Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Om skoler og fornuft i Lierpolitikken

I Lierposten 13.mai har en kampklar pappa på Sjåstad, Dag-Frode Gulsrud, innlegg der han avslutter med liste over medlemmer i kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget og spørsmålet “er det noen fornuftige mennesker på denne listen ? ” Likeledes er det et innlegg fra FAU på Nordal skole om spørsmålet om nedlegging av skoler og et innlegg fra Ingar Dalen om skolekretsene.


Foto fra Lier Senterpartis hjemmeside

Siden navnet mitt er nevnt på Gulsruds liste ønsker jeg å svare. Jeg er en av de nye i lokalpolitikken og som flere andre ble jeg overrasket over at budsjettproblemene viste seg å være såpass store i Lier. Hvor fornuftige vedtakene har vært i Lier-politikken i tidligere perioder skal jeg ikke svare på, men nevne at problematikken er tosidig : hvordan er vedtakene i Lier og hvordan er de rammene som kommunen må forholde seg til. Egne vedtak i kommuneplanen (2202-2013) går som Lierposten har nevnt, ut på at skolene skal beholdes. Generelt sett tror jeg ikke politikerne i Lier ønsker å legge ned skoler, samtidig har kommunestyret, som et hvert annet styre, et økonomisk ansvar. Ønsket om å beholde skolene medførte at kommunestyret i desember vedtok et budsjett for 2004 der ikke alle nødvendige innsparinger var med. Derfor er det nå en runde for å få fram innsparingsmuligheter, der altså konsulentfirma har kommet opp med nedleggelser av Oddevall og Nordal som en økonomisk løsning – et forslag som kommunestyret 8.juni må forholde seg til.

Ubalanse i kommuneøkonomien Rådmannens fremste oppgave er økonomistyring, noe som gjør at han må foreslå å sette bremsene på når inntekter og utgifter ikke er i samsvar. I budsjettboka før jul pekte rådmannen på at i Regjeringas forslag til statsbudsjett kom Lier kommune dårlig ut. Lier er likevel ikke i noen særstilling når det gjelder å ha vanskelig økonomi. De fleste husker vel “ordfører-opprøret” og underskriftskampanjen som ordfører i Nedre Eiker satte i gang. Og det er vel hundre kommuner inne på fylkesmennenes “ROBEK”-liste (register om betinget godkjenning og kontroll). Både Kommunenes Sentralforbund og Kommunaldepartementet er enige i at det er ubalanse i kommuneøkonomien. Vekst både når det gjelder antall eldre og antall elever har medført store utgifter for kommunene. De mange reformene som Stortinget har vedtatt for gjennomføring i kommunene har stort sett vært underfinansiert fra statens side. Kommunesektoren har derfor slitt økonomisk i noen år. Likevel mener kommunalminister Erna Solberg at kommunene fremdeles kan effektivisere. Men lokalt i Lier sier Høyres leder av undervisningsutvalget Bodil Borgerås at “ostehøvelprinsippet” ikke kan brukes lenger – det kan ikke “høvles” og småkuttes lenger her og der, for det er gjort mange nok ganger allerede. Forteller Lier Høyre dette til kommunalministeren ? Når ordfører Ulla Nævestad sier at det er leit at kommunen har kommet i den situasjonen at en må utrede slike ting som skolenedleggelser, sier hun da dette også til finansminister, kommunalminister og utdanningsminister fra eget parti ?

Mer av skatteinntektene til kommunen ? Et viktig spørsmål når det gjelder rammevilkår er hvor store inntekter kommunene skal ha. I Lier kom det i 2003 inn omtrent 1,9 milliarder kr i skatter og avgifter, men bare bortimot 400 millioner kroner ble værende i kommunen som kommuneskatt. Systemet nå er i høy grad at staten omfordeler og også har litt prosjektmidler her og der til å søke på. Eksempelvis mens kommunestyret i vinter diskuterte om bibliotekfilialen på Tranby skulle nedlegges eller opprettholdes, så hadde utdanningsministeren noen prosjektmidler for utdeling til skolebibliotek! Og Gilhusodden prosjektskole er i faresonen, samtidig som Regjeringa nå har en satsing mot frafall i skolen, med litt prosjektmidler som fylkeskommunene kan søke på. Ville det da ikke ha vært bedre med noe mer penger i kommunebudsjettet i stedet for litt prosjektpenger til noen tiltak her og der ? Senterpartiet har f.eks sentralt foreslått at mer av skatteinntektene skal tilfalle kommunen.

Om å informere egne partifeller Regjeringa har skattelette som en viktig rettesnor – en skattelette som viser seg for det meste å tilfalle høytlønte menn. Var det for å få til dette at velgere stemte Høyre ved siste stortingsvalg ? Og Høyres fokus på skole viser seg vel litt annerledes enn det velgerne generelt tenkte når utdanningsminister Kristin Clemet gir mye oppmerksomhet til de par prosentene med private skoler, i stedet for full fokus på de mange og nitti prosentene med offentlig skole. Er nedbygging av offentlig sektor, konkurranse, og skattelette for noen få det vi som innbyggere vil ha ? Eller vil vi ha en offentlig sektor med økonomi bra nok til å gi oss gode lokalsamfunn ?

Hva mener de to store partiene Høyre og Frp i Lier ? Sender Høyre og regjeringskameratene Venstre og KrF signaler inn til sine folk i Regjering og Storting om konsekvensene av den politikken som føres ? Høyre ble utfordret til å svare på dette på folkemøtet på Oddevall, men valgte å tie. Fremskrittpartiet møtte ikke i det hele tatt opp til folkemøtet. Arbeiderpartiet har hatt åpent skolemøte med innleder fra Stortingets undervisningskomité nå i mai, der alle medlemmer i hovedutvalget var invitert og hadde mulighet til å gi signaler. Leder av kommunalkomitéen i Stortinget er Magnhild Meltveit Kleppa fra Senterpartiet, og hun er gjort kjent med situasjonen i Lier. Jeg oppfordrer øvrige medlemmer i hovedutvalget til likedan å sende melding til sine partifeller om hvordan virkeligheten er i en mellomstor norsk kommune !

Utfordringer ikke bare for politikerne, men også for foreldre og velgere For å svare på spørsmålet fra Gulsrud så tror jeg at det er fornuftige mennesker som deltar i Lier-politikken. Men det er utfordringer framover både for politikere, foreldre og velgere generelt. Hvis vi velgere blir presentert for løfter om skattelette eller om at valgfrihet og private løsninger er viktigst, svarer vi da “ja takk” eller spør vi hva konsekvensene blir for skole, omsorg, lokalsamfunn ? Foreldre og foreldreutvalg har en utfordring i å være med og diskutere skolen framover i en brei sammenheng. Skolen vil endres i og med stortingsmelding (skal behandles i Stortinget 17.juni), der både innhold og økonomi blir viktig i årene framover. Skolen er mye mer enn leirskole og krever et breiere engasjement enn det FAU viste i vinter. Politikerne har utfordringer når det gjelder økonomi og ideologi.

Høyresida stemte i forrige kommunestyremøte av ideologiske grunner for privatisering av noen flere barnehager i Lier, på tross av at foreldregrupper, rådmann og konsulent mente at dette vil gi en dyrere løsning for kommunen enn om barnehagene forble kommunale. Om ideologi om privatisering og kutt i offentlig sektor gjør at tanken om å beholde skolekretsene ikke lenger er så viktig for alle partier, gjenstår å se. For Senterpartiet er det viktig å ta vare på lokalsamfunn utover hele landet og skolen er viktig for nærmiljøet. For å få dette til må vi som innbyggere engasjere oss og se sammenhenger i forhold til hva kommunesektoren skal være både på kort og lang sikt, og stemme på partier som vil satse på fellesskapet mer enn på privat skattelette og private løsninger !

Til slutt vil jeg gjengi en fersk kommentar fra Senterpartiets talskvinne når det gjelder kommunalpolitikk, leder av Stortingets kommunalkomité, Magnhild Meltveit Kleppa : Kynisk nedvurdering av skule og omsorg -Regjeringa sitt framlegg til kommuneøkonomi for 2005 er ei kynisk nedvurdering av eit godt skule- og omsorgstilbod der folk bur. Ein auke i frie inntekter på opp mot 1,5 milliardar kroner dekkjer ikkje ein gong kostnadsveksten i kommunane, sa Magnhild Meltveit Kleppa, Senterpartiet, leiar i kommunalkomiteen på Stortinget i ein kommentar til kommuneproposisjonen 11. mai. Opplegget stadfestar Regjeringa sitt hovudmål: fortsatt nedbygging av offentleg sektor. Forslaget inneber elles at kommunane sjølv må dekkje sviktande skatteinntekter på 1,2 milliardar kroner. Då finnst det ikkje midlar verken til naudsynt opprusting av kommunal bygningsmasse eller til dei velferdsutfordringane kommunane står overfor. Konsekvensane av Høgrepolitikken trer tydeleg fram. Sjukefråveret i kommunal sektor er på rekordhøge 9%. Dette talet rommar både enorme menneskelege kostnader for dei tilsette i kommunane og ein like stor samfunnskostnad i form av sjukepengar. Regjeringa sitt opplegg for 2005 inneber at enda meir arbeid skal gjerast med færre hender. Dette kan innebære ytterlegare auke i sjukefråveret. -Nå trengst det ei kraftig mobilisering for ein styrka kommuneøkonomi. Minimumsbehovet er ein auke i frie inntekter på 2,5 milliardar kroner meir enn det Regjeringa legg fram. I tillegg må Stortinget fullfinansiere alle vedtekne reformer, til dømes fleire undervisningstimar i grunnskolen i 2005, barnehagesatsinga og lovpålagd integrering av nye flyktningar i kommunane, sa Meltveit Kleppa.

