Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: be8a83bc4ade46b7915dc1080763262f

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

Lier AP merker seg at rådmannens utkast til planbestemmelser legger opp til lovens maksimum når det gjelder begrensninger, og minimum når det gjelder innbyggernes mulighet til rimelig saksbehandling i bygge- og anleggssaker i Lier for kommende kommuneplanperiode.Dette vil Lier AP ta initiativ til å få forandret i kommuneplanen. Lier AP ønsker utvikling i bygda hvor det er i tråd med den langsiktige arealstrategi som kommuneplanutvalget vedtok i september i fjor.Der lovverket gir kommunen mulighet til å begrense innbyggernes ønsker og forslag ut fra hensyn til allmenne interesser, ønsker Lier AP en enkeltvis behandling ut fra de stedlige forhold, ikke blinde begrensninger det ikke finnes reelle grunner til å pålegge innbyggerne.Under tidligere kommuneplaner ser vi at kommunens faste planutvalg blir belastet med store mengder dispensasjonssøknader. Dette følger av for strenge planvedtak, som ikke rimer med folks virkelighetsoppfatning og behov. Når regelverket tilpasses fornuften, vil behovet for dispensasjoner reduseres, og dermed også saksmengden for utvalget.I de tider vi nå står foran, er det ikke først og fremst ubegrunnede kommunale begrensninger av innbyggernes tiltaksmuligheter vi behøver, men åpning for fornuftige tiltak, i tråd med dagens krav til bærekraftig utvikling, universell utforming, ivaretagelse av jordvern, natur og ressurser.Lokale maksimumsbegrensninger vil også frata kommunen manøvreringsmuligheter innenfor lovverket i forhold til andre myndigheter, og gi Lier kommune mindre påvirkningskraft i forhold til de beslutninger og bestemmelser lovverket gir lokaldemokratiet myndighet til å ta.Lier AP vil ha lokalpolitisk styring av utviklingen i Lier kommune, inkludert mulighet for å imøtekomme innbyggernes ønsker i den grad disse ikke går på tvers av viktige allmenne interesser. Det skal være mulighet for å gjennomføre tiltak i tråd med sine behov uten å belastes av meningsløse byråkratiske hindringer og unødvendig kostbar og langdryg saksbehandling.Vi vil derfor arbeide for endringer i det tvangsregimet rådmannen har lagt opp til for den fremtidige utviklingen i Lier.

Forrige artikkel:Liung ny kommunalsjefNeste artikkel:Rekordoppslutning til Hauern
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode