Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Utgangspunktet for Liernetts henvendelse til ordføreren var, blant annet, disse presseklippene fra dt.no i den senere tid:

"Buskerudbyen kan få 280 millioner for å redusere biltrafikken. Andre som har fått penger innfører rushtidsavgift"

"BUSKERUDBYEN: Fredag lovet samferdselsminister Magnhild M. Kleppa 280 millioner til miljøtiltak i Buskerudbyen, et samarbeidsprosjekt mellom Lier, Drammen, Eiker og Kongsberg"

- Hvilke tiltak vil Lier gjøre for å begrense privatbilbruken til fordel for kollektivtransport?

- Det er for tidlig å si hvordan Lier skal bidra til å oppnå målet for redusert biltrafikk i Buskerudbyen. Det skal utarbeides et politisk behandlet handlingsprogram for dette i løpet av 2010. Likevel vil jeg understreke at for meg er det viktig først og fremst å satse på positive tiltak, slik som pendlerparkeringer, bedre kollektivtilbud, gode stasjons- og holdeplassforhold for pendlere, gang -og sykkelveier, utbygging av bolig/næringsområder nær eksisterende og fremtidige kollektivtraseer o.s.v. I avtalen som vi ordførere i Buskerudbyen har undertegnet med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, står det ikke nevnt rushtidsavgift. De to andre byområdene som har fått tilsvarende midler, hadde så vidt meg bekjent dette inne i avtalen. Man skal likevel ikke utelukke at et slikt tiltak i verste fall kan bli nødvendig også i Buskerudbyen for å oppnå målet om 5% reduksjon i rushtidstrafikken i.f.t. 2009. Positive virkemidler vil likevel være det vi ønsker å satse på. Denne avtalen og de pengene som følger med, kan bidra til å forebygge en slik situasjon som Bergen kom opp i kuldeperioden nylig, og de drastiske tiltak som Bergen måtte iverksette som følge av det.

Mål for perioden 2010-2013

Her er ordfører Ulla Nævestad redegjørelse for Buskerudsprosjektet:

Avtalen har følgende mål for endring i transportmønster:
Redusere omfanget av reiser med privatbil i forhold til 2009 og øke andelen kollektivreiser og bruk av sykkel.

For 4-årsperioden vil Buskerudbyprosjektet bidra til:
1. At den samlede biltrafikken i byområdet Buskerudbyen ikke skal øke i perioden, og helst reduseres, selv om befolkningen og /eller antall arbeidsplasser øker.
2. En samlet reduksjon av biltrafikken på 5 prosent i rushtiden for hele byområdet Buskerudbyen i perioden .

I løpet av 2010 skal det fastsettes korresponderende mål for trafikkutviklingen for de enkelte kommunene i Buskerudbyprosjektet. Målene for trafikkutviklingen i de enkelte kommunene og deler av byområdet skal baseres på en kunnskapsbasert vurdering av hva som er realistisk i forhold til de virkemidler og tiltak som forventes igangsatt.

Referanseåret for vurdering av trafikkutvikling er 2009.

Det legges til grunn at måloppnåelsen er avhengig av framdriften i gjennomførte tiltak. Målsettingene for trafikkutviklingen kan revideres i lys av ny kunnskap, gjennomførte trafikkmålinger på nye målepunkter og RVU 2009.

3. Hovedstrategier og tiltaksområder.
Det legges til grunn at målsettingene for trafikkutviklingen skal nås gjennom følgende hovedstrategier:
1. I løpet av 2010 skal det foreligge et politisk behandlet revidert handlingsprogram for hele 4-årsperioden som inneholder prinsippvedtak om biltrafikkreduserende tiltak.
2. Felles parkeringspolitikk for hele Buskerudbyen:
a. Utredning og forslag til vedtak om felles parkeringspolitikk legges fram for lokalpolitisk behandling innen utgangen av 2010. Forslaget til felles parkeringspolitikk skal innrettes med sikte på - sammen med positive virkemidler og arealpolitikken - å nå den avtalte målsettingen for trafikkutviklingen. En eventuell opptrapping av implementeringen av politikken over tid skal omfatte en klar tidsplan. Utbetaling av midler for 2011 forutsetter at vedtak foreligger og at implementeringen er startet.
b. Vedtatt parkeringspolitikk implementeres gjennom 2011 og videre i henhold til vedtatt tidsplan. Utbetaling av midler for 2012 og videre forutsetter at vedtatt parkeringspolitikk er implementert i henhold til tidsplan.
c. Allerede foreslått innføring av boligsoneparkering i Drammen innen 2010 og utredning av slikt for Kongsberg inngår i pkt. 2a) og b).
3. Avklare prioritering av kollektivtrafikk og sykkel over Bybrua i Drammen, når Øvre Sund bru åpner i 2011. (vedtak i løpet av 2009).

Overfylte parkeringsplasser.

Vi ser ofte overfylte parkeringsplasser ved flere av kommunens egne virksomheter.

- Hvilke tiltak kan lanseres for å stimulere de ansatte i "grønne Lier" kommune med tanke alternativ transport, som for eksempel, sykling (i sommerhalvåret) og spasering til jobb?

- Dette vil også bli et tema i det allerede nevnte handlingsprogrammet. Nå er det nok ikke bare utenfor kommunens virksomheter man ser opphopning av biler. Jeg tror dette gjelder for de fleste større arbeidsplasser uavhengig om de er offentlige eller private. Målet for Buskeudbyen er som sagt mindre pendlingsbehov, mindre bilbruk, mer kollektiv, mer sykkel, mer apostlenes hester.

Trafikk

Flere saker fra arkivet

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

Reis smartere, men hvordan?

Det er prisverdig at Buskerudbyen forsøker å forbedre kollektivtrafikken, men det er meningsløst å bruke hundretusener på reklamekampanjer som skaper inntrykk av at forbedringene allerede er på plass og at det nå er opp til de reisende å skjerpe seg.

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Stadig dårligere kollektivtilbud

- I Lier blir det stadig vanskeligere å benytte kollektiv kommunikasjon, sier Lier Frps formann Lars Haugen.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Kjører rett forbi

NSBs nye ruteplan blir ikke endret. Lier og Buskerudbyen har forsømt pendlerne.

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

Vi rydder opp !

Miljøopprydding på Lierstranda er oppgave nr 1 ! All forurensning som innebærer miljømessig eller helsemessig risiko skal tas hånd om til lands og til vanns. (...)

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Innertier eller skivebom?

Det er nå invitert til høring på den fremlagte kollektivtransporten for Buskerud. Det blir spennende å se hvordan de berørte kommunene innen Buskerudbyen kommer til å håndtere saken som inneholder litt av hvert av sprengstoff.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Det går alltid et tog - rett forbi

Millioner på millioner er brukt for å oppruste Lier holdeplass, men nå skal betydelig færre tog stoppe der.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Sykle til jobben i Lier?

Statens Vegvesen premierer trimaktiviteter. Har vi noe lignede i Lier kommune?

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Reservert for gående

KOMMENTAR: For bilister er ikke Kjellstadkrysset og nærmeste omgivelser spesielt vellykket. For gående er forholdene en katastrofe.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Gamle Frogner skal erstattes

" Lier kommunes sykehjem skal stå ferdig i 2013", bekrefter kommunalsjef Bjørn Harry Støle.

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Over en milliard i gjeld

Rådmann Hans-Petter Christensen (bildet) og politikerne har noe å gruble over når Lier kommunes gjeld vil øke betydelig de neste to år

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

1 million til kultur

Tirsdag ble rådmannens forslag om nedlegging av Tranby bliblotek avvist av kommunestyret, i går fikk hovedbiblioteket i Lierbyen påplusset budsjettet med 250 000 årlig for den nærmeste fireårsperioden.

Betydelig omdisponering av matjord i Lier

Matjorda forsvinner - også i Buskerud, skriver Olav Nordheim fra Jordvernforeningen i Vestfold i dette leserinnlegget

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

TESS økte salget og forbedret resultatet

Med sine 800 ansatte ruver TESS blant Liers bedrifter. Som hos Kiwi, som også har hovedkontor i Lier, arbeider imidlertid det store flertallet av de ansatte i andre kommuner. Bedriftens virksomhet og økonomi har uansett stor betydning og interesse i Lier.

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

- Hesten er en stor ressurs

Hesten er kanskje en større ressurs enn mange vet, skriver Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) i dette innlegget.

Salget av epledrikker øker

- For vår del har utfordringen vært å få tak på nok råvarer de siste sesongene, sier Marius Egge i et intervju i Nationen i dag.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

- Kaldt med tog?

Næringstopper syntes det var kaldt å vente noen minutter på Lier stasjon torsdag formiddag.

De unges kommunestyre

15 saker stod på sakslisten da De unges kommunestyre var samlet på Haugestad torsdag.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Ingen lovnad om gratis tomt

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at Lier kommune verken har gitt SIF noen lovnader om gratis eller billig tomt

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

IF-ambasadører for Sjåstad vestre Lier IL

Gjennom prosjektet ønsker If og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité å gi en støtte til de som arbeider for at barn skal få positive opplevelser med fysisk aktivitet i lokalmiljøet. If er et selskap som tar samfunnsansvar. Det å støtte tiltak for barn er den beste måten å vise dette på.

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

En milliard i skatt

10 542 liunger får tilbake, mens 2 075 må betale restskatt. Totalt betalte vi en snau milliard i skatt i fjor.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Nok en Ulvund best

Kristin Ulvund (16) fra Sylling og som representerer Drammens Bokseklubb er kåret til Norges beste junior kvinnebokser for sesongen 2010/2011. Hun får dermed Championbeltet av Norges Bokseforbund.

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.