Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 58b94d6dbbe731f4997f319e1656af6a

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Lier Frp har vært år i inneværende periode laget sitt eget budsjettforslag. Lier Høyre valgte kun i budsjettet for 2011 budsjettet å ta Frp med i forhandlingene. I de andre tre årene har V, Krf og Sp vært de ønskete samarbeidspartnerne. Budsjettet for 2011 har mange gode Frp-saker; konkurranseutsetting av kommunerevisjon og det tas viktige skrift for å omgjøre Lier Drift (teknisk drift, Vann og avløp, karttjenester etc.) til aksjeskap ev. konkurranseutsettes er to eksempler. Dette er to viktige tiltak for effektivisering av kommunen, tiltak som vil frigjøre ressurser til bruk i blant annet skolesektoren.

Reglene om stemmegivning i Lier kommunestyre er slik at det ikke er anledning til å reservere seg for å stemme mot de store partienes budsjettforslag når ens eget forslag har falt. Lier FRP har hvert år i den kommunestyreperioden som vi når er i ferd med å avslutte vurdert hvor det er størst mulighet for å få noen grad av gjennomslag for vår politikk - hos H eller AP. Det er ingen tvil om at Lier AP høsten 2010 tidlig i budsjettprosessen presenterte mange interessante og gode tiltak. Lier FPR er enig med AP i at Lier kommune drives lite kostnadseffektivt. Motstand mot konkurranseutsetting og villighet til å øke kommunale avgifter gjorde likevel at det ikke var mulig med et fellesbudsjett.

Det har selvfølgelig ikke vært vår mening å hevde at det kun er skolebarn med bakgrunn fra land i den tredje verden som bråker. De tilbakemeldingene vi får fra våre velgere er at det er betydelige problemer med bråk og uorden i Lierskolen. Sagt på en annen måte; det er ingen grunn til å tro at Lier skiller seg ut i positiv retning fra resten av landet på dette området. Internasjonale undersøkelser viser at norsk skole som helhet har problemer med bråk og uorden.

Problemene med integrering i form av vansker med å forstå det norske språk, traumatiske opplevelser fra hjemmelandet, fra svak forståelse for at kjønnene er likestilt i Norge osv. kommer i tillegg til de allerede beskrevne problemene.

Kommunestyret behandlet 30. november 2010 sakene om bosetting av flyktninger i 2011 og Mangfold og integrering. Her omtales ikke problemer og vansker, men ”utfordringer”. Flere av disse er ”spennende”. Det foreslås så en rekke tiltak for å imøtekomme ”utfordringene”. Etter FRPs oppfatning er det en forutsetning for alle disse tiltakene at det faktisk foreligger problemer og vansker knyttet til integreringen av utlendinger.

Lier kommune behandlet 1. februar 2011 nytt ordensreglement for Lierskolen. Frp foreslo en rekke innstramninger for å få et strengt reglement. Dette fordi de skikkelige elevene må settes i fokus, vi ønsket også å slå fast at det skal reageres på brudd på ordensreglementet; dette er ikke opp til den enkelte lærers humør og lynne. Dessverre fikk dette forslaget kun Frp s stemmer.

Lier Frp synes det er positivt at Lier Ap er enige i vårt forslag om å bygge ny Hegg skole i tilknytning til dagens Lierbyen skole - velkommen etter. Dette vil gi bedre læringsmiljø for elevene, et bedre faglig miljø for lærerne og det vil spare penger på administrasjon.

Særlig om SFO:
I Hurum kommune (hvor Ap har ordføreren og Frp varaordføreren) koster en full plass i skoleåret 2010 / 2011 kostet kr. 2 180,-. I Hof kommune i Vestfold er kr. 2 050,- satsen for en full plass. I Drammen kommune som også er et fyrtårn for Høyre på Østlandet, koster en full plass kr. 2 530,-; det vil si mer enn i Lier.

Det er selvsagt ikke noe mål at barn skal være mest mulig på SFO. Det er likevel et faktum at det ligger som et premiss i dagens samfunn at familiene må ha to inntekter. Det er videre et faktum at Lier har betydelig utpendling til Asker, Bærum, Oslo og Drammen. En trenger ikke mye fantasi for å forstå når SFO utgangspunktet stenger kl 1630 (den enkelte skole kan selvutvide til kl 1700), så er det meget utfordrende for pendlere, alene foreldre, m.v. å nå frem i tide. Det er særlig utfordrende blir det for de som forsøker å være miljøbevisste ved å reise kollektivt. For de som er i den ulykkelige situasjonen at det er avhengig av NSB blir det håpløst En utvidelse på en time ville trolig hjulpet mye.

I Oslo er SFO erstattet av Aktivitetskolen. Her er takstene fleksible i forhold til foreldrenes inntekt. Den høyeste taksten kr. 2 444,- Aktivitetsskolen er et helhetlig tilbud om undervisning, aktiv fritid og leksehjelp. Dette tilbudet er mer omfattende og forpliktende enn SFO. Aktivitetsskolen var dessuten i gang med leksehjelp med kvalifisert hjelp, lenge før den rød-grønne regjeringen kom på denne tanken. Poenget her er ikke at Lier kommune skal etablere aktivitetsskole, men å få frem at andre kommuner driver et bedre og mer omfattende opplegg enn Lier for tilnærmet samme prisen eller rimeligere.

Vi har brukt begrepet ”dårlig” om SFO. Vi finner grunn til å presisere at Lier Frp med dette ikke vil kritisere de ansatte på SFO. De ansatte gjør så langt vi kan forstå en kjempejobb, ofte under vanskelige forhold med hensyn til bygningsmassen, jevnfør, blant annet, Hegg skole.


Lars Haugen, leder i Lier Frp

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode