Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Endelig ny skole på Høvik Stoppen.

Sommeren er over og ved gjennomgang av avisene og Liernett for perioden, ser jeg at Erik Hære har uttalt seg noe bombastisk om Høvik Stoppen skoleprosjekt som ble behandlet på siste kommunestyremøte i Lier rett før sommeren. I sin overskrift på innlegget i Liernett bruker Hære uttrykk som ”Ulla Nævestad og Lier på autopilot”. Jeg lurer på om Hære var til stede i kommunestyre salen da saken ble debattert?

Jeg synes at vår ordfører Ulla Nævestad svarer presist og utfyllende på hans angrep på ordføreren og hennes parti annet sted på nettsiden, men fra min posisjon som gruppeleder i Kristelig Folkeparti vil jeg meddele at flertallsvedtaket i kommunestyret ble støttet av alle partiene så nært som Arbeiderpartiet.  Vedtaket er ikke noe soloopptreden av ordføreren eller hennes parti. Saken vedrørende skoleprosjektet Høvik/Stoppen har vært til behandling i flere kommunestyremøter og prosjektet ble startet i forrige valgperiode. Lier kommunestyre er satt til å ta beslutninger. Oppgaven vår er å sørge for skikkelig skole for fremtida, med nok plass til alle. Prosjektet er kostbart, men alle kommuner som bygger skole i 2009 er berørt av de samme priser og forutsetninger som vi i Lier. Kristelig Folkeparti mener at saken er godt utredet og har i seg muligheten for store kostnadsreduksjoner hvis det er sannhet i at markedet har endret seg i løpet av sommeren. I denne sammenheng har jeg behov for å minne om at ved 1. utlysning av anbud på prosjektet kom det ikke inn et tilbud. (De lokale entreprenørene var fraværende).  Da måtte Lier kommune arbeide frem alternativ måte å løse byggeprosjektet på.  

Annet sted på nettsiden følger mindretallets gruppeleder Bård Strand opp Høres innlegg med sin egen karakteristikk av kommunestyret ”som er full mann så strøket”.

Slike uttrykk sier ganske mye om Bård Strand og hvordan han takler et nederlag i det politiske arbeidet som Lier kommunestyre er satt til å løse. Slike holdninger om sine kollegaer kvalifiserer verken til samarbeid eller til verdsettelse av den oppgaven Lier kommunestyre er satt til å forvalte. Det er godt å vite at vi har et demokrati i Lier kommune som fungerer, derfor blir det ny skole i 2010.

 
Brynhild Heitmann

Gruppeleder KrF

3 kommentarer

Onsdag 13. august 2008 07:54: Spent velger
Imøteser Hæres og/eller Strands kommentar.
Fredag 15. august 2008 23:22: Erik Hære
Krf er parti med "nikkere" ?
Fint at du er enig med meg Heitmann - dere har vedtatt en utbygging som jeg påpeker er blitt alt for dyr. Overser du en del usakligheter og "drittslenging" i ordfører Nævestads svar til meg, så vil du se at hun også er enig - i at prisen er høy. Og jeg våger meg altså til å legge til at den er urimelig og unødvendig høy.
Alt i alt kan vi altså oppsummere at vi er enige så langt !?

Problemet er altså som du selv helt riktig påpeker, dere har tatt på dere et ansvar i forhold til å skaffe skoleplasser mv til kommunens innbyggere/unge. Og ikke bare det men vi kan ramse opp sektorer hvor kommunen, og derved kommunestyret sitter med tunge ansvar. Som du sikkert har forstått mener jeg dere i denne saken har gått på en skikkelig blemme - og hvilke blemme ! Som jeg tidligere har skrevet i mitt innlegg snakker vi om kanskje et hundre tall millioner som dere pr. i dag har puttet i lomma til entreprenøren, fordi de er så "snille" at de vil bygge denne skolen for kommunen. Jeg går ut fra at entreprenøren vi sende dere alle i kommunestyret hvit løsskjegg og rød topplue som takk...

For meg er det uinteressant å gå videre på den talldiskusjon som ordføreren legger opp til. Enten vi snakker om 100 millioner som er et tall jeg røslig har antydet, eksempelvis 120 millioner eller, ned mot 40 millioner i overpris (her støtter jeg meg faktisk til Nævestad egne talltolkninger !), så er det mye penger i forhold til Lier kommunes investeringsbudsjett - tenk hva dere kan utrette noen titalls milloner. (omsorgesboliger, sykehjemsplasser, kunstgressbaner, idrettshaller, for å nevne noe)

Min henstilling til deg kjære Heitmann blir derved; slutt med nikkingen (jada, jeg må provosere litt jeg også), stå opp og ta det ansvaret du selv påpeker at du har - disse pengene trenger dere sårt i kommuneøkonomien. Og som jeg påpeker ovenfor Nævestad - dere har altså inngått en "samspillskonstrakt" - bruk de muligheter som der ligger for å i hvertfall å hente inn igjen noe av det "tapte". Selv er jeg overbevisst om (uten at jeg uten videre anbefaler dette) kommunen faktisk kan si opp kontrakten - forhandle frem en minnelig erstatning til entreprenør - og faktisk sitte igjen med betydelige innsparinger.

Men først av alt, det ser ut til at dere har noen rådgivere dere har støttet dere på i denne saken som ikke helt har gjort jobben sin !


PS! Undertegnede er ikke politisk aktiv og altså ingen politiker. Jeg kommer ikke til å bruke mye mer tid på denne saken, Min fagbakgrunn gjorde imidlertid at jeg følte et sterkt behov for å si i fra når jeg så hvor skjevt denne byggesaken har kommet av sted. Jeg vil derfor henstillle til at du Heitmann, og dine koleger, bruker sin tid og energi på å gjøre noe i denne saken istede for å drive akkedering med meg. Det gir ingen resultater. Jeg er sikker på at leserne av denne nettsiden vil bli henrykte hvis du/dere kan vise til konkrete (forbedrede) resultater i denne saken.
Og lykke til - dere har satt dere i en situasjon hvor dere trenger det !
Torsdag 21. august 2008 13:05: Bård Strand, Lier AP
Når Ulla først, og nå Brynhild, antyder at APs forslag ville ført til at skolen enten ville bli helt annerledes eller ikke ferdig til skolestart 2010, så er det en uredelig men kjent debatteknikk når man ikke har saklige argumenter mot et forslag. La meg slå det tindrende klart fast: Lier APs forslag innebar ingen utsettelse av skolestart i nybygd skole i august 2010, og det innebar heller ingen annen endring av bygget enn flyttingen av gymsalene. Derimot innebar vårt forslag en innsparing i kostnaden på ca. 5% av entreprisekosten noe som var helt realisitisk.
Når Brynhild i sin sure sluttreplikk trekker min demokratiske innstilling i tvil, blir det patetisk våsete.
Som opposisjonsleder i kommunestyret, skal det mer til enn et nederlag i ny og ne for å senke humøret mitt, og jeg synes min videreføring av Kåre Willochs bemerkning om uønsket adferd fra rikfolk ble ganske treffende for hva kommunestyrets vedtak innebar i denne saken. Vi hadde mulighet til å hente ut en gevinst i markedet på anslagsvis 20 millioner, men flertallet ønsket ikke det.
Gjennom byggeprosessen kan vi fortsatt hente ut en tilsvarende reduksjon, men da vil kommunen kun få 8 millioner mens entreprenøren får 12 slik kontrakten ble.
Brynhild hevdet i kommunestyret at det nye prosjektet ville gi kommunen lavere driftskostnader i forhold til eksisterende Høvik og Stoppen. Til tross for at rådmannen hadde redegjort for at driftskostnadene vil øke med nesten 40% (fra 2.954' til 4.208') i nybygget, om man ser bort fra vedlikeholdskostnader. Og med den usannsynlige forutsetning at Stoppen blir solgt uten ytterligere kostnad for kommunen. Grunnet lav standard på overflatematerialer i den nye skolen kontra de to gamle, kan også vedlikeholdskostnadene påregnes å øke tilsvarende.
Da blir spørsmålet til Brynhild følgende: Når du fremmet din uriktige påstand i kommunestyret, var det fordi du ikke hadde satt deg inn i saken, og dermed ikke visste hva du var med på å vedta? Eller var det med et bevisst ønske om å forlede medrepresentanter til å støtte et prosjekt som ble vedtatt ca.20 mill dyrere enn nødvendig og som vil påføre kommunen økte løpende driftskostnader i noen tiår fremover?

Flere saker fra arkivet

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Som en full mann på strøket

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) synes at Erik Hære har et bra poeng vedrørende skoleutbygginga på Høvik/Stoppen ---

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Krf inviterer til debatt

Gruppeleder og ordførerkandidat Brynhild Heitmann spør om Samhandlingsreformen er ansvarsfraskrivelse eller løsning.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Kunnskapsrik og optimistisk

Det er bare to av de mange honnørord om forskeren og lokalpolitikeren Terje Sagvolden. Hans bortgang har vakt stor sorg hos alle som kjente han i Lier.

Idrettsmillionen fordeles

Rådmannens forslag til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er lagt fram og "ballen spilles" nå over til Ulla og de andre politikerne

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Slutt på sommerslukkingen?

Peter Dreier og Lier Arbeiderparti har lenge protestert mot sesongslukking av gatelysene. Nå er ordføreren enig, og dermed ser det lysere ut.

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

- Lier stadion i ny drakt?

- SpaBra og Liungen jobber med en varmeløsning som vi håper er klar til vintersesongen 2009/2010, sier Knut Grothaug i Liungen IF

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

Ulla tilbake på krakken

Når det nærmer seg sommer tar ordføreren nok en gang med seg krakken sin ut i Lier for å møte liungene.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Ulla koste seg på liungbanen

Dagens tilskuer: Liers førstedame var på plass, da Liungen møtte Røa i går. Det var ikke tilfeldig at hun dukket opp på sittetribunen

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

SIF hadde ikke bestemt seg

Strømsgodset vil velge Tangen eller Lierstranda. Ordfører Ulla Nævestad både tror og håper at SIF velger det siste. Les hennes kommentar til Liernett etter pressekonferansen i dag!

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Et "telegram" fra Åslaug Haga

Her er diktet som tidligere venstrepolitiker og kulturhusforkjemper Tove Sæteren fikk da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Kunsten på Høvik et skoleeksempel

- Å jobbe frem kunst i så fine lokaler er en fornøyelse, sier Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er den eneste liungen blant de seks kunstnerne som bidro til utsmykningen av Høvik skole.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

En politiker blir til

Man kan tenke seg en person, mann eller kvinne, spiller ingen rolle, som er samfunnsengasjert, og vil gjerne være med på å gjøre vårt samfunn bedre.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Liers nye kommunestyre

Her er navnene på de 49 som Liers velgere har bestemt at skal sitte i kommunestyret de neste fire årene. At Helene Justad (bildet) blir ordfører har nok de fleste allerede fått med seg.

Verdihetsgaranti og riksvei 23

- Dette er saker som Krf fokuserer på i valgkampen, sier gruppeleder Brynild Heitmann.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Krf s ungdomsprofil

- Jeg var seks år gammel første gang jeg sa jeg ville bli statsminister, forteller Hanne Marie Pedersen-Eriksen som er partiets fremste ungdomskandidat til høstens kommunevalg

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.