Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Det er reist mange spørsmål omkring ventemottaket den siste tiden. Sentralt er spørsmålet om hvordan dette vil påvirke det daglige liv på Lierskogen. Naturligvis vet ingen hva framtida bringer, men det er viktig å møte etableringen av en stor institusjon med konstruktive ideer og holdninger.

Vi valgte derfor å stille noen spørsmål til alle politiske partier representert i kommunestyret, ordfører Ulla Nævestad, Harald Nesset (daglig leder) og Runar Gravdal (Lierskogen Vel) - Uavhengige folkevalgte hadde ikke oppgitt kontaktinformasjon hos kommunen. 

For ordens skyld er svarene sortert i den rekkefølge vi mottok dem. SV, FRP, Lierskogen vel og ordføreren svarte ikke.

Spørsmålene:

1) Hvilke utfordringer ser du/dere som de største nå når opp til 100 avviste asylsøkere skal flytte til ventemottaket på Lierskogen? 

2) Hvordan ønsker du som politiker, nabo eller ansatt ved mottaket bidra til at møtet mellom naboer og asylsøkerne skal bli positivt? 

3) Hvilke positive konsekvenser tror du dette vil få for Lierskogen (for sysselsetting og lokalt næringsliv for eksempel)

Lier AP:

1. 
a) Det er viktig at sikkerheten for beboerne  i området , såvel som trivselen til klientene på ventemottaket,  blir tatt vare på slik at de skremmebilder som Høyre og FrP har lagt frem gjøres til skamme. UDI har lovet å evaluere driften av Ventemottaket fortløpende og gjøre  justeringer underveis hvis nødvendig ut fra de erfaringer man gjør. 

b) UDI må oppfylle sine løfter om å få orden på avløpsforholdene på stedet. Det er forskjell på permanent bruk av 100 personer og sporadisk bruk som sivilforsvarsleir, og Planutvalgets vedtak om at arbeidet med avløpsløsningen skulle komme i gang før leiren ble tatt i bruk  var helt saklig ut fra disse betraktninger. Men også Fylkesmannen har i sitt omgjøringsvedtak bekreftet at avløpsforholdene må bringes i orden snarest. 

c) Trafikkforholdene på stedet må evalueres fortløpende slik at lokalbefolkningen ikke får grunn til å klage på trafikale problemer. Om nødvendig bør transportrutiner fra/til mottaket legges opp etter det som er minst stressende for områdets beboere og annen trafikk. 

2) Lier Arbeiderparti ville i Kommunestyret ikke være med på å dømme Ventemottaket nord og ned slik Høyre og FrP gjorde i sitt resolusjonsmakeri. Vi har nøkternt tatt til orientering at det er bestemt fra høyere hold (Høyre-Regjeringen 2005) at Ventemottaket kommer til Lier. Mer kan vi ikke gjøre med den avgjørelsen . Dette har aldri vært en kommunal sak. Nå må vi være konstruktive og gå inn for en best mulig., og fortløpende, kommunikasjon med UDI om hvordan driften legges opp, og hvordan forholdene best mulig kan legges til rette både for driften, klientene og beboerne i området. 

Lier Arbeiderparti vil derfor arbeide for at kommunikasjonen med UDI og Departementet blir konstruktiv og nyttig slik at vi kan oppnå resultater hvis det blir krevet. Vi vil arbeide for at Lier Kommune skal bli tatt på alvor. Dessverre har vi her ikke fått hjelp av Høyre og FrP som i stedet har fremstilt Lier Kommune som ensidig og forutinntatt negativ til den jobb UDI er satt til å gjøre. Her har Høyre og FrP i praksis motarbeidet interessene til Lierskogens beboere ved at saker som måtte komme opp nå blir vanskeligere å kommunisere  for oss og Lier Kommune. Lier Arbeiderparti vil nå bidra til å rette dette opp.   

3) Vi i Lier Arbeiderparti ser ikke bort fra at det kan bli både positive og negative konsekvenser ut fra driften av det nye ventemottaket. Men i motsetning til Høyre og FrP har vi bevisst valgt ikke å hengi oss til spekulasjoner av den ene eller andre art om hva resultatet kommer til å bli, all den tid dette ikke har vært en kommunal sak og UDI selv presiserer at de ikke har et fast erfaringsgrunnlag  å bygge på for slike ventemottak. Derfor vil vi ikke spekulere på dette nå, og skape diskusjoner basert på formeninger og teoretiske antakelser. Vi vil gi UDI en sjanse til å vise at de kan gjøre jobben , og skulle vi oppdage at det kan skapes positive ringvirkninger vil vi selvsagt straks vurdere hvordan Kommunen kan bidra til å forsterke disse. I den kommende kommunikasjon med UDI er det en god ide å oppmuntre til bruk at det lokale næringsliv for levering av varer og tjenester.

