Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Innertier eller skivebom?

Det er nå invitert til høring på den fremlagte kollektivtransporten for Buskerud. Det blir spennende å se hvordan de berørte kommunene innen Buskerudbyen kommer til å håndtere saken som inneholder litt av hvert av sprengstoff.

Innlegget er skrevet av  Per Vemork, Lier FrP


Forslaget er omfattende, bestående av en fasett av mange forhold, men fremfor alt, fremstår det som tildels nedslående lesning. Fremlegget virker uoversiktlig, nokså tannløst og uten særlig spenst. Det er ganske forunderlig at når man først drar i gang en sak som dette og faktisk mener å ha en alvorlig utfordring m h t å få orden på kollektiv-trafikken, så er man svært lite visjonær, heller ikke særlig ambisiøs. Hva kommer det av at ledelsen bak Buskerudbyen ikke finner at erfaringene fra deres ekskursjon til Winterhur i Schweiz bør kunne ha en positiv overføringsverdi til Buskerudbyen? Hvorfor skyver man deres oppfinnsomme og gode løsninger fullstendig til side og isteden velger den tradisjonelle avgiftspisken som et irriterende og negativt ladet virkemiddel? I det hele tatt, hvorfor ikke se seg omkring og ta lærdom av hvordan man har løst slike utfordringer andre steder i verden og hvor man har kommet i mål med å trekke befolkningen konstruktivt med uten former for avgifter?

Man kan uten videre støtte hovedtrekkene i forslaget til kollektivtransportplan. Men planen mangler en stadfestelse av at fylkeskommunen som regional samferdselsmyndighet, faktisk vil følge opp planens mål og strategier, herunder med nødvendig finansiering. Også beskrivelsen av handlings-programmet for kollektivtrafikken mangler fra fylkeskommunens side. Det er opplagt at dette er av interesse for kommunene. Fortsettelsen skal bli interessant å følge, fordi forsterkning og vekst i kollektivtilbudet neppe vil kunne realiseres som følge av en svak fylkeskommunal økonomi. Det kan ikke herske tvil om at finansieringsutfordringen blir den vanskeligste jobben i forhold til et fremtids-rettet enkelt og attraktivt kollektivtilbud. Fylkeskommunen bør gjerne oppfordres til å omprioritere innenfor egne rammer og prøve å få staten til legge penger på bordet. Men vi har ikke tro på at det er realisme i dette.

Det er lett å la seg blende av at prosjektet mottar 280 millioner kroner fra staten. Men dette er for blåbær å regne hvis noen tror at pengene i tillegg til planlegging, administrasjon og investeringer, også skal rekke til nødvendige stimuleringstiltak og driften av kollektivtilbudene. På en annen side er det glimrende når prosjektet nå deler ut noen millioner av disse pengene til gang og sykkelveier i de berørte kommunene. Men dette kan ikke være forutsetningen for i neste omgang å tillate seg å belaste privatbilismen! For å finansiere kollektivtransporten i tettbygde strøk, er det foreslått innført en tilleggsfinansiering av denne som samtidig bidrar til å redusere bruken av privatbil, som f eks bompenger, veiprising, køprising og/eller parkeringsrestriksjoner. Som antydet ovenfor er det svært lite som tyder på at Buskerud fylkeskommune sitter på et overflødighetshorn som i hovedsak skal kunne dekke utbyggingen og styrkingen av kollektivtrafikken. Det er ingen tvil om at intensjonen dreier seg om at privatbilismen skal belastes , begrenses og helst fjernes. Dette er en annen variant av landeveisrøveri enn den staten vanligvis benytter når dreier seg om å inndra befolkningens kjøpekraft og bruker klima og miljø som vikarierende argumenter. Man kan undres over om man i det hele tatt har vurdert den situasjon som oppstår når bilen så å si blir borte fra tettbygde strøk og at den som finansieringskilde tørker inn? Hva gjør man da? Denne delen av forslaget bør derfor tas ut av planen og lokalpolitisk realitetsbehandles etter at man har sett strukturen på Buskerudbypakke 2.

Forslaget til Nasjonal transportplan 2014 - 2023, omtales nærmest som et lykketreff for Buskerud-byen fordi prosjektet nettopp nevnes der. Ja, mon dèt. Ser man f eks på komplekset rundt behovet for å ferdigstille RV23, i kombinasjon med planene for et nytt tunnelløp under Oslofjorden, opprett-holdelse av dagens bomavgiftsystem i tillegg til ennå en ny bomstasjon på strekningen, så kan heller ikke dette sies å være særlig oppløftende lesning. Det er sannelig på tide at hele strekningen fra avkjøringen på E6 på Drøbaksiden og helt frem til Drammen sees på som en helhet. Når dèt ikke skjer så er dette resultatet av handlingslammelse og stillstand i norsk samferdselspolitikk og tjener verken berørte lokalsamfunn, næringsliv eller bilister.