Sørumlia, 16.05.04, Unn Ribe, HU- medlem for Senterpartiet.

Flere saker fra arkivet

innlegg rettet mot Ulla

Bor vi i Norge eller tidligere Sovjet? Vår Ordfører Ulla nektet tilhørere å komme med spørsmål ang Oddevall skole tirsdag 11 mai i et åpent formannskapsmøte.

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Selg ikke arvesølvet til kapitalkreftene og EU!

Norske konsesjonsregler er bedre enn EU regler, skriver Buskerud Nei til EU i sitt innlegg

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Kampklar pappa

Jeg flyttet tilbake til Lier etter å ha bodd 6 år i Drammen. Jeg ønsket meg tilbake til Lier fordi jeg trudde at kommunen satset på barn og unge. Vi valgte å flytte til Sjåstad fordi jeg viste at der var en seriøs skole med dyktige ansatte. Etter at vi hadde flyttet til Sjåstad fikk jeg plutselig beskjed at barna våre kanskje skulle busses hit og dit fordi polikerne i Lier kommune ikke ønsker å satse på nærmiljøet til våre barn på Oddevall. Det er en skam at polikere skal knuse et så flott miljø. Veit dere hva dere gjør hvis dere legger ned skolen? Trur ikke dere veit det.

Det enkle er ikke alltid det beste...

Fremskrittspartiet er god til å peke på problemene som folk møter i hverdagen. I sin praktiske politikk, derimot, er de ikke på parti med folk flest.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Oddevall skole

Mange politikere har gitt meg tilbakemelding på innlegget ”kampklar pappa” Alle prater så flott om at de ikke ønsker å legge ned skolen men det er ingen som står frem og sier at vi skal beholde skolen. Dere prater bare babler og har ikke egne meninger, bare partienes meninger. Er ikke dere voksene mennesker som har selvstendinge meninger? Jeg vil vite hva hver og enn av dere står for og hva dere skal stemme. Er det noen av dere politikere som tør å komme ut av skapet?

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

NEDLEGGING AV ODDEVALL SKOLE?

Jeg tilhører ikke dem som villig vekk kritiserer politikerne som om de var annenrangs borgere. Tvertimot, de gjør sin sure samfunnsplikt for alle oss andre og får mest kjeft for det.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Om å ta konsekvensen av et valg.

I kveld var vi på folkemøte om kulturskolen. Der fikk vi høre frustrerte foreldre snakke om demokrati, og lokalpolitikere som lovet å prøve så godt de kunne. Dette er ikke noe nytt fenomen, heller en del av vårt lokaldemokrati. Man har alltid for lite penger, og når budsjettdebatten har vært nok ganger gjennom mediekværna, kommunemølla og et par folkemøter, stilner stormen.

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Lier svarte ikke til forventningene

Dette sier Ellen Benestad til Østlandets Blads nettutgave. Ellen Benestad begynte 30. juni i år som Kommunalsjef, med ansvar for kultur, undervisning og barnehager i Lier Kommune

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Leder

Den kulturelle skolesekken

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Gå til skolen-dagen 18. oktober

Gå til skolen torsdag 18 oktober! Alle skoler i Norge har fått en oppfordring om å bli med på ”Gå til skolen-dagen” 18. oktober. En god skolevei er viktig (...)

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Ingen streik i Lier

LO kommune godtok meglingsresultet for de kommuneansatte etter 20 timer på overtid

Ja vi elsker en god diskusjon.

Noen mener man bør forby muslimske jenter å gå med slør. Dette er for å frigjøre dem det gjelder, sies det. Samtidig er det ikke mange som bryr seg om at folk går med satanistiske symboler på jobben eller skolen. Skal vi forby alle religiøse symboler i for eksempel skolen – eller gjelder dette bare de som hører til en religion vi oppfatter som undertrykkende?

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Som en full mann på strøket

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) synes at Erik Hære har et bra poeng vedrørende skoleutbygginga på Høvik/Stoppen ---

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?