Mathias B. Dannevig, leder Lier AP

Lier Høyre:

Dersom UDI gjennomfører en grundig konsekvensanalyse om de samfunnsmessige forhold i forbindelse med en etablering av et ventemottak på Lierskogen i samsvar med vedtak i Lier kommunestyre 7. mars, vil vi få grundige og gode svar på dine spørsmål.

I dag vet vi svært lite og husk Storm-P's ord:  Det er vanskelig å spå - især om fremtiden !

Med vennlig hilsen

Søren Falch Zapffe

Lier SP:

1)   Vi må legge vekt på at dette er et frivillig tilbud, det er ingen som blir flyttet til ventemottaket under tvang og ingen skal holdes der under tvang. Det tilsier også at de som kommer dit er folk som har behov for de tilbudene de kan få ved mottaket, som mat, et sted å sove, tilgang til telefon og internett, omgang med andre i samme situasjon. Mottaket gir de muligheten til å ta tak i sin egen framtid ved tilbakeføringen til opprinnelseslandet.   Det er forståelig at det er stor usikkerhet blant lokalbefolkningen, fordi det ikke finnes erfaringer å bygge noe på. Uvisshet skaper bekymringer, og derfor blir det opp til UDI og mottaksledelsen å informere objektivt slik at befolkningen lettere kan forholde seg til det.Vi understreker at det ligger et stort ansvar på UDI og ledelsen for mottaket om en skal lykkes med dette prosjektet.

2) Nært samarbeid mellom ledelsen for mottaket, befolkningen på Lierskogen (ved Lierskogen vel), Lier kommune og politikerne kan forebygge noen av de eventuelle problemene et slikt mottak vil kunne få. Det vil også bidra til å øke kunnskapsnivået om slike mottak.

3) Vi kan ikke se at ventemottaket vil kunne tilføre Lierskogen noe nytt i form av økt sysselsetting eller styrking av det lokale næringslivet. 

Dersom UDI og mottaksledelsen lykkes med prosjektet vil en av de positive konsekvensene bli at innbyggere i Lier kommune får mer kunnskap om andre lands styrestell og politikk, og enkelte menneskers skjebner utifra det.Kan dette foreksempel benyttes i undervisningen i Lierskolen?

For Lier Senterparti
v/ leder Kirsti Marie Lager Lyngås

Lier KRF:

1. De største utfordringene er å få mottaket til å fungere etter intensjonene, at det kan gi tak over hodet og livsopphold for personer som er på vei ut av landet etter å ha blitt avvist, uten at dette blir til urimelig belastning for nærmiljøet. 

2. Det må jobbes med å få til forståelse for etableringen i nærmiljøet. Dialog er det viktigste stikkordet. Det må etableres tillitt til at ansatte og ansvarlige bidrar til trygghet i nærmiljøet.Det handler særlig om håndtering og oppfølging av forhold som oppstår.

3. Når det gjelder personene som oppholder seg  ventemottaket, er de i en situasjon hvor det er vanskelig å se at de skal kunne bidra i verdiskapningen i Lier-samfunnet. Et ventemottak i seg selv vil representere arbeidsplasser og leveranser / forbruk som gjerne må kunne leveres fra bedrifter i nærheten. 

Trond Johansen
Lier KrF

Harald Nesset, daglig leder på ventemottaket

1) Hvilke utfordringer ser du/dere som de største nå når opp til 100 avviste asylsøkere skal flytte til ventemottaket på Lierskogen?

SVAR: Aller først vil jeg si at jeg er veldig glad for endelig å komme igang med jobben, etter en unødvendig lang, og for oss ansatte, kostbar ventetid. En veldig stor utfordring er å møte den negative holdningen som er skapt i deler av lokalsamfunnet, gjennom den konsekvente negative fokuseringen som har skjedd i selve behandlingen i kommunen, og deler av mediafokuseringen i forbindelse med dette. vi skal gi mennesker med endelig avslag seng og mat inntil de forlater Norge. En veldig stor utfordring ligger i selve hensikten med mottaket, det å få hver enkelt av dem inn på et nytt spor hvor det gjelder å ta ansvar for sitt eget liv, ta konsekvensen av et endelig avslag, innse realitetene, og selv bidra til å kunne reise tilbake til hjemlandet og bygge opp en ny tilværelse til beste for seg selv og det samfunnet de kommer fra.

Og samtidig skal vi gjøre vårt ytterste for st dette skal skje med verdighet og at asylsøkerne i denne fasen gjenoppbygger  sin selvfølelse og selvtillit, som er viktiga faktorer for å kunne gi seg selv en ny start i livet.

Og 100 personer er bare 1/3 av det mottaket er godkjent for idag, så det vil bli litt bedre plass på rommene og i mottaket forøvrig, og det er positivt.

2) Hvordan ønsker du som politiker, nabo eller ansatt ved mottaket bidra til at møtet mellom naboer og asylsøkerne skal bli positivt?

SVAR: Vi må raskest mulig komme i dialog med de seriøse aktører som ønker det. Denne debatten, og selve behandlingen i kommunen i seg selv, har bygget oppunder en fremmedfrykt jeg mener det ikke er grobunn for. Bare det å kreve en konsekvensutredning i seg selv, er med på å undergrave forståelse og respekt mellom forskjellige folkegrupper, og det er fryktelig leit at man ikke innser at dette er en farlig vei å gå. Her påhviler det politikere og andre seriøse aktører et SÆRLIG ansvar, og jeg synes ikke at dette ansvaret er ivaretatt i denne saken. Så jeg vil gjerne bidra så aktivt som mulig, i de forskjellige fora, med å rette opp det negative bildet som er skapt, og at vi ansatte ved mottaket kommer til å gjøre alt vi kan for at mottaket skal bli et veldrevet og vellykket mottak, slik det var før det ble lagt ned på høsten ifjor.

3) Hvilke positive konsekvenser tror du dette vil få for Lierskogen (for sysselsetting og lokalt næringsliv for eksempel)

SVAR: Det er veldig mange positive konsekvenser for nærmiljøet ved etableringen av et mottak på Lierskogen. Det viktigste er kanskje at man ser at man er en del av et stort system, hvor Norges internasjonale forpliktelser synliggjøres gjennom lokalt ansvar og engasjement. Norge som nasjon har et nasjonalt ansvar for sine internasjonale forpliktelser som må løses lokalt. Og dette mottaker er banebrytende, og det burde være spennende for Lier å få være det sted hvor man satser på å få til et slikt mottak, i tråd med stortingets vedtak og intensjoner.

Det er også andre positive konsekvenser. Nærmiljøet vender seg til å ha andre nasjonaliteter rundt seg. Vi handler våre varer fra butikkene i nærmiljøet, Vi skaper arbeidsplasser i kommunen, vi bruker lokale transportselskaper, vi foreleser på skoler, foreninger, klubber og organisasjoner, hvor vi setter asylpolitikk og asylproblematikk og etikk på dagsorden, og det er et meget viktig arbeid!

Lier ventemottak Lierskogen

Flere saker fra arkivet

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Det blir ventemottak på Lierskogen

Fylkesmannen ga UDI medhold i klagen.

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Natteravn i Lier 2007

Det er tid for natteravn i Lier.

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Asylsøkere midlertidig til Lierskogen

34 asylsøkere ble tirsdag i denne uka sendt til Lier Ventemottak

Systemendringer og konsekvenser i Lier kommune.

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lier kommune. Han burde ha de beste forutsetninger for uttale seg om egen arbeidsplass ut fra tanken: ”Den vet best hvor skoen trykker den som har den på!”

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Kampklar pappa

Jeg flyttet tilbake til Lier etter å ha bodd 6 år i Drammen. Jeg ønsket meg tilbake til Lier fordi jeg trudde at kommunen satset på barn og unge. Vi valgte å flytte til Sjåstad fordi jeg viste at der var en seriøs skole med dyktige ansatte. Etter at vi hadde flyttet til Sjåstad fikk jeg plutselig beskjed at barna våre kanskje skulle busses hit og dit fordi polikerne i Lier kommune ikke ønsker å satse på nærmiljøet til våre barn på Oddevall. Det er en skam at polikere skal knuse et så flott miljø. Veit dere hva dere gjør hvis dere legger ned skolen? Trur ikke dere veit det.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Marathonmannen/ skomaker bli ved din lest

En gang skulle jeg løpe marathon...

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".