Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

I en innstilling til politisk behandling foreslår rådmannen å legge ned Tranby filial ved utgangen av året. For å sikre fremtidig tjenesteutvikling og kvalitet på bibliotektilbudet i Lier, foreslår rådmannen at tilbudet skal konsentreres om hovedbiblioteket i Lierbyen og Sylling filial, skriver Lier kommune på sine nettsider.

Liernett har laget en avstemming for å se hva våre lesere mener.
Saken behandles først av kultur- oppvekst og undervisningsutvalget 26. september, og vår avstemming går frem til møtet starter klokken 18.00 denne dagen.

Rådmannen mener dagens ressursrammer ikke er tilstrekkelige for å drive tre bibliotekavdelinger.

Rådmannen har gitt politikerne flere alternative løsninger:
- Dersom man ønsker å opprettholde alle tre bibliotekene, må budsjettet for biblioteket økes med 250.000 kroner.
- Dersom politikere også ønsker at bibliotektet skal øke satsningen på kulturarrangementer, må budsjettet økes med 460.000 kroner.
- Et tredje alternativ er å legge ned begge filialene - Sylling og Tranby - og øke åpningstiden ved hovedbiblioteket.

Gi din stemme til det forslaget du mener er best her!

Bibliotek

9 kommentarer

Tirsdag 18. september 2007 05:24: Truls
Kan ikke uttale meg, for jeg vet ikke ennå hvor kr. 250 000.- skal hentes fra. Skolebiblioteket ved Tranby skole, går det også med i dragsuget?
Tirsdag 18. september 2007 07:45: Tom I.
Fra saksdokumentene (side 59/72):
"I Asker bibliotek brukes innpå 1/1 stilling til å planlegge, markedsføre, gjennomføre og følge opp arrangementer; og budsjettet for virksomheten er på ca 200.000 pr år i tillegg til lønn. Samtidig er billettinntektene fra arrangementene også på ca kr 200.000 - dermed går aktivitetene i balanse om vi ser bort fra lønn. Med i bildet hører også at markedsføring av Asker biblioteks arrangementer dekkes av kulturhusets felles informasjonsopplegg, slik at utgiftene til dette ikke belastes biblioteket (1/1 stilling utgjør drøye 400.000 pr år inkl. sosiale utgifter)."

Har Lier bibliotek gjort noe lignende?
Tirsdag 18. september 2007 12:57: Kjetil Balog
Denne saken har vært oppe i KOU-utvalget før og da endte det med å opprettholde alle filialene. Med den økte skatteinngangen og generelt mer penger til kommunen burde det være gode muligheter for å opprettholde driften på Tranby. Skolebibliotektet vil også gå med hvis rådmannens forslag til vedtak vedtas i sin nåværende form, noe det sikkert ikke gjør.
Tirsdag 18. september 2007 14:48: Kame Ramann
Holdingene til bibliotekene, både fra politikere og brukere, sier sitt om hvordan kulturen utvikler seg i Lier.

Vi trenger bibliotekene mer enn noen gang før, men er kommet inn i en ond sirkel: Færre filialer, kortere åpningstid, færre besøkende, færre filialer, kortere åpningstid osv.

Hvordan kan vi snu utviklingen?
Tirsdag 18. september 2007 15:00: Søren Falch Zapffe
Dette oppfattes som unødig omkamp fra administrasjonen. Saken bør utsettes til behanling av budsjett for 2008 og handlingsprogram 2008-11. Modellen fra Asker ser interessent ut.
Torsdag 20. september 2007 01:43: Ryno Andersen
Biblioteket på Tranby er viktig å opprettholde! Vi er mange på Tranby og jeg har selv barn som er ivrige brukere av biblioteket.

Asker modellen bør utredes og vurderes. Samtidig må vi se på åpningstider og hvordan ulike aktiviteter kan gjøre biblioteket enda mer attraktivt enn idag.

Det bør også vurderes om biblioteket kan inngå som del av aktivitetsenteret i anleggsprosjektet til Lier IL.

I denne saken er det allefall ikke grunn til å følge rådmannens forslag.
Torsdag 20. september 2007 17:00: Bård Strand, Lier AP
Biblioteket på Tranby bør opprettholdes, og gjennom de signaler Høyre her gir så vil det i hvert fall bli opprettholdt ut året. Lier AP vil i sitt forslag til budsjett for neste år legge opp til videreføring av biblioteket også da. Det kan vi si allerede nå fordi dette er en viktig prioriteringssak for oss.
Om biblioteket skal legges inn i det opplegget som Lier AP fikk et knapt flertall i formannskapet med på for ytbygging sammen med Lier IL bør absolutt vurderes i prosjekteringen der. Men det forutsetter, Ryno Andersen, at du som ny kommunestyrerepresentant sammen med Lier AP og Lier FrP sørger for at de planene blir realisert. Noe ditt parti Høyre stemte i mot i formannskapet. Derfor er ditt signal her positivt og viktig og vi tolker deg slik at Lier Høyre ikke vil benytte sitt nye flertall til å stoppe utviklingen av dette spennende prosjektet.
Det er bra for Lier IL og ikke minst for brukerne!
mvh
Bård
Lørdag 22. september 2007 12:40: Ryno andersen
Det står representanten Bård Strand fritt til å tolke mine uttalelser ut fra eget ståsted og forutsetninger.

La det imidlertid være krystallklart at jeg vil arbeide for at Lier IL skal få realisert et anleggsprosjekt på Tranby.

Som kjent er rådmannen i Lier kommune gitt i oppdrag å forhandle frem et forslag til en avtale mellom Lier IL og Lier kommune. Vi i Høyres gruppe vil ta konkret stilling til helheten og de enkelt elementer i forslaget når det blir fremlagt. Et vellykket prosjekt forutsetter imidlertid at det har en bærekraftig finansiering og ivaretar et tilstrekkelig bredt spekter av aktiviteter til glede for ulike grupper på Tranby og i Lier.

Til slutt minner jeg Bård Strand om at det er valgt et nytt kommunestyre som skal ta stilling til anleggsprosjektet. Det forutsetter at vi folkevalgte evner å se fremover og bidra til en løsning.
Det fortjener Lier IL, brukerne og Tranby!
Søndag 23. september 2007 14:26: Bård Strand, Lier AP
Hei Ryno!
Mye tyder på at du har rett i at det er valgt et nytt kommunestyre i Lier også, for et par uker siden, er det visst.
Og det er nettopp derfor jeg påpeker at du, gjennom å si at biblioteket bør inn i det nye anlegget til Lier IL, gir et signal om at du vil bidra til å realisere dette anlegget. For et bibliotek kan vel knapt inngå som del av et ikke-eksisterende anlegg?
Som du skriver fikk rådmannen i oppdrag av formannskapet å forhandle med Lier IL for å få til et slikt anlegg. Formannskapets flertall besto av AP, FrP og SV. Ditt parti Høyre og de øvrige partier ønsket ikke et slikt anlegg som du nå vil vurdere å legge biblioteket inn i.
Det er bra at du krystallklart vil arbeide for å realisere dette anlegget. Resten av ditt parti har så langt ikke ønsket det.
mvh
Bård

Flere saker fra arkivet

Bibliotek får ny sjanse

Det avtroppende Kultur- oppvekst og undervisningsutvalget vedtok enstemmig å utsette saken om bibliotekstrukturen i Lier til behandlingen av budsjettet for 2008.

Tranby bibliotek reddet

Formannskapet sa nei til rådmannens forslag om legge ned Tranby Bibliotek

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Lier kommune med overskudd

Det reviderte regnskapet for 2006 endte med et overskudd på hele 28,5 millioner kroner

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Oddevall skole

Mange politikere har gitt meg tilbakemelding på innlegget ”kampklar pappa” Alle prater så flott om at de ikke ønsker å legge ned skolen men det er ingen som står frem og sier at vi skal beholde skolen. Dere prater bare babler og har ikke egne meninger, bare partienes meninger. Er ikke dere voksene mennesker som har selvstendinge meninger? Jeg vil vite hva hver og enn av dere står for og hva dere skal stemme. Er det noen av dere politikere som tør å komme ut av skapet?

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Mer til gamle og syke

Lier Fremskrittsparti vil spesielt styrke tjenestene ved sykehjemmene, men ønsker også mer kommunal støtte til planlagte idrettsanlegg --

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Glede på biblioteket

- Økningen på bibliotekbudsjettet gjør at vi både kan forbedre mediesamlingen og tilbudet til de yngste brukerne, sa en fornøyd Lasse Henscien til Liernett i ettermiddag

1 million til kultur

Tirsdag ble rådmannens forslag om nedlegging av Tranby bliblotek avvist av kommunestyret, i går fikk hovedbiblioteket i Lierbyen påplusset budsjettet med 250 000 årlig for den nærmeste fireårsperioden.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Kunstgressbane i 2007?

Er problemene med å få et samlet "fotball-Lier" til å stille seg bak planer om en kunstgressbane med undervarme løst?

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Mulig å endre halleien?

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen (bildet) mener at det kan være mulig allerede i år å vurdere leieprisene på nytt --

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Hva nå Lier kommune?

Lier kommune og leietaker for toget har inngått forlik etter snart to års tvist, og i mellomtiden har det grodd godt rundt togsettet på Lier stasjon

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

SIF hadde ikke bestemt seg

Strømsgodset vil velge Tangen eller Lierstranda. Ordfører Ulla Nævestad både tror og håper at SIF velger det siste. Les hennes kommentar til Liernett etter pressekonferansen i dag!

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Upresist av Drammens Tidende

- Oppslaget i går gir et inntrykk av at formannskapet har vedtatt å spytte inn 2,4 millioner ekstra pr år som bidrag til drift av St. Hallvardhallen, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud i epost til Liernett.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Linnesstranda naturreservat

Fylkesmannen har engasjert seg for å sikre naturreservatet langs sjøkanten på Linnesstranda bedre. Selv om jeg har forståelse for at naboene har et ønske om "pe (...)

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Flere natteravner

I år blir det natteravner også i Sylling, ved Engersand og på Gilhusodden

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Et løfte for bredde og topp

Lier kommune gir grønt lys for kunstgressbane på Stoppen

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Lier-rektor får ikke erstatning

Kommunen innrømmer og beklager feil, men nekter å betale erstatning.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Klubben i ditt hjerte?

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, Norsk Tipping, P4 og Dagbladet arrangerer nok en gang en stor avstemming over det ganske land

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

Folkemøte i kveld

- Hvordan vil du at friluftslivet og idrettstilbudet i Lier skal være om fem år?

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Tour de France - stemning

Roar Bogerud foreslår at lokalbefolkningen i Sylling gjør noe ekstra ut av 17. maifeiringen når det store sykkelrittet, Glava Tour, går gjennom sentrum. Han har fått god respons allerede -

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Vil overvåke ungdommen

For å få bukt med ungdomsfylla i Lier foreslår sosialsjefen å leie inn Securitas til å spane på ungdommene.

Nye fire år for Ulla?

Hvem bør bli Liers ordfører i neste periode? Stem her!

Radiobrikker i utlånsbøkene

Denne uken tok hovedbiblioteket i Lierbyen i bruk en ny metode for utlånsregistrering, nemlig registrering ved hjelp av radiobrikker.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Juleball på Tranby

Da vi har fått reaksjoner fra foreldre som ikke ønsker at bilder av elevene ligger på Liernett, kutter vi bildene og beklager at vi har vært uvitende om hvordan vi skal forholde oss i slike saker. Nå foretar vi en grenseoppgang i forhold til hva vi kan legge ut og håper vi også i framtida vil kunne publisere bilder.

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Guttekonferansen- Shera?

I dag skal gutta chille’n på Sylling.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

- Gatelys hele året!

Trafikksikkerhet er viktigere enn å spare noen kroner, mener Petter Dreier, som vil ha slutt på sommerslukkingen av gatelys.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.