Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

- Hva vil du si om organiseringen av svømmeundervisningen i Lier?  - Det burde vært et tettere samarbeid mellom Lier svømmeklubb og skolene i Lier. For eksempel kunne skolene og Lier svømmeklubb spleiset på ansettelse av en svømmeinstruktør i 100 % stilling der halvparten kan brukes på dagtid i skolen og den andre halvdelen på ettermiddag og kveld i svømmeklubben. 

- Hvilke krav mener du bør stilles til en instruktør/svømmelærer i svømming?  - Det er allerede fastlagte krav for svømmeinstruktører som vi benytter. I tillegg til livredning skal våre instruktører ha gjennomført trenerkurs 1 og 2 som du kan lese mer om på medley.no. Dessuten videreutdanner vi våre trenere for aktive svømmere med trenerkurs for ungdom.

- Har svømmeklubben vært i kontakt med skolene? 

- Styret har vært i kontakt med skolene for å få til et samarbeid - men vi har dessverre ikke lyktes. Det som gjør et samarbeid vanskelig er at det ikke er en koordinerende funksjon på tvers av skolene. Det gjør det vanskelig og arbeidskrevende for et dugnadsbasert styre å få til et funksjonelt samarbeid med mange aktører.

 - Har utviklingen gått i riktig eller feil retning? 

- LSK ser at svømmeferdighetene klart har gått ned på barna vi tar inn i klubben. Barna som har vært gjennom vårt tilbud "Barnas svømmeskole" holder et godt nivå - men dessverre har vi lange ventelister til dette tilbudet på grunn av manglende hall-tid. LSK tror det ville være en fordel å få til et bredere tilbud - kanskje i samarbeid med skolene.

 - Er det spesielle grupper som kommer dårlig ut? 

- Barn som ikke kommer in på vårt tilbud tidlig (fra 5-6 år) vil slite med å tilegne seg svømmeferdighetene bare som en del av skoleundervisningen. Lier kunne derfor ha et ekstra tilbud til "eldre" barn/ungdom som er basert på trygghet i vann mer enn konkurranse i vann.
Kanskje kunne Lier ha en spesiell satsning på Handikappede barn også - det er gode muligheter for å ha barn med handikapp inn i svømming som en konkurranseidrett. Men det krever instruktør kapasitet utover hva vi har i dag. Jeg tenker på en deling av instruktør med skolene

 

I forbindelse med Aftenpostens (se link nedenfor) undersøkelser vedr. svømmeferdighetene på landsbasis og i Oslo, gjengitt i riksavisen den 14. 6. 2007 stilte vi også Ann Christin Gjerdseth disse spørsmålene:

(http://www.barnetmitt.com/barnetmitt/innhold/barn_9_12_r/manglende_sv_mmeferdigheter_hos_norske_barn)

  - Hva er den optimale alderen for å lære å svømme?  - I 5-årsalderen 

 - Arrangerer Lier svømmeklubb begynnerkurs for barn?  - Ja, men dessverre har vi ikke hatt kapasitet til dette. Tid i Lierhallen er som nevnt vår begrensning.

Lite respons fra skolene

Liernett har gjort et forsøk på å innhente opplysninger vedrørende svømmeferdigheten blant elevene i Lierskolen

 Spørsmålene var følgende

- Hvor mange u-timer i svømming får elevene ved deres skole for kommende

skoleår? (fordelt på klassetrinn)

- Har instruktørene (lærerne) tilleggsutdanning i kroppsøving?

 - Var elevenes ferdigheter kartlagte for forrige skoleår?

- I så fall, hvor mange (eller prosentvis) svømte 25 m og 200 meter?

 -          Gis det ”ekstraundervisning” i svømming? (Blant annet med tanke på innvandrerbarn med manglende ferdigheter i forbindelse med familiegjenforening)

Skolene fikk også disse linkende til gjennomlesning:

Manglende svømmeferdigheter: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1833391.ece

Halvparten Norges 10-åringer kan ikke svømme: http://www.vgb.no/10478/perma/91975

Om svømmeopplæring:http://www.barnetmitt.com/barnetmitt/innhold/barn_9_12_r/manglende_

sv_mmeferdigheter_hos_norske_barn

Liernett mottok kun ett presist svar på spørsmål om elevenes ferdigheter på distansene 25 og 200 meter.

Fra Oddevall skole forelå disse svarene:

Skolen hadde ikke læreren tilleggsutdanning i kroppsøving

I følge denne skolen forelå det følgende kartlegging:

På 3. og 4. trinn svømte 7 stk 25 m og 15 stk 200m eller mer. 3 elever greide ikke disse kravene.

På 5., 6. og 7. trinn svømte 3 elever 25 meter og 32 elever svømte 200 m eller mer. 2 elever greide ikke disse kravene.

