Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Det har vært meget interessent å følge utviklingen til AP ”strategene T. Svendsen og M. Dannevig i RV 23-saken.
Første utspill var et en lang tunnel ikke tok så mye av dyrket mark som en kort tunnel ville gjøre. Da det dukket opp klare signaler om at så ikke var tilfelle, noe som bl.a. førte til at Lier bondelag trakk seg ut av denne kampanjen.
Neste fremstøt var å hevde at den lange tunnelen ville være bedre i forhold til miljøet. I tillegg foreslo M. Dannevig at tungtransporten skulle belastes med økte bompenger, for å redusere trafikken på nåværende veitrase. Hva hensikten med dette utspillet skulle være er meget usikkert, tekkes velgere i sitt nabolag som har lidt i mange år pga all transport forbi ”husveggene”?
AP hevdet videre at tunnelalternativ Dagslet - Viker ikke ville bli dyrere totalt enn alternativet Dagslet – Linnes

Da så konsekvensutredningen fra Statens veivesen (SVV) kom, ble følgende fakta lagt frem:
Det korte tunnelalternativ var bedre med hensyn til miljø enn det lange.
Det korte alternativ ville bli langt billigere, ca 1,2 mrd enn det lange
Videre viste konsekvensutredningen at det antagelig må komme en vei i Linnes område selv med den tunnel Dagslet – Viker.
Selv disse opplysningene kunne ikke repr. Dannevig akseptere, det måtte være noe feil og han har siden prøvd på flere måter å finne ut hvordan AP skulle komme ut av denne situasjonen.
Situasjonen ble ikke bedre etter at samferdselsministeren slapp nyheten om at kor tunnel ikke behøvde ny konsekvensutredning den var allerede gjennomført tidligere, det var mer usikkerhet angående den lange tunnelen
Det siste utspill var at Høyre sitt forslag om tunnel Dagslet – Linnes ikke inneholdt elementer i forhold til miljø og trafikkstøy. Høyre har foreslått kort tunnel, men selvfølgelig at alle tiltak tas i bruk for å begrense støy samt verne om miljøet.
I disse spørsmål er det helt sentralt at alle politikerne står samlet, da får vi til et bredt vei-forlik basert på det korte alternativ.
Fra at høyre var alene om sitt alternativ har nå de øvrige partier sluttet seg til, først SV, Krf, SP og den vinglete ordførerkandidaten til Frp har visst etter hvert kommet til dette standpunkt. K. O. Markussen hadde meget tidlig et innlegg i DT om at han (ikke Frp?) bl.a. skulle bestemme hvor Rv 23 skulle gå. Siden har det vært stille fra den fronten.

Ole Marius Evensen
listekandidat Lier høyre

Arbeiderpartiet Høyre Kommunestyrevalg Trafikk

3 kommentarer

Fredag 7. september 2007 23:57: Tone E Svendsen, Lier Ap
Lier Høyre følger nok ikke helt med i saken.

Lier Høyre har lenge fremstått som Statens vegvesens forlengede arm i Lier kommunestyre. Statens vegvesen dikterer hovedvegsystemet i ytre Lier, og Lier Høyre følger. I et forsøk på å drive veisaken fremover, har Lier Ap fremmet forslag om mulig forlik, gitt at de strengeste miljøkrav kan legges på det alternativet som vegvesenet dikterer. Dette har Lier Høyre prøvd å følge opp ved å skramle sammen en rekke punkter som liksom skal være forpliktende miljøtiltak for Rv 23. Det vi ser er at mange av kravene er irrelevante og i noen tilfelle meningsløse. Dersom vi legger en positiv fortolkning til grunn, går Lier Høyre inn for miljøtilpasninger som koster i overkant av 1.100 millioner kroner, i tillegg til foreliggende kostnadsramme. Som kuriosum kan nevnes en sentral høyre-politiker som drømmer om lokk over Rv23, med ukjent kostnad.
Miljøtilpasningene gjør alternativet til vegvesenet og Lier Høyre like dyrt som hovedalternativene med tunnel til Viker. Men, hovedalternativene med tunnel til Viker har imidlertid et betydelig potensial for å bli billigere, fordi det kan gjøres kostnadsbesparende grep med dem.
Dette viser at kostnadsforskjeller mellom hovedalternativene ikke er et relevant argument; miljøtilpasningene gjør at den dikterte løsningen fra Statens vegvesen og miljøløsningen med tunnel til Viker koster det samme. Det Lier Ap i tillegg har slått fast, er at miljøløsningen til Viker gir langt bedre effekt for ytre Lier innenfor viktige temaer som nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø og ikke minst støy. Denne positive effekten vil kunne forsterkes av større grad av muligheter til å styre trafikken og veiens utforming enn i det dikterte alternativet. Den langsiktige effekten er også bedre hva angår landbruket i ytre Lier og samfunnsutviklingen, spesielt på Lierstranda/¬Gjelsten-utbyggingen.
Vi håper på mer rasjonalitet og kritisk tenkning i veisaken i ytre Lier.
Tone E Svendsen
Kommunestyrekandidat for Lier Ap
Lørdag 8. september 2007 00:48: Jon Tharaldsen
Det er nesten litt komisk å lese dette.Jeg tror det hadde vært lurt å gått litt stille i dørene Ole Marius. Det var faktisk ditt eget parti, som gjorde det mulig, å få til et flertall i Lier kommunestyre, for å se på om Vikeralternativet var en mulig løsning, for påkopling av Rv 23 til E 18. Og jeg kan forsikre deg om at dette er spørsmål som har vært rimelig debatert i alle leire. Så jeg synes det er trist å høre at du kommer med etterslengere i Siv Jensen stil. Det er du jammen for god til Ole Marius.
Forøvrig har jeg hele tiden ønsket meg tunell direkte fra Bjørnstad krysset i Røyken, direkte til Kirkelinna, Hvor påkjøringsrampene er på plass for lenge siden. Da kunne man fått nødutgang fra jernbanetunellen, man kunne fått påstignings overgang nord-syd øst-vest Og ikke minst hadde man sluppet å få forurensningen av diesel sotpartikkeler opp Lierbakkene Når 50 tonn skal true seg i gang opp bakkene fra om trent stillesstående. Men tenk du! Det bare lo de av Det ble nok for dyrt det også selv om jeg prøvde meg allerede da de holdt på å bygge Oslofjord forbindelsen bygging og kostnadene var mye lavere enn i dag.
Lørdag 8. september 2007 14:29: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Evensens innegg er ikke helt patent og oppdatert.

Sagt veldig enkelt ville vi ha den beste løsningen for Lier. RV 23 til E.18 v. Viker i ett slag. Så var vi ferdig med saken for overskuelig fremtid. Ingen nye salami-biter med tunnel til Linnes og så nye 25 år å vente før neste stykke. Dette vil ikke Statens Vegvesen og Lier Høyre, og SVV fremlegger en utredning om RV 23 til Viker ( vårt trasealternativ) som pga de valg SVV selv gjør om kryssløsningene på Viker, ikke er gjennomførbar. Samtidig tvinger man Lier Kommune til en utsettelse av prosjektet pga innsigelsesvarsel hvis ikke Statens Vegvesens godkjente alternativ velges.av kommunen.Da går toget for Nasjonal Transportplan 2010-2014

Og så kommer det viktige: I valget mellom her å stå ved vårt opprinnelge standpunkt, og dermed få hele veiprosjektet på stedet hvil, eller å få på plass en løsning NÅ, har vi altså vært konstruktiv og søkt en løsning for alles beste.

Dette kaller du "kanossagang". Det er det kanskje, en kanossagang til Vegvesenets kontorer, frembrakt av Statens Vegvesen som sammen med deres agenter i Lier, Lier Høyre, ikke har talt innbyggernes interesse i denne sak. Vår situasjon har da blitt at "Kan vi ikke nå få den vi elsker, så får vi ordne oss slik at vi kan elske den vi får".

Så spørs det da om Lier Høyre vil gi innbyggerne de miljøløsninger de ber om. Dette er miljøløsninger som ALDRI ville blitt foreslått av Statens Vegvesen hvis ikke Lier Arbeiderparti har fighted så intest for et miljøalternativ de siste år som vi har gjort. Lier Høyre har opp til nå vært FULLSTENDIG LIKEGYLDIG og gjordt INGENTING for de tusen som blir rammet av den korte tunnelens nye trase og miljøforurensning.

Vi får vente å se. Selv har jeg ikke de store forhåpninger hvis vi skal legge Høyres historikk til grunn. I Lier Høyre er man mest opptatt av Terje Sagvoldens drømmerier om "Lier Brygge" og "hele RV 23 nedgravd" enn om dagens knallharde realiteter. Men de andre partier, inkludert FrP ,ser ut til å ha skjønt at tiden nå er inne for en samlet løsning vi alle kan enes om. Så får vi se om innbyggerne i Ytre Lier kan få en miljøløsning , ikke på grunn av, men på tross av Lier Høyre.

Flere saker fra arkivet

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Nærmere en tunnelløsning?

Samferdselsminister Liv kunne glede Kirsti Marie Lager Lyngås og andre partivenner i Senterpartiet om at beslutningen i departementet innebærer at en KS1 utredning blir sløyfet

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Ny tunnel mellom Lier og Oslo S?

Norconsult, et av selskapene som jobber med fremtidsfantasiene om høyhastighetstog i Norge, er kommet til at en helt ny tunnel fra Lier til Oslo S er en forutsetning, skriver Teknisk Ukeblad.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Lier før og nå

Mens konge, kronprins, statsråder og fylkesmenn suste forbi på åpningstoget i 1973, vinket folk på Lierstranda en ny og bedre tid velkommen. Trodde de.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

- Det går alltid et tog?

- Vi har kronisk mangel på folk som kan gjøre vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, skriver Olav Breivik (V).

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

Gir fine naturopplevelser

Torun Hegg Jacobsen og Sven Jacob Jacobsen fra Lierbyen er to av flere som allerede har tatt frem sykkelen for å komme langt inn i Finnemarka --

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Fremst i flokken

Ukens petit er ved Truls Hallingstad

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Lokalpolitikerne er klare for Lierdagene

Både lokale partirepresentanter og stortingsrepresentanter gjester Lierdagene denne helgen

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Hvorfor ville Ap og SV kvele dugnadsånden i Sylling

Dette var spørsmålet jeg stilte meg under behandlingen av skjenkesaken i Syllinghallen.Og dette spurte jeg disse respektive partiene om da saken ble behandlet i (...)

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Liervalgets to vinnere

At Helene Justad ledet Lier Høyre frem til rekordresultat, valgseier og ordførerklubba, er det ingen tvil om. Men Tonje Evju, som i spissen for Arbeiderpartiet fanget opp brorparten av stemmene de øvrige partiene mistet, har også grunn til å smile.

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Først ute?

Liernett lot seg friste av de nydelige jordbærene som unge Elise Aas Myhrene solgte på søndag --

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Historisk fotballkamp

For første gang i historien er det blitt spilt seriekamp med et lag sammensatt av spillere fra Sylling og Sjåstad.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Regionmesterskap i volleyball – gutter 15 år.

Inspirert av fjordårets suksess dro årets utgave av Sylling Desperados til kongsberg for å slåss om plass i landsfinalen. Det skulle dessverre ikke holde denne gang.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.