Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Per-Otto Olsen (Høyre), Venke Gulli de Lange (Høyre), Oddvar Bjøran (Frp), Bjørg Myran (Frp), Aud H Kollberg (Ap) og Knut I Ølberg (AP) besvarte ikke vår henvendelse. Unni Helno (Høyre) svarer at hun ikke har tid til å svare oss.   Relaterte saker:
19.02.06: Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI
03.02.06: 7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget
18.11.03: Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev
22.09.03: Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Resten har tatt seg bryet å svare. Svarene er publisert uredigert lenger ned på siden. Hva det egentlig svares på er mer uklart. Det er ikke lett å knytte svarene til våre spørsmål. Det eneste som synes klart er at det fortsatt er uenighet om hva vedtaket betyr i praksis og hva konsekvensen vil bli. Spørsmål 4 (under) ber direkte om redegjørelse rundt risiko ved å godkjenne søknaden, men ingen ønsker å utdype dette.

I løpet av den siste uken har vi flere ganger blitt fortalt at dette er en komplisert sak som egentlig burde vært behandlet i kommunestyret. Hva er det egentlig som er så komplisert med å vurdere om en kloakktank kan benyttes trygt mens man jobber med å koble til nettet?

Vi sendte følgende spørsmål til alle medlemmene i planutvalget. Dessverre fikk vi ikke tak i vararepresentantenes e- postadresser.

1) Vurderer du saken isolert slik den er fremstilt i sakspapirene, eller legger du også vekt på sider av saken som ikke har noe med sanitæranlegget å gjøre? (for eksempel enkelte naboers utspill i media, økt trafikk, eller andre ting som ikke er direkte relatert til sanitæranlegget)

2) Er du kjent med at stortinget har bevilget 16 millioner kroner til teknisk utbedring av anlegget og at søknad om tilkobling for tiden behandles i Asker kommune?

3) Er du kjent med at Sivilforsvaret pr. i dag bruker det samme anlegget? I så fall, hvordan ser du på denne forskjellsbehandlingen?

4) Hva risikerer man med tanke på helse og miljø om man gir dispens til å bruke dette anlegget inntil Asker kommune har behandlet ferdig søknaden?

5) Har du objektivt og selvstendig vurdert saken på nytt siden sist, eller mener du det er tilstrekkelig å følge partiet du representerer?


Karl Bellen (Høyre)
Vi får sakspapirene idag og jeg vil ikke gå ut med noen bestemt mening. Får vurdere Rådmannens innstilling. Om rådmannens innstilling er å ta anken til følge blir saken grundig behandlet i vårt gruppemøte. Da er det helt feil å gå ut i media med min innstilling.

Så må du fokusere riktig. Er det lokaldemokratiet som skal bestemme eller skal vi la oss "overstyre" av storting og regjering? Det er spørsmål om dispensasjon for ca 100 brukere + ansatte. Hvor langt inn i fremtiden skal de få holde på før det skjer noe.
Om det var omvendt problem og Lier kommune ønsket å gjennomføre noe?
Fylkesmannen anker langt mindre alvorlige saker inn for Departementet når kommunen ønsker å gjennomføre noe.

Er rådmannens innstilling å ikke gjøre om siste vedtak, blir saken avgjort av fylkesmannen. Noe alle parter nå er innstilt på.

Mathias B. Dannevig (Arbeiderpartiet)
Jeg har gitt Lierposten en korreksjon for deres siste innlegg om saken, som jeg gjengir nedenfor. Det er fint at dere - etter å ha innhentet kommentarer fra de fleste poltikere i PU - endelig også kontakter oss i Lier Ap. Det var jo vi som forfattet forslaget til vedtak som gikk igjennom med 12 mot 1 stemme, og det er flott at dere nå tar kontakt for å høre hva som egentlig ligger bak.

Følgende er sendt til Lierposten:
"Her er 4 punkter som jeg mener er sentrale for å belyse sakens fakta.
1. Saken dreier seg om mottaket på Lierskogen skal drive permanment uten kommunalt tilknyttet kloakk, eller ikke. Dette er ingen enkelt bolig, men et flyktninge/asylant mottak med minst 100 plasser for kontinuerlig drift der avløpet idag går i lukket anlegg og må kjøres bort . UDI hevder, også ved vårt besøk på anlegget, at det straks vil foreligge kommunal tilknytningstillatelse fra Asker Kommune for kommunal kloakktilkobling og at arbeidet med å legge ledningen da øyeblikkelig kan begynne.
2. Planutvalget har tatt UDI på ordet og gitt tillatelse til bruk av anlegget når disse forutsetninger foreligger, at kommunal tillatelse altså er gitt og arbeidet med ledningen igangsatt, ( men altså ikke ferdigsstillt).
3. Det fremstilles i pressen at Planutvalget med vikarierende motiver har avslått søknaden om dispensasjon. Saken er vel at om man leser Planutvalgets vedtak, så fremgår det at man faktisk har gitt dispensasjon til bruk av dagens anlegg , forutsatt at arbeidet med en permanent løsning er satt igang. Dette burde ikke være en urimelig forutsetning tatt i betraktning UDI's egne forsikringer og at gjennomføringsrisikoen for moderniseringsprosjektet ikke bør ligge på Lier Kommune. Rådmannens opprinnelige forslag hadde også formuleringer om at utbedringsarbeider skulle finne sted omgående, så dette er ikke et nytt element.
4.Planutvalget trenger neppe se på denne saken på nytt når UDI oppfyller dispensasjonsvilkårene og sine egne forsikringer, og gir Kommuneadministrasjonen melding om dette. Da er det bare å ta Asylmottaket i bruk.

Vennlig hilsen
Mathias B. Dannevig "

Dette var hva jeg sendte til Lierposten. I forhold til dine spørsmål vil jeg bare nevne at det er noe forskjell på å bruke dette anlegget til sivilforsvarsleir for kortere sporadiske perioder i forhold til permanent bruk for 100 personer. Vi ønsker en ordnet og skikkelig avløpsløsning for slike opplegg, og vil ikke at gjennomføringsrisikoen for dette skal pålegge Lier Kommune, men UDI som tiltakshaver. Det bør jo ikke være noe som helst problem iflg UDI selv.
Jeg vil tilbakevise alle beskyldninger om " vikarierende motiver" ,"skandalevedtak" eller at vi setter arbeidsplasser i fare ved vedtaket i PU. Eller mener man at vi skal se bort fra sakens kjerne - bruk av en septiktankløsning for 100 personer - for å unngå permitteringer på Lierskogen ? Da ville vi i så fall virkelig ha hatt vikarierende motiver for beslutningen. Vi er likevel ikke redd for at permitteringer skal skje, når vi hører frra UDI om hvor lett det skal bli å få til en permanent løsning på avløpssaken. At personellet på Lierskogen ventemottak har bevist at de kan gjøre en god jobb både for klienter og fastboende omkring vil bare forsterke at UDI nå får fart i denne saken.

Ninnie Bjørnland (Sosialistisk venstreparti)
Her kommer svarene på de spørsmål du stilte. Jeg har konferert med Wivi Abelsen, som er min partikollega i planutvalget. Svarene er fra oss begge.
1 Lier SV har vurdert saken i hht plan- og bygningsloven. SV ønsker mottaket velkommen, men krever igangsetting av permanent kloakkanlegg.

2 Ja, vi kjenner til at det er bevilget penger til opprettelse og drift, trodde det var 28, ikke 16 mill?

3 Nei, vi er ikke kjent med at sivilforsvaret i dag bruker anlegget som permanent eller midlertidig bosted for noen. Hvis de gjør det, tenker vi at dette ikke er riktig.

4 Vi vet ikke om vi risikerer noe konkret ved å bruke anlegget på disp nå. Det har, så vidt vi kjenner til, tidligere vært gitt disp i åresvis for kloakkløsningen ved mottaket. Dispensasjoner av en slik art skal være midlertidige. Slik vi oppfatter vedtaket vi er medansvarlige for, kan mottaket åpne så snart ”spaden er satt i jorden”. Det er altså ikke noe krav om at anlegget må være ferdigstilt, men påbegynt. De kan da drive på disp til det er ferdig.

5 Vi vurderer alltid sakene selvstendig. Er en av oss, eller begge, i utakt med partiet, stilles vi fritt dersom det ikke strider med partiprogrammet vi er valgt inn på.
SV er generelt svært restriktive med å gi dispensasjoner. Vi hadde forholdt oss likt til denne saken uavhengig av hva slags sammenlignbar type drift det hadde vært tenkt ved anlegget, f.eks leirskole, bed & breakfast, natthjem etc. Vi vurderer sakene på grunnlag av de opplysninger vi får i saksfremleggene vi får fra kommunen og eventuelle innspill. Vi forholder oss til lovverket og andre rettskilder, i tillegg til partiprogrammet.

Kolbjørn Kjøllmoen (Senterpartiet)
Planutvalget skal kun ta stilling til spørsmålet om dispensasjon fra plan- og bygn.loven og forurensningsloven. Saken gjelder ikke spørsmålet om plassering av utreisesenteret. Den beslutningen tok Bondevikregjeringen i fjor og er en beslutning som lokale myndigheter i Lier ikke kan overprøve.
At Stortinget har bevilget 16 mill., framkom i sakspapirene til sak 119/2005 i planutvalget og har således vært kjent en stund.

Forøvrig vil jeg si at utgangspunktet for denne saken ble lagt i 2003, da planutvalget i sak 16/2003 vedtok dette i vedtakets pkt. 2.1: " Hygienisk betryggende vannforsyning og bortledning av avløpsvann skal være sikret i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og forurensningsloven."
Sak 16/2003 dreide seg om klage på avslått søknad om bruksendring. Klagen ble av planutvalgets flertall tatt til følge, dog ved at det ble stilt en del vilkår i forbindelse med bruksendringen. Ett av vilkårene dreide seg altså om vann og avløp. Ettersom vilkårene til avløp fortsatt ikke er oppfylt, har virksomheten på eiendommen vært drevet på dispensasjon. Man har altså drevet på dispensasjon i knappe 2 år.
UDI ønsker å fortsette med utreisesenter - fortsatt på dispensasjon fra kravene som Lier kommune stilte i 2003 i forbindelse med saken om bruksendring. Jeg føler planutvalget er på trygg grunn i forhold til å kreve at kravene i plan- og bygningsloven og forurensningsloven skal oppfylles før utreisesenteret kan igangsette sin virksomhet.

Einar Hovde (Venstre)
Jeg har satt meg godt inn i saken. Dine spørsmål bringer intet nytt. Jeg
behandler den etter egen overbevisning, men vi har selvfølgelig behandlet den
på gruppemøte i partiet.

(Hovde var den eneste som stemte for rådmannens innstilling ved forrige anledning - Red)Lier ventemottak Lierskogen

Flere saker fra arkivet

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nett

Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL, som står bak kunstsnøanlegget på Eiksetra, lanserer nå et eget nettsted som blir kontinuerlig oppdatert

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Opprustning i skiltjungelen

Selv om Liertoppen fikk dispensasjon, må kjøpesenteret og andre (her nabo Bauhaus) nøye seg med reduserte bokstavstørrelser inntil videre --

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Overtar drift og ansvar?

En viktig sak for Lier IL vedrørende utvikling og drift av Tranby Idrettspark kommer opp som sak i planutvalget tirsdag.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har gjort store og stygge naturinngrep og neglisjert skiltreglene i Lier kommune.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Må ikke nedproriteres

- Jeg forutsetter at høyere miljømyndighet er eller blir koblet inn, sier Frp s fraksjonleder i Miljøutvalget, Per Vemork, om orkidèskandalen på Tranby

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Får gangvei gjennom stua?

Da Ken Loftsgård sjekket posten for noen dager siden fikk han sjokk. Veivesenet hadde godkjent gangvei gjennom stua hans.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har brutt skiltreglene og har gjort store og stygge naturinngrep

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Lierelva renere enn før?

Resultatene viser at det ikke er økt forurensning på strekningen fra Bilbo til Hegg, sier Nina Alstad Rukke, miljørådgiver i Lier kommune.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Må betale tvangsmulkt

Rådmannen i Lier ber planutvalget avslå søknaden fra Bauhaus om å slippe å betale 197 500 kroner for ulovlig skilting ved varehuset

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Luktproblemer i Sylling

Beboere i Svanglia har klaget over problemer ved kloakkrenseanlegget i årevis, men Lier kommune mener det har fungert veldig bra i mange år i forhold til rensekravene.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Fullføre riksvei 23

Den nye lederen av Buskerud FRP, Morgan Langfeldt (43) fra Lier har flere kjernesaker han er veldig opptatt av å løse

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Brannen på Frogner sykehjem

Brannen på Frogner sykehjem henlagt etter bevisets stilling

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Saken utsatt

Tjenesteutvalgets vedtak om å skjerme åpningstidene i svømmehallen ble overraskende ikke fulgt opp i går av Formannskapet.

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).