Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 7e3201ff8335842548a1c893aca0049f

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Men hun sier at det er for tidlig med noen oppsummering av kulturhus og samlokaliseringsplanene. 

- Utredningsarbeidet omfatter både det arealmessige med hensyn til hvilke virksomheter som skal inn og hvor store arealer som nøkternt sett trenges, og det bruksmessige med hensyn til innhold og driftsopplegg. Fleksibilitet, sambruk og åpne løsninger for virksomheter som kan styrke hverandre står sentralt. I tillegg legges stor vekt på å få fram troverdige og realistiske tall når det gjelder byggekostnader som grunnlag for leiekostnader, sammenligningstall for virksomheter som tenkes flyttet og inntektspotensialene for huset. Her jobber, blant annet. interimsstyret for Lier kulturråd med å kvalitetssikre og innhente sannsynlige brukstall, men også med et par spenstige og konkrete tiltak for å skaffe driftsmidler. Endelig vil også avtalemessige og formelle rammer og forslag bli utredet, sier Rivelsrud.

Planene om kulturhus ligger derimot lenger kanskje litt fram i tid. I handlingsprogrammet for 2008-2011 går det fram at rådmannen skal utrede behovet for kulturhus i Lierbyen.
Arbeidet med å kartlegge aktuelle brukere og deres behov er i gang. Deretter begynner arbeidet med hvordan det skal se ut - både inni og utenpå.
Man håper saken kan være endelig politisk behandlet i løpet av 2008, og håper byggingen kan skje i løpet av 2009.

 
Historikk:

I et vedtak den 18.11.2005 sluttet formannskapet seg enstemmig til et forslag fra Samarbeidsforum for stedsutvikling i Lierbyen om å lyse ut en arkitektkonkurranse for Lierbyen.

I vedtaket stod det: "Utvikling av kulturaksen fra og med Haugestad til rådhuset med et flerbrukshus, blir et hovedelement i arkitektkonkurransen. Meierikvartalet AS og Lier kommune skal inngå en intensjonsavtale om å samarbeide om en helhetlig utvikling av området mellom Haugestad og Rådhuset.  

Formannskapet sluttet seg også til den foreløpige innstillingen fra samarbeidsforum - "Stedsutvikling Lierbyen, visjon og føringer/hovedpunkter for utviklingen", og sier at den skal legges til grunn for det videre arbeid med stedsutvikling for Lierbyen. 

I intensjonsavtalen mellom kommunen og Meierikvartalet AS heter det at "et hovedpunkt for stedsutviklingen er å realisere et kulturhus/flerbruksanlegg for kommunale virksomheter (bibliotek med mer), kulturaktiviteter og næringsliv."  Partene var enige om at utvikling av området skal være gjenstand for en arkitektkonkurranse, og man ser for seg et tidsperspektiv på 2 - 3 år fra avtaleinngåelse til eventuell realisering av intensjonene. Videre heter det i avtalen at vernehensyn for den gamle Meierigården, Vinkelgården og stasjonsmiljøet skal ivaretas.

Samarbeidsforum går inn for en todeling av Lierbyen, ved at man skal trekke en linje ved krysset Hegsbroveien - Vestsideveien. Lierbyen Nord, som er det området som arkitektkonkurransen skulle omfatte, skulle videreutvikle for boliger, handel, service, offentlig virksomhet og attraktive aktivitets- og møteplasser.
Lierbyen Sør, som omfatter området helt opp på Heggtoppen, skal videreutvikles som bolig og skoleområde med hensiktsmessige miljøtiltak, for eksempel miljøgate med gjennomføring bare for kollektivtrafikk. I Lierbyen Sør ligger Hegg gamle skole, som Samarbeidsforum ønsker skal søkes bevart som et historisk og estetisk verdifullt element i Lierbyen. Den kan enten bevares ved at den fortsatt blir i kommunal eie, eller ved et salg med en bevaringsklausul. En eventuell salgsgevinst bør reinvesteres i Kulturaksen. Samarbeidsforum ønsker også at bensinstasjonen og gatekjøkkenet blir flyttet til et mer hensiktsmessig sted
"

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode