpig ikke kjent om noen fra Lier var innblandet i de uvanlig mange fyll- og voldsepisodene i Drammen i helgen.

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Bedre dyrehelse og dyrevelferd

- Vi har tro på at forslaget om overføring av ansvar for veterinærtjenester til kommunene vil kunne være positivt, sier Siri Loe Svere fra Senterpartiet til Liernett etter kommunestyremøtet i går

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Lier blant de gjerrigste i går

Kommunen takker for god innsats, men Lier ble en av landets aller dårligste i gårsdagens TV-aksjon.

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Høye hæler og kvinneroller

- Likestilling og kvinners rettigheter er viktig, sier jeg til min søster samtidig som jeg tar oppvasken etter middagen. Ukens petit er ved Tonje Evju.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Norsk Kvinnesaksforening 125 år

Foredragsholder er Karin Stoltenberg som har vært en nøkkelperson i familie- og likestillingspolitikken, men har -- typisk nok, som kvinne -- fått altfor lite oppmerksomhet og anerkjennelse for dette, skriver her Janicke Karin Solheim (på bildet); leder for Drammen Kvinnesaksforening.

Hyggelig på biblioteket

Det er det forresten bestandig. Men ved å utvide aktiviteten utover lån av bøker og CD’er kan tydeligvis trivselsfaktoren økes ytterligere.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

En lang prosess

Det sier May Kværnstuen etter at LHL-huset i Nøsteveien i dag ble åpnet etter flere års arbeid.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

NM-sølv og 4. plass

Venke de Lange sikret andreplassen og Terje Fugleberg tok fjerdeplassen under norgesmesterskapet i hundekjøring i dag

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Håndballfinaler i Sylling

Søndag 13. april spilles finalene i Sør-Norge Cupen i Syllinghallen

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Sex og jenter

Har likestillingskvinnene fra 60- og 70-tallet fostret en misforstått frigjort jentegenerasjon? spør Tonje Evju i ukens petit.

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

Dansegalla for psykisk utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede trenger flere sosiale arenaer hvor de kan møte likesinnede.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Damtjern i fare

Både Runar Gravdal i SV og Naturvernforbundets Erik Jacobsen stilte noen kritiske spørsmål i Miljøutvalgets januarmøte. Svarene blir presentert i en melding på tirsdag

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Nettoverførte kommunestyremøter?

Da lokaldemokratiet var nytt i Lier, måtte de ivrigste stille opp utenfor gjestgiveriet på Heggtoppen for å få del i vedtakene. Nå kan direkte nettoverførte kommunestyremøter være rett rundt hjørnet.

Prisverdig innsats for kulturen i Lier?

Kandidater til kulturprisen 2010 må foreslås innen 1. september.

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Sykle til jobben i Lier?

Statens Vegvesen premierer trimaktiviteter. Har vi noe lignede i Lier kommune?

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

Natteravn i Lier 2007

Det er tid for natteravn i Lier.

Pressekonferanser fra Sweden Rock Festival

Av Therese Østnæs Olsen og Kjetil Gulsrud Olsen

Sommer 6

Seks av i alt sju

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

- Stopp støtten!

Leserinnlegg fra Thomas Klingen

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

- Formidabel dugnadsinnsats

Natteravnene er klare for en ny sesong

Vestregionen markedsfører seg gjennom kultur

De 13 kommunene i Vestregionen har i samarbeid med ulike aktører gått sammen om å markedsføre 13 arrangementer som er knyttet til vann. I brosjyren Opplevelser ved vann er det arrangement for enhver smak.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Det haster med påmelding til UKM

Fristen går ut 5. januar