Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 182bdec2600131d8c6320b39bb64b32b

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Her er kommunalsjef Heitmanns svar:

- Hovedtrekkene for Lier er som for kommune-Norge for øvrig. Det er et stramt budsjett hvor aktivitetsveksten i kommunen ikke kompenseres fullt ut. KS har beregnet at for kommunene generelt mangler det ca 800 millioner kroner på en videreføring av dagens aktivitetsnivå når en tar hensyn til de merkrav som ligger i budsjettet. Kommunene får en samlet inntektsvekst på 5 milliarder kr, lønns- og prisveksten er anslått til 3,25% Det gir en netto inntektsvekst på 3,75 milliarder kroner. Dette skal bl.a. dekke merbehov som kommer av økt befolkning, kraftig stigning i pensjonskostnaden og opprustning av fylkeskommunale veier. De manglende 800 millioner må dekkes ved reduksjon i tjenestetilbudet eller effektivisering.

Bildet for Lier skiller seg ikke vesentlig fra dette. Riktignok beregner staten at Lier kommunes inntekter kommer til å øke noe mer i 2012 enn for landet, 5,7% mot 4,3%. Dette skyldes at kostnadsbehovet til Lier har økt. Vi er blitt flere og befolkningssammensetningen er endret. Vi må forvente at disse behovene også for oss er større enn inntektsveksten, og at det økonomiske handlingsrommet dermed blir trangere. Hva dette betyr i kroner og ører arbeider vi med å få oversikt over frem mot ferdigstillelse av handlingsprogrammet.

Ordningen med investeringstilskudd for sykehjem videreføres, og det er viktig for Lier som jo skal bygge nytt sykehjem til erstatning for Frogner. I tillegg utvides ordningen til også å gjelde etablering av dagtilbud for demente, noe vi må se nærmere på om vi kan ta ut effekt av i Lier. Barnevernsområdet styrkes, men dette er midler det må søkes om for tiltak og prosjekter.

På samfunnsområdet har vi så langt ikke registrert noe nytt som vi ikke kjente fra før. Det forventes oppstart på Rv 23 i 2013/2014. Det er noe styrkning på vedlikehold fylkesveier, men disse midlene er ikke fordelt.

Rådmann Hans-Petter Christensen uttaler dette:
 
 - Det er statsbudsjettet som gir kommune-Norge de viktigste signalene om hvilke rammevilkår som gjelder det kommende året. Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram sist torsdag inneholdt ingen store overraskelser for Liers del og likner mye på den utviklingen vi ser for de fleste kommunene.
 
Sett under ett betyr det at stadig flere oppgaver skal løses uten at kostnadene er finansiert fullt ut. Riktignok øker kommunenes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) etter regjeringens beregning, men de tjenestene kommunene allerede har blir dyrere å produsere og det kommer flere til.
 
Statsbudsjettet bekrefter at investeringstilskuddet til omsorgsboliger og -institusjoner videreføres.  Kommunestyret har vedtatt å erstatte Frogner sykehjem med et nytt og dermed drar Lier fordeler av denne posten. Det kan se ut som om det er mulig å hente noe over statsbudsjettet til dagtilbud for demente, uten at virkningen er kjent i øyeblikket.
 
Samhandlingsreformen i helsetjenestene skal gjennomføres gradvis fra årsskiftet.  Staten tildeler kommende år kommunene midler blant annet for å kjøpe plasser på sykehusene for utskrivningsklare pasienter, eller bygge opp et tilbud selv.  Det er forbundet mye usikkerhet med reformen og kommunene tror at den kan komme til å belaste kommunebudsjettet i konkurranse med andre tjenester på sikt.
 
Vi blir stadig flere i Lier.  På den ene siden betyr det flere kroner i kassen både gjennom skatteinntekter og statlige overføringer, på den annen side er det sjanser for at denne veksten fører til at utgiftsbehovet blir større enn inntektene de nærmeste årene slik ordningene fungerer nå.
 
Statsbudsjettet inneholder signaler om en rekke områder som både direkte og indirekte berører Lier. Samferdselsområdet er ett av dem, der Lier er avhengig av at det settes av midler til planlegging av riksvei 23 neste år med sikte på oppstart i 2013/2014. Fellesprosjektet Buskerudbyen er tildelt midler i dette budsjettet, slik forutsetningen var.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode