Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 7ce839d8376cffc59dcc2d230d04b6f6

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Hvordan kan idretten, frivillige organisjoner og Lier kommune gjøre idretten til en enda bedre arena for integrering av ungdom som lett kan falle utenfor? Kan idretten og frivillige organisasjoner få noe økonomisk støtte til en større satsing på integreringsarbeid?  I mange tilfeller kan vi som idrettsledere bli bedre tilretteleggere for ungdom som lett faller utenfor. Som foreldre/ foresatte kan vi også bidra mer i mange sammenhenger. Det er ofte lite som skal til for at utsatte grupper føler seg mer hjemme i idretten. Litt mer innsats og tilpasning fra mange kan gi svært gode resultater.

Mange store talenter

En storsatsing på idrett som flerkulturell arena kan gi oss mange nye og store idrettstalenter, flotte breddeidrettsledere og ressurspersoner i fremtidens bredde og toppidrett. Nye Carew’er kan like godt bo i Lier som Lørenskog.

Noen kan ha en personlig økonomi/ familieøkonomi som gir begrensninger i idrettsdeltagelse. Kanskje kan utlåns- og bytteordninger av utstyr etableres. Leverandører kan også være interessert i sponsing av utstyr mot profilering. I Norge er de fleste materielt rike, men for noen er det en stor utfordring å henge med på ”utstyrskravene”.

Språktrening

Idretten er en ideel arena for trening av språkferdigheter. Språk er avgjørende for god integrering. Her kan idretten gjøre en stor oppgave for fremtidens arbeids- og samfunnsliv. Dersom vi sammen får flere i aktivitet, får vi færre som faller utenfor. Samfunnsmessig vil dette bety svært mye på mange viktige områder. La oss gjøre idretten til en enda bedre brobygger og veileder for utsatte ungdomsgrupper

Ekstra utfordringer

Noen av ungdommene som lett faller utenfor kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging. Hvordan kan skole, Voksenopplæring, idretten, frivillige organisjoner og Lier kommune bidra til mer og bedre integrering? Vi taper alle i det lange løp på hver ungdom som ikke blir godt integrert i idrett og andre fritidsaktiviteter. Mange er kommet til Lier uten nær familie (mor/far/søsken/slektninger). La oss ta et krafttak for å få med flere med slike utfordringer. Som samfunn har vi ikke råd til at ungdommer faller utenfor.

Konkrete tiltak

Kan ansettelse av miljøarbeidere med tilknytning til Lier Voksenopplæring og/ eller idretten være en gunstig investering? Jeg tror en riktig satsing på dette området vil gi store og positive avkastninger. Det kan også være aktuelt med noe kartlegging av ønsker og behov blant utsatte ungdomsgrupper for å treffe bedre med integrering- og tilretteleggingstiltak. Forebyggende ungdomsarbeid er god kommuneøkonomi.

Økt støtte til frivillige organisasjoner
Lier Venstre mener at den økonomiske støtten til frivillige organisasjoner må økes. Kanskje kan oppgaver som tradisjonelt har blitt utført av det offentlige i langt større grad utføres av frivillige organisasjoner i fremtiden?

Inkludering

All samfunnsborgere har en grunnleggende og lik verdi i kraft av å være menneske og borger. Venstre vil ha et samfunn der det legges til rette for inkludering av alle, uansett bakgrunn, religion, seksuell legning eller funksjonshemming.

Flyktninger

Lier Venstre ønsker en raus og inkluderende politikk overfor flyktninger og innvandrere. Vi må tilrettelegge for et godt bistandsapparat innenfor språkopplæring, fritidsaktiviteter, samfunnslære og arbeidstrening. Resultater oppnår vi best gjennom klare krav til den enkelte og respekt for enkeltindividet. Idretten er en viktig aktør i dette viktige arbeidet. Sammen kan vi få gjort mye mer i tiden fremover. Mange bekker små ......

Lars Ove Moldskred

4. kandidat Lier Venstre

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode