Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: da990dbdbd37ca1b59a1907d0182056a

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Per Vemork, som representerer Lier Frp i Lier kommunestyre og nestleder i kommunens miljøutvalg, har skrevet den følgende artikkelen:

Asylmottakssaken har ridd Lierskogsamfunnet som en mare i snart 10 år og gjør det fortsatt med forsterket kraft. Det avhjelper aldeles ikke situasjonen at Martin Kolberg som en presumtivt ansvarlig stortingsrepresentant, autorisert dukker opp med beskjed om at det blir mottak på Lierskogen enten man vil eller ei. Godtar man en permanent løsning, så kan han garantere ny vei og sikkerhets-skjerming. Skulle han ha rett her, så er dette et maktovergrep på både befolkningen og lokaldemo-kratiet. Dermed står dette også i skarp kontrast til det oppfølgingsmøtet som fant sted 18.november i år mellom UDI og ledelsen i Lier kommune.

 Essensen av møtet var at det ikke hadde skjedd noe nytt i saken og at UDI fastholdt at de skulle kjøre en helt åpen prosess overfor lokalsamfunnet. Kolbergs opptreden i saken synes således ikke å være koordinert med UDI. Hans budskap ekskluderer alternative løsninger, skaper ytterligere forvirring, oppgitthet og ny usikkerhet. Opptrer Martin Kolberg her på vegne av Regjeringen/Justisdepartementet/UDI eller er han rett og slett en løs kanon på dekk?

Kolbergs rolle som sendebud for myndighetspersoner som han ikke vil opplyse hvem er, minner ikke mye om hans eget partis uttalte behov for mer demokrati, åpenhet og ikke naivitet. Lier kommune har tidligere akseptert mottaket kun som et midlertidig mottak. Vi har friskt i erindring at under møtet mellom kommunen og UDI på forsommeren i år, fremkom det at UDI ønsker et permanent mottak med multifunksjoner. Utbyggingen skal skje i regi av Statsbygg med UDI som premissgiver og leietager.

Er det slik at myndighetene faktisk prøver å påtvinge oss til et permanent mottak ved å true med at dersom vi ikke går med på dette, så risikerer vi å få et ennå verre, midlertidig mottak? Løsningen til fredligere sameksistens på Lierskogen skal ifølge Kolberg være en radikal omlegging av hva slags klientell asylmottaket skal ha. Mens mottaket hittil har vært benyttet til avviste asylsøkere, vil alternativet være å bruke mottaket til asylsøkere som har håp om å få bli i Norge. M a o, løsningen er å fylle opp med bare snilt klientell. Hvordan makte å håndtere en slik segregering i praksis? Naivt!

Ikke før har fylkesmannen i Buskerud gitt UDI medhold i UDI’s klage på kommunens vedtak om krav til ny veitrasè, knyttet til et mottaksgrense på inntil 300 plasser, opplyser Kolberg at staten likevel har penger til ny vei. Over dyrket mark eller ekspropriasjon og utbedring av den gamle, privateide? Den ene offentlige hånd vet tydeligvis ikke hva den andre gjør!

Under FrP’s interpellasjon i kommunestyret 4.november i år, oppfordret vi sterkt til at kommunen så raskt som mulig bringer asylutbyggingssaken inn i kommuneplanprosessen. Derved får man et formelt og godt grunnlag til å kunne iverksette en konsekvensanalyse, herunder risiko-/sikkerhetsaspektet som naturlig nok er svært fremtredende. Til syvende og sist dreier ikke denne saken seg utelukkende om beboerne rundt senteret, men hele Liers befolkning. En mottakskapasitet på 450 plasser eller mer, vil naturlig nok representere en belastningsøkning også på kommunens tjenesteytende apparat. Dette må vi naturligvis få en oversikt over.

Det er forunderlig at Kolberg kan utrope seg ombudsmann for beboerne i denne saken så lenge ingen av dem har ytret et slik et ønske. Hans uttalelse om at vi begynner nå med nabomiljøet, så får Regjeringene snakke med kommunen, reiser naturlig spørsmålet om hvem er vi ?

Lier har gjort sin del av jobben med å være vertskapskommune for asylmottaket i snart 10 år. Det er derfor nedslående å erfare at UDI ikke er tilnærmelige når det angivelig er en rekke andre kommuner som er interessert.

Vi regner med at Liers nyvalgte ordfører vil i starten av Kommunestyremøtet 12.desember gi en orientering om kommunens møte med UDI 18.november. De siste dagers hendelser vil forhåpentlig også bli kommentert.

Per Vemork

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 10. desember 2011 21:05: Bård Strand
Det er selvfølgelig frustrerende for FrP at de ikke er med på løsninger på de utfordringer vi har. Men hva er egentlig FrPs alternativ?
Tidligere har FrP fremmet forslag om folkeavstemninger og andre meningsløse blindveier. AP har hele tiden forholdt seg til hva som er praktisk oppnåelig.
Som FrP burde vite, er plan- og bygningsloven en "ja-lov", dvs. at dersom en grunneier/tiltakshaver, i dette tilfelle staten, ønsker å utnytte sin eiendom i tråd med lov, forskrift, vedtekt, kommuneplan og reguleringsplan, så har ikke kommunens bygningsmyndighet lovlig adgang til å hindre det.
Dette innebærer at eventuelle forbedringer, innskjerpinger eller i dette tilfelle merytelser man ønsker, må oppnås gjennom andre kanaler enn de juridisk funderte.
Alle som har hatt noe som helst med UDi å gjøre, vet at det finnes enklere samtalepartnere.
AP og Martin Kolberg har gjennom sine kanaler lagt politiske føringer for UDis agering i denne saken som kan innebære viktige merytelser for Lierskogen.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode