Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 65d961b6134ebaed74eb9562ae8b528f

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

Vi foreldre er dypt bekymret over at alt for lite blir gjort fra kommunens side for å
innføre trafikksikrings tiltak på Joseph Kellers vei. Vi har foreslått enkle tiltak men kun
ett tiltak har blitt gjennomført, hvilket vi er meget takknemlig for. Men vi må gjøre mer
enn kun å forbedre belysningen ved fotgjengerfeltene.

Vi har i brevs form kommunisert med Planseksjonen i Lier kommune (16.01.06 og
27.02.06) og med Ordfører Ulla Nævestad (30.10.2006). Og vi er takknemlig for at vi
blir tatt på alvor men vi trenger konkrete tiltak slik at vi ikke får en alvorlig ulykke.
Trafikksituasjonen på Joseph Kellers vei har blitt forverret over de siste årene. Både
trafikkmengden og hastigheten har nådd et uakseptabelt nivå. Ved en trafikkmåling
utført ved hjelp av Statens vegvesen Mai 2006, ble gjennomsnittshastigheten målt til 60
km/t. Joseph Kellers vei er en 50 km/t-sone. Målingen ble foretatt over flere uker og like
ved to bussholdeplasser og inn/utkjørsel til Statoil bensinstasjon. Trafikkvolumet er på
6000 biler per dag.

Disse målingene er skremmende. Vegvesenet innrømmer at de sjelden ser
trafikkmålinger som ligger i gjennomsnitt 10 km/t over fartsgrensen! Det spesielle er at
dette skjer i et område hvor trafikkbildet er uoversiktlig med bussholdeplasser og med
ut- og innkjørsler fra Statoil og boligområder. Trafikksituasjonen på Joseph Kellers vei
med høye hastigheter gjør dessverre sjansen for en ulykke mellom myke og harde
trafikkanter meget høy. Igjennom vinteren og våren har trafikk situasjonen forverret seg
ytterligere p.g.a. bygningsarbeidet på Tranby Torg.

Vi i Hallingstad FAU mener at enkle tiltak bør gjennomføres slik at ulykker mellom myke
og harde trafikkanter kan unngås. Alle disse tiltakene er basert på anbefalinger fra
vegdirektoratets håndbøker for vegstandard.

I følge vegdirektoratet egne sjekklister anbefaler man (Håndbok 209: Kommunale
trafikksikkerhetsplaner) ved fartsgrense 50 km/t: signalregulering (seperat gangfase)
evt.opphøyd gangfelt (belyst) og særskilt fartsgrense (40 km/t). Et enkelt tiltak er derfor
å senke fartsgrensen til 40 km/t mellom krysset Kirkelina/Joseph Kellers vei og krysset
Ringvegen/Joseph Kellers vei.

Vi ser at gangfeltet ved Statoil stasjonen ikke er oppmerket, siden ny asfalt ble lagt i
2006, i.h.h.t krav fra Vegdirektoratets Håndbok 017 (11. Adkomstveg - A3 Gang-
/sykkeltrafikkens kryssing av gater). Vi ber derfor Lier Kommune om å oppmerke
fotgjengerefeltene ved Statoilstasjonen så raskt som mulig.
Det er i samme håndbok fra Vegdirektoratet klare krav til at fortgjengerfeltet skal være
opphøyd ved relative store trafikkvolum (antall kjøretøy er høyere enn 400 per time).
Trafikktettheten på Joseph Kellers Vei, i de mest travle tidsperioder, er langt høyere enn
400 per time ifølge de nevnte trafikkmålinger.

Vi som foreldre ser tydelig at vi har et ansvar i forhold til trafikksituasjonen. Vi sender
våre barn ut i dette trafikkbildet: Og vi foreldre er med å skape dette farlige trafikkbildet
med kjøring ut og inn av vårt boområde. Derfor trenger vi foreldre hjelp til å forbedre
trafikksituasjonen for å unngå en ulykke.

For å summere så er det enkle tiltak som kan avhjelpe situasjonen, disse er satt opp i
prioritert rekkefølge:

1. Male opp fotgjengerfeltet ved Statoil stasjonen, etter asfalteringen tidligere i 2006.
2. Fartsdempere i fotgjengerfeltene ved Hallingstad skole og Statoil-stasjonen.
3. Dempe hastighetene til 40 km/t på Joseph Kellers vei mellom krysset

Kirkelina/Joseph Kellers vei og krysste Ringvegen/Joseph Kellers vei.
Vi foreldre ber Dem instendig om å hjelpe til med å få noen av disse tiltakene
gjennomført. For hver dag som går, uten noen fartsdempende tiltak, øker sjansen for en
alvorlig ulykke. Vær så snill å gi oss en mulighet til å forbedre trafikksituasjonen på
Joseph Kellers vei.

Vi er klar over at Planseksjonen skal gjennomføre en generell kartleggingen av
trafikksituasjonen ved alle skolene i Lier Kommune. Dette er vi meget positive til men vi
vil gjerne vite hva skjer og når?
Med vennlig hilsen
Bjørn H. Moshuus
FAU-leder Hallingstad skole
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode