Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Rådmann Christensen foreslo først å gi dispans for bruk av sanitæranlegget på Lierskogen mottak. Nå anbefaler han at klagen avvises og at saken avgjøres av fylkesmannen. Vi sendte et sett spørsmål, her er svarene.

Rådmannen fikk oversendt følgende spørsmål:

1) Mener du planutvalget bryter forvaltningsloven med tanke på forskjellsbehandling (med tanke på at Sivilforsvaret kan benytte anlegget det her nektes dispans for)
 
2) Vil det at-  alle medlemmene av utvalget innrømmer å ikke kjenne til stortingets øremerkede bevilgning til utbedring av anlegget, at flere av medlemmene ikke kan gjøre rede for hva de egentlig så på befaring, og flere av medlemmenes uttalelser om at det egentlig ikke dreier seg om sanitæranlegget, men helt andre ting - si at de bryter forvaltningsloven med tanke på urimelighetsprinsippet?
 
3) Er det noen grunn til at overnevnte forhold ikke er berørt i utredningen av saken? Anser ikke rådmannen en øremerket bevilgning fra Stortinget og en søknad til behandling i Asker som relevante saksopplysninger?
Her er svarene:
1) Kravene om utbedring av bygninger og sanitærablegg ble satt i forbindelse med en bruksendring fra sivilforsvarsleir til kombinert sivilforsvarsleir/asylmottak, altså en utvidet bruk. Bruksendring/vesentlig utvidet bruk er søknadspliktige tiltak etter pbl. § 93 punkt c, og kommunen kan sette nødvendige betingelser for en tillatelse. Som kjent skjedde dette i vedtaks form, riktignok slik at fylkesmannen opphevet noen av dem. Det har ikke meg bekjent vært uenighet mellom Lier kommune og UDI mht. nødvendigheten av (og de formelle kravene som begrunnet) en slik praktisering av regelverket.

2) Kommunens politiske ledelse, formannskap og kommunestyre ble informert om daværende regjerings beslutning om å fremme en proposisjon som utpekte Lierskogen som lokalisering for et ventemottak. Rådmannen ble oppringt fra departementsråden i Kommunal- og regionaldepartementet samme morgen som dette skulle behandles i statsråd, sørget for å formidle innholdet i hovedtrekk videre og har - såvidt jeg husker - senere lagt fram såvel kopi av proposisjonen og brev fra departementet som referat fra møter med UDI i meldings form. Formannskapet er også informert direkte av UDI's representanter (Manuela Ramin-Osmundsen og Odd-Erik Asker) om proposisjonen og forholdene rundt UDI's arbeid. Det framgår tydelig av proposisjonen og orienteringene at regjeringen har bedt Stortinget om en bevilgning på 16 mill kroner som bl.a. skal anvendes til sanitær-/avløpsanlegg.

Jeg presiserer at det aldri overfor meg er reist tvil om disse spørsmålene eller har vært grunn til å tro at folkevalgte ikke er inneforstått med betydningen av proposisjonen. Jeg har ingen mulighet bedømme utsagn basert på tredjehånds formidling og vil derfor ikke vurdere eller kommentere deres utsagn eller hensikter ytterligere.

3) Stortingets bevilgning har i seg selv ingen betydning for den prinsipielle behandlingen av spørsmålet om dispensasjon, slik tilsvarende ville gjelde for en hvilken som helst tiltakshaver. Vanligvis omhandler ikke saker behandlet etter plan- og bygningsloven vedkommendes økonomiske evne og det har ved rådmannens saksforberedelse ikke vært særskilte årsaker til at dette skulle ha virkning for saksbehandlingen. Forøvrig viser jeg til saksframlegget som ligger til behandling i planutvalget 21. februar (klage fra UDI), der de juridiske problemstillingene er grundig omtalt.


Mvh
Hans-Petter Christensen
Lier ventemottak Lierskogen

Flere saker fra arkivet

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Fjordbyens fremtid

Fjordbyrådet ble i kveld orientert om forstudiet for utviklingen av en fjordby på Brakerøya og Lierstranda.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

Krf inviterer til debatt

Gruppeleder og ordførerkandidat Brynhild Heitmann spør om Samhandlingsreformen er ansvarsfraskrivelse eller løsning.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Åpent brev til kommmunestyrerepresentantene

Over hele landet sitter kommunestyrerepresentanter og fortviler over manglende innsikt i økonomi og kommunalforvaltning. Det er ikke uten grunn at et eget kapittel i faget kommunalforvaltning er kalt rådmannsvelde. De færreste politikere har hverken studert økonomi eller kommunalforvaltning. Man skal ha stor respekt for disse amatører som bruker sin fritid til å gi seg i kast med dette i demokratiets tjeneste.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Med vantro og sorg

- Det var med vantro og sorg jeg mottok beskjeden om Terje Sagvoldens bortgang fra ordføreren, skriver rådmann Hans-Petter Christensen i et minneord.

Boligskandale?

Tette kloakkrør forårsaket at hele første etasje ved de tilrettlagte biligene på Gifstad ble oversvømmet.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Kommer og går i Rådhuset

- Det er åpenbart at det er en utfordring og lite ønskelig at vi i praksis har hatt to stillingshavere de siste fem-seks årene, sier rådmann Hans-Petter Christensen som kommentar til nok et skifte av kommunalsjef for undervisningssektoren ---

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Liung ny kommunalsjef

Bente Gravdal er tilbake i Lierskolen etter ni års innsats i Drammen som rektor

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Over en milliard i gjeld

Rådmann Hans-Petter Christensen (bildet) og politikerne har noe å gruble over når Lier kommunes gjeld vil øke betydelig de neste to år

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Hva nå Lier kommune?

Lier kommune og leietaker for toget har inngått forlik etter snart to års tvist, og i mellomtiden har det grodd godt rundt togsettet på Lier stasjon

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nett

Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL, som står bak kunstsnøanlegget på Eiksetra, lanserer nå et eget nettsted som blir kontinuerlig oppdatert

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Nettoverførte kommunestyremøter?

Da lokaldemokratiet var nytt i Lier, måtte de ivrigste stille opp utenfor gjestgiveriet på Heggtoppen for å få del i vedtakene. Nå kan direkte nettoverførte kommunestyremøter være rett rundt hjørnet.

Må betale tvangsmulkt

Rådmannen i Lier ber planutvalget avslå søknaden fra Bauhaus om å slippe å betale 197 500 kroner for ulovlig skilting ved varehuset

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Lier svarte ikke til forventningene

Dette sier Ellen Benestad til Østlandets Blads nettutgave. Ellen Benestad begynte 30. juni i år som Kommunalsjef, med ansvar for kultur, undervisning og barnehager i Lier Kommune

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Med to bein på fire hjul

Skateparken ved Hegg skole ble innviet fredag kveld, i forbindelse med Lierdagene 2011.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har gjort store og stygge naturinngrep og neglisjert skiltreglene i Lier kommune.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Linnesstranda naturreservat

Fylkesmannen har engasjert seg for å sikre naturreservatet langs sjøkanten på Linnesstranda bedre. Selv om jeg har forståelse for at naboene har et ønske om "pe (...)

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Tranby bibliotek reddet

Formannskapet sa nei til rådmannens forslag om legge ned Tranby Bibliotek

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Trimmer og jurist blir pensjonist

Kjell Arne Reistad, kommuneadvokaten i Rådhusets 4. etasje, har trivdes med både jobb og trim i vel 17 år

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.