Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: bc89c2bb358626b09f3fe348cbbc1717

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Nordal skole kan primært tilby elevene på 3. og 4. trinn svømmeundervisning hver uke sammen. - Resten av trinnene får også noe tid med svømming. De eldste ca seks uker, og de aller minste ca fire uker. Dette kan vi i kraft av at vi er få, sier  rektor Henrik Fridorf.  - Vi har som  mål at alle elever er trygge i vannet og kan svømme minst 200 meter. 100 % av elevene fra 4. og opp har nådd dette målet. Alle blir fulgt opp med svømming hvert år, og vi har som sagt veldig gode resultater år etter år, sier rektoren. Det er 48 elever på Nordal skole.


På mandag morgen tar rektor med seg elever på 5. 6. og 7. trinn med seg på en en to kilometers løpetur langs Gamle Ringeriksvei mot Buttedal. - Det er motivasjonstime for de eldste elevene, sier rektor. Rektor tar tiden for at elevene kan se om de kan forbedre seg i forhold til «persen»., sier han. Etter at  han selv har løpt i mål i «bakgården» ved skolen, står han klar med klokka.  Denne dagen er rektor litt forkjølet, så han er litt  usikker på om han ikke blir nådd igjen.

Selv om disse to,  Erlend Buttedal (tv) og Peter Olaf Ask, spurtet friskt på slutten, nådde de ikke igjen rektor.

Høvik skole er i en særstilling. Skolen disponerer totalt over 250 timer.

- Jeg tror det står ganske bra til med svømmeopplæringen i lierskolen. Høvik har fått tildelt timer både til velkomstklassen (for innvandrerelever, red anm.), noe vi ser på som viktig, og siden de ligger så nært, har også SFO fått tid i svømmehallen. Skolene har for øvrig fått det de har bedt om. Skyss til - fra svømmehallen blir betalt sentralt, uttaler Liv-Astrid Egge ved Stab- og Støttenheten i Lier kommune.

Liernett gir deg her en oversikt over antall disponerte timer ved skolen, hvordan de er fordelt, om tiltak for å hjelpe elever som ikke har nådd målsettingen og om ferdigheter for øvrig.
Vi har også bedt om en kommentar til Læreplanen for 4. klasse. I den heter det at elevene skal kunne «være trygge i vann og være svømmedyktige».

Høvik med store utfordringer

Skolen har en velkomstklasse bestående av barn med innvandrerbakgrunn. Elevene har som oftest lite erfaring og dårlige svømmeferdigheter.

Skolen har fordelt ressursene slik; 3. trinn: 64 timer (2 t/u i 32 uker), 6. trinn: 12 timer (2 t/u i 6 uker) 3 t/u fordelt på tre klasser. Dvs 1t/u pr klasse.
Totalt 187 timer + SFO: 105 min/u kl. 13.45 - 15.30 på fredager.

Store klasser på 3.trinn blir undervisningen gitt i grupper( to- eventuelt tre-deling) Elever som ikke er trygge i vannet ( i de to første gruppene)får være med i neste gruppe.

Læreplanen planen for 4. klasse:
- Når det gjelder etter 4. klasse så står det at elevene skal være trygge i vann og være svømmedyktige. Det vil si at elevene klarer å svømme 25 m på magen uten å berøre bunnen, uttaler undervisningsinspektør Gunnar Johansen.

Tiltak for å følge opp ikke-svømmedyktige elever:
- På Høvik har vi ikke satt inn spesielle tiltak dersom elever etter 4.trinn ikke kan svømme 25 m. Det vi har gjort er å gi 6. klasse noen timer på slutten av skoleåret, sier Johansen.

Ferdighetsmål:

200 meter: - De fleste klarer å svømme 25 m, men svømmeinstruktør har ikke har statistikk på det. De legger stor vekt på å trene svømmeteknikk, flyte, pusteteknikk og å gjøre elevene trygge i vannet. 
Svømmeinstruktøren registrerer også at elevene som har "bading" på SFO er trygge i vannet . Mange av de kan også beinspark og svømmer litt når de kommer til 3. klasse. Svømmelærer på 8.trinn sier at de fleste kan nok svømme 200m

Mange av elevene på Velkomstklassen har dårlig svømmeferdighet. Der blir de jobbet med begynneropplæring og trygghet i vannet, rapporterer undervisningsinspektøren.

Sylling skole

Timerammen er på 57 timer.
- Vi har delt tilbudet slik at 3.trinn har mesteparten av timene. Det er 38 uker i året, en uke går med til kurs og opplæring. 7.trinn har 6 ganger og 8. trinn har 6 ganger. 10.trinn har en gang slik at de elevene som ønsker "bedre karakter" og ny vurdering får anledning til det på slutten av 10.trinn. Det vil si at det blir 24 ganger igjen til 3.trinn, oppgir rektor Roar Bogerud.

Sylling skole har 285 elever totalt. Det er 162 elever på barnetrinnet, inklusiv 93 elever på 4.-7.trinn.

Her er rektors øvrige oppsummering:

Læreplanen for 4. klasse:
- Ved Sylling skole bruker vi svømmeforbundets definisjon som er meget krevende som utgangspunkt. Den sier at svømmedyktighet er å kunne svømme 100m på bryst, flyte 3 minutter på rygg og deretter svømme 100 meter på rygg. 
Denne målsettingen klarer vi ikke å leve opp til, så den er nok mer noe å strekke seg etter, rapporterer Bogerud.

200 meter: - Varierer fra år til år, men de siste årene har ca 90% greid kravene og 200 meter. De som sliter får tilbud om ekstra oppfølging ved at de får være med på miljøverkstedet sine svømmetimer, fysioterapeutens svømmetimer, eller får være med når andre grupper har svømming (elevene på 3. Trinn er delt i to eller tre svømmegrupper),
En kartlegging på barnetrinnet i dag (i uke 37 red anm.) oppsummerte vi at 5-8 elever som ikke har nådd målet. Dette er da elever som I neste omgang nyter godt av ekstra tilbud i løpet av 4. og i ytterste konsekvens 5. og 6.trinn. oppgir rektor.

Tiltak som settes i verk for å gi elever som IKKE når målsettingen i 4. klasse:   
- Som sagt får elever som ikke når målene i løpet 3. og 4.trinn ny mulighet med seks ganger i 7. og 8. trinn. Vi har også som nevnt rutinen å sende 5. og 6.klassinger ned sammen med 3. klassen dersom det er behov. Det er da et tilbud foreldrene får. 
I tillegg er vi jo en 1-10 skole hvor elevene får samme mulighet i 9. og 10.trinn, avslutter rektor Roar Bogerud.

Hennummarka skole

De tildelte 57 timene brukes på  3. trinn)

Læreplanen for 4. klasse:
- Vi følger undervisningsopplegget til Norges svømmeforbund. Bruker testprøver derfra i forhold til å vurdere svømmedyktighet. Test: 1. Hoppe ut på dypt vann. 2. Svømme 12,5 meter på magen. 3. Svømme 12,5 meter på ryggen. 4. Flyte på rygg i 30 sekunder. 5. Svømme 200 meter, sier undervisningsinspektør Per Kristian Hoen.

Ferdighetsmål:
200 m: - Varierer fra år til år, men de siste årene har ca 90% greid kravene og 200 meter. De som sliter får tilbud om ekstra oppfølging ved at de får være med på miljøverkstedet sine svømmetimer, fysioterapeutens svømmetimer, eller får være med når andre grupper har svømming (elevene på 3. Trinn er delt i to eller tre svømmegrupper, oppgir Per Kristian Holen.

Gullaug

Totalt disponerer skolen 39 timer (1 t /uke) fordelt på 2.trinn får fire ganger cirka på våren , 3.trinn får et halvt år cirka  og 6.trinn får litt i underkant av et halv år, oppgir Mette Justad.

Læreplanen for 4. trinn:
  - Vi jobber med 2. og 3. trinn primært i forhold til å bli trygge i vannet. Deretter begynner svømmeopplæringen for å forsøke å få flest mulig av 3.klassingene til å kunne holde seg flytende og svømme. Svømmelæreren vår sier at det er sjelden elever på tredje trinn, som ikke er svømmedyktige når de er ferdig med svømmingen på det trinnet. På 6.trinn har vi mulighet til å fange opp de elevene som ennå ikke kan svømme. I tillegg er en bit av opplæringen på 6.trinn basert på at de skal øve på livredning, uttaler Mette Justad.

200 m: Ikke oppgitt noe tall.


Hallingstad skole

Skolen disponerer 57 timer (1 ½ time pr uke)


- Hos oss er det 3. trinn som har alle timene. De er to grupper og har svømming annenhver uke. 
Skal vi klare å få alle svømmedyktige måtte vi nok hatt flere timer. Nei, og vi har ikke noe svømmetilbud til de på 4.trinn som ikke har lært å svømme, uttaler Wenche Ask.

Læreplanen for 4. klasse.: Skolen har ingen kommentar.

200 meter:  Ikke oppgitt noe tall.

Heia 

Skolen disponerer 38 klokketimer i basseng, fordelt på 28 timer på 3. trinn. 6 timer på 6. trinn og 4 timer på 2. trinn. (2. trinn har svømming de siste 4 ukene før sommerferien. Tilvenning til svømming.) 

Læreplanen for 4. klasse:
- Målet er at alle elever etter endt svømmeundervisning i 3. trinn skal være trygge i vann og svømmedyktige. Mange elever kan ikke svømme når de begynner i 3. trinn. Med de ressursene som blir tildelt, antall timer og voksne pr. barn, er det vanskelig å nå dette målet. Uansett, flere blir trygge på vann og lærer å svømme i løpet av året med svømmeundervisning, uttaler inspektør Anne Benonisen.
   
200 m:
-  Vi har ingen total oversikt over dette. De svømmedyktige på 3. trinn svømmer lengder. I løpet av året svømmer ca. 75%. De fleste av disse klarer 200 meter. Noen trenger pause., sier Anne Benonisen.

Hegg.

- Skolen disponerer 90 minutter , tilsvarende 2 skoletimer pr uke. Timene er fordelt på 2.  3.  og 7. klasse , og elever med  spesielle behov, oppgir underisningsinspektør Ellen Hassel

Læreplanen for 4. kl.: Skolen har ingen kommentar.

200 m: Ikke noe tall.


NB. Liernett har ikke fått svar fra skolene; Oddevall og og Egge.


Reduserte tider.

Av økonomiske hensyn ble åpningstidene for publikum i Lierhallen fra august i år. 
Publikum har adgang til badet på; mandag 17-21, tirsdag 07-0830, torsdag 07-0830, fredag 16-21 (barn fra 16-18), lørdag 11-15. Pensjonister disponerer badet på torsdager fra 1330-1430

Publikum har fått redusert tilgangen betraktelig til fordel for Lier Svømmeklubb som disponerer hallen både tirsdag, onsdag og torsdag. Søndag er svømmehallen stengt. Det siste medfører også at svømmeklubben ikke kan drive svømmekurs i helgen.

- Rektorene ga gode innspill til hvordan man kunne spare penger ved en redusert åpningstid i Lierhallen. Skolene har beholdt god tilgang til bassenget . Jeg mener at svømmeundervisningen ble prioritert i denne prosessen, sier kommunalsjef Bente Gravdal.

- Så er det selvsagt en kjensgjerning at noen elever ikke har full måloppnåelse også i denne ferdigheten, slik det også er på andre mål i læreplanen. 
Vet at skolene har ulik praksis i forhold til å støtte opp om barn som trenger mer tid i bassenget for å lære, sier hun.

Forrige artikkel:Promillekjørte med to traktorerNeste artikkel:Årets store loppemarked
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode