Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 772f8a91cfa6d501db9dd8b658a0f985

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Handlingsplanen for den neste fireårsperioden i Lier ble vedtatt.

Nytt sykehjem og "ny Hegg skole" er på budsjettet for kommende fireårsperiode. Det samme er Heiahallen som er nødvendig  å bygge på Lierskogen. Likeledes en oppgradering av St Halvardhallen. En ny barneskole ved Lierbyen skole vil også bli utredet. Det tenkes på en 1-10 skole i likhet med nye Høvik skole. En endelig avklaring om rehabilitering og nybygg ved Hegg skole kommer når rådmannen har utredet en mulig samlokalisering av Hegg skole og Lierbyen skole med felles administrasjon i løpet av første halvår 2011. - En eventuell finansiering gjennom OPS (Offentlig-Privat-Samarbeid) er bare en av flere mulige finansieringsmåter, understreket Zapffe.

Han tilbakeviste at Høyre har forsøkt å trenere driften av Lierhallen. Nå ble saken om helgestengning av Lierhallen intill videre utsatt før man har sett på mulighetene til økt inntjening. Økt brukerbetaling vil være et ledd i dette. Arbeiderpartiet innser at driften av svømmehallen ikke er bra nok og at det settes inn tiltak for å få økt inntjening gjennom økst publikumsbesøk. Arbeiderpartiet forslag for videre drift av Lierhalen, som ville innebære en øktning på 300 000 kroner ekstra for 2011 og 500 000 for hvert av de neste årene, falt.

Arbeiderpartiets gruppeleder Bård E Strand mente det var en dårlig oppskift med flate kutt. Han vil heller gå mer drastisk til verks med konkrete grep. Nedleggelse av Nordal skole var et av forslagene. Elevene trenger et større sosialt miljø og lærerne et et større pedagogisk miljø, hevdet han. Ap ønsket å legge både Frogner Sykehjem og Nordal skole ut for salg.

Ellers var det bare Venstre som ønsket å bygge kulturhus/flerbrukshus i 2011, men både Arbeiderpartiet og Høyre var tydelig på at kulturhusaken er bare en utsettelse. Zapffe understreket at Høyre har programfestet bygging av kulturhus. Og kommunestyret vil vurdere på nytt bygging av kulturhus når anbudskonkurransen er kjent og vurdert i mars.

Forøvrig la SV forslag om innføring av eiendomskatt. - Det gir nye friske penger, seks millioner var gruppleder Runar Gravdals begrunnelse. Ikke uventet at forslaget kom fra SV, men som ventet at ingen av de andre partiene støttet forslaget.

Høyres gruppelede Søren Falch Zapffe gikk hardt ut i sitt første hovedinnlegg der han presenterte fellesforslaget sammen med Krf, Senterpartiet og Fremskrittpartiet. - Når vi får et inntekstbortfall må det nødvendigvis smerte litt, fremholdt han.

Han påpekte at man må ligge lavt på utgiftsiden og holde driftsmargin på 3 prosent. Men nytt sykehjem og "ny" Hegg skole blir altså toppriortert innen neste frireårsperiode.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 14. desember 2010 22:33: Nordalbeboer
Artig med Lier AP som dekker inn kommunens budsjettunderskudd med å foreslå nedleggelse av Nordal skole gang på gang. Netto besparelse ved å gjøre det er trolig ca 2 mill. kr. Lier AP synes å tro at dersom man foreslår en nedleggelse av skolen 10 ganger, så har man spart 20 millioner. Uffameg.
Onsdag 15. desember 2010 10:19: jørgen
Hvor i budsjettvedtaket finner Liernett "Ny Hegg skole" som angivelig skal være toppprioritert sammen med nytt sykehjem? Verken i rådmannens innstilling eller i flertallspartienes vedtak er det satt av en eneste krone til Hegg skole i kommende fireårsperiode. Det eneste som finnes er et såkalt "verbalforslag" der rådmannen får i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for å se på en samlokalisering mellom nye Hegg og Lierbyen skole. Alternative finansieringsformer for bygging av ny skole utredes, heter det i vedtaket. Utred, utred.... Men skal man bygge, må man ha penger.
Onsdag 15. desember 2010 12:06: Redaksjon, Torger Almaas
Se kommunens hjemmeside under politisk virksomhet;(protokollen)

Se pkt 2.14, sitat: " Rådmannen gjennomfører en mulighetsstudie for å se på en samlokaliseringsstudie mellom Hegg og Lierbyen skole i løpet av 1. halvår 2011. Dette omfatter også spørsmål om felles administrasjon. Alternative finansieringsordninger utredes."

Kommentator har rett i at det ikke er satt av penger i neste års budsjett, men gruppeleder for det største partiet understreket i sitt hovedinnlegg at Hegg skole er prioritert svært høyt. Merk "alternative finansieringsformer" som kan innebære et langt mindre belastning på investeringsbudsjettet.
Onsdag 15. desember 2010 14:06: Helge Jagland
Ja, alternative finansieringsformer som f.eks OPS kan gi mindre belastning på investeringsbudsjettet, men det blir en økt belastning på driftsbudsjettet. I stedet for å låne penger til å bygge skolen og måtte betale renter å avdrag på lånet, må kommunen betale husleie til utbygger og eier av bygget. Jeg vil tro at den husleia blir minst like stor som kapitalutgiftene på eget lån, ja de vil bli høyere da utbygger jo selvsagt og rimeligvis vil ha en fortjeneste, avkasting på sin investering. OPS blir i lengden dyrere for kommunen. Det er nok å vise til utbyggingen av Fosskvartalet som jo egentlig er det første OPS samarbeidet vi har hatt i Lier. Det ble dyrt for kommunen. St.Halvard hallen var jo også et OPS samarbeid.
Søren Falch Zapffe vet godt at et slikt samarbeid i lengden ikke er gunstig for kommunen, men det er vel formålstjenelig nå å vifte med det i mangel på vilje til å gjøre nødvendige grep. Alt må betales en gang !!!
Onsdag 15. desember 2010 14:21: jørgen
I Juni vedtok Tjenesteutvalget i Lier kommune dette om Hegg skole:
"37/2010 Hegg skole - videre oppfølging
Tjenesteutvalgets vedtak:
Hegg skole forutsettes rehabilitert i løpet av de nærmeste årene. På bakgrunn av tidligere vedtak og etterfølgende utredning, videreføres arbeidet slik:
1. Utarbeidet funksjons- og romprogram, datert 14. mai 2010, legges til grunn for det videre arbeid med bygging og opprusting av Hegg skole.
2. Det prekvalifiseres 4-5 arkitektfirma som inviteres til parallell konkurranse om den beste konseptløsningen for Hegg skole basert på funksjons- og romprogrammet. Valg av arkitekt og konseptløsning forutsettes å skje høsten 2010.
3. Fremdriftsplan som grunnlag for inngåelse av avtaler om igangsetting av prosjektering og bygging legges frem som en del av handlingsprogrammet 2011-2014"
Hvis administrasjonen har gjort jobben sin, skulle det vel vært klart for å velge arkitekt og konseptløsning for å bygge nytt på Hegg. I stedet sendes nå saken ut på ørkenvandring med forslaget om å flytte hele skolen sammen med Lierbyen skole, som ble flyttet bort fra Hegg skole for 11 år siden. Hvis ansatte og foreldre ved Hegg skole slår seg til ro med forsikringer om at Hegg er høyt prioritert, uten at løftene følges opp med en krone verken i investeringsbudsjettet eller driftsbudsjettet, så er politikerne heldige.
Torsdag 16. desember 2010 12:12: Nordal skolekrets
Hva er dette med nedleggelse av Nordal skole? Han (AP) mener at elevene trenger større sosialt miljø, men har han barn som går på den skolen? Jeg har barn på Nordal og er kjempefornøyd med det sosiale, og en liten skole med mye bra. Skjønner ikke hvorfor han og AP skal ta ifra barna det dem synes er trygt og godt, istedenfor opp til en storskole! Spesielt når han ikke vet hva han snakker om. Ta deg en tur til Nordal skole, så kan du selv se!
Torsdag 16. desember 2010 20:54: Bård Strand
Når Lier AP ha fremmet forslag om avvikling av Nordal skole, så er det ikke først og fremst av økonomiske grunner i form av kommunal innsparing, selv om det er en positiv bieffekt. Vi har foreslått det fordi det anses faglig og sosialt bedre, og fordi skoler må ha elever. Ingen kommune kan ha en skole for hver elev, ei heller en skole pr. 50 elever. Det gir svake fagmiljøer for læring, og etter "eksperters" mening også svake sosiale mijøer. Dvs. det kan være veldig bra sosiale miljøer for de fleste, men for de som faller utenfor en klikk eller gjeng, så er det få alternative gjenger eller klikker å endre tilhørighet til. Hverken svakt faglig miljø for lærerne eller svake sosiale miljøer er bra for elevene. Når kommunen så kan tilby større miljøer i nærheten, blir det feil å opprettholde en grendeskole av rent sentimentale grunner. Skolene i Lier skal være robuste og gode skoler, tilpasset de bosettingsmønstre som finnes i bygda. Skolene skal være gode for alle elevene.
Innsparingsmessig for kommunen vil nedleggelse av skolen bety ca. 2MNOK/år innholdsmessig vel 1MNOK/år for bygningsdrift, om skolen selges. I tillegg kan salgssummen benyttes til nedbetaling av kommunalt lån, noe som gir en liten tilleggsbesparelse på kommunens lånekostnader.
Kostnadene pr. elev er ca. 50% høyere på Nordal enn på Tranby-skolene.
Selv har jeg ikke barn på Nordal, men jeg har naturligvis vært der, bl.a. på folkemøter ved et par anledninger. At det er en trygg og god skole, er det ingen tvil om. Det er også Hallingstad og Hennummarka.
Torsdag 16. desember 2010 21:18: Bård Strand
Det ser ut som om Lier Høyre har lyktes i sin taktikk for å lure folk i kommunen til å tro at de har planer for å gjøre noe med Hegg skole og Heiahallen.
Naturligvis må Lier kommune før eller siden gjøre noe med Hegg skole, av ren nødvendighet. men inntil det skjer skal elever, lærer og elever få slite med en nedslitt skole uten at noe skjer i flere år fremover. Nybygg vil utvilsomt skje raskere med et nytt flertall i kommunestyret. Det nåværende flertallet har ikke prioritert Hegg skole denne gangen heller.
Lier AP ønsket å ha nye Hegg skole ferdig i 2013, ikke fordi vi hadde så mye mer penger tilgjengelig, men fordi en revisjon av skolestrukturen vil medføre en helt nødvendig besparelse på kommunens driftskostnader om noen år. Og det er det Lier kommune trenger. Vi ville gjennomgå elevgrunnlaget og øke utnyttelsen på en halvtom nybygd Høvik skole, og samorganisere Hegg og Lierbyen skoler.

Flertallets vedtak om Heiahallen er kunnskapsløst og tullete. Allerede i 2009 fikk rådmannen 300.000 kroner til utredning. I 2010 fikk rådmannen enda større rammer, tilsynelatende for å bygge ei lita bu, men det ble kun brukt litt, til hva? Jo, til fortsatt utredning. Og når rådmannen ved to anledninger forsøkte å få politikerne til å behandle hva han hadde utredet, så ble behandlingen utsatt av flertallspartiene. En typisk "trå-vannet"-manøver for å la folk fortsette å tro at noe skulle skje. For 2011 ble det avsatt 500.000 til enda mer utredning. Penger fullstendig ut av vinduet!
Så forsøkte Høyre å hevde at hallen burde bygges i et OPS-samarbeid med f.eks. et entreprenørselskap. Da ville hallen ikke fått spillemidler, og dermed blitt 7MNOK dyrere for kommunen! neste kreative innspill var en løsning hvor driften skulle overlates til idrettslaget. Det ville medført bortfall av momskompensasjon til kommunen, og gjort hallen ca. 5MNOK dyrere. I tide for HP-vedtaket ble ordlyden endret slik at det nå skal utredes "alternative finansieringsformer". Vedtaket betyr i klartekst at Heiahallen ikke skal realiseres i overskuelig fremtid. Det er et helt legitimt standpunkt, kommunen må jo prioritere hva pengene skal brukes på. Men hvorfor ikke si det? Hvorfor kaste penger ut av vinduet på såkalte utredninger som er like formålsløse som de er unødvendige? Valgår foran oss, kanskje? Dyrt for kommunen å drive valgkamp for Høyre.
Torsdag 16. desember 2010 23:52: Birger Beinbratta
Vel talt, herr Strand! Og forståelig for folk flest!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode