Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 72c5386a5c6200080a6586ceb301f7cb

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

- Hva vil du si om organiseringen av svømmeundervisningen i Lier?  - Det burde vært et tettere samarbeid mellom Lier svømmeklubb og skolene i Lier. For eksempel kunne skolene og Lier svømmeklubb spleiset på ansettelse av en svømmeinstruktør i 100 % stilling der halvparten kan brukes på dagtid i skolen og den andre halvdelen på ettermiddag og kveld i svømmeklubben. 

- Hvilke krav mener du bør stilles til en instruktør/svømmelærer i svømming?  - Det er allerede fastlagte krav for svømmeinstruktører som vi benytter. I tillegg til livredning skal våre instruktører ha gjennomført trenerkurs 1 og 2 som du kan lese mer om på medley.no. Dessuten videreutdanner vi våre trenere for aktive svømmere med trenerkurs for ungdom.

- Har svømmeklubben vært i kontakt med skolene? 

- Styret har vært i kontakt med skolene for å få til et samarbeid - men vi har dessverre ikke lyktes. Det som gjør et samarbeid vanskelig er at det ikke er en koordinerende funksjon på tvers av skolene. Det gjør det vanskelig og arbeidskrevende for et dugnadsbasert styre å få til et funksjonelt samarbeid med mange aktører.

 - Har utviklingen gått i riktig eller feil retning? 

- LSK ser at svømmeferdighetene klart har gått ned på barna vi tar inn i klubben. Barna som har vært gjennom vårt tilbud "Barnas svømmeskole" holder et godt nivå - men dessverre har vi lange ventelister til dette tilbudet på grunn av manglende hall-tid. LSK tror det ville være en fordel å få til et bredere tilbud - kanskje i samarbeid med skolene.

 - Er det spesielle grupper som kommer dårlig ut? 

- Barn som ikke kommer in på vårt tilbud tidlig (fra 5-6 år) vil slite med å tilegne seg svømmeferdighetene bare som en del av skoleundervisningen. Lier kunne derfor ha et ekstra tilbud til "eldre" barn/ungdom som er basert på trygghet i vann mer enn konkurranse i vann.
Kanskje kunne Lier ha en spesiell satsning på Handikappede barn også - det er gode muligheter for å ha barn med handikapp inn i svømming som en konkurranseidrett. Men det krever instruktør kapasitet utover hva vi har i dag. Jeg tenker på en deling av instruktør med skolene

 

 I forbindelse med Aftenpostens (se link nedenfor) undersøkelser vedr. svømmeferdighetene på landsbasis og i Oslo, gjengitt i riksavisen den 14. 6. 2007 stilte vi også Ann Christin Gjerdseth disse spørsmålene:

(http://www.barnetmitt.com/barnetmitt/innhold/barn_9_12_r/manglende_sv_mmeferdigheter_hos_norske_barn)

  - Hva er den optimale alderen for å lære å svømme?  - I 5-årsalderen 

 - Arrangerer Lier svømmeklubb begynnerkurs for barn?  - Ja, men dessverre har vi ikke hatt kapasitet til dette. Tid i Lierhallen er som nevnt vår begrensning.

Lite respons fra skolene

Liernett har gjort et forsøk på å innhente opplysninger vedrørende svømmeferdigheten blant elevene i Lierskolen

 Spørsmålene var følgende

- Hvor mange u-timer i svømming får elevene ved deres skole for kommende

skoleår? (fordelt på klassetrinn)

- Har instruktørene (lærerne) tilleggsutdanning i kroppsøving?

 - Var elevenes ferdigheter kartlagte for forrige skoleår?

- I så fall, hvor mange (eller prosentvis) svømte 25 m og 200 meter?

 -          Gis det ”ekstraundervisning” i svømming? (Blant annet med tanke på innvandrerbarn med manglende ferdigheter i forbindelse med familiegjenforening)

 

Skolene fikk også disse linkende til gjennomlesning:

Manglende svømmeferdigheter: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1833391.ece

Halvparten Norges 10-åringer kan ikke svømme: http://www.vgb.no/10478/perma/91975

Om svømmeopplæring:http://www.barnetmitt.com/barnetmitt/innhold/barn_9_12_r/manglende_

sv_mmeferdigheter_hos_norske_barn

Liernett mottok kun ett presist svar på spørsmål om elevenes ferdigheter på distansene 25 og 200 meter.

Fra Oddevall skole forelå disse svarene:

Skolen hadde ikke læreren tilleggsutdanning i kroppsøving

I følge denne skolen forelå det følgende kartlegging:

På 3. og 4. trinn svømte 7 stk 25 m og 15 stk 200m eller mer. 3 elever greide ikke disse kravene.

På 5., 6. og 7. trinn svømte 3 elever 25 meter og 32 elever svømte 200 m eller mer. 2 elever greide ikke disse kravene.

I alt 62 elever tilhører 3.-7. trinn

 - Det gis ikke særskilt oppfølging i ene timer, men fordi vi er en fådelt skole så får elevene svømmeundervisning hvert år på 3.-7. trinn, sa vår kontaktperson, Kari-Ann Dale

 - Ved Sylling skole har fordelt timene slik for kommende år, sier inspektør Roar Bogerud:

3. trinn har 2 timer i 25 uker

6. trinn har 2 timer i 6 uker

8.trinn har 2 timer i 6 uker

Bogerud sier at ferdighetene er kartlagte for forrige skoleår, men at de ikke har noe system for oppbevaring av denne kartleggingen på skolenivå.

- Elevene på 3. trinn ved Hallingstad skole får 38 timer med svømming 2008/2009, sier Wenche Ask ved Hallingstad skole. Elever sin ikke lærer å svømme i løpet av 3. klasse får fortsette når de går i 4. klasse.

Hallsjef Lars Nilsen ved Lierhallen uttrykker spesiell bekymring med tanke på innvandrerelevens ferdigheter og trygghet i vann. – 90 prosent av ”nestenulykkene” skjer med innvandrerbarn i bassenget, hevder Nilsen. Noen av innvandrerbarna kommer ti Norge etter at grunnopplæringa i 3. klasse ved Lierskolene er avslutta. For noen uker siden, ba vi Kommunalsjef Johanna Leirvik kommentere dette og svømmeopplæringa generelt, og spesielt den manglende innrapporteringa sentralt i kommunen. Her er svaret:  

- Det er en viktig utfordring Liernett peker på vedrørende barn og unge med ikke etnisk norsk bakgrunn som ikke kan svømme. At hallsjefen opplever mange nesten ulykker i hallen mener jeg er bekymringsfullt. Lier kommune er bevisst nye utfordringer i forbindelse med en økt andel elever som har ikke etnisk norsk bakgrunn. Dine innspill vil bli tatt med inn i vårt arbeid med å finne enda bedre løsninger for disse elevene. Vi planlegger blant annet en inntaksklasse også på barnetrinnet. Som Liernett kanskje vet, har Tranby skole en inntaksklasse for ungdomstrinnet. Det er sannsynligvis disse elevene vi først og fremst kan fange opp også rundt manglende svømmeferdigheter.

For tiden er det stort fokus på de grunnleggende ferdighetene og Lier kommune er altså først og fremst opptatt av å bruke ressurser for å opprette et kvalitetssystem med innrapportering rundt disse. Se tidligere svar fra meg. Jeg har forståelse for at Liernett mener at det er like viktig eller viktigere å innrapportere på svømmeferdighetene.

Bedre koordinering

- Dersom kommunalsjef Leirvik er enig i at svømmeopplæring er en spesiell utfordring for innvandrer barn, tror jeg en viktig del av løsningen er en bedre koordinering av svømmeopplæringen på tvers av barneskolene i Lier, sier Ann Christin Gjerdseth i Svømmeklubben og fortsetter:
- Her har Lier Svømmeklubb (LSK) gjentatte ganger forsøkt å komme i dialog med kommunen og skolene for å forsøke å bidra til løsning.
Behovet for svømmeopplæring utover det skolene klarer å tilby i dag er allerede fanget opp! LSK har stor pågang fra foreldre til barn av med både norsk og ikke norsk etnisk bakgrunn som ønsker mer og bedre svømmeopplæring - da skolene på dette punktet i dag kommer til kort.
LSK har ikke fått tildelt nødvendig halltid på kvelden for å kunne ta unna de lange ventelistene - noe klubben selvfølgelig er skuffet over.
Vi ser imidlertid at LSK kan bidra med kvalifisert kompetanse til svømmeopplæring i skoletiden - noe som kan være en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Vi håper Lier kommune kan ta noen modige steg til bedre svømmeopplæring for barna i kommunen.

Du kan lese mer om manglende svømmeferdigheter for barn her:

http://www.barnetmitt.com/barnetmitt/innhold/barn_9_12_r/manglende_sv_mmeferdigheter_hos_norske_barn

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode