Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Til: Medlemmer av tjenesteutvalget og gruppeledere
Fra: Lier kulturråd
Vedr: Kulturhus i Lier

Det vises til saksutredning 2007/3080 – 143

Lier kulturråd representerer følgende kulturorganisasjoner i Lier:
Blott til lyst, DIS-Bu –Drammen, Frogner kirkekor, Hennummusikken, Høvik og Lier skolekorps, Lier husflidslag, Lier janitsjar, Lier kammerkor, Lier kunstforening, Lier tensing, Lierskogen show og paradedrill, Lierskovens dramthiiske selskab, Senioruniversitetet, Sissels dansestudio, Sylling og Oddeval skolekorps, Tranby skolekorps, Vice Versa, Sylling sangkor, Up with downs, Yo,Yo band, Tranby bluesklubb, Lierskogen blæseorkester.

Lier kulturråd er av den oppfatning at et kulturhus/flerbrukshus i Lierbyen vil gi betydelige positive merverdier for det frivillige organisasjonsliv i Lier, for næringsliv, for kommunale virksomheter og for Liunger i sin alminnelighet.
Kulturhuset i den planlagte form og med det innhold saksutredningen beskriver vil:
- Skaffe Lier en storstue til glede for kulturliv, næringsliv og bygdas innbyggere.
- Tilrettelegge for øket kulturell aktivitet i kommunen.
- Styrke og videreutvikle det organiserte tilbudet til barn og unge.
- Bidra til at musikkverkstedet får gode lokaler og en forutsigbar drift.
- Gi kulturskolens lærere og elever gode arbeidsforhold og egnede lokaler.
- Bidra til bedret tilgjengelighet for besøkende til Lierbyen bibliotek.
- Bidra til en positiv sentrumsutvikling i Lierbyen.
- Gi et etterlengtet og verdifullt tilbud til bygdas pensjonister.

Merkostnad for kommunen er stipulert til kr 5-6 mill. per år.
Lier kulturråd har forståelse for den skepsis enkelte har for å båndlegge så vidt store midler til ett enkelt formål.
Kulturrådet har gjennom hele sin virksomhet hatt som mål å finne gode og kostnadseffektive løsninger for å bedre forholdene for bygdas kulturliv. Flere alternativer har vært diskutert hvor spesielt hensyn til ulike ønsker og behov hos de kulturelle virksomheter i kommunen har vært vektlagt.

Kulturrådet har etter en samlet vurdering kommet fram til den konklusjon at et sentralt beliggende kulturhus/flerbrukshus hvor samlokalisering av kulturelle virksomheter både fra organisasjonslivet, kommunen og det profesjonelle kulturliv, er den beste løsningen.
En slik løsning vil gi mange positive effekter og kan bidra til verdifull kontakt mellom:
Ungdom og pensjonister, mellom norsk kultur og fremmedkultur, mellom psykisk utviklingshemmede og funksjonsfriske, og ikke minst bli en arena for samarbeid som bidrar til øket kulturell aktivitet generelt.
Kulturhuset vil også kunne bli en aktiv arena for bygdas næringsliv i form av konferanser, messer, utstillinger m.v.
Kulturhuset vil også kunne bidra til å skape et aktivt og levende sentrum både på dagtid og kveldstid.
Beslutningen om bygging av et kulturhus/flerbrukshus i Lierbyen er en stor og viktig kulturpolitisk avgjørelse.
Kulturrådet har den største respekt for den vanskelige oppgaven det er å skulle forvalte og fordele kommunale midler vel vitende om at kommunen fortsatt har uløste oppgaver og krevende utfordringer å ta hensyn til.
Vi tror imidlertid byggingen av et sentralt kulturhus/flerbrukshus er en investering for fremtiden som kan bli et stort og positivt løft for hele kommunen.

Lier kulturråd
Bitten Haugerud, Hege Tollefsen, Are Ølberg, Roar Kristensen, Leif Vinge

Kulturhus Lier kulturråd

2 kommentarer

Torsdag 6. november 2008 07:27: Positiv
Kommer disse 5 - 6 millionene i tillegg til nåværende kulturbevilgninger? Hvis ikke, hva går de på bekostning av?
Torsdag 6. november 2008 11:32: Realist
Skal Lier kommune virkelig betale fra 5 til 8 mill. leie for at de nevnte kulturorg. som Lier kulturåd representerer skal ha et sted å øve?
Det må da være nok av øvingsplasser på skolene i bygda. Hva med resten av kulturen. Er det ikke kultur det meste av det vi foretar oss i fritiden.
Det er vel realistisk å tenke at det blir lite å fordele, til andre kulturinnslag. Hva med Lier bygdetun f.eks.
Håper virelig at dette med et stort kultuthus, virkelig er gjennomtenkt, slik at det ikke blir et pengsluk i årene som kommer.

Flere saker fra arkivet

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Festdagen i Lierbyen

Liungene bør innfinne seg når Kultursleppet arrangeres i morgen --

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Full klaff for kulturfolket

En gledelig mønstring av mangfoldet under Kultursleppet i dag

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Maskebærerne foran Rådhuset

To maskebærende figurer i bronse har fått midlertidig tilhold i Lierbyen

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

14 timer med kultur

Mangfoldet av kultur i Lier presenteres på Lierbyen under årets Kulturslepp.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Ønsker ikke kommunen mer fysisk aktivitet

Lier kommunen ønsker at alle skal bruke nærmiljøet både på dagtid og kveldstid. Men i helge så koster det penger å låne hall, gymsaler så ønsker man å gjøre noe (...)

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Hennummusikken lærer bort

Tranby skolekorps vil ha et felles seminar med bygdas eldste korps, Hennummusikken, neste helg.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Julegraner tennes i morgen

På desembers første dag med snøslaps kan små og store glede seg til dagens og morgendagens tradisjonelle lystenning på Meren, Lierbyen, Kraftkollen, Tranby Torg, Lierskogen, Nøste, Egge og i Sylling

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP