Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Nordal skole kan primært tilby elevene på 3. og 4. trinn svømmeundervisning hver uke sammen. - Resten av trinnene får også noe tid med svømming. De eldste ca seks uker, og de aller minste ca fire uker. Dette kan vi i kraft av at vi er få, sier  rektor Henrik Fridorf.  - Vi har som  mål at alle elever er trygge i vannet og kan svømme minst 200 meter. 100 % av elevene fra 4. og opp har nådd dette målet. Alle blir fulgt opp med svømming hvert år, og vi har som sagt veldig gode resultater år etter år, sier rektoren. Det er 48 elever på Nordal skole.


På mandag morgen tar rektor med seg elever på 5. 6. og 7. trinn med seg på en en to kilometers løpetur langs Gamle Ringeriksvei mot Buttedal. - Det er motivasjonstime for de eldste elevene, sier rektor. Rektor tar tiden for at elevene kan se om de kan forbedre seg i forhold til «persen»., sier han. Etter at  han selv har løpt i mål i «bakgården» ved skolen, står han klar med klokka.  Denne dagen er rektor litt forkjølet, så han er litt  usikker på om han ikke blir nådd igjen.

Selv om disse to,  Erlend Buttedal (tv) og Peter Olaf Ask, spurtet friskt på slutten, nådde de ikke igjen rektor.

Høvik skole er i en særstilling. Skolen disponerer totalt over 250 timer.

- Jeg tror det står ganske bra til med svømmeopplæringen i lierskolen. Høvik har fått tildelt timer både til velkomstklassen (for innvandrerelever, red anm.), noe vi ser på som viktig, og siden de ligger så nært, har også SFO fått tid i svømmehallen. Skolene har for øvrig fått det de har bedt om. Skyss til - fra svømmehallen blir betalt sentralt, uttaler Liv-Astrid Egge ved Stab- og Støttenheten i Lier kommune.

Liernett gir deg her en oversikt over antall disponerte timer ved skolen, hvordan de er fordelt, om tiltak for å hjelpe elever som ikke har nådd målsettingen og om ferdigheter for øvrig.
Vi har også bedt om en kommentar til Læreplanen for 4. klasse. I den heter det at elevene skal kunne «være trygge i vann og være svømmedyktige».

Høvik med store utfordringer

Skolen har en velkomstklasse bestående av barn med innvandrerbakgrunn. Elevene har som oftest lite erfaring og dårlige svømmeferdigheter.

Skolen har fordelt ressursene slik; 3. trinn: 64 timer (2 t/u i 32 uker), 6. trinn: 12 timer (2 t/u i 6 uker) 3 t/u fordelt på tre klasser. Dvs 1t/u pr klasse.
Totalt 187 timer + SFO: 105 min/u kl. 13.45 - 15.30 på fredager.

Store klasser på 3.trinn blir undervisningen gitt i grupper( to- eventuelt tre-deling) Elever som ikke er trygge i vannet ( i de to første gruppene)får være med i neste gruppe.

Læreplanen planen for 4. klasse:
- Når det gjelder etter 4. klasse så står det at elevene skal være trygge i vann og være svømmedyktige. Det vil si at elevene klarer å svømme 25 m på magen uten å berøre bunnen, uttaler undervisningsinspektør Gunnar Johansen.

Tiltak for å følge opp ikke-svømmedyktige elever:
- På Høvik har vi ikke satt inn spesielle tiltak dersom elever etter 4.trinn ikke kan svømme 25 m. Det vi har gjort er å gi 6. klasse noen timer på slutten av skoleåret, sier Johansen.

Ferdighetsmål:

200 meter: - De fleste klarer å svømme 25 m, men svømmeinstruktør har ikke har statistikk på det. De legger stor vekt på å trene svømmeteknikk, flyte, pusteteknikk og å gjøre elevene trygge i vannet. 
Svømmeinstruktøren registrerer også at elevene som har "bading" på SFO er trygge i vannet . Mange av de kan også beinspark og svømmer litt når de kommer til 3. klasse. Svømmelærer på 8.trinn sier at de fleste kan nok svømme 200m

Mange av elevene på Velkomstklassen har dårlig svømmeferdighet. Der blir de jobbet med begynneropplæring og trygghet i vannet, rapporterer undervisningsinspektøren.

Sylling skole

Timerammen er på 57 timer.
- Vi har delt tilbudet slik at 3.trinn har mesteparten av timene. Det er 38 uker i året, en uke går med til kurs og opplæring. 7.trinn har 6 ganger og 8. trinn har 6 ganger. 10.trinn har en gang slik at de elevene som ønsker "bedre karakter" og ny vurdering får anledning til det på slutten av 10.trinn. Det vil si at det blir 24 ganger igjen til 3.trinn, oppgir rektor Roar Bogerud.

Sylling skole har 285 elever totalt. Det er 162 elever på barnetrinnet, inklusiv 93 elever på 4.-7.trinn.

Her er rektors øvrige oppsummering:

Læreplanen for 4. klasse:
- Ved Sylling skole bruker vi svømmeforbundets definisjon som er meget krevende som utgangspunkt. Den sier at svømmedyktighet er å kunne svømme 100m på bryst, flyte 3 minutter på rygg og deretter svømme 100 meter på rygg. 
Denne målsettingen klarer vi ikke å leve opp til, så den er nok mer noe å strekke seg etter, rapporterer Bogerud.

200 meter: - Varierer fra år til år, men de siste årene har ca 90% greid kravene og 200 meter. De som sliter får tilbud om ekstra oppfølging ved at de får være med på miljøverkstedet sine svømmetimer, fysioterapeutens svømmetimer, eller får være med når andre grupper har svømming (elevene på 3. Trinn er delt i to eller tre svømmegrupper),
En kartlegging på barnetrinnet i dag (i uke 37 red anm.) oppsummerte vi at 5-8 elever som ikke har nådd målet. Dette er da elever som I neste omgang nyter godt av ekstra tilbud i løpet av 4. og i ytterste konsekvens 5. og 6.trinn. oppgir rektor.

Tiltak som settes i verk for å gi elever som IKKE når målsettingen i 4. klasse:   
- Som sagt får elever som ikke når målene i løpet 3. og 4.trinn ny mulighet med seks ganger i 7. og 8. trinn. Vi har også som nevnt rutinen å sende 5. og 6.klassinger ned sammen med 3. klassen dersom det er behov. Det er da et tilbud foreldrene får. 
I tillegg er vi jo en 1-10 skole hvor elevene får samme mulighet i 9. og 10.trinn, avslutter rektor Roar Bogerud.

Hennummarka skole

De tildelte 57 timene brukes på  3. trinn)

Læreplanen for 4. klasse:
- Vi følger undervisningsopplegget til Norges svømmeforbund. Bruker testprøver derfra i forhold til å vurdere svømmedyktighet. Test: 1. Hoppe ut på dypt vann. 2. Svømme 12,5 meter på magen. 3. Svømme 12,5 meter på ryggen. 4. Flyte på rygg i 30 sekunder. 5. Svømme 200 meter, sier undervisningsinspektør Per Kristian Hoen.

Ferdighetsmål:
200 m: - Varierer fra år til år, men de siste årene har ca 90% greid kravene og 200 meter. De som sliter får tilbud om ekstra oppfølging ved at de får være med på miljøverkstedet sine svømmetimer, fysioterapeutens svømmetimer, eller får være med når andre grupper har svømming (elevene på 3. Trinn er delt i to eller tre svømmegrupper, oppgir Per Kristian Holen.

Gullaug

Totalt disponerer skolen 39 timer (1 t /uke) fordelt på 2.trinn får fire ganger cirka på våren , 3.trinn får et halvt år cirka  og 6.trinn får litt i underkant av et halv år, oppgir Mette Justad.

Læreplanen for 4. trinn:
  - Vi jobber med 2. og 3. trinn primært i forhold til å bli trygge i vannet. Deretter begynner svømmeopplæringen for å forsøke å få flest mulig av 3.klassingene til å kunne holde seg flytende og svømme. Svømmelæreren vår sier at det er sjelden elever på tredje trinn, som ikke er svømmedyktige når de er ferdig med svømmingen på det trinnet. På 6.trinn har vi mulighet til å fange opp de elevene som ennå ikke kan svømme. I tillegg er en bit av opplæringen på 6.trinn basert på at de skal øve på livredning, uttaler Mette Justad.

200 m: Ikke oppgitt noe tall.


Hallingstad skole

Skolen disponerer 57 timer (1 ½ time pr uke)


- Hos oss er det 3. trinn som har alle timene. De er to grupper og har svømming annenhver uke. 
Skal vi klare å få alle svømmedyktige måtte vi nok hatt flere timer. Nei, og vi har ikke noe svømmetilbud til de på 4.trinn som ikke har lært å svømme, uttaler Wenche Ask.

Læreplanen for 4. klasse.: Skolen har ingen kommentar.

200 meter:  Ikke oppgitt noe tall.

Heia 

Skolen disponerer 38 klokketimer i basseng, fordelt på 28 timer på 3. trinn. 6 timer på 6. trinn og 4 timer på 2. trinn. (2. trinn har svømming de siste 4 ukene før sommerferien. Tilvenning til svømming.) 

Læreplanen for 4. klasse:
- Målet er at alle elever etter endt svømmeundervisning i 3. trinn skal være trygge i vann og svømmedyktige. Mange elever kan ikke svømme når de begynner i 3. trinn. Med de ressursene som blir tildelt, antall timer og voksne pr. barn, er det vanskelig å nå dette målet. Uansett, flere blir trygge på vann og lærer å svømme i løpet av året med svømmeundervisning, uttaler inspektør Anne Benonisen.
   
200 m:
-  Vi har ingen total oversikt over dette. De svømmedyktige på 3. trinn svømmer lengder. I løpet av året svømmer ca. 75%. De fleste av disse klarer 200 meter. Noen trenger pause., sier Anne Benonisen.

Hegg.

- Skolen disponerer 90 minutter , tilsvarende 2 skoletimer pr uke. Timene er fordelt på 2.  3.  og 7. klasse , og elever med  spesielle behov, oppgir underisningsinspektør Ellen Hassel

Læreplanen for 4. kl.: Skolen har ingen kommentar.

200 m: Ikke noe tall.


NB. Liernett har ikke fått svar fra skolene; Oddevall og og Egge.


Reduserte tider.

Av økonomiske hensyn ble åpningstidene for publikum i Lierhallen fra august i år. 
Publikum har adgang til badet på; mandag 17-21, tirsdag 07-0830, torsdag 07-0830, fredag 16-21 (barn fra 16-18), lørdag 11-15. Pensjonister disponerer badet på torsdager fra 1330-1430

Publikum har fått redusert tilgangen betraktelig til fordel for Lier Svømmeklubb som disponerer hallen både tirsdag, onsdag og torsdag. Søndag er svømmehallen stengt. Det siste medfører også at svømmeklubben ikke kan drive svømmekurs i helgen.

- Rektorene ga gode innspill til hvordan man kunne spare penger ved en redusert åpningstid i Lierhallen. Skolene har beholdt god tilgang til bassenget . Jeg mener at svømmeundervisningen ble prioritert i denne prosessen, sier kommunalsjef Bente Gravdal.

- Så er det selvsagt en kjensgjerning at noen elever ikke har full måloppnåelse også i denne ferdigheten, slik det også er på andre mål i læreplanen. 
Vet at skolene har ulik praksis i forhold til å støtte opp om barn som trenger mer tid i bassenget for å lære, sier hun.

Lierhallen Skole

Flere saker fra arkivet

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

17. mai på Lierskogen

På Lierskogen startet dagen med gudstjeneste i Lierskogen kirke, før barnetoget gikk en rundtur i nabolaget og endte opp med lek og moro på Heia skole.

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Best i lesing og matte

Resultater fra Nasjonale prøver viser at Liers åttendeklassinger skåret best i Buskerud

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Lierhallen i ny drakt

Skinnende og innbydende er førsteinntrykket etter oppussingen som har kostet vel 5,7 millioner.

Alternativ idrettsdag

Torsdag i forrige uke hadde 6. trinn på Heia skole mangekamp på Tveitabanen.

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Vaksineringen trappes opp

I går startet vaksineringen av elevene i Lier

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Syttende mai i Lier

Det blir tog, musikk og gudstjenester mange steder i Lier på torsdag, og Lier Bygdetun holder åpent.

Julemarked

Onsdag 3. desember var det julemarked på Hallingstad skole med salg av produkter elevene selv hadde laget.

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

- Gladmelding til oss

Instruktør Per Larsen er lettet etter at Helsesportslaget og Bekhterevsforeningen kan opprettholde sine tilbud på lørdager neste år, men det blir mindre svømmetid for publikum -

17. mai-programmet 2010

Grunnlovsdagen er som vanlig fylt av store og små aktiviteter rundt på barneskolene i Lier.

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

«Svømme seg til Island»

Årets landsomfattende svømmekampanje er avsluttet, og Lierhallen har trukket ut to kandidater til den sentrale trekningen om reise for to til Island og weekendopphold på hotell

Hans Martinsen på gamle trakter

Hans Martinsen besøker gjerne gammelskolen på Øverskogdagen

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

Grieg i 100

Femteklassingene ved Hegg skole, (her representert med fire i Griegrollen og "frøken") storspilte, mens tekstforfatter Emil Skartveit og lærer Grete Benonisen kunne smile fornøyde --

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Sylling skole i Lier kåres til Årets Regnmakerskole

Sylling skole i Lier kåres til Årets Regnmakerskole på scenen med Wig Wam og Idol-Christian torsdag Sylling skole i Lier i Buskerud kommune har deltatt i konkurransen om energimåling i skolene sammen med 183 skoler og hele 297 klasser. Torsdag 2.juni mottar de prisen som Årets Regnmakerskole av Enova direktør Eli Arnstad, foran 3500 Regnmakerbarn på Regnmakernes Vennergidag i Trondheim. Wig Wam og IDOL-Christian er blant artistene som skal delta på Vennergishowet klokken 13.00, som også filmes av NRK Barne TV PysjPopBaluba.

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Rytme for livet!

Det var ikke fritt for at elevengasjementet økte fra stakato til fortissimo når Sserunjogi George Kitogo fra Uganda inntok Tranby skole med et bombardement av rytmer, sang og inspirerende kulturelle spillopper fra hjemlandet.

Pilotgalleriet med inspirerende utstilling på Tranby

Over en lav sko på Tranby. Skomaker ble ved din lest. Det var før det. Den som i dag satser på å livnære seg som skoreparatør, kan risikere å gå skoa av seg. Det er lenge siden halvsåling var en del av grunnskolens sløydpensum. Likevel lot niende klassingene ved Tranby seg inspirere av skoutstillingen og laget fottøy av alle slag som vel neppe noen gang får bein å gå på (med)

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Regntung potetsetting på Lier Bygdetun

Tradisjonen tro kom elevene fra 4. trinn ved Hallingstad skole marsjerende ned Paradisbakkene for å sette poteter ved Lier Bygdetun.

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Aprilblomst i juni

Blomst til rektor på Lier Kulturskole, Ingvard Leivestad

TORSDAG 15. APRIL FRA KL 1500-1800

I forbindelse med åpningen av ”Nye Sylling skole” ønsker elever og voksne på Sylling skole å vise fram det nye skoleanlegget for alle interesserte. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, familie for øvrig, alle ”Syllingdøler” og eventuelle andre interesserte til å komme innom skolen mellom kl 1500-1800. Elevene i 7. –8. –9. og 10. klasse vil flytte skoledagen til kveldstid og fylle skolen med forskjellig aktivitet. De minste elevene har vanlig skoledag og kommer eventuelt på besøk på kveldstid sammen med sine respektive.

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Premievinnerne og best i Norge

Dette er trioen fra St Hallvard videregående skole som kan reise på prosjektreise til Uganda i februar

Fotball i SFO-tid

- Selv om fotball vil være hovedaktiviteten vil vi stimulere til allsidighet på et intensivitetsnivå som gjør det mulig å trene på sitt eget lag etterpå, sier Marcus Walfridson om Sparta/Brageøens nye tilbud for barn.

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Kjartan Ruud slutter

Torsdag sluttet Kjartan Ruud som lærer ved Stoppen skole. Da hadde han vært ved skolen siden den ble ungdomsskole i 1969

Neste år også?

Men da bør målet være å få alle elevene i aksjon, konkluderer de ansatte ved Kulturskolen etter årets stormønstring.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

En uforglemmelig dag --

Lørdag arrangerte Lindstad Gård på Mehren et stort stallstevne for Hanne Karine Dahls små og store rideelever

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

Sang og musikk i Lierbygda

Her finner du ytterligere fire steder der du kan få med deg stemningen når julegrana tennes.

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Hei alle sammen!

- Kronprinsen viser en imponerende evne til å møte elevene, sier rektor Unni Aadalen etter hans besøk på St Hallvard Videregående skole der temaet var verdighet.

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Resultater Kanada Rundt 2012

Her er de registrerte tidene for årets utgave av gateløpet Kanada Rundt i Sylling.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Karate- gym på Kjøsterud

Drammen: 8. trinn på Kjøsterud ungdomsskole fikk en litt spesiell overraskelse i gymmen mandag 16. januar. I gymsalen stod en mann kledd i hvitt, og rundt livet hadde han et brunt belte. Det tok nok ikke lang tid før det gikk opp for de fleste at det var en kar fra områdets kampsportmiljø

”Neimen har du sett for en verden”

Tirsdag kveld hadde elever fra 7.klasse Hegg skole sommeravslutning.

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

25 år med eldres dag

Bak scenen står en sjuåring og tripper. Finklærne er nystrøket og skoene er blanke. Det er Besteforeldrenes dag på skolen, og han skal opptre.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Tid for musikal på Tranby ungdomsskole

Den 4. april kom ungdommens kommunestyre fram til at Tranby ungdomsskole ville bli et bedre sted om 9. klassingene fikk lage musikal. En sum på 75.000 tusen ble denne dagen fordelt på alle skolene. I salen satt elever fra 6. og 9. klassene og representerte resten av elevmassen. Det meste gikk til håndfaste prosjekter som lydanlegg, lysanlegg og lignende som skulle høyne kvaliteten på de forskjellige skolene.

17. mai i Lier (2006)

Her finner du fullstendig program for 17. mai for alle skolene i Lier (2006)

Naturfagets dag

Sylling skole satte fokus på naturfag

Nærbilder av spansk fotballkultur

Lokale trenere, ledere og andre fotballinteresserte fikk oppleve et møte med den meget engasjerte topptreneren Toni Ordinas tirsdag kveld.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Ekstra fotballøkter

Rundt 60 barn var med på "Stoppendagen" på lørdag.

200 i hundre

Med sjarme og inspirasjon tok Kjartan Eide nye trivselsledere med storm i Syllinghallen på tirsdag. Ikke rart at koordinator Roar Bogerud kommanderte Eide ut på en æresrunde etter kurset -

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Afrikanske rytmer over Tranby

Topp forestilling - med topp instruktør

Fag eller ferie? Ja takk, begge deler!

Hva gjør en tysklærer som synes ferien blir for lang, - eller kanskje mer sannsynlig: ofte synes det blir smått med faglig påfyll?

Suksess med gratis skidag i Sylling

Sylling skole dro på skidag i Øverskogen.

Spansk aften

Aage Rayen Meyer har bare spilt gitar i fire år, men imponerte på Stoppen i går, sammen med de andre gitarelevene og elevene på tegne-, male- og keramikkursene.

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Tranby-elever i nasjonal litteraturjury

Elever ved niende klasse på Tranby skole er plukket ut til å være med i juryen når vinneren av UPrisen skal kåres

På språkreise til England

Briskeby kompetansesenter for hørselshemmede har i samarbeid med Ruuds språkreiser i flere år organisert turer for tunghørte til Eastbourne i Sør – England.

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Leder

Den kulturelle skolesekken

Trost i taklampa

Peder Morset folkehøgskole med integrert gjestespill på Prøysenhuset og Det Norske Teatret, rett før påske.

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven

Program for guttekonferansen

Hva skjer'a?