Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Planutvalget vedtok 24. januar å nekte ventemottaket på Lierskogen dispensasjon til å starte opp igjen. Dette skjedde mot rådmannens innstilling og vedtak i Stortinget. Nå fortviler de ansatte, og frykter viktig kompetanse forsvinner.

Daglig leder Harald Nesset sier han nå må vurdere å permittere 7 mennesker, seg selv inkludert. – Dette kan bety at vi mister vital kompetanse. Vi har vært privilegert med svært gode og dyktige medarbeidere, men om de må ut i langtidspermisjon frykter jeg flere vil forsvinne.

Problemets kjerne er tilsynelatende sanitæranlegget. Det er enighet om at dagens anlegg er i orden og fungerer godt, men at man på sikt må ha tilkobling enten til Asker eller Lier. Etter at det kom meldinger om at anlegget lakk, dro planutvalgmedlemmene på befaring og fikk konstantert at alt var i skjønneste orden. Dette er sivilforsvarets anlegg, og de har lagt frem overbevisende dokumentasjon på at alt er som det skal, blant annet en videofilm med bilder fra innsiden av rørene.

Så ingen grunn til å hindre igangsetting.

Venstres representant Einar hovde sier til Liernett at han følte seg forpliktet til å følge rådmannens innstilling og la mottaket starte driften. Som eneste medlem av planutvalget trosset han flertallets motforslag.

- Vi var godt informert om saken, og jeg så ingen grunn til å ytterlig hindre prosjektet. Denne avgjørelsen hadde store konsekvenser både for ansatte og asylsøkere.

Anlegget ikke tilfredsstillende?

Planutvalgets leder Oddvar Bjøran sier løsningen med dagens anlegg ikke er tilfredsstillende. Han poengterer at han som enkeltperson ikke vil diskutere dette, men at pressen gjerne må møte opp på utvalgets møter og stille spørsmål. Ut over dette vil han ikke kommentere saken, han er svært opptatt, men sier jeg kan ringe han opp igjen i neste uke.

Anlegget Bjøran sier ikke er tilfredsstillende er det samme anlegget som i 3 år har betjent opptil 300 mennesker. Nå er det søkt om dispensasjon for opptil 100. Det har ikke vært feil eller problemer – det er heller ingen ting som tyder på at det kan bli problemer. For ordens skyld har Sivilforsvaret lov til å bruke anlegget den dag i dag.

Ville presse UDI

Karl Bellen fra Høyre sier UDI har hatt god tid på å utbedre sanitæranlegget, og poengterer at vedtaket som blir gjort tillater igangsetting så snart arbeidet med å utbedre blir startet. At det er UDI og staten som står bak er ingen garanti for at jobben blir gjort. Han kjenner ikke til at Stortinget skal ha bevilget penger til dette.

Det er på det rene at Stortinget sommeren 2005 vedtok at mottaket skulle være permanent utreisemottak/ ventemottak. Da dette hastet ble det bevilget penger både til drift og teknisk utbedring. I statsbudsjettet er det satt av 16 milloner til å utbedre tekniske forhold. Ansatte har gått over hele anlegget og utbedret – nå gjenstår bare det berømte sanitæranlegget.

Paradoksalt nok er det kommunen som hindrer at dette arbeidet kommer i gang. Midlene på statsbudsjettet utløses ikke før kommunen gir klarsignal. Søknad om tilknytting er for lengst sendt til VEAS (Asker), men behandlingen trekker ut. Pengene er altså på plass, alle søknader er sendt til kommunene og planutvalget holder på at det er staten som bremser. Sanitæranlegget kommer til å bli utbedret, men man vil ikke gi dispensasjon til drift i mellomtiden, selv om alle er enige om at dagens løsning er teknisk god nok.

- Problemet er egentlig tankbilene, sier Wivi Abelsen fra SV. Det blir for mye trafikk for nabolaget.

Etter at vi har snakket en stund innrømmer hun at hun manglet kjennskap til flere sider av saken. Det eneste hun hadde å forholde seg til sier hun, var saksdokumentene fra administrasjonen. Motforslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre virket fornuftig.

Per Werrum (H) møtte som varamedlem. Han sier motivet var å få til en utsettelse og å presse UDI til å få fart på sakene. Han sier saken er en formalitet i det øyeblikk UDI kommer til enighet med Lier eller Asker kommune om tilkobling. Han presiserer at han som vara hadde lite tid til å forberede seg, men at han på det grunnlaget han hadde står for avgjørelsen.

Partifellen Per- Otto Olsen har en annen innfallsvinkel. Han sier at det ikke er interessant i denne sammenhengen hva han personlig mener, men at man også har et parti å forholde seg til i slike avstemminger.

- Vi ønsket at denne saken skulle opp til debatt i kommunestyret. I denne saken blir planutvalget hoggstabbe. Høyre har jobbet for å heve saken til kommunestyret, men har ikke klart dette.

Olsen sier også at om påstandene som legges fram her viser seg å være riktige, ville han stemt annerledes.

Høyre og AP trenerte saken på kammerset

Flere av møtedeltakerne sier saken var avgjort allerede før møtet. Høyre og arbeiderpartiet var enige, og SV/ SP hengte seg på en tilsynelatende fornuftig løsning. Ett interessant moment er at møtedeltakerne var på befaring for å se anlegget samme dag. Det blir fortalt at følget forlot Lierskogen 16:30. Om man så legger inn kjøretur til møtelokalet og enkel servering før møtet, kan man spørre seg om beslutningen var fattet før befaringen. Flere av dem vi har snakket med har problemer med å redegjøre for hvorfor de var på befaring denne dagen. Det de så var 3 kumlokk og astfalt dekket av snø. Konklusjonen var at alt var i orden.

Deretter dro de på møtet og stemte ned rådmannens innstilling uten diskusjon. AP fremmet forslaget, Høyre samtykket, Venstre ønsket å følge rådmannen og en sak som tilsynelatende virker grei, ble nedstemt med 12 mot 1 stemme.

Vi har spurt flere av deltakerne hvorfor de stemte som de gjorde. En av Høyres representanter svarte muntert: - Jeg måtte jo stemme for, det var jo mitt forslag. Hvordan henger det da sammen at det var Arbeiderpartiet som fremmet det?

Hva mener folk på Lierskogen om dette?

Gjennom flere år har vi fått inntrykk av at det er massiv motstand mot Asylmottak i en hver form på Lierskogen. Politikere vi har snakket med har presisert at de må ta hensyn til innbyggerne og være en buffer mot staten i denne saken. I valgkampen 2003 uttalte for eksempel ordfører Ulla Nævestad: - Kommunen får dekket sine utgifter, og at regnskapet går i null hva asylmottaket angår. Dog er Høyre opptatt av at dette er en statlig institusjon som har kommet uten at kommunens innbyggere fikk si sitt, og at mange som bor på Lierskogen er negative til dette.

Vi ble derfor overrasket når daglig leder Harald Nesset presenterer et annet bilde. Han forteller om stor pågang av naboer som kommer med gaver. De har fått alt fra barnevogner til klær og leker. Han sier mottaket samarbeider med flere lokale bedrifter, har hatt et meget godt forhold til skolene i Lier, og et godt samarbeid med foreninger som Rottary, Lions og Sanitetsforeninga.

I en undersøkelse på Lierskogen (2004) svarer et overveldende flertall at de aldri har hatt problemer med mottaket. 96% sier de ikke har hatt negative opplevelser med beboerne,  De resterende oppgir at problemet har vært ”roting i søpla” og lignende. Ingen av de 75 spurte viser til kriminelle handlinger.

Lensmannen i Lier har tidligere underbygget dette og uttalt at det ikke har vært problemer i forbindelse med mottaket.

I september gikk høyrepolitiker Terje Sagvoden ut i Drammens Tidende og uttrykte at han fryktet for sikkerheten. Paradoksalt nok sier han at det så langt ikke har vært problemer, men at usikkerheten er vanskelig for innbyggerne. http://dt.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051001/NYHET/110010204&SearchID=7323452017115

Nå går de ansatte en usikker fremtid i møte. Man kunne startet driften på kort varsel, men kommunepolitikere har valgt å trenere dette for å presse UDI, med begrunnelsen at et sanitæranlegg alle er enige om at fungerer tilfredsstillende ikke er godt nok i framtida, og at man derfor vil vente og se. De som stemte ned rådmannens innstilling og midlertidig stoppet driften var: Oddvar Bjøran (FRP), Karl Bellen (H), Arne Flatebø (SP), Per-Otto Olsen (H), Per Werrum (H), Kolbjørn Kjøllmoen (SP), Mathias B Dannevig (A), Aud Harriet H.A. Kolberg (A), Knut I Ølberg (A), Ninnie Bjørnland (SV), Wivi I. Abelsen (SV) og Bjørg Myran (FRP). Einar Hovde fra Venstre stemte for.

Liernett følger saken videre.

Relaterte saker:
18.11.03: Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev
22.09.03: Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Arbeiderpartiet Høyre Lier ventemottak Lierskogen

Flere saker fra arkivet

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nett

Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL, som står bak kunstsnøanlegget på Eiksetra, lanserer nå et eget nettsted som blir kontinuerlig oppdatert

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Energi til gunstig pris

- Vi håper anlegget vil være inntjent i løpet av ti år, sier sivilingeniør Erik Nilssen i Bioenergi AS om utbyggingen av varmesentral og fjernvarmenett i Lierbyen.

Får gangvei gjennom stua?

Da Ken Loftsgård sjekket posten for noen dager siden fikk han sjokk. Veivesenet hadde godkjent gangvei gjennom stua hans.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Må ikke nedproriteres

- Jeg forutsetter at høyere miljømyndighet er eller blir koblet inn, sier Frp s fraksjonleder i Miljøutvalget, Per Vemork, om orkidèskandalen på Tranby

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Vil overvåke ungdommen

For å få bukt med ungdomsfylla i Lier foreslår sosialsjefen å leie inn Securitas til å spane på ungdommene.

Fullføre riksvei 23

Den nye lederen av Buskerud FRP, Morgan Langfeldt (43) fra Lier har flere kjernesaker han er veldig opptatt av å løse

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har brutt skiltreglene og har gjort store og stygge naturinngrep

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.