Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Liernett har stilt lokalpartiene disse spørsmålene i forbindelse med valget 09

- Hva har deres medlemmer og valgte lokale (i Liers) representanter bidratt med under årets valgkamp?

- Hvilken strategi har lokalpartiet før valget (stands / brosjyreutdelinger/debatter mm)?

- Hva mener du er de viktigste sakene å sette i fokus foran årets valg?

 - Lier AP har kjørt en ganske tradisjonell valgkamp med stand forskjellige steder. Når det gjelder strategi så er jo dette et Stortingsvalg slik at strategien i forhold til saker blir ofte lagt fra partikontoret. Vi får jo materiell derfra og lager kun eget materiell til lokalvalgkampen, sier Evju til Liernett.

- En av de viktigste sakene mener jeg er skole med flere lærere og ikke minst eldrepolitikk. Vi må ta innover oss at det blir mange fremover. I Lier starter kurven å med antall eldre å stige i 2013. Da handler det om å være klare!
Regjeringen vil i 2010 gi tilsagn til 2 500 sykehjemsplasser og omsorgsboliger, tilsvarende en tilsagnsramme på i overkant av 1,3 mrd. kroner. Dette er et viktig bidrag til å nå målet om at alle eldre som trenger det skal få sykehjemsplass. Vi vil ha full sykehjemsdekning innen 2015.
Skal vi nå målet om full sykehjemsdekning må vi styrke de eldres rettigheter. Vi endrer kommunehelsetjenesteloven og innfører en ny forskrift om rett til verdig eldreomsorg. Men lover og rettigheter er ikke nok. Vi trenger flere plasser, og flere ansatte til å gi den omsorgen som de eldre trenger. Kommunene har tatt utfordringen på alvor, og har søkt om støtte til bygging av 5700 sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Etter årets tildeling vil det fortsatt være en kø på 1800 plasser. Når kommunene sier de kan bygge ut, skal det ikke stå på staten. Regjeringens bevilgninger for neste år vil ta unna køen fra i år, og sørge for at vi fortsatt har rom for å innvilge nye søknader i 2010.

I løpet av tre år har vi dermed gitt mulighet for tilsang til i alt 6 000 nye omsorgsplasser. Med dette holder vi tritt med kommunenes behov.

Eldreplan 2015 har Arbeiderpartiet satt som mål at kommunene skal få tilskudd til det antall sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger som er nødvendig for å sikre nok kapasitet i pleie- og omsorgssektoren innen 2015. Hvis søknadstilgangen tilsier det, vil vi gi tilskudd til mer enn de 12 000 enheter som er lagt til grunn i dagens tilskuddsordning til heldøgns omsorgsboliger og sykehjem.

Vi er opptatt av at de kommuner som har størst behov, blir prioritert først.
Tilskuddet fra Husbanken skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.
Investeringstilskuddet skal gi 12 000 nye omsorgsplasser i perioden 2008-2015. Arbeiderpartiet har sagt at vi vil gi støtte til mer enn 12000 enheter hvis det er behov for det.

Statsbudsjettet for 2008 la til grunn en statlig støtte til kommunene på inntil 600 000 kr per sykehjemsplass og inntil 400 000 kr per omsorgsboligplass (i snitt 25 % av en kostnad per plass på 2 mill kr). Satsene prisjusteres i takt med det generelle kostnadsnivået.
Tilskuddet er en engangsutbetaling som foretas når de nye omsorgsplassene tas i bruk til formålet.
Modernisering og utbygging skal være utformet slik at det spesielt er tilrettelagt og tilpasset beboere med demens og kognitiv svikt, i tråd med det som er lagt til grunn i Regjeringens Demensplan 2015. Tilskuddet forutsetter universelt utformede botilbud. Tilskuddet forvaltes av Husbanken i samarbeid med fylkesmennene. De 12 000 plassene er veiledende fordelt mellom fylkene etter behov.

Særlig om forholdet kommunal – privat
Husbankens retningslinjer: ”Tilskuddet kan bare gis til kommuner. Kommunen kan videretildele tilskuddet til frivillige organisasjoner og andre som tilbyr egne boligløsninger med omsorgstjenester på non-profit basis.”
Kravet om at kommunen bare kan videretildele tilskudd til aktører som driver på non-profitbasis er gitt i St.meld. nr. 25 (2005-2006).
I forbindelse med utformingen av retningslinjene vurderte Husbanken om boligbyggelag kan anses som en non-profit aktør. Husbanken vurderte det slik at boligbyggelag ikke kvalifiserer med bakgrunn i gjeldende EU-rett. Åpner man opp for boligbyggelag, må andre private aktører også tillates.

NB. Liernett har foreløpig ikke mottatt svar på våre spørsmål fra lederne for de øvrige lokalpartiene.

Flere saker fra arkivet

Verdihetsgaranti og riksvei 23

- Dette er saker som Krf fokuserer på i valgkampen, sier gruppeleder Brynild Heitmann.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i e (...)

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Høye boligpriser i Lier

- Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for boliger ligger på cirka 21 000 kroner, oppgir daglig leder Britt Kåsin i Boligbyggelaget/USBL i Lier.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Bedre dyrehelse og dyrevelferd

- Vi har tro på at forslaget om overføring av ansvar for veterinærtjenester til kommunene vil kunne være positivt, sier Siri Loe Svere fra Senterpartiet til Liernett etter kommunestyremøtet i går

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

Dansegalla for psykisk utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede trenger flere sosiale arenaer hvor de kan møte likesinnede.

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Inngikk avtale om ny sykehjemstomt

Alt tyder på at Liers nye sykehjem blir liggende fint til på en del av eiendommen til Lier sykehus etter at det i dag ble presentert en intensjonsavtale mellom Vestre Viken HF og Lier kommune.

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Liervalgets to vinnere

At Helene Justad ledet Lier Høyre frem til rekordresultat, valgseier og ordførerklubba, er det ingen tvil om. Men Tonje Evju, som i spissen for Arbeiderpartiet fanget opp brorparten av stemmene de øvrige partiene mistet, har også grunn til å smile.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Fremtidens boligvinnere

Tilflyttingskommuner vil ha prisvekst, mens det vil gå motsatt for fraflyttingskommuner. I Lier forventes det en moderat befolkningsvekst.

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Leder

Den kulturelle skolesekken

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Mer enn småpenger

Idrettsklubbene i Lier får totalt nær en kvart million kroner i momskompensasjon for 2010, som fortjent -

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning

Direktevalg av ordfører

Hvordan foregår direktevalget av ordfører i Lier?

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Kjøp av helsetjenester – tvilsom praksis

Ryggforeningen i Norge med svar til statsråd Bjarne Haakon Hansen ang. priotiering av sykemeldte i helsekøen

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Piggtråden må bort

Innen utgangen av året skal all piggtråd i Lier være fjernet.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Endelig skilt

Skiltet som peker mot Liers vennskapskommuner i Danmark, Finland og Sverige står nymalt og fint nær flaggstengene i rådhusparken.

Boligskandale?

Tette kloakkrør forårsaket at hele første etasje ved de tilrettlagte biligene på Gifstad ble oversvømmet.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --