Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Lier Frp har vært år i inneværende periode laget sitt eget budsjettforslag. Lier Høyre valgte kun i budsjettet for 2011 budsjettet å ta Frp med i forhandlingene. I de andre tre årene har V, Krf og Sp vært de ønskete samarbeidspartnerne. Budsjettet for 2011 har mange gode Frp-saker; konkurranseutsetting av kommunerevisjon og det tas viktige skrift for å omgjøre Lier Drift (teknisk drift, Vann og avløp, karttjenester etc.) til aksjeskap ev. konkurranseutsettes er to eksempler. Dette er to viktige tiltak for effektivisering av kommunen, tiltak som vil frigjøre ressurser til bruk i blant annet skolesektoren.

Reglene om stemmegivning i Lier kommunestyre er slik at det ikke er anledning til å reservere seg for å stemme mot de store partienes budsjettforslag når ens eget forslag har falt. Lier FRP har hvert år i den kommunestyreperioden som vi når er i ferd med å avslutte vurdert hvor det er størst mulighet for å få noen grad av gjennomslag for vår politikk - hos H eller AP. Det er ingen tvil om at Lier AP høsten 2010 tidlig i budsjettprosessen presenterte mange interessante og gode tiltak. Lier FPR er enig med AP i at Lier kommune drives lite kostnadseffektivt. Motstand mot konkurranseutsetting og villighet til å øke kommunale avgifter gjorde likevel at det ikke var mulig med et fellesbudsjett.

Det har selvfølgelig ikke vært vår mening å hevde at det kun er skolebarn med bakgrunn fra land i den tredje verden som bråker. De tilbakemeldingene vi får fra våre velgere er at det er betydelige problemer med bråk og uorden i Lierskolen. Sagt på en annen måte; det er ingen grunn til å tro at Lier skiller seg ut i positiv retning fra resten av landet på dette området. Internasjonale undersøkelser viser at norsk skole som helhet har problemer med bråk og uorden.

Problemene med integrering i form av vansker med å forstå det norske språk, traumatiske opplevelser fra hjemmelandet, fra svak forståelse for at kjønnene er likestilt i Norge osv. kommer i tillegg til de allerede beskrevne problemene.

Kommunestyret behandlet 30. november 2010 sakene om bosetting av flyktninger i 2011 og Mangfold og integrering. Her omtales ikke problemer og vansker, men ”utfordringer”. Flere av disse er ”spennende”. Det foreslås så en rekke tiltak for å imøtekomme ”utfordringene”. Etter FRPs oppfatning er det en forutsetning for alle disse tiltakene at det faktisk foreligger problemer og vansker knyttet til integreringen av utlendinger.

Lier kommune behandlet 1. februar 2011 nytt ordensreglement for Lierskolen. Frp foreslo en rekke innstramninger for å få et strengt reglement. Dette fordi de skikkelige elevene må settes i fokus, vi ønsket også å slå fast at det skal reageres på brudd på ordensreglementet; dette er ikke opp til den enkelte lærers humør og lynne. Dessverre fikk dette forslaget kun Frp s stemmer.

Lier Frp synes det er positivt at Lier Ap er enige i vårt forslag om å bygge ny Hegg skole i tilknytning til dagens Lierbyen skole - velkommen etter. Dette vil gi bedre læringsmiljø for elevene, et bedre faglig miljø for lærerne og det vil spare penger på administrasjon.

Særlig om SFO:
I Hurum kommune (hvor Ap har ordføreren og Frp varaordføreren) koster en full plass i skoleåret 2010 / 2011 kostet kr. 2 180,-. I Hof kommune i Vestfold er kr. 2 050,- satsen for en full plass. I Drammen kommune som også er et fyrtårn for Høyre på Østlandet, koster en full plass kr. 2 530,-; det vil si mer enn i Lier.

Det er selvsagt ikke noe mål at barn skal være mest mulig på SFO. Det er likevel et faktum at det ligger som et premiss i dagens samfunn at familiene må ha to inntekter. Det er videre et faktum at Lier har betydelig utpendling til Asker, Bærum, Oslo og Drammen. En trenger ikke mye fantasi for å forstå når SFO utgangspunktet stenger kl 1630 (den enkelte skole kan selvutvide til kl 1700), så er det meget utfordrende for pendlere, alene foreldre, m.v. å nå frem i tide. Det er særlig utfordrende blir det for de som forsøker å være miljøbevisste ved å reise kollektivt. For de som er i den ulykkelige situasjonen at det er avhengig av NSB blir det håpløst En utvidelse på en time ville trolig hjulpet mye.

I Oslo er SFO erstattet av Aktivitetskolen. Her er takstene fleksible i forhold til foreldrenes inntekt. Den høyeste taksten kr. 2 444,- Aktivitetsskolen er et helhetlig tilbud om undervisning, aktiv fritid og leksehjelp. Dette tilbudet er mer omfattende og forpliktende enn SFO. Aktivitetsskolen var dessuten i gang med leksehjelp med kvalifisert hjelp, lenge før den rød-grønne regjeringen kom på denne tanken. Poenget her er ikke at Lier kommune skal etablere aktivitetsskole, men å få frem at andre kommuner driver et bedre og mer omfattende opplegg enn Lier for tilnærmet samme prisen eller rimeligere.

Vi har brukt begrepet ”dårlig” om SFO. Vi finner grunn til å presisere at Lier Frp med dette ikke vil kritisere de ansatte på SFO. De ansatte gjør så langt vi kan forstå en kjempejobb, ofte under vanskelige forhold med hensyn til bygningsmassen, jevnfør, blant annet, Hegg skole.


Lars Haugen, leder i Lier Frp

Innlegg Kommunestyrevalg

Flere saker fra arkivet

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

1 million til kultur

Tirsdag ble rådmannens forslag om nedlegging av Tranby bliblotek avvist av kommunestyret, i går fikk hovedbiblioteket i Lierbyen påplusset budsjettet med 250 000 årlig for den nærmeste fireårsperioden.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Vil ha økologisk matsenter eller -butikk

Lier kommune vil ha tiltak for å sikre at økologiske matvarer når frem til forbrukerne. Det byr på betydelige utfordringer.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Systemendringer og konsekvenser i Lier kommune.

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lier kommune. Han burde ha de beste forutsetninger for uttale seg om egen arbeidsplass ut fra tanken: ”Den vet best hvor skoen trykker den som har den på!”

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Stadig dårligere kollektivtilbud

- I Lier blir det stadig vanskeligere å benytte kollektiv kommunikasjon, sier Lier Frps formann Lars Haugen.

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Bedret trafikksikkerhet

Fra Lyngåskrysset og hit til Nordal skole kan skolebarna gå og sykle trygt fra høsten 2010

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.