Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Handlingsplanen for den neste fireårsperioden i Lier ble vedtatt.

Nytt sykehjem og "ny Hegg skole" er på budsjettet for kommende fireårsperiode. Det samme er Heiahallen som er nødvendig  å bygge på Lierskogen. Likeledes en oppgradering av St Halvardhallen. En ny barneskole ved Lierbyen skole vil også bli utredet. Det tenkes på en 1-10 skole i likhet med nye Høvik skole. En endelig avklaring om rehabilitering og nybygg ved Hegg skole kommer når rådmannen har utredet en mulig samlokalisering av Hegg skole og Lierbyen skole med felles administrasjon i løpet av første halvår 2011. - En eventuell finansiering gjennom OPS (Offentlig-Privat-Samarbeid) er bare en av flere mulige finansieringsmåter, understreket Zapffe.

Han tilbakeviste at Høyre har forsøkt å trenere driften av Lierhallen. Nå ble saken om helgestengning av Lierhallen intill videre utsatt før man har sett på mulighetene til økt inntjening. Økt brukerbetaling vil være et ledd i dette. Arbeiderpartiet innser at driften av svømmehallen ikke er bra nok og at det settes inn tiltak for å få økt inntjening gjennom økst publikumsbesøk. Arbeiderpartiet forslag for videre drift av Lierhalen, som ville innebære en øktning på 300 000 kroner ekstra for 2011 og 500 000 for hvert av de neste årene, falt.

Arbeiderpartiets gruppeleder Bård E Strand mente det var en dårlig oppskift med flate kutt. Han vil heller gå mer drastisk til verks med konkrete grep. Nedleggelse av Nordal skole var et av forslagene. Elevene trenger et større sosialt miljø og lærerne et et større pedagogisk miljø, hevdet han. Ap ønsket å legge både Frogner Sykehjem og Nordal skole ut for salg.

Ellers var det bare Venstre som ønsket å bygge kulturhus/flerbrukshus i 2011, men både Arbeiderpartiet og Høyre var tydelig på at kulturhusaken er bare en utsettelse. Zapffe understreket at Høyre har programfestet bygging av kulturhus. Og kommunestyret vil vurdere på nytt bygging av kulturhus når anbudskonkurransen er kjent og vurdert i mars.

Forøvrig la SV forslag om innføring av eiendomskatt. - Det gir nye friske penger, seks millioner var gruppleder Runar Gravdals begrunnelse. Ikke uventet at forslaget kom fra SV, men som ventet at ingen av de andre partiene støttet forslaget.

Høyres gruppelede Søren Falch Zapffe gikk hardt ut i sitt første hovedinnlegg der han presenterte fellesforslaget sammen med Krf, Senterpartiet og Fremskrittpartiet. - Når vi får et inntekstbortfall må det nødvendigvis smerte litt, fremholdt han.

Han påpekte at man må ligge lavt på utgiftsiden og holde driftsmargin på 3 prosent. Men nytt sykehjem og "ny" Hegg skole blir altså toppriortert innen neste frireårsperiode.

Kommuneøkonomi

9 kommentarer

Tirsdag 14. desember 2010 22:33: Nordalbeboer
Artig med Lier AP som dekker inn kommunens budsjettunderskudd med å foreslå nedleggelse av Nordal skole gang på gang. Netto besparelse ved å gjøre det er trolig ca 2 mill. kr. Lier AP synes å tro at dersom man foreslår en nedleggelse av skolen 10 ganger, så har man spart 20 millioner. Uffameg.
Onsdag 15. desember 2010 10:19: jørgen
Hvor i budsjettvedtaket finner Liernett "Ny Hegg skole" som angivelig skal være toppprioritert sammen med nytt sykehjem? Verken i rådmannens innstilling eller i flertallspartienes vedtak er det satt av en eneste krone til Hegg skole i kommende fireårsperiode. Det eneste som finnes er et såkalt "verbalforslag" der rådmannen får i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for å se på en samlokalisering mellom nye Hegg og Lierbyen skole. Alternative finansieringsformer for bygging av ny skole utredes, heter det i vedtaket. Utred, utred.... Men skal man bygge, må man ha penger.
Onsdag 15. desember 2010 12:06: Redaksjon, Torger Almaas
Se kommunens hjemmeside under politisk virksomhet;(protokollen)

Se pkt 2.14, sitat: " Rådmannen gjennomfører en mulighetsstudie for å se på en samlokaliseringsstudie mellom Hegg og Lierbyen skole i løpet av 1. halvår 2011. Dette omfatter også spørsmål om felles administrasjon. Alternative finansieringsordninger utredes."

Kommentator har rett i at det ikke er satt av penger i neste års budsjett, men gruppeleder for det største partiet understreket i sitt hovedinnlegg at Hegg skole er prioritert svært høyt. Merk "alternative finansieringsformer" som kan innebære et langt mindre belastning på investeringsbudsjettet.
Onsdag 15. desember 2010 14:06: Helge Jagland
Ja, alternative finansieringsformer som f.eks OPS kan gi mindre belastning på investeringsbudsjettet, men det blir en økt belastning på driftsbudsjettet. I stedet for å låne penger til å bygge skolen og måtte betale renter å avdrag på lånet, må kommunen betale husleie til utbygger og eier av bygget. Jeg vil tro at den husleia blir minst like stor som kapitalutgiftene på eget lån, ja de vil bli høyere da utbygger jo selvsagt og rimeligvis vil ha en fortjeneste, avkasting på sin investering. OPS blir i lengden dyrere for kommunen. Det er nok å vise til utbyggingen av Fosskvartalet som jo egentlig er det første OPS samarbeidet vi har hatt i Lier. Det ble dyrt for kommunen. St.Halvard hallen var jo også et OPS samarbeid.
Søren Falch Zapffe vet godt at et slikt samarbeid i lengden ikke er gunstig for kommunen, men det er vel formålstjenelig nå å vifte med det i mangel på vilje til å gjøre nødvendige grep. Alt må betales en gang !!!
Onsdag 15. desember 2010 14:21: jørgen
I Juni vedtok Tjenesteutvalget i Lier kommune dette om Hegg skole:
"37/2010 Hegg skole - videre oppfølging
Tjenesteutvalgets vedtak:
Hegg skole forutsettes rehabilitert i løpet av de nærmeste årene. På bakgrunn av tidligere vedtak og etterfølgende utredning, videreføres arbeidet slik:
1. Utarbeidet funksjons- og romprogram, datert 14. mai 2010, legges til grunn for det videre arbeid med bygging og opprusting av Hegg skole.
2. Det prekvalifiseres 4-5 arkitektfirma som inviteres til parallell konkurranse om den beste konseptløsningen for Hegg skole basert på funksjons- og romprogrammet. Valg av arkitekt og konseptløsning forutsettes å skje høsten 2010.
3. Fremdriftsplan som grunnlag for inngåelse av avtaler om igangsetting av prosjektering og bygging legges frem som en del av handlingsprogrammet 2011-2014"
Hvis administrasjonen har gjort jobben sin, skulle det vel vært klart for å velge arkitekt og konseptløsning for å bygge nytt på Hegg. I stedet sendes nå saken ut på ørkenvandring med forslaget om å flytte hele skolen sammen med Lierbyen skole, som ble flyttet bort fra Hegg skole for 11 år siden. Hvis ansatte og foreldre ved Hegg skole slår seg til ro med forsikringer om at Hegg er høyt prioritert, uten at løftene følges opp med en krone verken i investeringsbudsjettet eller driftsbudsjettet, så er politikerne heldige.
Torsdag 16. desember 2010 12:12: Nordal skolekrets
Hva er dette med nedleggelse av Nordal skole? Han (AP) mener at elevene trenger større sosialt miljø, men har han barn som går på den skolen? Jeg har barn på Nordal og er kjempefornøyd med det sosiale, og en liten skole med mye bra. Skjønner ikke hvorfor han og AP skal ta ifra barna det dem synes er trygt og godt, istedenfor opp til en storskole! Spesielt når han ikke vet hva han snakker om. Ta deg en tur til Nordal skole, så kan du selv se!
Torsdag 16. desember 2010 20:54: Bård Strand
Når Lier AP ha fremmet forslag om avvikling av Nordal skole, så er det ikke først og fremst av økonomiske grunner i form av kommunal innsparing, selv om det er en positiv bieffekt. Vi har foreslått det fordi det anses faglig og sosialt bedre, og fordi skoler må ha elever. Ingen kommune kan ha en skole for hver elev, ei heller en skole pr. 50 elever. Det gir svake fagmiljøer for læring, og etter "eksperters" mening også svake sosiale mijøer. Dvs. det kan være veldig bra sosiale miljøer for de fleste, men for de som faller utenfor en klikk eller gjeng, så er det få alternative gjenger eller klikker å endre tilhørighet til. Hverken svakt faglig miljø for lærerne eller svake sosiale miljøer er bra for elevene. Når kommunen så kan tilby større miljøer i nærheten, blir det feil å opprettholde en grendeskole av rent sentimentale grunner. Skolene i Lier skal være robuste og gode skoler, tilpasset de bosettingsmønstre som finnes i bygda. Skolene skal være gode for alle elevene.
Innsparingsmessig for kommunen vil nedleggelse av skolen bety ca. 2MNOK/år innholdsmessig vel 1MNOK/år for bygningsdrift, om skolen selges. I tillegg kan salgssummen benyttes til nedbetaling av kommunalt lån, noe som gir en liten tilleggsbesparelse på kommunens lånekostnader.
Kostnadene pr. elev er ca. 50% høyere på Nordal enn på Tranby-skolene.
Selv har jeg ikke barn på Nordal, men jeg har naturligvis vært der, bl.a. på folkemøter ved et par anledninger. At det er en trygg og god skole, er det ingen tvil om. Det er også Hallingstad og Hennummarka.
Torsdag 16. desember 2010 21:18: Bård Strand
Det ser ut som om Lier Høyre har lyktes i sin taktikk for å lure folk i kommunen til å tro at de har planer for å gjøre noe med Hegg skole og Heiahallen.
Naturligvis må Lier kommune før eller siden gjøre noe med Hegg skole, av ren nødvendighet. men inntil det skjer skal elever, lærer og elever få slite med en nedslitt skole uten at noe skjer i flere år fremover. Nybygg vil utvilsomt skje raskere med et nytt flertall i kommunestyret. Det nåværende flertallet har ikke prioritert Hegg skole denne gangen heller.
Lier AP ønsket å ha nye Hegg skole ferdig i 2013, ikke fordi vi hadde så mye mer penger tilgjengelig, men fordi en revisjon av skolestrukturen vil medføre en helt nødvendig besparelse på kommunens driftskostnader om noen år. Og det er det Lier kommune trenger. Vi ville gjennomgå elevgrunnlaget og øke utnyttelsen på en halvtom nybygd Høvik skole, og samorganisere Hegg og Lierbyen skoler.

Flertallets vedtak om Heiahallen er kunnskapsløst og tullete. Allerede i 2009 fikk rådmannen 300.000 kroner til utredning. I 2010 fikk rådmannen enda større rammer, tilsynelatende for å bygge ei lita bu, men det ble kun brukt litt, til hva? Jo, til fortsatt utredning. Og når rådmannen ved to anledninger forsøkte å få politikerne til å behandle hva han hadde utredet, så ble behandlingen utsatt av flertallspartiene. En typisk "trå-vannet"-manøver for å la folk fortsette å tro at noe skulle skje. For 2011 ble det avsatt 500.000 til enda mer utredning. Penger fullstendig ut av vinduet!
Så forsøkte Høyre å hevde at hallen burde bygges i et OPS-samarbeid med f.eks. et entreprenørselskap. Da ville hallen ikke fått spillemidler, og dermed blitt 7MNOK dyrere for kommunen! neste kreative innspill var en løsning hvor driften skulle overlates til idrettslaget. Det ville medført bortfall av momskompensasjon til kommunen, og gjort hallen ca. 5MNOK dyrere. I tide for HP-vedtaket ble ordlyden endret slik at det nå skal utredes "alternative finansieringsformer". Vedtaket betyr i klartekst at Heiahallen ikke skal realiseres i overskuelig fremtid. Det er et helt legitimt standpunkt, kommunen må jo prioritere hva pengene skal brukes på. Men hvorfor ikke si det? Hvorfor kaste penger ut av vinduet på såkalte utredninger som er like formålsløse som de er unødvendige? Valgår foran oss, kanskje? Dyrt for kommunen å drive valgkamp for Høyre.
Torsdag 16. desember 2010 23:52: Birger Beinbratta
Vel talt, herr Strand! Og forståelig for folk flest!

Flere saker fra arkivet

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Fakkeltog for ny skole

- Dersom finansiering utsettes ytterligere vil FAU ved Hegg skole sørge for at skolen stenges ved et hvert avvik som skyldes den dårlige standarden, sier leder Robert Ege før torsdagens formannskapsmøte.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Bevar Gamle Hegg

På ettermidagens 1. maiarrangenment på Høvik skole appellerte Arbeiderpartiets ungdomskandidat til at Lier kommune må utvide mulighetene for Lier Musikkverksted

Hegg, Bakkeli og Veslefrikk klare for 17. mai

Med Høvik og Lier skolekorps i spissen var det forsmak på 17. mai gjennom Lierbyen for sentrumsbarnehagene og Hegg skole.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Lettelse og glede

Her kommer den nye kulturscenen. Klart vedtak i kommunestyret i kveld.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Flere kvinner med

I tillegg får gruppeleder Søren Falch Zapffe (på bildet) og ordførerkandidat Helene Justad sannsynligvis selskap av flere "nykommere" i kommunstyresalen etter høstens valg.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

- Et godt lag

Det sier Espen Lahnstein (her th) om de som er foreslått nominerte for Lier Senterparti til kommunevalget.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.