Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Krf-lederen skriver videre: - Tjenesteutvalget i Lier har endelig fått saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte til behandling. Administrasjonen har brukt uforholdsmessig lang tid til utredning av saken, sett fra mitt ståsted. Når saken endelig blir fremmet, må jeg si at den gjelder en gruppe unge foreldre som tidligere er blitt tildelt og innvilget et gode, som den sosialistiske fløyen på Stortinget trakk bort med kort frist. Ja, vedtaket får i tillegg også tilbakevirkende kraft.

Saken skal behandles på møte på tirsdag 6. juni. Parallelt med denne saken legger også rådmannen frem en sak vedrørende åpen barnehage. Det er nok meningen fra rådmannens side å se disse to sakene i sammenheng. ”Ære være” rådmannen for initiativet! Takk for at saken endelig kom til behandling. Likevel blir jeg mildt sagt fortvilet over saksvedleggene.

Dette er de meste tragiske saksfremleggene jeg noen gang har lest i saksmengden jeg har arbeidet meg systematisk igjennom de fem årene jeg har hatt sete i Lier kommunestyre. Her finnes feil i plansjer og konklusjoner som ikke passer i forhold til de fremlagte tall, dokumentene er politisk farget og i noen tilfelles feilinformerende, slik jeg ser det.

Når jeg leser saksdokumenter fra rådmannen i Lier kommune forventer jeg kvalitet på saksinnlegget. Det skal legges inn politisk nøytrale saksopplysninger. Plansjer og kommentarer skal være riktige og tekst skal ikke gjentas for å nevne noen kriterier. Det er Lier kommunestyres oppgave å peke ut den politiske retningen gjennom drøfting og avstemming. Saksdokumentene skal være saklig og vise bredde av kunnskap som politikerne kan stole på, og som sikrer god forvaltning og solide demokratiske prosesser. Det foreligger ikke i disse to sakene, slik jeg ser det.

Bakgrunnen for behandlingen
Brynhild Heitmann mener det bør være egen valgfrihet om barneomsorg er en viktig demokratisk pilar i vårt samfunn. Her er hennes argumenter:

- Foreldre kjenner sitt eget barn og vet hva som er best for deres toåring. Foreldrene må selv få bestemme når de vil bruke barnehage eller ha egen omsorg for toåring.

I forbindelse med Lier kommunestyre sin budsjettbehandling i desember 2011 hadde flertallet i Lier kommunestyre et verbalpunkt i Handlingsprogrammet 2012-2015 punkt, 2.10 sitat:

«Den statlige kontantstøtteordningen reduseres i 2012. Rådmannen utreder om en kommunal ordning kan sikre mer valgfrihet og reduserer presset på plasser i barnehagene».

Pkt. 2.10 er et fellesforslag fra H,V,SP,FRP og H som i sin tid ble fremmet av V. Tiden holder nå på å renne ut for de familiene i Lier som har fått innvilget kontantstøtte for sin toåring i 2012, og som er fratatt den tidligere tildelingen.
Nå har tjenesteutvalget i Lier endelig fått saksfremlegg vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte til 2åringene.
Da kontantstøtten opprinnelig ble innført som ordning, var intensjonen å oppnå valgfrihet for foreldre; om de ønsket selv å ha daglig omsorg for barnet eller å bruke barnehage. Ordningen har vist seg å være beskattet som en god ordning på tvers av partier og aldersgrupper av foreldre. Valgfriheten er verdifull når foreldre står der med et barn og skal vurdere hva som er godt for eget barn.
Høsten 2011 gjorde regjeringen et vedtak om å redusere kontantstøtten til toåringene. Dette skulle hasteinnføres og gjennomføres fra 1. august 2012 og i tillegg skulle ordningen ha tilbakevirkende kraft, slik at foreldre som tidligere har fått innvilget kontantstøtte frem til 3 år, nå blir frarøvet dette tilskuddet til familieøkonomien fra 1. august 2012 på tross av tidligere innvilget søknad. Dette er helt utrolig at en sosialdemokratisk regjering kan gjøre dette mot en gruppe innbyggere, sett fra mitt ståsted
.

For de familiene i Lier som blir berørt av den nye ordningen er det viktig å vite hvilke muligheter vi i Lier kan tilby. Derfor er det viktig med en god og demokratisk riktig saksbehandling av denne saken.

- Mange kommuner har opprettet et kommunalt tilbud om kontantstøtte og på den måten bevart valgfriheten for barnets foreldre. Dette har også minsket press på barnehagen og samtidig spart kommunale kroner totalt.

Sitat fra saksbehandlingen i Os kommune, som har innført kommunal kontantstøtte:

"En slik ordning vil ikke påføre kommunen ekstra kostnader, tvert imot – en barnehageplass koster kommunen mye mer per mnd enn en kontantstøtte på kr 4,000,-. I dag får Os kommune trekk i rammefinansieringen for de barna som mottar kontantstøtte. Når regjeringen nå fjerner kontantstøtten for toåringer, vil kommunen ikke lenger få dette fratrekket, men i stedet motta midler til barnehageplass for alle toåringene. Dermed vil kommunene ha midler til å kunne tilby kommunal kontantstøtte uten at dette går ut over andre tjenestetilbud."

Andre kommuner og regioner:

Nedre Eiker: En barnehageplass, årlig pris 180.000 kroner. Kontantstøtte: 40.000.

Rogaland: "Beregninger viser at det kan være økonomisk lønnsomt for kommunene å innføre lokal kontantstøtte. Dette må likevel ikke bli en sovepute for kommunene for ikke å bygge nok barnehageplasser."

"Kristiansand: "De sosialistiske partiene har beskyldt kontantstøtte-ordningen for å være en betydelig hindring for integrering, noe som er det en sørgelig avsporing. God integrering må løses gjennom bedre adgang til arbeidsmarkedet og gratis kjernetid i barnehagen, kombinert med god språkopplæring til barn og voksne – ikke ved å fjerne valgfrihet for foreldre. Når vi har en regjering som ikke respekterer småbarnsfamilienes valgfrihet, kan og må lokaldemokratiet trå til og sikre den!"

Tjenesteutvalget, les mer her om onsdagens møtehttp://www.lier.kommune.no/files/612/Innktu0612.pdf

KrF

1 kommentar

Mandag 4. juni 2012 14:36: Liungen
Dette som Brynhild Heitmann forteller er vel ennå en grunn til at politikere føler seg tilsidesatt og nedvurdert.

Flere saker fra arkivet

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Krf inviterer til debatt

Gruppeleder og ordførerkandidat Brynhild Heitmann spør om Samhandlingsreformen er ansvarsfraskrivelse eller løsning.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Slutt på sommerslukkingen?

Peter Dreier og Lier Arbeiderparti har lenge protestert mot sesongslukking av gatelysene. Nå er ordføreren enig, og dermed ser det lysere ut.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Rødt, gult og grønt signal

- Hva betyr dette da, dere? spurte Bård Backe fra Lier Hørselslag barna på Utsikten, da "Lydia" ble demonstrert på tirsdag --

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag

Nettoverførte kommunestyremøter?

Da lokaldemokratiet var nytt i Lier, måtte de ivrigste stille opp utenfor gjestgiveriet på Heggtoppen for å få del i vedtakene. Nå kan direkte nettoverførte kommunestyremøter være rett rundt hjørnet.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Idrettsmillionen fordeles

Rådmannens forslag til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er lagt fram og "ballen spilles" nå over til Ulla og de andre politikerne

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Om skoler og fornuft i Lierpolitikken

I Lierposten 13.mai har en kampklar pappa på Sjåstad, Dag-Frode Gulsrud, innlegg der han avslutter med liste over medlemmer i kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget og spørsmålet “er det noen fornuftige mennesker på denne listen ? ” Likeledes er det et innlegg fra FAU på Nordal skole om spørsmålet om nedlegging av skoler og et innlegg fra Ingar Dalen om skolekretsene.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Hvem vil kjøpe Valstadhaug?

Leder for barnehagen, Brit Landstad, var til til stede da andelshaverne vedtok salg i går, men er optimistisk med tanke på videre drift.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Som en full mann på strøket

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) synes at Erik Hære har et bra poeng vedrørende skoleutbygginga på Høvik/Stoppen ---

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --