Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 212cf6c603669306bc2e89aa7927e8b1

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Beboere ved mottaket har endelig avslag i sine søknader om asyl (opphold) i Norge. Alle har fått prøvd saken sin både for Utlendingsdirektoratet (UDI) og for klageinstansen Utlendingsmenda (UNE). Alle har hatt juridisk bistand gjennom fri advokat i ankesaken.

Beboere ved mottaket har utreiseplikt. Det betyr at de oppholder seg ulovlig i landet og plikter å samarbeide med norske myndigheter om retur til hjemlandet. I saker der utlendingspolitiet selv kan effektuere utreise, blir
dette gjort.

Ventemottaket er således et åpent frivillig botilbud for tidligere asylsøkere som ikke samarbeider om retur. Standarden på botilbudet og innholdet i driften er bestemt av norske myndigheter og følges opp og
kontrolleres av UDI. Et eget helsetilbud driftet av Bærum kommune er lokalisert på mottaket.

Det har for oss lenge vært tydelig at leder i Lier Venstre,
Nina Johnsen ikke er enig i ventemottaket som konsept. Det er nå også tydelig at hun ikke stoler på den etablerte helsetjenesten ved mottaket – en tjeneste som gjennom døgnkontinuerlig sykepleier ivaretar de beboere som nå gjennomfører en sultestreik – en sultestreik i protest mot at de har fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge.

Ambulansen venstrepolitikeren selv rekvirerte snudde i porten i samråd med ansvarlig sykepleier ved helsetjenesten på mottaket. At Nina Johansen da hevder at vårt personale nektet ambulansen adgang til mottaket er krenkende. At hun ved gjentatte anledninger har gått til angrep på arbeidet våre
ansatte utfører, får også stå for hennes regning. Våre ansatte følger de krav myndighetene har satt for driften. Beboerne får det tilbud og den oppfølging det er bestemt at de skal tilbys når de velger å bo på
ventemottaket. Kvaliteten på mottaksdriften kontrolleres løpende av UDI og er offentlige tilgjengelig.

Driften av denne type mottak er utfordrende. Totalsituasjonen for mange av våre beboere oppleves svært vanskelig og gir seg ulike utslag. Våre ansatte takler disse utfordringene på en profesjonell og human måte der
enkeltmennesket står i sentrum – men også i forhold til de retningslinjer og avgjørelser utlendingsmyndighetene har fattet.

At Nina Johansen også bryr seg om våre beboere er prisverdig. Men at hennes angrep på konseptet ”ventemottak” og på helsetjenesten som tilbys rettes mot vårt personale blir helt feil. Som politiker bør Nina Johansen vite hvor arenaen for slikt arbeid er å finne.

Hallstein Saunes

Daglig leder

Link AS

Forrige artikkel:Idrettsmillionen fordelesNeste artikkel:Kulturregnskap
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 23. april 2008 20:11: Runar Gravdal
Jeg beklager sterkt at Liernett igjen velger å være mikrofonstativ for en kommersiell operatør som skal forsvare sin virksomhet sammenblandet med gjeldende norsk asylpolitikk.
Dette er en utilbørlig rolleutøvelse av LINK AS som har økonomisk interesse i at dette mottaket blir opprettholdt. Dette er noe som Liernett meget vel vet og har deltatt i flere ganger de siste årene. Dette er så uryddig at jeg ikke kan forstå annet enn at UDI/departementet blir nødt til å innse at man må som minimum endre driftsstrategi for denne virksomheten. Denne virksomheten representerer ytterpunktet i norsk asypolitikk og en menneskebehandling som jeg ikke tror vanlige folk fra noe parti vil akseptere hvis man hadde innsyn og de er oppe i så mange vanskelige menneskerettslige dilemmaer at det kan umulig være håndterbart innenfor en kontrakt .Det må derfor som minimum være ansvarlige kvalifiserte tjenestemenn bundet av tjenestemannsloven som tar daglige avgjørelser på vegne av UDI og Departementet og forsåvidt alle oss andre.
Vi i Lier SV vil igjen ta initiativ for å sørge for at denne virksomheten opphører i den form den har nå og er sikker på at ansvarlig statsråd også forstår at den tilsynelatende gjeldende informasjonsstrategi ikke kan fortsette. Håper også Liernett for fremtiden sørger for at forholdene ved ventemottaket besvares av ansvarlige myndigheter og ikke av enkeltpersoner som tar ut millionutbytte på denne elendigheten.
Onsdag 23. april 2008 22:42: Tom I.
Meget interessant at Lier SV kneble Link AS og ikke la de kunne svare på kritikk!
Hva skjedde med ytringsfriheten, Lier SV? Hva med ytringsfriheten?

Hvis Liernett følger ditt ønske og ikke vil være et åpent talerør for alle som har noe på hjertet, så skal du ikke se bort fra at nettopp DITT innlegg rett som det er også vil forsvinne som dugg for solen.
Lørdag 26. april 2008 13:17: HN
Jeg tror representanten Gravdal må gå tilbake og se litt på hvem som opprinnelig foreslod opprettelsen av ventemottak. For det er faktisk et forslag fra SV i stortinget, som den borgelige regjeringen tilsluttet seg, og som den sittende regjering AP/SV/SP stiller seg bak. Det er viktig at det skilles mellom følelser og faktiske forhold i en debatt rundt denne delen av asylpolitikken, og at det ikke legges så stor vekt på synsing eller ønske om en annen virkelighet. Ventemottaket er et helt og holdent frivillig botilbud for de som oppholder seg ulovlig i Norge etter et endelig avslag på sin asylsøknad. Og hovedfokus på et slikt mottak må vel naturlig nok dreie seg om retur. Og motivasjon til at de velger en frivillig og verdig retur, først og fremst. Det er viktig for asylinstituttets troverdighet at asyl (altså berettiget grunn til beskyttelse) gis til de som trenger det, men at man samtidig må sørge for at de som ikke fikk medhold i sitt ønske om asyl må returnere til sitt hjemland, slik de aktivt plikter å medvirke til, i henhold til norsk lov.
Jeg tor det viktigste man kan hjelpe de personer som oppholder seg ulovlig i Norge med, er å forsøke å bidra til at de blir i bedre stand til å reetablere seg i sine respektive hjemland, og at all velment godhjertethet bør rettes inn mot dette feltet. DET ville være en god støtte til de mennesker dette dreier seg om, i motsetning til å skape et inntrykk av at det finnes fortsatt forhåpninger om et opphold i Norge. Å bidra til å skape et slikt uberettiget håp undergraver returarbeidet på ventemottaket og mottakene forøvrig, (og medfører lengre botid på mottaket), og resulterer i enda sterkere skuffelser til de mennesker det dreier seg om når de oppdager at at et slikt håp allikevel var grunnløst. Det man da har oppnådd er å gjøre det verre for dem, og det er vel ikke intensjonen?
Forøvrig enig med Tom I. at det må være lov for en driftsoperatør å en sjelden gang få komme til motmæle, når det hele tiden rettes så kraftige og uberettigete kritikker mot "pianisten".
Mandag 28. april 2008 13:42: Tron Stad
Ingen respons fra Nina Johnsen?
Mandag 28. april 2008 22:39: Redaksjonen
Vi lar flere syn enn SV og Venstre komme fram. Pressemeldinger har krav på å bli refererert ---
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode