Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a2d8a7568efb7ef4668c3843d8001e0a

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Per-Otto Olsen (Høyre), Venke Gulli de Lange (Høyre), Oddvar Bjøran (Frp), Bjørg Myran (Frp), Aud H Kollberg (Ap) og Knut I Ølberg (AP) besvarte ikke vår henvendelse. Unni Helno (Høyre) svarer at hun ikke har tid til å svare oss.   Relaterte saker:
19.02.06: Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI
03.02.06: 7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget
18.11.03: Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev
22.09.03: Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Resten har tatt seg bryet å svare. Svarene er publisert uredigert lenger ned på siden. Hva det egentlig svares på er mer uklart. Det er ikke lett å knytte svarene til våre spørsmål. Det eneste som synes klart er at det fortsatt er uenighet om hva vedtaket betyr i praksis og hva konsekvensen vil bli. Spørsmål 4 (under) ber direkte om redegjørelse rundt risiko ved å godkjenne søknaden, men ingen ønsker å utdype dette.

I løpet av den siste uken har vi flere ganger blitt fortalt at dette er en komplisert sak som egentlig burde vært behandlet i kommunestyret. Hva er det egentlig som er så komplisert med å vurdere om en kloakktank kan benyttes trygt mens man jobber med å koble til nettet?

Vi sendte følgende spørsmål til alle medlemmene i planutvalget. Dessverre fikk vi ikke tak i vararepresentantenes e- postadresser.

1) Vurderer du saken isolert slik den er fremstilt i sakspapirene, eller legger du også vekt på sider av saken som ikke har noe med sanitæranlegget å gjøre? (for eksempel enkelte naboers utspill i media, økt trafikk, eller andre ting som ikke er direkte relatert til sanitæranlegget)

2) Er du kjent med at stortinget har bevilget 16 millioner kroner til teknisk utbedring av anlegget og at søknad om tilkobling for tiden behandles i Asker kommune?

3) Er du kjent med at Sivilforsvaret pr. i dag bruker det samme anlegget? I så fall, hvordan ser du på denne forskjellsbehandlingen?

4) Hva risikerer man med tanke på helse og miljø om man gir dispens til å bruke dette anlegget inntil Asker kommune har behandlet ferdig søknaden?

5) Har du objektivt og selvstendig vurdert saken på nytt siden sist, eller mener du det er tilstrekkelig å følge partiet du representerer?


Karl Bellen (Høyre)
Vi får sakspapirene idag og jeg vil ikke gå ut med noen bestemt mening. Får vurdere Rådmannens innstilling. Om rådmannens innstilling er å ta anken til følge blir saken grundig behandlet i vårt gruppemøte. Da er det helt feil å gå ut i media med min innstilling.

Så må du fokusere riktig. Er det lokaldemokratiet som skal bestemme eller skal vi la oss "overstyre" av storting og regjering? Det er spørsmål om dispensasjon for ca 100 brukere + ansatte. Hvor langt inn i fremtiden skal de få holde på før det skjer noe.
Om det var omvendt problem og Lier kommune ønsket å gjennomføre noe?
Fylkesmannen anker langt mindre alvorlige saker inn for Departementet når kommunen ønsker å gjennomføre noe.

Er rådmannens innstilling å ikke gjøre om siste vedtak, blir saken avgjort av fylkesmannen. Noe alle parter nå er innstilt på.

Mathias B. Dannevig (Arbeiderpartiet)
Jeg har gitt Lierposten en korreksjon for deres siste innlegg om saken, som jeg gjengir nedenfor. Det er fint at dere - etter å ha innhentet kommentarer fra de fleste poltikere i PU - endelig også kontakter oss i Lier Ap. Det var jo vi som forfattet forslaget til vedtak som gikk igjennom med 12 mot 1 stemme, og det er flott at dere nå tar kontakt for å høre hva som egentlig ligger bak.

Følgende er sendt til Lierposten:
"Her er 4 punkter som jeg mener er sentrale for å belyse sakens fakta.
1. Saken dreier seg om mottaket på Lierskogen skal drive permanment uten kommunalt tilknyttet kloakk, eller ikke. Dette er ingen enkelt bolig, men et flyktninge/asylant mottak med minst 100 plasser for kontinuerlig drift der avløpet idag går i lukket anlegg og må kjøres bort . UDI hevder, også ved vårt besøk på anlegget, at det straks vil foreligge kommunal tilknytningstillatelse fra Asker Kommune for kommunal kloakktilkobling og at arbeidet med å legge ledningen da øyeblikkelig kan begynne.
2. Planutvalget har tatt UDI på ordet og gitt tillatelse til bruk av anlegget når disse forutsetninger foreligger, at kommunal tillatelse altså er gitt og arbeidet med ledningen igangsatt, ( men altså ikke ferdigsstillt).
3. Det fremstilles i pressen at Planutvalget med vikarierende motiver har avslått søknaden om dispensasjon. Saken er vel at om man leser Planutvalgets vedtak, så fremgår det at man faktisk har gitt dispensasjon til bruk av dagens anlegg , forutsatt at arbeidet med en permanent løsning er satt igang. Dette burde ikke være en urimelig forutsetning tatt i betraktning UDI's egne forsikringer og at gjennomføringsrisikoen for moderniseringsprosjektet ikke bør ligge på Lier Kommune. Rådmannens opprinnelige forslag hadde også formuleringer om at utbedringsarbeider skulle finne sted omgående, så dette er ikke et nytt element.
4.Planutvalget trenger neppe se på denne saken på nytt når UDI oppfyller dispensasjonsvilkårene og sine egne forsikringer, og gir Kommuneadministrasjonen melding om dette. Da er det bare å ta Asylmottaket i bruk.

Vennlig hilsen
Mathias B. Dannevig "

Dette var hva jeg sendte til Lierposten. I forhold til dine spørsmål vil jeg bare nevne at det er noe forskjell på å bruke dette anlegget til sivilforsvarsleir for kortere sporadiske perioder i forhold til permanent bruk for 100 personer. Vi ønsker en ordnet og skikkelig avløpsløsning for slike opplegg, og vil ikke at gjennomføringsrisikoen for dette skal pålegge Lier Kommune, men UDI som tiltakshaver. Det bør jo ikke være noe som helst problem iflg UDI selv.
Jeg vil tilbakevise alle beskyldninger om " vikarierende motiver" ,"skandalevedtak" eller at vi setter arbeidsplasser i fare ved vedtaket i PU. Eller mener man at vi skal se bort fra sakens kjerne - bruk av en septiktankløsning for 100 personer - for å unngå permitteringer på Lierskogen ? Da ville vi i så fall virkelig ha hatt vikarierende motiver for beslutningen. Vi er likevel ikke redd for at permitteringer skal skje, når vi hører frra UDI om hvor lett det skal bli å få til en permanent løsning på avløpssaken. At personellet på Lierskogen ventemottak har bevist at de kan gjøre en god jobb både for klienter og fastboende omkring vil bare forsterke at UDI nå får fart i denne saken.

Ninnie Bjørnland (Sosialistisk venstreparti)
Her kommer svarene på de spørsmål du stilte. Jeg har konferert med Wivi Abelsen, som er min partikollega i planutvalget. Svarene er fra oss begge.
1 Lier SV har vurdert saken i hht plan- og bygningsloven. SV ønsker mottaket velkommen, men krever igangsetting av permanent kloakkanlegg.

2 Ja, vi kjenner til at det er bevilget penger til opprettelse og drift, trodde det var 28, ikke 16 mill?

3 Nei, vi er ikke kjent med at sivilforsvaret i dag bruker anlegget som permanent eller midlertidig bosted for noen. Hvis de gjør det, tenker vi at dette ikke er riktig.

4 Vi vet ikke om vi risikerer noe konkret ved å bruke anlegget på disp nå. Det har, så vidt vi kjenner til, tidligere vært gitt disp i åresvis for kloakkløsningen ved mottaket. Dispensasjoner av en slik art skal være midlertidige. Slik vi oppfatter vedtaket vi er medansvarlige for, kan mottaket åpne så snart ”spaden er satt i jorden”. Det er altså ikke noe krav om at anlegget må være ferdigstilt, men påbegynt. De kan da drive på disp til det er ferdig.

5 Vi vurderer alltid sakene selvstendig. Er en av oss, eller begge, i utakt med partiet, stilles vi fritt dersom det ikke strider med partiprogrammet vi er valgt inn på.
SV er generelt svært restriktive med å gi dispensasjoner. Vi hadde forholdt oss likt til denne saken uavhengig av hva slags sammenlignbar type drift det hadde vært tenkt ved anlegget, f.eks leirskole, bed & breakfast, natthjem etc. Vi vurderer sakene på grunnlag av de opplysninger vi får i saksfremleggene vi får fra kommunen og eventuelle innspill. Vi forholder oss til lovverket og andre rettskilder, i tillegg til partiprogrammet.

Kolbjørn Kjøllmoen (Senterpartiet)
Planutvalget skal kun ta stilling til spørsmålet om dispensasjon fra plan- og bygn.loven og forurensningsloven. Saken gjelder ikke spørsmålet om plassering av utreisesenteret. Den beslutningen tok Bondevikregjeringen i fjor og er en beslutning som lokale myndigheter i Lier ikke kan overprøve.
At Stortinget har bevilget 16 mill., framkom i sakspapirene til sak 119/2005 i planutvalget og har således vært kjent en stund.

Forøvrig vil jeg si at utgangspunktet for denne saken ble lagt i 2003, da planutvalget i sak 16/2003 vedtok dette i vedtakets pkt. 2.1: " Hygienisk betryggende vannforsyning og bortledning av avløpsvann skal være sikret i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og forurensningsloven."
Sak 16/2003 dreide seg om klage på avslått søknad om bruksendring. Klagen ble av planutvalgets flertall tatt til følge, dog ved at det ble stilt en del vilkår i forbindelse med bruksendringen. Ett av vilkårene dreide seg altså om vann og avløp. Ettersom vilkårene til avløp fortsatt ikke er oppfylt, har virksomheten på eiendommen vært drevet på dispensasjon. Man har altså drevet på dispensasjon i knappe 2 år.
UDI ønsker å fortsette med utreisesenter - fortsatt på dispensasjon fra kravene som Lier kommune stilte i 2003 i forbindelse med saken om bruksendring. Jeg føler planutvalget er på trygg grunn i forhold til å kreve at kravene i plan- og bygningsloven og forurensningsloven skal oppfylles før utreisesenteret kan igangsette sin virksomhet.

Einar Hovde (Venstre)
Jeg har satt meg godt inn i saken. Dine spørsmål bringer intet nytt. Jeg
behandler den etter egen overbevisning, men vi har selvfølgelig behandlet den
på gruppemøte i partiet.

(Hovde var den eneste som stemte for rådmannens innstilling ved forrige anledning - Red)Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode