Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

I Lierpostens leder for noen dager siden, ble det slått fast at politikerne i Lier har mistet tilliten til UDI. Dette er nok svært langt på vei korrekt, men saken er mer alvorlig enn som så - ikke bare for de som er grunneiere og beboere rundt mottaket. Kommunen og lokalsamfunnet overstyres og påføres et ansvar fordi regjeringen ikke har kontroll over verken UDI eller innvandringspolitikken. Når Martin Kolberg som representerer den samme regjering, tilbyr seg å kjempe for naboene på Lierskogen, så virker en slik redningsaksjon nokså patetisk.

På UDI’s informasjonsmøte med naboer og grunneiere torsdag 30.juni, ble man ikke særlig klokere med hensyn til hva slags type mottak som kommer eller når det kommer. Vinklingen på informasjonen etterlot et klart budskap om at myndighetene tar som en forutsetning at mottaket skal gjenåpnes og da med en adskillig større kapasitet og utvidede faciliteter. Fra UDI’s side ytrer man behov og ønske om dialog og samarbeid, men vi er ikke overbevist om det er faktisk det man er ute etter. UDI opplever motstand og innvendinger utbyggingsplanene som heller plagsomt. Det er tydeligvis sider av saken vi andre ikke forstår oss særlig på og ble oppfordret til å lese oss opp på fakta. En god del spørsmål ble ikke besvart, bagatellisert eller omgått i relativt uklare vendinger.

Med hensyn til om UDI hadde vurdert alternative lokaliseringer, ble det opplyst at Lierskogen var valgt fordi denne lå mest gunstig til i forhold til sentralt, berørte organer (i Oslo). Statsbygg overtar/kjøper eiendommen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og vil derved stå som byggherre. UDI blir leietager og ansvarlig drifter av mottaket, men må i planprosessen nødvendigvis være premissleverandør til Statsbygg som ikke var tilstede på møtet. UDI må over sitt budsjett betale hele gildet. Dette vil også måtte inkludere en eventuell innfrielse av kommunens krav om at mottaket skal ha en ny adkomstvei. I denne sammenheng må man likevel ha gjort seg noen tanker om bl a totalkostnadene når UDI opplyste at kommunens beslutning innklages til fylkesmannen, nettopp for å unngå veikravet. Fylkesmannen er som kjent statens forlengede arm. Tidligere erfaringer med kombinasjonen UDI/Fylkesmannen er ikke særlig oppløftende. Lier kommune slet i lange tider med å få UDI til å knytte avløpet fra mottaket til Liers nett, men Fylkesmannen besluttet dispensasjon fra de krav som den samme stat har pålagt kommunene i forurensingssammenheng. Ergo, alle offentlige krav gjelder for oss andre, men tydeligvis ikke for statlige organer. Avløpet havnet til slutt i Asker kommunes nett. Ytterligere 5 krav fra Lier kommune ble den gangen strøket fra listen av fylkesmannen. Dette dreiet seg i hovedsak om vei og trafikksikkerhet.

I det hele tatt sitter man igjen med en beklemmende følelse og uforrettet sak når UDI’s regionaldirektør forsøkte å fendre av sentrale spørsmål i saken. Hun viste gjentagne ganger til at det er for tidlig å si noe mer konkret om beskaffenhet på mottaket og tidspunkt for gjenåpning. På en annen side lekket det likevel ut en del mellom linjene som tilsier det stikk motsatte.

Av erfaring er nok asylmottakssaker jamt over kompliserte. Men man løser ikke utfordringene ved overkjøring, arroganse, bagatellisering, mangel på informasjon. Dette i kombinasjon med håp og tro om at velbegrunnede motforestillinger, usikkerhet og bekymringer roer seg over tid og at det deretter blir en grei match å trumfe løsninger på plass.

UDI og Lier kommune har blitt enig om en kjøreplan som bl a innebærer bedre kommunikasjon mellom berørte parter. Dèt høres jo i utgangspunktet greit ut, men det som i tillegg bør skje er at kommunestyret i august tar stilling til 2 forhold: Ved hjelp av alle berørte parter, å få frem en konsekvensanalyse av et eventuelt nytt mottak på Lierskogen. For å ta UDI på ordet; ingenting er vedtatt ennå - med andre ord, her bør vi ha rimelig tid til å gå i gang med et slikt arbeid. Med utgangspunkt i det de fleste aner kan bli et kjempemottak med tilhørende utfordringer og problematikk, så er det ikke tilstrekkelig at bare sikkerhetsrisikoen med mottaket utredes. Her må en kartlegging av alle materielle krav på plass og hvilke kapasi-tetsutvidelser mottaket vil måtte innebære for det kommunale tjenesteytende apparat. Det kan på ingen måte være tilstrekkelig å sjanse på at de fremtidige, statlige overføringene til Lier som vertskommune, dekker de faktiske kostnader. Hvis en slik konsekvensanalyse ikke kommer på bordet, vil man selvsagt heller ikke kunne ta forsvarlig stilling til mottakssaken.

Det andre forholdet, som rådmannen signaliserte under møtet, er at et slikt mottak bør inn i kommuneplanen. Dette er vi uten videre enig i, men et vedtak om dette bør basere seg på den nevnte konsekvensanalysen og om den eventuelt skulle resultere i et ja til et nytt mottak.

Fremskrittpartiet i Lier har tatt flere initiativ i denne saken. I forbindelse med Lierdagene stilte vår partiledelse opp på mottaket og kunne ved selvsyn se den ulovlige oppsetting av brakkebyen inne på området. I møte med beboerne og grunneiere kom det frem at inntil brannen i fjor sommer, var situasjonen i og rundt mottaket preget av sammenhengende engstelse og utrygghet. Besøket ble også omtalt i lokal og riksmedia. Regjeringen ble i Stortinget noen dager etter utfordret av bl a FrP i saken som vil bli fulgt opp.

Etter vår mening kan det ikke herske tvil om at Lier kommune har tatt sin del av jobben med å være vertskommune for mottaket i rundt 10 år. UDI opplyste på møtet at det er p t 120 mottak fordelt på 108 kommuner. Vi er klar over at myndighetene har nasjonale hensyn og internasjonale forpliktelser å ivareta i denne sammenheng. Ikke desto mindre føler vi at tiden er inne til at man i det minste forsøker å fordele belastningen på kommuner som ennå ikke har fått prøvd seg. Vi tenker her på at det er en rekke av disse som ønsker seg denne type mottak.

I Norge har vi lange tradisjoner for å anvende det representative demokrati. Det vil si at folkevalgte organer er de som på vegne av befolkningen tar stilling til fordelingen av byrder og goder i samfunnet. Men det hender at det oppstår situasjoner som tilsier at det politiske systemet likevel gjør klokt i å spørre sine velgere til råds. Det er nok mange som føler at mottakssaken på Lierskogen nettopp er av en slik karaktèr. Derfor ligger det farlig nær å foreslå en rådgivende folkeavstemming i Lier - med tema for eller i mot nytt mottak på Lierskogen.

Lierskogen 5.juli 2011

Per Vemork

4.kandidat

Lier FrP

FrP

2 kommentarer

Onsdag 6. juli 2011 23:23: ----------
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Torsdag 7. juli 2011 07:33: Redaksjonen
Bård Strand (Lier Arbeiderparti) har kommentert denne saken. Kommentaren er publisert som en egen artikkel:
http://www.liernett.no/5518-arbeiderpartiet-tar-situasjonen-paa-alvor

Flere saker fra arkivet

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

Innertier eller skivebom?

Det er nå invitert til høring på den fremlagte kollektivtransporten for Buskerud. Det blir spennende å se hvordan de berørte kommunene innen Buskerudbyen kommer til å håndtere saken som inneholder litt av hvert av sprengstoff.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nett

Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL, som står bak kunstsnøanlegget på Eiksetra, lanserer nå et eget nettsted som blir kontinuerlig oppdatert

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Pressemelding fra Sylling IF, hovedstyret

Sylling IF´s hovedstyre er av den oppfatning at oppslagene i Drammens Tidende lørdag 11.10 og på Lier-Nett 13.10 om forholdene i foreningen savner forankring i de faktiske forhold og på en feilaktig måte skaper inntrykk av en idrettsforening i krise. Det er ikke tilfellet. Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene.

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Brannbiler i Drammen

VG har satt fokus på standarden på brannbiler og bredskap i Norge i dag. Og det er ille.

Nettoverførte kommunestyremøter?

Da lokaldemokratiet var nytt i Lier, måtte de ivrigste stille opp utenfor gjestgiveriet på Heggtoppen for å få del i vedtakene. Nå kan direkte nettoverførte kommunestyremøter være rett rundt hjørnet.

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Brannen på Frogner sykehjem

Brannen på Frogner sykehjem henlagt etter bevisets stilling

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

Lierskogen og OL-drømmen

BAKSPEILET: Eventuell likhet med andre hendelser den siste uken er mer eller mindre tilfeldig.

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Linnesstranda naturreservat

Fylkesmannen har engasjert seg for å sikre naturreservatet langs sjøkanten på Linnesstranda bedre. Selv om jeg har forståelse for at naboene har et ønske om "pe (...)

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Det blir ventemottak på Lierskogen

Fylkesmannen ga UDI medhold i klagen.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen