Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

I et kritisk innlegg mot undertegnede og Lier Høyre skriver Erik Hære at han har fulgt utbyggingssaken vedrørende ny skole på Høvik/Stoppen fra sidelinjen.
Innholdet i Hæres innlegg bekrefter med all tydelighet at han har vært på sidelinjen. Man kan sågar spørre seg om han i det hele tatt har vært tilstede på tribunen. Jeg finner det derfor høyst nødvendig å påpeke en del åpenbare feil og ubegrunnede påstander i Hæres innlegg.
Først vil jeg likevel gi ham rett i en påstand; Høvik/Stoppen blir et dyrt prosjekt. Forklaringen er enkel: Dagens byggekostnader er svært høye. All statistikk viser at byggekostnadene er tilnærmet fordoblet fra år 2000 til 2009 som blir vårt mest aktive byggeår i dette prosjektet. Bare for å illustrere prisutviklingen kan nevnes at siden år 2000 har prisen på boliger i Norge steget med 77%. Dette er selvsagt ikke direkte sammenlignbart med Høvik/Stoppen-prosjektet, men peker tydelig på prisveksten i bransjen. Derfor, skal man sammenligne pris, må man sammenligne med bygg som er ferdigstilt på omtrent samme tidspunkt, ikke med skoler bygget rundt år 2000 som Hære trekker frem til sammenligning, riktignok kanskje mer med hensyn til byggematerialer enn til pris.
Høvik/Stoppen-prosjektet har foretatt enkle sammenligninger med prosjekter på tilsvarende stadier i Oslo, Bærum og Drammen, og kvadratmeterprisen for vår nye skole synes ikke å være negativt avvikende.
Hære skriver også at kvadratmeterprisen for en skole av normal standard med 2008-priser bør ligge på kr. 27.400, mens Høvik/Stoppen totale målsum på kr. 467 mill fordelt på byggets 12.600 m2 vil gi en kvadratmeterpris på kr. 37.000. Det Hære tydeligvis ikke er oppmerksom på er at i denne summen ligger det innbakt mye som ikke har direkte med selve bygningen og byggekostnadene å gjøre. I summen ligger kostnader knyttet til riving av Høvik skole og den gamle musikkskolen, tilpassing av trafikkarealer, undergang under Nøsteveien, parkeringsarealer, tilrettelegging av utearealer, inventar og diverse miljøtiltak. Trekker vi fra dette, vil selve skolebygget ha en kvadratmeterpris på ca kr. 30.000. Arealene under bakken er aktive arealer som dusjer og garderober. At de er lagt under bakken er for å spare tomteareal. Det er imidlertid ikke billigere å bygge under bakken, slik man kan få inntrykk av i Hæres innlegg. Arealet må naturligvis regnes med hvis man skal sammenligne med bygg som har sitt areal over bakkenivå.
Hæres regnestykke er derfor misvisende.
Den nye skolebygningen skal erstatte to skolebygninger, nemlig Høvik barneskole og Stoppen ungdomsskole. Høvik skole er i disse dager revet. Salg, utleie eller alternativ bruk av
Stoppen skole vil bidra til en reduksjon av kostnader knyttet til nybygget. Denne reduksjonen er ikke lagt inn i målsummen. Den nye skolen bygges i god materialkvalitet og med svært fremtidsrettede miljøløsninger. Som eksempel kan nevnes energiforbruket. Nybygget vil ha et forbruk på under 100kw pr. m2, mens gjennomsnittsforbruket i eldre skolebygg ligger på ca 180kw/m2 og maksimumskravet for nybygg ligger på 135 kw/m2. Lavt energiforbruk fører til lavere energikostnader og sparer miljøet.
Det faktum at byggekostnadene har steget dramatisk betyr ikke at vi av den grunn kan skrinlegge planene om en ny skole i Høvik krets. For Lier Høyre og flertallet i kommunestyret er det maktpåliggende å kunne tilby gode skolebygninger, og Høvik skole var nå overmoden for fornyelse.
Hære kritiserer Lier Høyre for å legge inn en buffer for 150 fremtidige elever i bygningen. Vi er midt inne i revisjonen av kommuneplanen, og vi vet at det vil bli en rivende utvikling av boliger i Høvik krets de nærmeste 10-20 år. Bare på Flåtan skal det nå bygges mer enn 300 boliger, i tillegg kommer blant annet utviklingen på Lierstranda. Det ville være svært kortsiktig politikk å ikke ta høyde for dette når man bygger en ny, stor skole.
Når det gjelder utbyggingsmodellen og fremdriften, kan jeg forsikre Hære om at de incitamenter som ligger i modellen gjør at alle er tjent med økonomisk gunstige innkjøp i de kommende anbudsprosessene. Lier kommune har knyttet til seg ekspertise fra Bærum kommune som har solid og god erfaring med den valgte samspillsmodellen. Når neste skoleutbygging i Lier skal realiseres i Hegg krets, kan de erfaringene Lier kommune nå gjør legges til grunn ved valg av utbyggingsmodell. Det samme gjelder investering i nytt sykehjem.

Vedtak om godkjenning og gjennomføring av Høvik/Stoppen skoleprosjekt er fattet med et stort flertall i Lier kommunestyre.
Lier Høyre og kommunestyrets flertall ser med glede frem til å kunne tilby elevene i Høvik krets et moderne, funksjonell og fremtidsrettet skolebygg.

Ordfører Ulla Nævestad, Lier

Forrige artikkel:Opplevelsesrik leiruke på Solberg gård i SyllingNeste artikkel:Nytt familiemedlem i høst?
Flere artikler

© 2021 Sylling Hardcode