Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Til Politiske gruppeledere.

Fra Lier kulturråd

Vedr: Kulturhus

FREMTIDENS LIER – HVA ØNSKER VI

Lier kulturråd har som kjent gjennom mange år arbeidet for et kulturhus i Lier.

Et politisk vedtak ble fattet om å utrede et prosjekt i Lierbyen sentrum basert på en OPS-finansiering.

Denne utredningen er under arbeid hvor kommunens administrasjon i samarbeid med representanter for kulturlivet lojalt har fulgt vedtaket og har lagt ned betydelige ressurser med mål om å fremlegge et prosjekt for politisk behandling i mars 2011.

Som vi alle kjenner til skal kommunestyret behandle handlingsplanen for de kommende år i neste uke. Vi har latt oss fortelle at flere partier har foreslått å ta vekk de avsatte driftsmidler slik at det ikke følger økonomisk støtte til drift til vedtaket om å bygge kulturhus.

Betydningen av dette forstår alle.

Kulturlivet i Lier har stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg som dessverre noen ganger rammer ønskelige og gode formål. Det som føles svært frustrerende er at det arbeid og den kompetanse som er bygget opp i prosessen nå kan komme til å være bortkastet og forsvinne. Dette må være feil bruk av gode resurser og som unødig koster kommunen betydelig midler som heller burde vært brukt til andre gode kulturformål.

Vi ber våre politikere om å hindre at dette skjer. En utsettelse er tross alt bedre enn skrinlegging.

Dette er den ene siden av saken.

Den andre siden er fremtidens Lier. Hva vil vi med bygda vår. Lier er en tilflytningskommune. Hvert år flytter forventningsfulle mennesker bestående av både barn, unge og pensjonister, til Lier. Hva forventer de av tilbud i dag og i fremtiden.

Er det slik at vi i stadig større grad må reise til våre nabokommuner for å søke de tilbud vi etterspør. Vi savner en overordnet politisk plan som gir klare syn på hvilken retning man ønsker at bygda vår skal følge i fremtiden. Dette gjelder for næringsliv, foreningsliv, for barn og unges oppvestmiljø, for pensjonister og for fremmedkultur.

Et flerbrukshus/kulturhus gir ikke noen måte svaret på alt, men et slikt tilbud har en mye viktigere rolle i samfunnet enn bare å være et ”tilbud for noen med sære interesser”, som noen motstandere har uttrykt det.

Kulturhuset skal være et samlende tilbud som hele Liers befolkning skal ha glede av. Et trygt sted å være for barna våre og for ungdommen, et positivt tilbud til våre pensjonister, en arena der fremmedkultur blir synliggjort og møter norsk kultur, et møtested for næringslivet, for konferanser, messer og utstillinger.

Lier består av flere små positive grendesamfunn. Lier trenger et sentrum som kan samle alle. Kulturhuset kan bli den første brikken som bidrar til at Lierbyen utvikles til et aktivt og samlende sentrum, og legger grunnlaget for videre næringsutvikling.

Kulturlivet i Lier er mangfoldig, og består i dag av mange flotte organisasjoner som gjør et betydelig frivillig arbeid som skaper en fritidskvalitet som er viktig for både barn, ungdom og voksne. Hverdagen for alle disse er krevende, både med hensyn til praktiske forhold, økonomi og arbeid med rekruttering. Dette arbeidet blir ikke mindre når arenaene for øvelser og fremvisning består av dårlig tilrettelagte klasserom og gymsaler. Dette gjelder de fleste organisasjoner og spesielt kulturskolen og musikkverkstedet som i beste fall, har et tidsbegrenset tilbud. Hva er planen for disse institusjonene hvis det ikke blir kulturhus?

Nedleggelse av bibliotek er også et tema om dagen. Er det planer om å styrke ”sentralbiblioteket” som en kompensasjon og gjøre dette mer attraktivt.

I så fall er en samlokalisering med annen kulturvirksomhet og lett tilgjengelighet et godt grep som har medført betydelig øket besøksfrekvens i andre kommuner.

Lier trenger et flerbrukshus/kulturhus.

Med kulturell hilsen

Lier kulturråd

Hege Tollefsen, Leif Vinge, Turid Mathiesen, Are Ølberg, Roar Kristensen

Kulturhus Lier kulturråd

2 kommentarer

Onsdag 8. desember 2010 17:05: Kulturvenn
Lier Kulturråd seiler under falsk flagg. De gir inntrykk av å være talerør for hele kulturlivet i Lier, men er i virkeligheten en sammenslutning av noen få foreninger med et par felles særinteresser, i første rekke kulturhuset.
Onsdag 8. desember 2010 19:48: Per i Lia
For et luftslott. Bra hvis dette blir utsatt, enda bedre om det blir skrinlagt. Lier trenger selvfølgelig ikke et kulturhus, det har vi jo nok av i umiddelbar nærhet. Både Drammen og delvis Asker har utmerkede tilbud, enda bedre i Oslo. Jeg synes Lier kommune skal satse på legge til rette for økt bosetting nær E18. Mange vil gjerne bo her, men det legges ikke tilrette der folk vil bo. I stedet legger man ut uinteressante tomter lang oppi Sylling. Herregud, kan jo like gjerne bo på Hønefoss. Vi trenger ikke kulturtilbud av denne karakter i kommunen. Det vi trenger er bra skoler for barne våre, og tilrettelegging for idrett og andre fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Glem den bakstreverske drømmen om et "livlig" sentrum i Lierbyen, vi klarer oss fint med Asker/Drammen.

Flere saker fra arkivet

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Sang og glede og fest

Korps og kulturskolen (her storbandet) med solister slo an tonen i Rådhusparken, da været letnet --

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Ny fotballklubb i Lier?

- Målet er å gi alle spillere innen 11-er fotballen et minst like godt tilbud, sier Christian Aakermann i Liungen IF om en eventuell ny fotballklubb i et samarbeid med Sparta/Bragerøen IL for neste sesong.

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Plass i Lier ILs garderobe

- Vi må viske ut farger og heller tenke på individene, og er vi flere er det lettere å gi alle et tilbud uansett ambisjoner, mener Brede Nybråten (th på bildet), mens Liungen IF foretrekker å opprettholde sitt samarbeid med eliteserieklubben Stabæk.