Et viktig virkemiddel for måloppnåelsen for kollektivtrafikken, er at en samordnet arealpolitikk skal inn på banen. Dette for systematisk å sikre at all ny utbygging skal finne sted rundt trafikkknute-punktene for buss og bane. Man kan gjøre seg en lang rekke tanker rundt dette. I fall deltager-kommunene her mister sin selvråderett ved at det nye fellesskapet skal sitte med beslutnings-myndigheten, ja, så risikerer kommunene å få en ny type overstyring i tillegg til den som stat og fylkesmann utgjør. Ønskelig? Neppe!
Det foreliggende forslaget til kollektivtransportplan har opplagt en rekke positive siden ved seg, men utfordringen er at man fremfor alt bør finne til gode og realistiske, gjennomførbare og evaluerbare løsninger, ikke bare for kollektivtrafikk og arealdisponering, men også for energibruk, alternative drivstoffer, valg av teknologi , materiell, universell utforming, osv.. I tillegg mangler planen en informasjonsstrategi rettet i hovedsak mot innbyggerne og næringslivet.

Med den størrelse og betydning denne saken har for alle som oppholder seg og virker innenfor planens nedslagsfelt, fortjener den å bli grundig belyst og behandlet før de endelige beslutningene fattes. På en annen side virker som om deler av prosessen går svært raskt, ja for raskt. Det kan derfor hende at det er smart å sjekke etter om at man faktisk har riktig bakkekontakt før man går videre - for å si det på den måten. Det hender innimellom at saker sendes i retur til administrasjonen. Det kan være nærliggende å foreslå at det samme skjer med denne saken. 

Flere saker fra arkivet

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Reis smartere, men hvordan?

Det er prisverdig at Buskerudbyen forsøker å forbedre kollektivtrafikken, men det er meningsløst å bruke hundretusener på reklamekampanjer som skaper inntrykk av at forbedringene allerede er på plass og at det nå er opp til de reisende å skjerpe seg.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Bedre dyrehelse og dyrevelferd

- Vi har tro på at forslaget om overføring av ansvar for veterinærtjenester til kommunene vil kunne være positivt, sier Siri Loe Svere fra Senterpartiet til Liernett etter kommunestyremøtet i går

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Åpner for kollektivtrafikk på anbud

Fylkestinget har åpnet for at kollektivtrafikken i Buskerud skal ut på anbud. Det betyr at operatører kan få bonus når antall passasjerer øker.

Kjører rett forbi

NSBs nye ruteplan blir ikke endret. Lier og Buskerudbyen har forsømt pendlerne.

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

Vil overvåke ungdommen

For å få bukt med ungdomsfylla i Lier foreslår sosialsjefen å leie inn Securitas til å spane på ungdommene.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Lierdagene i støpeskjeen

Kommunen må spare, og kultursjefen vil gjøre de populære Lierdagene mindre ressurskrevende. Samtidig er det er flere påtrengende utfordringer.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Lier blant de gjerrigste i går

Kommunen takker for god innsats, men Lier ble en av landets aller dårligste i gårsdagens TV-aksjon.

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Stadig dårligere kollektivtilbud

- I Lier blir det stadig vanskeligere å benytte kollektiv kommunikasjon, sier Lier Frps formann Lars Haugen.

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Ikke bare velstand

Vi må ikke unnlate å gjøre noe som vi om tjue år vil si at var dumt vi ikke gjorde

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

Over halvparten leverte momsoppgave på nett i Buskerud

Stadig flere av de næringsdrivende i Buskerud leverer momsoppgaven sin over internett. I august i år ble over halvparten, 51,4%, levert på denne måten. Det er store variasjoner mellom kommunene. De næringsdrivende i Ål topper listen med 68,2%, mens Rollag er på bunn med 27%.

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Vedlikeholdsfella

Ukens petit er av Rune Elven

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Flertall for Buskeruds smarte energiforslag

Buskerud Venstres stortingskandidat la frem sitt energiforslag på landsmøtet i Stavanger

To gebyrer og to forelegg

Det var fasiten etter at politibetjent Arvid Dahl og hans kolleger i dag tidlig hadde kontrollert sikkerhetsutstyr for barn i bilene på vei inn til Høvik skole.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.