I alt 62 elever tilhører 3.-7. trinn

 - Det gis ikke særskilt oppfølging i ene timer, men fordi vi er en fådelt skole så får elevene svømmeundervisning hvert år på 3.-7. trinn, sa vår kontaktperson, Kari-Ann Dale

 - Ved Sylling skole har fordelt timene slik for kommende år, sier inspektør Roar Bogerud:

3. trinn har 2 timer i 25 uker

6. trinn har 2 timer i 6 uker

8.trinn har 2 timer i 6 uker

Bogerud sier at ferdighetene er kartlagte for forrige skoleår, men at de ikke har noe system for oppbevaring av denne kartleggingen på skolenivå.

- Elevene på 3. trinn ved Hallingstad skole får 38 timer med svømming 2008/2009, sier Wenche Ask ved Hallingstad skole. Elever sin ikke lærer å svømme i løpet av 3. klasse får fortsette når de går i 4. klasse.

Hallsjef Lars Nilsen ved Lierhallen uttrykker spesiell bekymring med tanke på innvandrerelevens ferdigheter og trygghet i vann. – 90 prosent av ”nestenulykkene” skjer med innvandrerbarn i bassenget, hevder Nilsen. Noen av innvandrerbarna kommer ti Norge etter at grunnopplæringa i 3. klasse ved Lierskolene er avslutta. For noen uker siden, ba vi Kommunalsjef Johanna Leirvik kommentere dette og svømmeopplæringa generelt, og spesielt den manglende innrapporteringa sentralt i kommunen. Her er svaret:  

- Det er en viktig utfordring Liernett peker på vedrørende barn og unge med ikke etnisk norsk bakgrunn som ikke kan svømme. At hallsjefen opplever mange nesten ulykker i hallen mener jeg er bekymringsfullt. Lier kommune er bevisst nye utfordringer i forbindelse med en økt andel elever som har ikke etnisk norsk bakgrunn. Dine innspill vil bli tatt med inn i vårt arbeid med å finne enda bedre løsninger for disse elevene. Vi planlegger blant annet en inntaksklasse også på barnetrinnet. Som Liernett kanskje vet, har Tranby skole en inntaksklasse for ungdomstrinnet. Det er sannsynligvis disse elevene vi først og fremst kan fange opp også rundt manglende svømmeferdigheter.

For tiden er det stort fokus på de grunnleggende ferdighetene og Lier kommune er altså først og fremst opptatt av å bruke ressurser for å opprette et kvalitetssystem med innrapportering rundt disse. Se tidligere svar fra meg. Jeg har forståelse for at Liernett mener at det er like viktig eller viktigere å innrapportere på svømmeferdighetene.

Bedre koordinering

- Dersom kommunalsjef Leirvik er enig i at svømmeopplæring er en spesiell utfordring for innvandrer barn, tror jeg en viktig del av løsningen er en bedre koordinering av svømmeopplæringen på tvers av barneskolene i Lier, sier Ann Christin Gjerdseth i Svømmeklubben og fortsetter:
- Her har Lier Svømmeklubb (LSK) gjentatte ganger forsøkt å komme i dialog med kommunen og skolene for å forsøke å bidra til løsning.
Behovet for svømmeopplæring utover det skolene klarer å tilby i dag er allerede fanget opp! LSK har stor pågang fra foreldre til barn av med både norsk og ikke norsk etnisk bakgrunn som ønsker mer og bedre svømmeopplæring - da skolene på dette punktet i dag kommer til kort.
LSK har ikke fått tildelt nødvendig halltid på kvelden for å kunne ta unna de lange ventelistene - noe klubben selvfølgelig er skuffet over.
Vi ser imidlertid at LSK kan bidra med kvalifisert kompetanse til svømmeopplæring i skoletiden - noe som kan være en vinn-vinn situasjon for alle parter.

Vi håper Lier kommune kan ta noen modige steg til bedre svømmeopplæring for barna i kommunen.

Du kan lese mer om manglende svømmeferdigheter for barn her:

http://www.barnetmitt.com/barnetmitt/innhold/barn_9_12_r/manglende_sv_mmeferdigheter_hos_norske_barn

Flere saker fra arkivet

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

- Gladmelding til oss

Instruktør Per Larsen er lettet etter at Helsesportslaget og Bekhterevsforeningen kan opprettholde sine tilbud på lørdager neste år, men det blir mindre svømmetid for publikum -

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

Best i lesing og matte

Resultater fra Nasjonale prøver viser at Liers åttendeklassinger skåret best i Buskerud

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Sylling skole i Lier kåres til Årets Regnmakerskole

Sylling skole i Lier kåres til Årets Regnmakerskole på scenen med Wig Wam og Idol-Christian torsdag Sylling skole i Lier i Buskerud kommune har deltatt i konkurransen om energimåling i skolene sammen med 183 skoler og hele 297 klasser. Torsdag 2.juni mottar de prisen som Årets Regnmakerskole av Enova direktør Eli Arnstad, foran 3500 Regnmakerbarn på Regnmakernes Vennergidag i Trondheim. Wig Wam og IDOL-Christian er blant artistene som skal delta på Vennergishowet klokken 13.00, som også filmes av NRK Barne TV PysjPopBaluba.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Lierhallen i ny drakt

Skinnende og innbydende er førsteinntrykket etter oppussingen som har kostet vel 5,7 millioner.

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Vaksineringen trappes opp

I går startet vaksineringen av elevene i Lier

Ønsker overvåking av overvåkerne

I Lier har blant annet de to skolene St. Hallvard vgs og Lier vgs kameraovervåkning, og nå ønsker Datatilsynet å klargjøre hva som er lovlig og hva som er ulovlig bruk av dette

200 i hundre

Med sjarme og inspirasjon tok Kjartan Eide nye trivselsledere med storm i Syllinghallen på tirsdag. Ikke rart at koordinator Roar Bogerud kommanderte Eide ut på en æresrunde etter kurset -

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

Ikke bare småpenger

- Et grovt overslag viser at Lier kommune har "spart" rundt èn million kr i lønnsmidler, sier Kariann Reime, økonomirådgiver i stab- og støtteenheten i Lier kommune.

Pengedryss til Lier-skolene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gir 1,8 millioner kroner til åtte skoler i Lier og Kongsberg

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

Leder

Den kulturelle skolesekken

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Program for guttekonferansen

Hva skjer'a?

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Rytme for livet!

Det var ikke fritt for at elevengasjementet økte fra stakato til fortissimo når Sserunjogi George Kitogo fra Uganda inntok Tranby skole med et bombardement av rytmer, sang og inspirerende kulturelle spillopper fra hjemlandet.

Lærte om Afghanistan

4 klassingene på Oddevall lærte om Afghanistan av Oberst løynant Kjell Nord som bor på Sjåstad.

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Syttende mai i Lier

Det blir tog, musikk og gudstjenester mange steder i Lier på torsdag, og Lier Bygdetun holder åpent.

Fotballakademi på Tranby?

- Møtet på onsdag med lagledere i fotballgruppa i Lier IL var positivt, fastslår initiativtaker Thomas Røed, som også er leder av Idrettsskolen på Tranby.

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Pilotgalleriet med inspirerende utstilling på Tranby

Over en lav sko på Tranby. Skomaker ble ved din lest. Det var før det. Den som i dag satser på å livnære seg som skoreparatør, kan risikere å gå skoa av seg. Det er lenge siden halvsåling var en del av grunnskolens sløydpensum. Likevel lot niende klassingene ved Tranby seg inspirere av skoutstillingen og laget fottøy av alle slag som vel neppe noen gang får bein å gå på (med)

Manglende trafikkvett ved Hegg

Ikke alle foreldre ved Hegg skole kan lese trafikkskilt ser det ut til --

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

Aktiv ferie for skolebarna

Pressemelding: Barn i Lier tar vinterferien på håndballbanen

Fokus på ballallsidighet

Kursdeltaker Jeanette Jacobsen Myhrene ga alt under øvelsene i Syllinghallen på mandag -

Kunnskapsturnè i Idretts-Norge

Halldor Skard, Bente Skari og Johan Kaggestad var suverene forelesere i Drammen.

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

Grieg i 100

Femteklassingene ved Hegg skole, (her representert med fire i Griegrollen og "frøken") storspilte, mens tekstforfatter Emil Skartveit og lærer Grete Benonisen kunne smile fornøyde --

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

20 barn på fotballskole

Instruktør Marcus Walfridsson er godt fornøyd med den økende oppslutningen om Sparta/Bragerøens nye tilbud som startet mandag på Stoppen.

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Glade barn i håndballhallen

- Barn på Tranby og Lierskogen tar vinterferien på håndballbanen, skriver Tryggve Hagen i Lier IL i en pressemelding.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Strålende vær på Tinestafetten

Værgudene smilte til arrangørene og barn, og ungdom fra skolene i Lier fikk perfekte forhold for løping.

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

Tranby-elever i nasjonal litteraturjury

Elever ved niende klasse på Tranby skole er plukket ut til å være med i juryen når vinneren av UPrisen skal kåres

Hiphop på Hegg

20 førsteklassinger på SFO viste danseglede for foreldre og besteforeldre onsdag.

Fortsetter treneren?

Trener i Spabra, Marcus Walfridsson, har sagt opp sine jobber på Stoppen fra 15. juni, på grunn av manglende støtteapparat rundt A-laget.

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

De unges kommunestyre

15 saker stod på sakslisten da De unges kommunestyre var samlet på Haugestad torsdag.

17. mai på Lierskogen

På Lierskogen startet dagen med gudstjeneste i Lierskogen kirke, før barnetoget gikk en rundtur i nabolaget og endte opp med lek og moro på Heia skole.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Imponerende liste

Frivillighetssentralen må være kommunens mest produktive virksomhet i forhold til budsjettet på vel 600 000 kroner

Aprilblomst i juni

Blomst til rektor på Lier Kulturskole, Ingvard Leivestad

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.