Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fbd664c7213e69bf503b31416ea883c6

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Liernett har stilt lokalpartiene disse spørsmålene i forbindelse med valget 09

- Hva har deres medlemmer og valgte lokale (i Liers) representanter bidratt med under årets valgkamp?

- Hvilken strategi har lokalpartiet før valget (stands / brosjyreutdelinger/debatter mm)?

- Hva mener du er de viktigste sakene å sette i fokus foran årets valg?

 - Lier AP har kjørt en ganske tradisjonell valgkamp med stand forskjellige steder. Når det gjelder strategi så er jo dette et Stortingsvalg slik at strategien i forhold til saker blir ofte lagt fra partikontoret. Vi får jo materiell derfra og lager kun eget materiell til lokalvalgkampen, sier Evju til Liernett.

- En av de viktigste sakene mener jeg er skole med flere lærere og ikke minst eldrepolitikk. Vi må ta innover oss at det blir mange fremover. I Lier starter kurven å med antall eldre å stige i 2013. Da handler det om å være klare!
Regjeringen vil i 2010 gi tilsagn til 2 500 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, tilsvarende en tilsagnsramme på i overkant av 1,3 mrd. kroner. Dette er et viktig bidrag til å nå målet om at alle eldre som trenger det skal få sykehjemsplass. Vi vil ha full sykehjemsdekning innen 2015.
Skal vi nå målet om full sykehjemsdekning må vi styrke de eldres rettigheter. Vi endrer kommunehelsetjenesteloven og innfører en ny forskrift om rett til verdig eldreomsorg. Men lover og rettigheter er ikke nok. Vi trenger flere plasser, og flere ansatte til å gi den omsorgen som de eldre trenger. Kommunene har tatt utfordringen på alvor, og har søkt om støtte til bygging av 5700 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Etter årets tildeling vil det fortsatt være en kø på 1800 plasser. Når kommunene sier de kan bygge ut, skal det ikke stå på staten. Regjeringens bevilgninger for neste år vil ta unna køen fra i år, og sørge for at vi fortsatt har rom for å innvilge nye søknader i 2010.

I løpet av tre år har vi dermed gitt mulighet for tilsang til i alt 6 000 nye omsorgsplasser. Med dette holder vi tritt med kommunenes behov.

Eldreplan 2015 har Arbeiderpartiet satt som mål at kommunene skal få tilskudd til det antall sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger som er nødvendig for å sikre nok kapasitet i pleie- og omsorgssektoren innen 2015. Hvis søknadstilgangen tilsier det, vil vi gi tilskudd til mer enn de 12 000 enheter som er lagt til grunn i dagens tilskuddsordning til heldøgns omsorgsboliger og sykehjem.

Vi er opptatt av at de kommuner som har størst behov, blir prioritert først.
Tilskuddet fra Husbanken skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.
Investeringstilskuddet skal gi 12 000 nye omsorgsplasser i perioden 2008-2015. Arbeiderpartiet har sagt at vi vil gi støtte til mer enn 12000 enheter hvis det er behov for det.

Statsbudsjettet for 2008 la til grunn en statlig støtte til kommunene på inntil 600 000 kr per sykehjemsplass og inntil 400 000 kr per omsorgsboligplass (i snitt 25 % av en kostnad per plass på 2 mill kr). Satsene prisjusteres i takt med det generelle kostnadsnivået.
Tilskuddet er en engangsutbetaling som foretas når de nye omsorgsplassene tas i bruk til formålet.
Modernisering og utbygging skal være utformet slik at det spesielt er tilrettelagt og tilpasset beboere med demens og kognitiv svikt, i tråd med det som er lagt til grunn i Regjeringens Demensplan 2015. Tilskuddet forutsetter universelt utformede botilbud. Tilskuddet forvaltes av Husbanken i samarbeid med fylkesmennene. De 12 000 plassene er veiledende fordelt mellom fylkene etter behov.

Særlig om forholdet kommunal – privat
Husbankens retningslinjer: ”Tilskuddet kan bare gis til kommuner. Kommunen kan videretildele tilskuddet til frivillige organisasjoner og andre som tilbyr egne boligløsninger med omsorgstjenester på non-profit basis.”
Kravet om at kommunen bare kan videretildele tilskudd til aktører som driver på non-profitbasis er gitt i St.meld. nr. 25 (2005-2006).
I forbindelse med utformingen av retningslinjene vurderte Husbanken om boligbyggelag kan anses som en non-profit aktør. Husbanken vurderte det slik at boligbyggelag ikke kvalifiserer med bakgrunn i gjeldende EU-rett. Åpner man opp for boligbyggelag, må andre private aktører også tillates.

NB. Liernett har foreløpig ikke mottatt svar på våre spørsmål fra lederne for de øvrige lokalpartiene.

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode