Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5c02957ef155eee3e9efd33fcbffcb45

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Det utøves mye frivillig arbeid i Liers i ulike lag og organisasjoner. Vi vil berømme alle frivillige som stiller opp for hjelpekorpset og idrettslaget, for miljøet og omsorgen, og som bidrar til at kulturen kan blomstre. Uten denne innsatsen ville Lier vært betydelig fattigere. Lier Høyre vil utvikle en helhetlig lokal frivillighetspolitikk som skal styrke frivilligheten i Lier de neste årene.

Den frivillige innsatsen er noe av det vi kan være aller mest stolt av i vårt samfunn. Frivillige organisasjoner yter bidrag til samfunnet, både gjennom tjenesteproduksjon og ved omfattende ulønnet innsats. Frivilligheten utgjør en viktig del av velferden i Norge, og en stor andel av befolkningen deltar i frivillig arbeid. Verdien av denne innsatsen er nær uvurderlig.

Den siste tidens hendelser har vist hvor sterkt og viktig det norske sivilsamfunnet er. Det viser også den enorme beredskapen som fins i det norske samfunnet, en beredskap som har vakt positive reaksjoner langt utenfor Norges grenser.

Frivillighet bidrar til gode lokalsamfunn

Levende og gode lokalsamfunn er viktig for innbyggeres trivsel og identitet, og skapes i samspillet mellom det offentlige, private og frivillige. Et bredt spekter av frivillige organisasjoner gir viktige bidrag til å skape en god ramme om tilværelsen og oppvekstmiljøet. Samhandlingen mellom enkeltmennesker, organisasjoner, og det offentlige bidrar til at lokalsamfunn utvikler seg og blir bedre og et tryggere steder å bo. Den sivile sektor har også en viktig rolle som et offentlig korrektiv. Enkeltmennesker og lokale fellesskap kan se behov og løsninger som politikere og byråkrati ikke ser, tenker på eller vet å verdsette – eller som kan løses like godt uten det offentlige.

Frivillighet bidrar til demokrati

Frivillige organisasjoner bidrar på flere vis til et mangfoldig og levende demokrati. De er viktige samfunnsaktører i kraft av det arbeidet de utfører, og som alternativ påvirkningskanal gjennom å fremme medlemmenes syn og interesser. De er også formidlere av kunnskap og læring, og har viktige sosiale funksjoner ved å gi tilhørighet og felleskap. For den enkelte gir deltakelse i frivillige organisasjoner også en mulighet til å engasjere seg og øve innflytelse og delta i medlemsdemokratiet. Mange av oss fikk vårt første møte med demokratiet i de frivillige organisasjonene. Deltakelse i frivillighet er derfor også en viktig arena for øvelse og deltakelse i medbestemmelse og demokrati.

En helhetlig frivillighetspolitikk i Lier

Lier Høyre vil videreutvikle samspillet med de frivillige organisasjonene i kommunen, og styrke det frivillige engasjementet. Vi har som første skritt på veien gjennomført dialogmøter med en rekke lag og organisasjoner for å diskutere utfordringer og hva vi som politikere kan bidra med. På bakgrunn av dialogmøtene mener vi det er behov for en grundig debatt om rammevilkårene for frivillighet i Lier. Lier Høyre vil derfor i neste kommuneperiode ta initiativ til å lage en frivillighetsmelding som kan gi en oversikt over alt frivillig arbeid i kommunen, og hvordan de frivillige organisasjonene kan løse oppgaver som kommunen ikke kan eller bør løse. Meldingen skal også bidra til diskusjon og utvikling av frivillighet på ulike politikkområder. Målet å gi best mulig og forutsigbare rammevilkår for frivillig innsats, og utvikle gode samhandlingsmodeller mellom det frivillige organisasjonsliv og kommunen.

Høyre vil styrke frivilligheten

Alle er velvillige overfor de frivillige organisasjonene. Når det kommer til praktisk politikk er det imidlertid større forskjeller i hvordan den frivillige innsatsen verdsettes og behandles. Høyre vil ha en sterk og uavhengig frivillig sektor som sikrer demokrati og maktfordeling i samfunnet. Høyre vil styrke frivilligheten ved å begrense omfanget av regler, forbud, påbud for frivillige virksomhet og bedre organisasjonens rammebetingelser. Vi jobber for at alle skatter og avgifter på frivillighet skal fjernes, og for økte skattefradrag på gaver til frivillig arbeid.

Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg. Det er kort og godt behov for mer oppmerksomhet om de personlige og frivillige fellesskapene i samfunnet – der hvor virkelige mennesker lever, der hvor samfunnslivet egentlig skapes og leves ut – i det sivile samfunnet utenfor både stat og kommune. Lier Høyres offensive frivillighetspolitikk skal legge til rette for at enda flere får lyst og mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og organisasjoner.

Helene Justad, ordførerkandidat Lier Høyre
Ryno Andersen, leder Lier Høyre

Forrige artikkel:Smilte fornøydeNeste artikkel:Guttedrøm oppfylt
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode