Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet.

RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen i Ytre Lier. Konsekvensutredningen er nå ute til offentlig høring, og Lier Sp vil gjøre alt vi kan for at RV 23 når neste NTP.

Lier Sp kjempet for utredning av lang tunnel fra Dagslet til Viker. Da konsekvensutredningen var ferdig, og forslag til traseer forelå, så vi at lang tunnel ikke var den beste løsningen allikevel. Dette fordi alternativet vil kreve langt mer dyrket areal enn kort tunnel fra Dagslet til Linnes, og har lite egnet forslag til kryssløsninger ved Viker og E 18. I tillegg er det et kostbart alternativ, hele en milliard kroner dyrere, og vi tror det vil ta lenger tid å få veien ferdigstilt.

Lier Sp har også presset på for at RV23 skulle slippe ekstra konsekvensutredning, KS1-utredning. Gleden var dermed stor da samferdselsminister Liv Signe Navarsete slapp nyheten da hun besøkte Lier.

Lier Sp ønsker ikke å vedta endelig forslag til kryssløsninger før høringen er ferdig. Dette fordi vi ønsker å ta alle høringsuttalelser fra både organisasjoner, næringsliv og innbyggere på alvor og med i våre vurderinger. Vi vil jobbe for at kryssløsningene vil føre til minst mulig inngrep i naturen og ta minst mulig dyrket mark. De bør være best egnet i forhold til trafikkavvikling, både nåværende og fremtidige, og det bør tas hensyn til bomiljøet i områdene.

Vi vil vi oppfordre til å få et bredest mulig flertall i Lier om samtlige løsninger, da dette vil være en styrke for å få fram statlige bevilgninger.

I 2007 ble det bevilget 14,8 mrd til veg. Etter flere år med forsømmelse er det fortsatt etterslep på mange områder. Derfor vil Senterpartiet videreføre økningen i samferdselsbevilgningene, slik at investeringsnivået i Nasjonal transportplan (NTP) oppfylles for vei, bane, havner og farleder i hele perioden 2006-2009, samt løfte nivået ytterligere i neste NTP.

Senterpartiet i Lier vil i neste periode jobbe for at RV23 ferdigstilles så fort som overhodet mulig. Det lønner seg å ha Senterpartiet i regjering!
Forrige artikkel:MaktskifteNeste artikkel:Ikke bare velstand
Flere artikler

© 2021 Sylling Hardcode