Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Etter en lang prosess med mange avstikkere ser det endelig ut til at det politiske Lier kan samle seg om et felles syn på veisystemer i Ytre-Lier.

Det synes som om Lier AP endelig har sett lyset i tunnelen, og at også de er enige om at den skal gå mellom Dagslet og Linnes. Ansvaret for å skyve veisaken ut i evighetens perspektiv ble for tungt å bære, selv for de ivrigste tilhengere av en lang tunnel løsning. Beboerne i Spikkestad-bakkene, Lahell, Engersand og Gullaug kan ikke lengre leve i uvisshet. Lier Høyre som stod alene om kort tunnel da Lier kommunestyre behandlet spørsmålet om hvilke alternativ som skulle utredes, er glad for at de øvrige partiene et etter et er kommet til samme holding. Bortsett fra Lier FRP som fortsatt befinner seg i det stummende mørke.

Alle de tre foreslåtte alternativene har fordeler og ulemper. De gode løsninger finnes ikke ved å flytte problemene, slik Lier AP’s leder Mathias Dannevig synes å tro. Det er selvfølgelig bittert å måtte innse at det alternativ han har stått på barrikadene for, trekker det korteste strå. Det blir derfor grovt å anklage Lier Høyre for ikke å ivareta liungenes interesser på best mulig måte.

Lier Høyre er opptatt av å finne gode og samlende løsninger som er til gangs for alle liunger uansett hvor de bor i bygda vår. ”Grønne Lier” skal fortsatt være visjonen for fremtidens Lier.

Nå som vi er enige om å legge hovedalternativ 1 a til grunn, må vi søke etter de beste løsninger for de som tross alt vil bli berørt.

La meg peke på følgende utfordringer:

  1. Kryssløsning mot E 18 ved Strandbrua/Brakerøya må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste blir minst mulig og at vi får effektive trafikkstrømmer.
  2. Krysset på Amtmannsvingen må i minst mulig grad legge beslag på dyrkbar mark.
  3. Trafikkbelastningen ved Vitbank/Moserud må reduseres ved at veien nedgraderes.
  4. Krysset ved Linnes må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere og landbruk blir redusert maksimalt.
  5. Riksvei 23 må miljøskjermes frem til kryss mot E 18.

Lier Høyre vil være en pådriver for å finne gode, langsiktige løsninger som liungene kan være fornøyd med. Vi er åpen for et bredt samarbeid for å nå disse målene.

Kommunestyrevalg

1 kommentar

Mandag 3. september 2007 00:59: Tone E Svendsen, Lier Ap
Lier Høyre har ført opp en rekke punkter som skal være forpliktende i et forlik om hovedvegsystemet i ytre Lier:
1. Kryssløsning mot E 18 ved Strandbrua/Brakerøya må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste blir minst mulig og at vi får effektive trafikkstrømmer.
Alle kryssutformingene gir effektive trafikkstrømmer. Dette er derfor et meningsløst krav. Kryssutforming som reduserer støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste er et viktig, men kostbart krav, for noe av utfordringen for Nøste er at E18 allerede ligger der. I tillegg til disse momenter har Lier Ap sett at den beste løsningen for å koble havn/Gjelsten-strand til hovedvegsystemet er kryssutformingen med nedgravd rundkjøring (kryssutforming nr 6). Denne kryssløsningen ved Strandbrua er best, uansett om hovedløsningen er som Statens vegvesen dikterer, eller alternativene med tunnel til Viker. Disse er avhengig av gode kryssløsninger langs E18, også ved Strandbrua. Dersom Lier Høyre trekker den konklusjon at kryssutformingen med nedgravd rundkjøring er best, har de kommet til samme konklusjon som Lier Ap.

Det vil imidlertid koste 370 mill kr mer enn den som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten.

2. Krysset på Amtmannsvingen må i minst mulig grad legge beslag på dyrkbar mark.
Nok et irrelevant punkt fra Lier Høyre. Utfordringene i forhold til krysset i Amtmannssvingen ligger ikke i direkte beslag av dyrka mark. Det direkte arealbeslaget varierer ikke stort ift de ulike utformingene. Derimot vil de ulike utformingene på ulikt vis legge opp til et sekundært arealbeslag ved at dyrka mark blir liggende inneklemt mellom motorveier og næringsareal. Da trenger en ikke være synsk for å se at det raskt vil komme søknad om omregulering. Og hvem vil vel uansett ha mat fra et så forurensningsutsatt jordbruksareal? Utfordringen i Amtmannnssvingen ligger først og fremst i å ivareta interessene til nærliggende boligområder; Husebygata, Smetten, Frydenlund, Gilhus og Vitbank. Da ser vi at kryssutformingen med kulvert for Rv23 under jernbanen er best.
Det vil imidlertid koste 400 mill kr mer enn den som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten. I tillegg har SVV varslet innsigelse mot denne kryssutformingen, noe som imidlertid ikke behøver bety noe i denne runden.

3. Trafikkbelastningen ved Vitbank/Moserud må reduseres ved at veien nedgraderes.
Dette er nok et meningsløst punkt fra Lier Høyre. I alle alternativer bortsett fra salatalternativet (alternativ II) inngår Rv 285 over Vitbank i hovedvegsystemet. Når Lier Høyre vil jobbe for det alternativet Statens vegvesen dikterer, som innebærer fortsatt stor trafikk på Rv 285 over Vitbank, gir ikke kravet om nedgradering mening. Statens vegvesen har lansert akseptable løsninger her, med 50 km/t, flere rundkjøringer og mer ensretting av trafikken. Støyskjerming vil komme også. Det eneste springende punkt for Vitbank er, som kommentert i punktet over, kryssutformingen i Amtmannssvingen.
Tilleggsregningen blir merkostnaden ved kryssutforming 6 i Amtmannssvingen, se punktet over.
4. Krysset ved Linnes må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere og landbruk blir redusert maksimalt.

Dette kan vanskelig bety annet enn at Lier Høyre støtter Lier Aps krav om betydelig bedre kryssutforminger ved Linnes enn det Statens vegvesen dikterer. Det er to kryssutforminger som er viktige for Linnes, gitt tunnel til Linnes, og det er de to som innebærer en lang tunnelmunning, ut til dagens kryss. Dette vil gi gode effekter for beboere og landbruk.

Tilleggsregningen blir ca 270 – 300 mill kr.

5. Riksvei 23 må miljøskjermes frem til kryss mot E 18.
Statens vegvesen skriver som sant er at selv med full støyskjerming, er det ikke mulig å få til god effekt for boligområdene. Dette fordi støyen stiger. Dette punktet er derfor diffust, og uklart. Mener Lier Høyre en total kulvert-løsning? Dette har SVV avvist å utrede i sitt planprogram pga kostnader og effekter. Mener de støyskjermer? Som henger over veien?
Uansett koster slike tiltak mer enn det som er lagt i potten fra vegvesenet, et anslag kan være ca 50 mill kr. (men en effektiv løsning vil koste langt mer.)
Summerer vi så alle tilleggene som er nødvendige, kommer vi raskt til at det blir
1.120 mill kr. Da er det hovedalternativet som Statens vegvesen dikterer og som Lier Høyre lener seg til, like dyrt som hovedalternativene med tunnel til Viker. Disse har imidlertid et betydelig potensiale for å bli billigere, fordi det kan gjøres kostnadsbesparende grep med dem.

Flere saker fra arkivet

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Lier trenger en ny visjon.

Den grønne fargen signaliser så mangt. Jeg har fulgt og deltatt i nok debatter der visjonen blir trukket opp som trumfkort for det aller meste. Spørsmålet er om visjonen virker som en visjon bør virke.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Historisk fotballkamp

For første gang i historien er det blitt spilt seriekamp med et lag sammensatt av spillere fra Sylling og Sjåstad.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Stopp Einar Olsen & Co

Drammensregionen er i dag en av landets mest trafikkbelastede områder. Når det gjelder støy ligger regionen helt i toppen. Selv langt inne i Finnemarka hører man byens sus.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.