Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Men hun sier at det er for tidlig med noen oppsummering av kulturhus og samlokaliseringsplanene. 

- Utredningsarbeidet omfatter både det arealmessige med hensyn til hvilke virksomheter som skal inn og hvor store arealer som nøkternt sett trenges, og det bruksmessige med hensyn til innhold og driftsopplegg. Fleksibilitet, sambruk og åpne løsninger for virksomheter som kan styrke hverandre står sentralt. I tillegg legges stor vekt på å få fram troverdige og realistiske tall når det gjelder byggekostnader som grunnlag for leiekostnader, sammenligningstall for virksomheter som tenkes flyttet og inntektspotensialene for huset. Her jobber, blant annet. interimsstyret for Lier kulturråd med å kvalitetssikre og innhente sannsynlige brukstall, men også med et par spenstige og konkrete tiltak for å skaffe driftsmidler. Endelig vil også avtalemessige og formelle rammer og forslag bli utredet, sier Rivelsrud.

Planene om kulturhus ligger derimot lenger kanskje litt fram i tid. I handlingsprogrammet for 2008-2011 går det fram at rådmannen skal utrede behovet for kulturhus i Lierbyen.
Arbeidet med å kartlegge aktuelle brukere og deres behov er i gang. Deretter begynner arbeidet med hvordan det skal se ut - både inni og utenpå.
Man håper saken kan være endelig politisk behandlet i løpet av 2008, og håper byggingen kan skje i løpet av 2009.

 
Historikk:

I et vedtak den 18.11.2005 sluttet formannskapet seg enstemmig til et forslag fra Samarbeidsforum for stedsutvikling i Lierbyen om å lyse ut en arkitektkonkurranse for Lierbyen.

I vedtaket stod det: "Utvikling av kulturaksen fra og med Haugestad til rådhuset med et flerbrukshus, blir et hovedelement i arkitektkonkurransen. Meierikvartalet AS og Lier kommune skal inngå en intensjonsavtale om å samarbeide om en helhetlig utvikling av området mellom Haugestad og Rådhuset.  

Formannskapet sluttet seg også til den foreløpige innstillingen fra samarbeidsforum - "Stedsutvikling Lierbyen, visjon og føringer/hovedpunkter for utviklingen", og sier at den skal legges til grunn for det videre arbeid med stedsutvikling for Lierbyen. 

I intensjonsavtalen mellom kommunen og Meierikvartalet AS heter det at "et hovedpunkt for stedsutviklingen er å realisere et kulturhus/flerbruksanlegg for kommunale virksomheter (bibliotek med mer), kulturaktiviteter og næringsliv."  Partene var enige om at utvikling av området skal være gjenstand for en arkitektkonkurranse, og man ser for seg et tidsperspektiv på 2 - 3 år fra avtaleinngåelse til eventuell realisering av intensjonene. Videre heter det i avtalen at vernehensyn for den gamle Meierigården, Vinkelgården og stasjonsmiljøet skal ivaretas.

Samarbeidsforum går inn for en todeling av Lierbyen, ved at man skal trekke en linje ved krysset Hegsbroveien - Vestsideveien. Lierbyen Nord, som er det området som arkitektkonkurransen skulle omfatte, skulle videreutvikle for boliger, handel, service, offentlig virksomhet og attraktive aktivitets- og møteplasser.
Lierbyen Sør, som omfatter området helt opp på Heggtoppen, skal videreutvikles som bolig og skoleområde med hensiktsmessige miljøtiltak, for eksempel miljøgate med gjennomføring bare for kollektivtrafikk. I Lierbyen Sør ligger Hegg gamle skole, som Samarbeidsforum ønsker skal søkes bevart som et historisk og estetisk verdifullt element i Lierbyen. Den kan enten bevares ved at den fortsatt blir i kommunal eie, eller ved et salg med en bevaringsklausul. En eventuell salgsgevinst bør reinvesteres i Kulturaksen. Samarbeidsforum ønsker også at bensinstasjonen og gatekjøkkenet blir flyttet til et mer hensiktsmessig sted
"

Ingeborg Rivelsrud Kulturhus

Flere saker fra arkivet

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Trailertrafikken på Hegsbroveien

Svein T. Trogstad har sendt Liernett noen bilder som viser hvordan trafikken gjennom Lierbyen forsurer miljøet

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Kjør utenom!

Hegsbroveien er stengt og det vil den bli i fjorten dager. Minst.

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Parkeringshus løsningen?

Er du en av dem som har problemer med å finne parkeringsplass i Lierbyen, spesielt på en fredag ettermiddag?

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Maskebærerne foran Rådhuset

To maskebærende figurer i bronse har fått midlertidig tilhold i Lierbyen

Lier før og nå

Største tillatte høyde var bare 2,9 meter i den dystre undergangen der vestsideveien krysset jernbanen ved østenden av Lier stasjon.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Gratis tomt til Godset?

Strømsgoset har bedt Lier kommune om tomt til stadion og næringsareal

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Lier før og nå

I mange år lå Lierbyens postkontor nedenfor Andershaugen i Bruveien. I dag brukes tomta til lagring og parkering, og en eventuell parkmessig bearbeidelse av Andershaugen ligger langt inn i fremtiden.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Omlegging av busstrafikken i Lierbyen

I forbindelse med graving av rør og ledninger i Lierbyen sentrum vil bussterminalen være stengt i to uker fra mandag.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

- Kommunen har gitt blaffen

Terje Fugleberg, butikksjef hos Rema i Lierbyen, mener det må tilrettelegges for parkering for kundene i sentrum

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Over 1100 liunger var innom

Driftsjef Vidar Jensen (tv) og Kenneth Graarud kunne smile fornøyde etter åpningen av den nye dagligvarebutikken i Lierbyen.

Polsaken avgjøres tirsdag

Formanskapet vil ha polet til lierbyen - kommunestyret avgjør.

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Tre arkitektfirmaer former morgendagens Lierstranda

Eidos har valgt tre arkitektfirmaer til å delta i arbeidet med utvikling av Lierstranda. Bildet viser et tidligere forslag med fotballstadion på kommunegrensen.

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Lier før og nå

Bildene er tatt nederst i Kirkeveien i 1979 og 2011. I løpet av de 32 årene er mye forandret i Lierbyen.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.