Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c1ad9f7503158333b17fb3d7dd18201b

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Utgangspunktet for Liernetts henvendelse til ordføreren var, blant annet, disse presseklippene fra dt.no i den senere tid:

"Buskerudbyen kan få 280 millioner for å redusere biltrafikken. Andre som har fått penger innfører rushtidsavgift"

"BUSKERUDBYEN: Fredag lovet samferdselsminister Magnhild M. Kleppa 280 millioner til miljøtiltak i Buskerudbyen, et samarbeidsprosjekt mellom Lier, Drammen, Eiker og Kongsberg"

- Hvilke tiltak vil Lier gjøre for å begrense privatbilbruken til fordel for kollektivtransport?

- Det er for tidlig å si hvordan Lier skal bidra til å oppnå målet for redusert biltrafikk i Buskerudbyen. Det skal utarbeides et politisk behandlet handlingsprogram for dette i løpet av 2010. Likevel vil jeg understreke at for meg er det viktig først og fremst å satse på positive tiltak, slik som pendlerparkeringer, bedre kollektivtilbud, gode stasjons- og holdeplassforhold for pendlere, gang -og sykkelveier, utbygging av bolig/næringsområder nær eksisterende og fremtidige kollektivtraseer o.s.v. I avtalen som vi ordførere i Buskerudbyen har undertegnet med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, står det ikke nevnt rushtidsavgift. De to andre byområdene som har fått tilsvarende midler, hadde så vidt meg bekjent dette inne i avtalen. Man skal likevel ikke utelukke at et slikt tiltak i verste fall kan bli nødvendig også i Buskerudbyen for å oppnå målet om 5% reduksjon i rushtidstrafikken i.f.t. 2009. Positive virkemidler vil likevel være det vi ønsker å satse på. Denne avtalen og de pengene som følger med, kan bidra til å forebygge en slik situasjon som Bergen kom opp i kuldeperioden nylig, og de drastiske tiltak som Bergen måtte iverksette som følge av det.

Mål for perioden 2010-2013

Her er ordfører Ulla Nævestad redegjørelse for Buskerudsprosjektet:

Avtalen har følgende mål for endring i transportmønster:
Redusere omfanget av reiser med privatbil i forhold til 2009 og øke andelen kollektivreiser og bruk av sykkel.

For 4-årsperioden vil Buskerudbyprosjektet bidra til:
1. At den samlede biltrafikken i byområdet Buskerudbyen ikke skal øke i perioden, og helst reduseres, selv om befolkningen og /eller antall arbeidsplasser øker.
2. En samlet reduksjon av biltrafikken på 5 prosent i rushtiden for hele byområdet Buskerudbyen i perioden .

I løpet av 2010 skal det fastsettes korresponderende mål for trafikkutviklingen for de enkelte kommunene i Buskerudbyprosjektet. Målene for trafikkutviklingen i de enkelte kommunene og deler av byområdet skal baseres på en kunnskapsbasert vurdering av hva som er realistisk i forhold til de virkemidler og tiltak som forventes igangsatt.

Referanseåret for vurdering av trafikkutvikling er 2009.

Det legges til grunn at måloppnåelsen er avhengig av framdriften i gjennomførte tiltak. Målsettingene for trafikkutviklingen kan revideres i lys av ny kunnskap, gjennomførte trafikkmålinger på nye målepunkter og RVU 2009.

3. Hovedstrategier og tiltaksområder.
Det legges til grunn at målsettingene for trafikkutviklingen skal nås gjennom følgende hovedstrategier:
1. I løpet av 2010 skal det foreligge et politisk behandlet revidert handlingsprogram for hele 4-årsperioden som inneholder prinsippvedtak om biltrafikkreduserende tiltak.
2. Felles parkeringspolitikk for hele Buskerudbyen:
a. Utredning og forslag til vedtak om felles parkeringspolitikk legges fram for lokalpolitisk behandling innen utgangen av 2010. Forslaget til felles parkeringspolitikk skal innrettes med sikte på - sammen med positive virkemidler og arealpolitikken - å nå den avtalte målsettingen for trafikkutviklingen. En eventuell opptrapping av implementeringen av politikken over tid skal omfatte en klar tidsplan. Utbetaling av midler for 2011 forutsetter at vedtak foreligger og at implementeringen er startet.
b. Vedtatt parkeringspolitikk implementeres gjennom 2011 og videre i henhold til vedtatt tidsplan. Utbetaling av midler for 2012 og videre forutsetter at vedtatt parkeringspolitikk er implementert i henhold til tidsplan.
c. Allerede foreslått innføring av boligsoneparkering i Drammen innen 2010 og utredning av slikt for Kongsberg inngår i pkt. 2a) og b).
3. Avklare prioritering av kollektivtrafikk og sykkel over Bybrua i Drammen, når Øvre Sund bru åpner i 2011. (vedtak i løpet av 2009).

Overfylte parkeringsplasser.

Vi ser ofte overfylte parkeringsplasser ved flere av kommunens egne virksomheter.

- Hvilke tiltak kan lanseres for å stimulere de ansatte i "grønne Lier" kommune med tanke alternativ transport, som for eksempel, sykling (i sommerhalvåret) og spasering til jobb?

- Dette vil også bli et tema i det allerede nevnte handlingsprogrammet. Nå er det nok ikke bare utenfor kommunens virksomheter man ser opphopning av biler. Jeg tror dette gjelder for de fleste større arbeidsplasser uavhengig om de er offentlige eller private. Målet for Buskeudbyen er som sagt mindre pendlingsbehov, mindre bilbruk, mer kollektiv, mer sykkel, mer apostlenes hester.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode