Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 7638f7ec917fce3e79c347623c86fe96

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Planutvalget vedtok 24. januar å nekte ventemottaket på Lierskogen dispensasjon til å starte opp igjen. Dette skjedde mot rådmannens innstilling og vedtak i Stortinget. Nå fortviler de ansatte, og frykter viktig kompetanse forsvinner.

Daglig leder Harald Nesset sier han nå må vurdere å permittere 7 mennesker, seg selv inkludert. – Dette kan bety at vi mister vital kompetanse. Vi har vært privilegert med svært gode og dyktige medarbeidere, men om de må ut i langtidspermisjon frykter jeg flere vil forsvinne.

Problemets kjerne er tilsynelatende sanitæranlegget. Det er enighet om at dagens anlegg er i orden og fungerer godt, men at man på sikt må ha tilkobling enten til Asker eller Lier. Etter at det kom meldinger om at anlegget lakk, dro planutvalgmedlemmene på befaring og fikk konstantert at alt var i skjønneste orden. Dette er sivilforsvarets anlegg, og de har lagt frem overbevisende dokumentasjon på at alt er som det skal, blant annet en videofilm med bilder fra innsiden av rørene.

Så ingen grunn til å hindre igangsetting.

Venstres representant Einar hovde sier til Liernett at han følte seg forpliktet til å følge rådmannens innstilling og la mottaket starte driften. Som eneste medlem av planutvalget trosset han flertallets motforslag.

- Vi var godt informert om saken, og jeg så ingen grunn til å ytterlig hindre prosjektet. Denne avgjørelsen hadde store konsekvenser både for ansatte og asylsøkere.

Anlegget ikke tilfredsstillende?

Planutvalgets leder Oddvar Bjøran sier løsningen med dagens anlegg ikke er tilfredsstillende. Han poengterer at han som enkeltperson ikke vil diskutere dette, men at pressen gjerne må møte opp på utvalgets møter og stille spørsmål. Ut over dette vil han ikke kommentere saken, han er svært opptatt, men sier jeg kan ringe han opp igjen i neste uke.

Anlegget Bjøran sier ikke er tilfredsstillende er det samme anlegget som i 3 år har betjent opptil 300 mennesker. Nå er det søkt om dispensasjon for opptil 100. Det har ikke vært feil eller problemer – det er heller ingen ting som tyder på at det kan bli problemer. For ordens skyld har Sivilforsvaret lov til å bruke anlegget den dag i dag.

Ville presse UDI

Karl Bellen fra Høyre sier UDI har hatt god tid på å utbedre sanitæranlegget, og poengterer at vedtaket som blir gjort tillater igangsetting så snart arbeidet med å utbedre blir startet. At det er UDI og staten som står bak er ingen garanti for at jobben blir gjort. Han kjenner ikke til at Stortinget skal ha bevilget penger til dette.

Det er på det rene at Stortinget sommeren 2005 vedtok at mottaket skulle være permanent utreisemottak/ ventemottak. Da dette hastet ble det bevilget penger både til drift og teknisk utbedring. I statsbudsjettet er det satt av 16 milloner til å utbedre tekniske forhold. Ansatte har gått over hele anlegget og utbedret – nå gjenstår bare det berømte sanitæranlegget.

Paradoksalt nok er det kommunen som hindrer at dette arbeidet kommer i gang. Midlene på statsbudsjettet utløses ikke før kommunen gir klarsignal. Søknad om tilknytting er for lengst sendt til VEAS (Asker), men behandlingen trekker ut. Pengene er altså på plass, alle søknader er sendt til kommunene og planutvalget holder på at det er staten som bremser. Sanitæranlegget kommer til å bli utbedret, men man vil ikke gi dispensasjon til drift i mellomtiden, selv om alle er enige om at dagens løsning er teknisk god nok.

- Problemet er egentlig tankbilene, sier Wivi Abelsen fra SV. Det blir for mye trafikk for nabolaget.

Etter at vi har snakket en stund innrømmer hun at hun manglet kjennskap til flere sider av saken. Det eneste hun hadde å forholde seg til sier hun, var saksdokumentene fra administrasjonen. Motforslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre virket fornuftig.

Per Werrum (H) møtte som varamedlem. Han sier motivet var å få til en utsettelse og å presse UDI til å få fart på sakene. Han sier saken er en formalitet i det øyeblikk UDI kommer til enighet med Lier eller Asker kommune om tilkobling. Han presiserer at han som vara hadde lite tid til å forberede seg, men at han på det grunnlaget han hadde står for avgjørelsen.

Partifellen Per- Otto Olsen har en annen innfallsvinkel. Han sier at det ikke er interessant i denne sammenhengen hva han personlig mener, men at man også har et parti å forholde seg til i slike avstemminger.

- Vi ønsket at denne saken skulle opp til debatt i kommunestyret. I denne saken blir planutvalget hoggstabbe. Høyre har jobbet for å heve saken til kommunestyret, men har ikke klart dette.

Olsen sier også at om påstandene som legges fram her viser seg å være riktige, ville han stemt annerledes.

Høyre og AP trenerte saken på kammerset

Flere av møtedeltakerne sier saken var avgjort allerede før møtet. Høyre og arbeiderpartiet var enige, og SV/ SP hengte seg på en tilsynelatende fornuftig løsning. Ett interessant moment er at møtedeltakerne var på befaring for å se anlegget samme dag. Det blir fortalt at følget forlot Lierskogen 16:30. Om man så legger inn kjøretur til møtelokalet og enkel servering før møtet, kan man spørre seg om beslutningen var fattet før befaringen. Flere av dem vi har snakket med har problemer med å redegjøre for hvorfor de var på befaring denne dagen. Det de så var 3 kumlokk og astfalt dekket av snø. Konklusjonen var at alt var i orden.

Deretter dro de på møtet og stemte ned rådmannens innstilling uten diskusjon. AP fremmet forslaget, Høyre samtykket, Venstre ønsket å følge rådmannen og en sak som tilsynelatende virker grei, ble nedstemt med 12 mot 1 stemme.

Vi har spurt flere av deltakerne hvorfor de stemte som de gjorde. En av Høyres representanter svarte muntert: - Jeg måtte jo stemme for, det var jo mitt forslag. Hvordan henger det da sammen at det var Arbeiderpartiet som fremmet det?

Hva mener folk på Lierskogen om dette?

Gjennom flere år har vi fått inntrykk av at det er massiv motstand mot Asylmottak i en hver form på Lierskogen. Politikere vi har snakket med har presisert at de må ta hensyn til innbyggerne og være en buffer mot staten i denne saken. I valgkampen 2003 uttalte for eksempel ordfører Ulla Nævestad: - Kommunen får dekket sine utgifter, og at regnskapet går i null hva asylmottaket angår. Dog er Høyre opptatt av at dette er en statlig institusjon som har kommet uten at kommunens innbyggere fikk si sitt, og at mange som bor på Lierskogen er negative til dette.

Vi ble derfor overrasket når daglig leder Harald Nesset presenterer et annet bilde. Han forteller om stor pågang av naboer som kommer med gaver. De har fått alt fra barnevogner til klær og leker. Han sier mottaket samarbeider med flere lokale bedrifter, har hatt et meget godt forhold til skolene i Lier, og et godt samarbeid med foreninger som Rottary, Lions og Sanitetsforeninga.

I en undersøkelse på Lierskogen (2004) svarer et overveldende flertall at de aldri har hatt problemer med mottaket. 96% sier de ikke har hatt negative opplevelser med beboerne,  De resterende oppgir at problemet har vært ”roting i søpla” og lignende. Ingen av de 75 spurte viser til kriminelle handlinger.

Lensmannen i Lier har tidligere underbygget dette og uttalt at det ikke har vært problemer i forbindelse med mottaket.

I september gikk høyrepolitiker Terje Sagvoden ut i Drammens Tidende og uttrykte at han fryktet for sikkerheten. Paradoksalt nok sier han at det så langt ikke har vært problemer, men at usikkerheten er vanskelig for innbyggerne. http://dt.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051001/NYHET/110010204&SearchID=7323452017115

Nå går de ansatte en usikker fremtid i møte. Man kunne startet driften på kort varsel, men kommunepolitikere har valgt å trenere dette for å presse UDI, med begrunnelsen at et sanitæranlegg alle er enige om at fungerer tilfredsstillende ikke er godt nok i framtida, og at man derfor vil vente og se. De som stemte ned rådmannens innstilling og midlertidig stoppet driften var: Oddvar Bjøran (FRP), Karl Bellen (H), Arne Flatebø (SP), Per-Otto Olsen (H), Per Werrum (H), Kolbjørn Kjøllmoen (SP), Mathias B Dannevig (A), Aud Harriet H.A. Kolberg (A), Knut I Ølberg (A), Ninnie Bjørnland (SV), Wivi I. Abelsen (SV) og Bjørg Myran (FRP). Einar Hovde fra Venstre stemte for.

Liernett følger saken videre.

Relaterte saker:
18.11.03: Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev
22.09.03: Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode